Vitek VT-1183 BK manual

Vitek VT-1183 BK

On this page you find the Vitek VT-1183 BK manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Vitek
Model
VT-1183 BK
Product
EAN
Language
English, German, Russian, Romanian, Ukrainian
Filetype
PDF
1
6
7
2
3
5
9
8
10
4
FIERBĂTOR
Descriere
1. Corpul
2. Filtru cu sită
3. Capac
4. Tastă deschidere capac
5. Mâner
6. Gradaţie a nivelului de apă
7. Indicator pentru controlul funcţionării
8. Buton de conectare/deconectare «0/I»
9. Suport
10. Locaş pentru rularea cablului de alimentare
Atenţie!
Pentru o protecţie suplimentară se recomandă
instalarea unui disjunctor de protecţie (ECB) cu
curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul
de alimentare electrică. Pentru instalarea ECB
apelaţi la un specialist.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune înainte
de utilizarea fierbătorului şi păstraţi-o pentru
consultări ulterioare.
Folosiţi fierbătorul conform destinaţiei şi în
scopurile menţionate în prezenta instrucţiune.
Utilizarea greşită a fierbătorului poate duce la
defectarea acestuia, cauzarea de prejudicii
utilizatorului şi proprietăţii lui.
Asiguraţi-vă că tensiunea de funcţionare a apa-
ratului corespunde tensiunii din reţeaua elec-
trică.
Cablul de alimentare este dotat cu fişă de tip
euro; conectaţi doar la prize prevăzute cu împă-
mântare sigură.
Pentru a evita riscul de apariţie a incendiului nu
utilizaţi maşon de reducţie la conectarea fierbă-
torului la priza electrică.
Nu folosiţi fierbătorul în baie. Nu-l utilizaţi în
apropierea piscinelor sau a altor recipiente
umplute cu apă.
Nu folosiţi fierbătorul în apropierea surselor de
căldură sau a flăcării deschise.
Nu folosiţi fierbătorul în afara încăperilor.
Nu lăsaţi fierbătorul conectat nesupravegheat.
Plasaţi fierbătorul pe o suprafaţa plană şi stabi-
lă, nu-l puneţi pe marginea mesei.
Înainte de a porni fierbătorul, asiguraţi-vă
acesta este aşezat pe suport fără înclinări.
Folosiţi numai suportul care este inclus în set.
Nu lăsaţi cablul de alimentare atîrne de pe
masă, şi asiguraţi-vă el nu se atinge de
suprafeţe fierbinţi şi margini ascuţite ale mobilei.
Nu apucaţi cablul de alimentare şi fişa cablului
de alimentare cu mâinile umede.
Nu conectaţi fierbătorul fără apă.
Nu umpleţi fierbătorul cu apă dacă acesta deja
se află pe suport.
Utilizaţi fierbătorul numai pentru fierberea apei,
este interzisă încălzirea sau fierberea altor lichi-
delor în fierbător.
Aveţi grijă ca nivelul apei din fierbător să nu se
situeze sub nivelul minim «MIN» şi să nu depă-
şească nivelul maxim «MAX». În caz de umple-
re dincolo de nivelul maxim apa se poate vărsa
în timpul fierberii.
Nu utilizaţi fierbătorul fără filtru sau cu capa-
cul neînchis.
Pentru a nu vă opări cu aburii emişi nu vă aple-
caţi de asupra orificiului de scurgere a apei a
fierbătorului pus în funcţiune.
Nu deschideţi capacul în timpul fierberii apei.
Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale fierbătorului,
apucaţi-l doar de mîner.
Respectaţi precauţie cînd deplasaţi fierbătorul
plin cu apă fiartă.
Nu luaţi fierbătorul de pe suport în timpul func-
ţionării lui. Dacă aveţi nevoie să-l luaţi de pe
suport, mai întîi deconectaţi-l cu butonul de
conectare/deconectare, apoi ridicaţi-l de pe
suport.
