Whirlpool AFG 6352 E-AP

Whirlpool AFG 6352 E-AP manual

(1)
 • KLANTENSERVICE
  Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:
  1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen.
  2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak
  is verholpen. Is dit niet het geval, schakel het apparaat dan
  opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
  3. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de
  Klantenservice.
  Vermeld de volgende gegevens:
  de aard van de storing,
  het model,
  het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE
  op het typeplaatje op de achterkant van het apparaat)
  uw volledige adres en
  uw telefoonnummer.
  GEBRUIKSAANWIJZING
  3. Het apparaat maakt erg veel lawaai.
  Is het apparaat perfect waterpas geïnstalleerd?
  Staat het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan die
  trillingen kunnen veroorzaken?
  Is de verpakking van het onderstel van de vriezer verwijderd?
  Opmerking: de circulatie van het koelgas kan een zacht geluid
  maken, ook nadat de compressor stopgezet is. Dit is geheel
  normaal.
  4. De lampjes branden niet en het product functioneert niet.
  Is de stroom uitgevallen?
  Zit de stekker goed in het stopcontact?
  Is de voedingskabel niet beschadigd?
  5. De lampjes branden niet en het product functioneert.
  Neem contact op met de Klantenservice.
  6. De compressor werkt onafgebroken.
  Heeft u misschien warm voedsel in de vriezer gezet?
  Is de deur van de vriezer langdurig open geweest?
  Staat het apparaat in een te warme ruimte of in de buurt van een
  warmtebron?
  Heeft u de snelvriesfunctie geactiveerd? (geel lampje brandt)
  7. Te veel ijsvorming op de bovenranden.
  Zijn de doppen van het afvoerkanaal voor het dooiwater correct
  geplaatst?
  Is de deur van het apparaat goed dicht?
  Is de afdichting van de deur van het apparaat beschadigd of
  vervormd? (Zie hoofdstuk “Installatie”)
  Zijn de vier beschermdelen verwijderd? (Zie hoofdstuk
  “Installatie”)
  8. Er vormt zich condens aan de buitenkant van de vriezer.
  Condensvorming is normaal onder bepaalde klimatologische
  omstandigheden (luchtvochtigheid hoger dan 85%) of als het
  apparaat geïnstalleerd is in vochtige en slecht geventileerde
  ruimtes. Dit heeft echter geen negatieve invloed op de prestaties
  van de vriezer.
  9. De ijslaag op de binnenwanden van de vriezer is niet overal
  even dik.
  Dit is normaal.
  MILIEUTIPS
  1. Verpakking
  Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het
  recyclingssymbool. Voor de verwerking moeten de plaatselijke
  voorschriften worden nageleefd.
  Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz.)
  moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het
  een bron van gevaar kan vormen.
  2. Afdanken van het apparaat
  Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden
  gerecycled. Dit apparaat is in overeenstemming verklaard met de
  Europese Richtlijn 2002/96/CE, Afgedankte elektrische en
  elektronische apparaten (AEEA).
  Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval
  wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het
  milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
  Het symbool op het product of op de bijbehorende
  documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval
  mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden
  afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en
  elektronische apparaten.
  Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt
  onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren en
  schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het
  apparaat kunnen kruipen.
  Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften
  voor afvalverwerking. Lever het apparaat in bij een erkend
  verzamelpunt; laat het apparaat zelfs niet voor enkele dagen
  onbewaakt achter, omdat het een bron van gevaar voor kinderen is.
  Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en
  recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen
  met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de
  winkel waar u het product heeft aangeschaft.
  Gegevens:
  Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat R134a (HFC) of
  R600a (HC), zie serienummerplaatje in het apparaat.
  Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk
  gas dat geen schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel
  ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de
  leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.
  Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas bevatten dat onder
  het Protocol van Kyoto valt; het koelgas zit in een hermetisch
  verzegeld systeem. Koelgas: R134a heeft een globaal
  verwarmingsvermogen (GWP) van 1300.
  Conformiteitsverklaring
  Dit apparaat is bestemd voor het bewaren van voedingsmiddelen
  en is vervaardigd in overeenstemming met de Verordening (EG)
  nr. 1935/2004.
  Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht
  in overeenstemming met:
  - de veiligheidsvereisten van de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
  (die in plaats komt van de Richtlijn 73/23/EEG en latere
  wijzigingen daarop);
  - de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn 2004/108/CE.
  De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op
  de juiste wijze op een efficiënte werkende installatie is
  aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard.
  PRIMA DI USARE IL PRODOTTO
  Il prodotto che avete acquistato è ad uso esclusivamente
  domestico e per la conservazione di alimenti surgelati, il
  congelamento di alimenti freschi e la produzione di
  ghiaccio.
  La messa a terra del prodotto è obbligatoria a
  termini di legge. Il fabbricante declina ogni
  responsabilità per eventuali danni subiti da persone,
  animali o cose a causa della mancata osservanza
  delle norme indicate.
  1. Dopo aver disimballato il prodotto, assicurarsi che non
  sia danneggiato e che la porta si chiuda perfettamente e
  che la guarnizione non sia deformata. Eventuali danni
  devono essere comunicati al rivenditore entro 24 ore
  dalla consegna del prodotto.
  2. Consigliamo di attendere almeno due ore prima di
  mettere in funzione il prodotto, per dar modo al circuito
  refrigerante di raggiungere una perfetta efficienza.
  3. Accertarsi che l’installazione e il collegamento elettrico
  siano effettuati da un tecnico qualificato secondo le
  istruzioni del fabbricante e in conformità alle norme
  locali sulla sicurezza.
  4. Pulire l’interno del prodotto prima di utilizzarlo.
  • Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica,
  assicurarsi che il voltaggio corrisponda alle indicazioni
  fornite sulla targhetta matricola posta sul retro del
  prodotto.
  • I collegamenti elettrici devono essere conformi alle
  normative locali.
  CONGELAMENTO DEGLI ALIMENTI
  Preparazione degli alimenti freschi da congelare
  • Avvolgere e sigillare gli alimenti freschi da congelare in:
  fogli di alluminio, pellicola trasparente, sacchetti
  impermeabili di plastica, contenitori di polietilene con
  coperchio, purchè idonei per alimenti da congelare.
  • Gli alimenti devono essere freschi, maturi e della migliore
  qualità.
  • Frutta e verdura fresca devono essere congelate per
  quanto possibile subito dopo la raccolta, per conservare
  intatte le sostanze nutritive, la consistenza, il colore e il
  gusto di tali alimenti.
  • Lasciar sempre raffreddare gli alimenti caldi prima di
  introdurli nel prodotto.
  Congelamento degli alimenti freschi
  • Collocare gli alimenti da congelare a diretto contatto con
  le pareti verticali del prodotto:
  A) - alimenti da congelare,
  B) - alimenti già congelati.
  • Evitare di sistemare gli alimenti da congelare a diretto
  contatto con gli alimenti già congelati.
  • Per ottenere un migliore e più
  rapido congelamento, dividere
  gli alimenti in piccole porzioni;
  questo accorgimento sarà utile
  anche al momento dell’utilizzo
  dei cibi congelati.
  1. Almeno 24 ore prima di
  procedere al congelamento di
  cibi freschi nel prodotto,
  attivare il congelamento rapido
  (fast freezing) premendo il
  tasto (4) per circa 3 secondi.
  La spia gialla (2) si accende.
  2. Inserire il cibo da congelare e
  tenere chiusa la porta del prodotto per 24 ore. Trascorso
  tale periodo di tempo, gli alimenti possono considerarsi
  congelati.
  La funzione di congelamento rapido (fast freezing) può
  essere disattivata premendo il tasto (4) per circa 3 secondi.
  Qualora tale operazione non venga eseguita, il prodotto
  provvede automaticamente alla disattivazione dalla funzione
  dopo circa 50 ore dal suo ingaggio.
  CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
  Consultare la tabella sul prodotto.
  Classificazione degli
  alimenti congelati
  Riporre e classificare gli
  alimenti congelati; si
  consiglia di indicare la data
  di conservazione sulle
  confezioni, per garantire
  un consumo puntuale entro
  la scadenza.
  Consigli per la conservazione degli alimenti surgelati
  Al momento dell’acquisto di alimenti surgelati, accertarsi che:
  • La confezione sia intatta, poichè l’alimento in contenitori
  danneggiati può essersi deteriorato. Se una confezione è
  gonfia o presenta macchie di umidità, significa che il
  prodotto non è stato conservato nelle condizioni ottimali
  e può aver subito un inizio di scongelamento.
  • Acquistare gli alimenti surgelati per ultimi e usare borse
  termiche per il trasporto.
  • Appena a casa, porre immediatamente gli alimenti
  surgelati nel prodotto.
  • Evitare o ridurre al minimo le variazioni di temperatura.
  Rispettare la data di scadenza riportata sulla confezione.
  • Seguire sempre le istruzioni sull’imballo per la
  conservazione degli alimenti congelati.
  Nota: Consumare immediatamente gli alimenti scongelati o
  parzialmente scongelati. Non congelare di nuovo un
  alimento scongelato, eccetto nel caso in cui tale alimento sia
  utilizzato per preparare un piatto che ne preveda la cottura.
  Una volta cotto, l’alimento può essere di nuovo congelato.
  In caso di interruzione prolungata dell’elettricità:
  • Non aprire la porta del prodotto se non per posizionare
  gli accumulatori di freddo (ove previsti) sopra i cibi
  congelati sul lato destro e sinistro del prodotto. In
  questo modo, sarà possibile rallentare la velocità di
  incremento della temperatura.
  INSTRUCTIONS FOR USE
  GB
  1. Lid handle.
  2. Lock (if provided).
  3. Seal.
  4. Defrost water drain plug (depending on model).
  5. Control panel.
  6. Basket (depending on model).
  7. Condenser (located at the rear).
  INSTALLATION
  Refer to chapter “Before using the appliance”.
  Unpack the appliance.
  Remove the 4 protection pieces inserted between
  lid and appliance.
  Warning: two of the four protection pieces must
  be fitted in the seat of the condenser plastic
  supports, located at the rear of the product.
  This is necessary to ensure the correct distance from the
  wall.
  Ensure that the defrosting water drainage plug
  (if provided) is correctly positioned (4).
  For best operation of the appliance and in order to avoid
  damage when the lid is opened, leave a space of at least
  7 cm from the rear wall and 7 cm at the sides.
  Fit the accessories (if provided).
  1. Red LED: when flashing, it indicates that an alarm
  condition is present (see "TROUBLESHOOTING
  GUIDE"
  2. Yellow LED: indicates that the fast freeze function is
  active.
  3. Green LEDS: they indicate that the appliance is in
  operation, and the temperature has been set.
  4. Temperature setting button: to adjust the set
  temperature and to activate/deactivate the fast freezing
  operations.
  Switching on the appliance
  Plug in the appliance.
  The green LED lights up ("Normal").
  The red LED (if present) flashes to indicate that the
  temperature inside the appliance is not yet sufficiently
  low for food storage. The red LED will normally switch
  off within the first six hours after the appliance is
  switched on.
  Place food inside the product only when the red LED
  has switched off.
  Note:
  Thanks to the efficient lid seal, the appliance lid will not re-
  open easily immediately after closing. Wait a few minutes
  before re-opening the lid of the appliance.
  Temperature adjustment
  Use the key (4) to select the desired temperature.
  To adjust the internal temperature, proceed as follows:
  Repeatedly press the key (4). Each time the key is
  pressed, the set temperature is updated, displaying the
  "Normal", "Eco" and "Plus" values in succession.
  Select " Plus" for a colder storage temperature.
  With partial loads "Eco" is recommended: this setting will
  optimize energy consumption.
  Note:
  The settings will be saved in the memory even if a power
  cut occurs. The time needed for the temperature inside
  the freezer to reach the set value, can vary depending on
  climatic conditions and the set temperature itself.
  Climatic Class Amb. T. (°C) Amb. T. (°F)
  SN From 10 to 32 From 50 to 90
  N From 16 to 32 From 61 to 90
  ST From 16 to 38 From 61 to 100
  T From 16 to 43 From 61 to 110
  cod. 5019 613 01165
Whirlpool AFG 6352 E-AP

