Whirlpool AKM 526/IR manual

View here the free Whirlpool AKM 526/IR manual. Have you read the manual but does it answer your question? Then ask your question on this page to other Whirlpool AKM 526/IR owners.

5019 619 01700
CS
Výrobce: Whirlpool Europe S.r.l. - Jediného akcionáře - Viale G. Borghi, 27 21025 Comerio (VA) ITÁLIE
RU
RO
SK
CZ
BG
POKYNY NA OBSLUHU ZABUDOVANEJ
PLYNOVEJ VARNEJ DOSKY
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tyto pokyny musí být k dispozici i na internetových stránkách pro: www.whirlpool.eu
VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JSOU VELMI DŮLEŽITÉ
V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá upozornění týkající se bezpečnosti; přečtěte si je a vždy je dodržujte.
Toto je symbol nebezpečí, který je důležitý pro zachování bezpečnosti a upozorňuje na možná nebezpečí pro uživatele a pro další osoby.
Všechna bezpečnostní upozornění následují za tímto výstražným bezpečnostním symbolem a za slovy:
Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění.
Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak by mohla způsobit vážné poranění.
Všechna bezpečnostní upozornění vás informují o možném nebezpečí, o tom, jak snížit riziko poranění, a o případném následku nedodržení pokynů.
- Před každou činností instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
- Instalaci nebo údržbu musí provést kvalikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte
žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití.
Pokud nebudete přesně dodržovat pokyny uvedené v této příručce, může dojít k požáru nebo výbuchu, které mohou způsobit
poškození majetku nebo poranění.
- V blízkosti tohoto spotřebiče neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé tekutiny a páry.
Co dělat, jestliže ucítíte plyn:
-V žádném případě se nepokoušejte rozsvítit žádné elektrické zařízení.
-Nedotýkejte se žádného elektrického vypínače.
-Nepoužívejte v bytě žádný typ telefonu.
-Okamžitě od souseda zavolejte příslušného dodavatele plynu. Řiďte se pokyny dodavatele plynu.
-Jestliže se nemůžete k dodavateli plynu dovolat, zavolejte hasiče.
-Instalaci i servisní služby smí provádět pouze kvalifikova instalatér, servisní služba nebo dodavatel plynu.
-Varná deska se smí používat pouze v dobře větraných místnostech.
Elektrické a plynové připojení musí odpovídat platným místním předpisům.
Při instalaci varné desky použijte vícepólový spínač s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm, který zajišťuje
úplné odpojení.
Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby mohl spojit vestavěný spotřebič s elektrickým zdrojem.
K připojení plynu používejte pouze ohebnou nebo pevnou kovovou hadici.
V případě nutnosti je možné vyměnit napájecí kabel pouze za napájecí kabel se stejnými vlastnostmi, jaké
měl původní kabel dodaný výrobcem (typ H05V2V2-F 90°C nebo H05RR-F). Tento postup smí provést pouze
kvalikovaný elektrikář.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo zvířat, nebo poškození majetku vzniklé
nedodržením těchto pokynů.
Nepoužívejte rozdvojky ani prodlužovací šňůry.
Nikdy při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí šňůru.
Po skončení instalace nesmí být elektrické komponenty pro uživatele volně přístupné.
Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými částmi těla a nepoužívejte ho, když jste naboso.
Tato varná deska (třída 3) je určena výlučně pro vaření jídel v domácnosti. Nikdy nepoužívejte tuto varnou
desku jako topné zařízení k vytápění nebo ohřevu místnosti. Nedodržení tohoto upozornění může způsobit
otravu oxidem uhelnatým a přehřátí varné desky. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nevhodné použití
nebo nesprávné nastavení ovladačů.
Tento spotřebič nesmějí používat osoby (ani děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim předtím nedaly příslušné pokyny k použití spotřebiče.
Malé děti se nesmí ke spotřebiči přibližovat, a je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
Při používání plynového spotřebiče se místnost zahřívá a vlhne. Ověřte si, zda je místnost dobře větraná, nebo
instalujte odsavač par s odtahem ven.
Při delším provozu může být nutné větrat i jiným způsobem (otevřením okna nebo zvýšením výkonu odsavače
par).
NEBEZPEČÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ

Do you have a question about the Whirlpool AKM 526/IR?

Ask the question you have about the Whirlpool AKM 526/IR here simply to other product owners. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Whirlpool AKM 526/IR owners to provide you with a good answer.

Product specifications

Brand Whirlpool
Model AKM 526/IR
Product Stove
EAN 8003437930737
Language English, Russian, Czech, Romanian, Slovak, Bulgarian
Productgroup Stoves
Filetype PDF
Design
Appliance placement Built-in
Number of cooking zones 4
Hob type Gas
Product colour Stainless steel
Ergonomics
Electronic ignition
Power
Power 3000
AC input frequency 50
AC input voltage 230
Weight & dimensions
Width 590mm
Depth 510mm
Height 41mm