Deconectaţi aparatul de la reţea înainte de
curăţare, sau dacă nu îl folosiţi. Extrăgând fişa
cablului de alimentare din priză, nu trageţi de
cablu de alimentare, ci apucaţi de fişa cablului
de alimentare.
Pentru a evita şocul electric nu scufundaţi dis-
pozitivul şi suportul în apă sau alte lichide.
Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de
spălat vase.
Nu permiteţi copiilor folosească fierbătorul în
calitate de jucarie.
Acest aparat nu este destinat pentru folosire de
către copii sau persoane infirme decât în cazul
în care li se dau instrucţiuni corespunzătoare şi
clare de către persoana responsabilă de sigu-
ranţa lor cu privire la folosirea sigură a aparatu-
lui şi despre riscurile care pot apărea în caz de
folosire greşită.
Din motive de siguranţa copiilor nu lăsaţi pungi-
le de polietilenă, utilizate în calitate de ambalaj
fără supraveghere.
Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu
pachete de polietilenă sau pelicule. Pericol de
asfixiere!
Verificaţi periodic cablul de alimentare şi fişa.
Nu folosiţi fierbătorul dacă corpul fierbătorului,
suportul, fişa sau cablul de alimentare prezin-
tă defecţiuni.
Este interzisă repararea dispozitivului de sine
stătător. Dacă aţi depistat careva defecte, deco-
nectaţi dispozitivul de la reţea şi adresaţi la un
centru autorizat de deservire.
Păstraţi fierbătorul în locuri neaccesibile pen-
tru copii.
APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
CASNIC
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
În caz de transportare sau păstrare a
dispozitivului la temperaturi joase este necesar
să-l menţineţi la temperatura camerei timp de
cel puţin două ore.
Scoateţi fierbătorul din ambalaj, şi îndepărtaţi
toate etichetele care ar împiedica funcţionarea
aparatului.
Verificaţi daca tensiunea de lucru a dispozitivu-
lui coincide cu tensiunea din reţea.
Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză.
Pentru umplerea fierbătorului cu apă luaţi-l de
pe suport (9), deschideţi capacul fierbătorului
(3), apăsînd butonul (4).
Umpleţi fierbătorul cu apă pînă la marca nive-
lului maxim «МАХ» a gradaţiei nivelui de apă
(6), închideţi bine capacul (3), plasaţi fierbăto-
rul pe suport (9).
Porniţi fierbătorul apăsând pe butonul «0/I» (8),
indicatorul (7) se va aprinde.
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconec-
ta automat. Goliţi de apă şi repetaţi fierberea
de 2-3 ori.
Remarcă:
În timpul utilizării fierbătorului asiguraţi-vă că fil-
trul cu sită (2) este instalat la loc, iar capacul (3)
este închis perfect, în caz contrar oprirea auto-
mată a fierbătorului va fi imposibilă.
Înainte de a ridica fierbătorul de pe suport asi-
guraţi-vă că acesta este oprit, butonul (8) se află
în poziţia «0».
UTILIZAREA
Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză.
Pentru umplerea fierbătorului cu apă luaţi-l de
pe suport (9), deschideţi capacul fierbătorului
(3), apăsînd butonul (4). Umpleţi fierbătorul cu
apă mai jos de nivelul minim «MIN» şi dincolo
de nivelul maxim «MAX»; pentru determinarea
nivelului de apă folosiţi gradaţiile (6).
Închideţi capacul (3), aşezaţi fierbătorul cu apă
pe suport (9).
Porniţi fierbătorul apăsând pe butonul «0/I» (8),
indicatorul (7) se va aprinde.
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconec-
ta automat.
Ridicând fierbătorul de pe suport (9), asiguraţi-
vă că acesta este oprit.
După oprirea fierbătorului aşteptaţi 10-20 de
secunde, după care puteţi porni din nou fierbă-
torul pentru a fierbe apa.