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Whirlpool AFG 6352 E-AP or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Whirlpool AFG 6352 E-AP owners to properly answer your question.

View the manual for the Whirlpool AFG 6352 E-AP here, for free. This manual comes under the category Freezers and has been rated by 1 people with an average of a 7.6. This manual is available in the following languages: English, Dutch, German, French, Spanish, Italian, Portuguese. Do you have a question about the Whirlpool AFG 6352 E-AP or do you need help? Ask your question here

Whirlpool AFG 6352 E-AP specifications

General
Brand Whirlpool
Model AFG 6352 E-AP
Product Freezer
Language English, Dutch, German, French, Spanish, Italian, Portuguese
Filetype PDF
Power
Energy efficiency class A+
Annual energy consumption 222.65
Energy usage 0.61
Performance
Noise level 40
Freezer gross capacity 230
Freezer net capacity 225
Freezing capacity 24
Design
Product colour White
Appliance placement Freestanding
Type Chest
Weight & dimensions
Width 1120mm
Depth 660mm
Height 885mm
Weight 48000
Ergonomics
Cord length 2

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Whirlpool AFG 6352 E-AP.

Is your question not listed? Ask your question here

ManualSearcher.com

Looking for a manual? ManualSearcher.com ensures that you will find the manual you are looking for in no time. Our database contains more than 1 million PDF manuals from more than 10,000 brands. Every day we add the latest manuals so that you will always find the product you are looking for. It's very simple: just type the brand name and the type of product in the search bar and you can instantly view the manual of your choice online for free.

ManualSearcher.com

© Copyright 2020 ManualSearcher.com. All Rights Reserved.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Read more