Dacă aţi pornit accidental fierbătorul, iar nivelul
apei în acesta este mai jos de limita minimă, va
acţiona siguranţa termică automată şi fierbăto-
rul se va opri. În acest caz, ridicaţi fierbătorul
de pe suport (9) şi lăsaţi-l să se răcească 5-10
minute, apoi umpleţi fierbătorul cu apă şi porniţi-
l, aparatul va funcţiona în regim normal.
Lungimea cablului de alimentare poate fi regla-
tă folosind locaşul pentru rularea cablului (10).
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Înainte de curăţare deconectaţi fierbătorul de
la reţea, vărsaţi apă şi lăsaţi fierbătorul se
răcească complet.
Ştergeţi suprafaţa exterioară a fierbătorului cu o
cârpă umedă sau un burete, după care ştergeţi
fierbătorul cu un material uscat. Pentru înlătura-
rea murdăriei folosiţi detergenţi delicaţi, nu folo-
siţi perii de metal şi detergenţi abrazivi.
Nu scufundaţi fierbătorul şi suportul în apă sau
în alte lichide.
Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de
spălat vase.
Curăţaţi filtrul (2) fierbătorului de murdărie în
mod regulat. Lăsaţi fierbătorul se răceas-
că, întoarceţi-l cu orifciul de scurgere spre sine,
apăsaţi pe partea de sus a filtrului în direcţia
de la sine şi extrageţi-l. Spălaţi filtrul, instalaţi
partea de jos a filtrului în canelura şi apăsaţi
pe partea de sus a filtrului în direcţia spre sine
până la fixare.
Îndepărtarea depunerelor de calcar
Depunerile de calcar din interiorul fierbătorului
influenţează calităţile gustative ale apei, precum
şi schimbul de căldură dintre apă şi elementul
de încălzire.
Pentru înlăturarea depunerilor de calcar umpleţi
fierbătorul pînă la nivelul maxim cu apă, în care
dizolvaţi oţet de bucătărie în proporţie de 2:1.
Încălziţi apa pînă la fierbere şi lăsaţi-o în fier-
bător peste noapte. Dimineaţa vărsaţi lichidul,
umpleţi fierbătorul cu apă pînă la nivelul maxim,
fierbeţi-o şi vărsaţi-o.
Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar pot fi
utilizate soluţii speciale, destinate pentru cură-
ţarea fierbătorelor electrice.
Curăţaţi fierbătorul de depunerile de calacar în
mod regulat.
PĂSTRARE
Înainte de a plasa fierbătorul pentru păstrare
pe termen lung, decnectaţi-l de la reţea, vărsaţi
apă şi lăsaţi să se răcească.
Curăţaţi fierbătorul.
Fixaţi cablul de alimentare în locaşul pentru
rularea cablului (10).
Păstraţi aparatul la un loc uscat şi răcoros, inac-
cesibil pentru copii.
SET DE LIVRARE
Fierbător – 1 buc.
Suport – 1 buc.
Instrucţiune – 1 buc.
SPECIFICAŢII TEHNICE
Alimentare: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Consum de putere de: 2000-2400 W
Volumul maxim de apă: 1,5 l
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
caracteristicile dispozitivelor fără anunţare
prealabilă.
Durata de funcţionare a aparatului – 5 ani
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul
dat, rugăm adresaţi la distribuitorul regional
sau la compania, unde a fost procurat produsul
dat. Serviciul de garanţie se realizează cu condiţia
prezentării bonului de plată sau a oricărui alt docu-
ment financiar, care confirmă cumpărarea produ-
sului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor EMC,
întocmite în conformitate cu Directiva
2004/108/ЕС i Directiva cu privire la elec-
trosecuritate/joasă tensiune (2006/95/ЕС).
romÂnĂ/Moldovenească
6
ШАЙНЕК
Сипаттамасы
1. Корпусы
2. Торлы сүзгіш
3. Қақпақ
4. Қақпақты ашу пернесі
5. Сап
6. Су деңгейінің бағаны
7. Жұмыс көрсеткіші
8. «0/I» қосу/сөндіру пернесі
9. Тұғыр
10. Желілік шнурды орайтын орын
Назар аударыңыз!
Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегіне
қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-
ден аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен
орнатқан дұрыс. ҚАҚ орнатқан кезде маманға
хабарласқан жөн.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электроприборды пайдаланбас бұрын, осы
пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз
да, оны анықтамалық материал ретінде
пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай
тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
Приборды дұрыс қолданбау оның бұзылуына
және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян
келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
Шайнектің жұмыс істеу кернеуі желідегі
кернеуге сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
Желілік шнур ашамен жабдықталған, оны
сенімді жерлендіру түйіспесі ашалыққа
қосыңыз.
Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін
шайнекті электр розеткасына қосқан кезде
өткізуші тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
Шайнекті жуынатын бөлмелерде
пайдаланбаңыз. Оны бассейндердің немесе су
толтырылған басқа да ыдыстардың жанында
пайдаланбаңыз.
Шайнекті тікелей жылу көзіне немесе ашық
отқа жақын жерде пайдаланбаңыз.
Шайнекті бөлмеден тыс жерде пайдалануға
тыйым салынады.
Іске қосылған шайнекті қараусыз қалдырмаңыз.
Шайнекті тегіс және тұрақты бетте
пайдаланыңыз, шайнекті үстелдің шетіне
қоймаңыз.
Іске қосу алдында, шайнек тұғырда қисық
орнатылмағанына көз жеткізіңіз.
Тек жеткізу жинағына кіретін тұғырды
пайдаланыңыз.
Желілік шнурдың үстелден салбырап тұруын,
сондай-ақ ыстық беттерге және жиһаздың өткір
жиектеріне тиюін болдырмаңыз.
Желілік шнурды және желілік шнурдың ашасын
су қолмен ұстамаңыз.
Шайнекті сусыз пайдаланбаңыз.
Тұғырда тұрған шайнекке су құймаңыз.
Шайнекті тек суды қайнату үшін пайдаланыңыз,
кез келген басқа сұйықтықтарды қыздыруға
немесе қайнатуға тыйым салынады.
Шайнектегі судың деңгейі «MIN» минималды
белгісінен төмен және «MAX» максималды
белгіден жоғары болмауын қадағалаңыз.
Максималды белгі деңгейінен асып кеткен
жағдайда қайнап жатқан су қайнау кезінде
шашырауы мүмкін.
Шайнекті сүзгішсіз немесе толық жабылмаған
қақпақпен пайдаланбаңыз.
Ыстық буға күйіп қалмас үшін жұмыс істеп
тұрған шайнектің шүмегінің үстіне еңкеймеңіз.
Су қайнап жатқан кезде шайнектің қақпағын
ашуға тыйым салынады.
Шәйнектің ыстық беттеріне қол тигізбеңіз,
сабынан ғана ұстаңыз.
Қайнаған суға толы шайнекті жылжытқан кезде
абай болыңыз.
Жұмыс істеп тұрған шайнекті тұғырдан шешуге
тыйым салынады. Егер шайнекті шешуге
қажеттілік туындаса, оны қосу/сөндіру түймесі
арқылы сөндіріңіз және тұғырдан шешіңіз.
Приборды тазалау алдында, сондай ақ оны
пайдаланбайтын болған жағдайда желіден
ажыратып отырыңыз. Желілік шнурдың ашасын
розеткадан суырғанда, шнурдан тартпаңыз, ал
желілік шнурдың ашасынан ұстаңыз.
Электр тоғының соғу қаупін болдырмас үшін
приборды және тұғырды суға немесе кез
келген басқа да сұйықтыққа батырмаңыз.
Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
салмаңыз.
Шайнекті балаларға ойыншық ретінде
бермеңіз.
Берілген құрылғы балалар немесе
мүмкіндіктері шектеулі адамдар пайдалануына
арналмаған, егер олардың қауіпсіздігі үшін
жауап беретін тұлғамен аспапты қауіпсіз
пайдалану және оны дұрыс пайдаланбаған
кезде пайда болатын қауіптер туралы сәйкес
және түсінікті нұсқаулықтар берілген болмаса.
Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама
ретінде пайдаланылатын полиэтилен
пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.
Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
пакеттермен немесе қаптама үлдірмен
ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!
Уақыт өте келе желілік шнурын және желілік
шнур ашасын тексеріп отырыңыз. Шайнектің
корпусының, тұғырдың, желілік ашаның
немесе желілік шнурдың бүлінген жерлері бар
болған жағдайда, шайнекті пайдаланбаңыз.
Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тыйым
салынады. Ақаулықтар табылғанда оны
желіден ажыратыңыз және рұқсаты бар
(уәкілетті) қызмет көрсету орталықтарына
хабарласыңыз.
Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде
сақтаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
Құрылғыны төмен температура кезінде
тасымалдаған немесе сақтаған жағдайда
оны бөлме температурасында екі сағаттан
кем емес уақыт ұстаған жөн.
Шәйнекті ораудан шығарыңыз, құрылғының
жұмысына кедергі болатын кез-келген
жапсырмаларды жойыңыз.
Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге
сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
сұғыңыз.
Шайнекке су толтыру үшін оны тұғырдан (9)
алып тастаңыз, пернені (4) басып, қақпақты
(3) ашыңыз.
Шәйнекке суды су деңгейінің шкаласындағы (6)
ең жоғарғы«MAX» белгісіне дейін толтырыңыз,
қақпақты (3) мықтап жабыңыз да, шәйнекті
тұғырға (9) орналастырыңыз.
«0/I» пернесін (8) басып шайнекті қосыңыз, осы
кезде жұмыс көрсеткіші (7) жанады.
Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді.
Суды төгіңіз және суды қайнату рәсімін 2-3 рет
қайталаңыз.
Ескерту:
Шайнекті пайдаланған кезде торлы сүзгінің
(2) өз орнына орнатылғанын, ал қақпақ
(3) тығыз жабулы тұрғанын тексеріп
алыңыз, олай болмаған жағдайда шайнектің
автоматты түрде ажыратылуы мүмкін
болмай қалады.
Шәйнекті тұғырдан шешіп алмас бұрын,
шәйнектің ажыратылып тұрғанын, пернесінің
(8) «0» күйде тұрғанын тексеріп алыңыз.
ПАЙДАЛАНУ
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
сұғыңыз.
Шайнекті суға толтыру үшін оны тұғырдан (9)
шешіңіз, қақпақты ашу пернесін (4) басып,
шайнек қақпағын (3) ашыңыз. Шайнекке суды
«MIN» минималды белгісінен төмен емес
және «MAX» максималды белгіден асырмай
құйыңыз; судың деңгейінің анықтау үшін
бағанын (6) пайдаланыңыз.
Қақпақты (3) жабыңыз, толтырылған шайнекті
тұғырға (9) орналастырыңыз.
«0/I» пернесін (8) басып шайнекті қосыңыз, осы
кезде жұмыс көрсеткіші (7) жанады.
Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді.
Шайнекті тұғырдан (9) ала отырып, оның
сөндірулі екенін тексеріңіз.
Шәйнек сөнгеннен кейін 10-20 секунд күтіңіз,
осыдан кейін шәйнекті суды қайта қайнату үшін
қайтадан қоса аласыз.
Егер сіз шәйнекті абайсызда аз суымен
қосып қалсаңыз, онда автоматты
термосақтандырғыш іске қосылады, бұл кезде
шәйнек ажыратылады. Бұл жағдайда шәйнекті
тұғырдан (9) алып қойыңыз да, 5-10 минут
бойы оны суытыңыз, одан кейін шәйнекті суға
толтырыңыз да оны қосыңыз, құрылғы қалыпты
жағдайда жұмыс істейтін болады.
Шнурдың артығын орау орнына (10) орап,
желілік шнурдың ұзындығын реттеуге болады.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ
Тазаламас бұрын, шайнекті электр желісінен
ажыратыңыз, суды төгіп тастаңыз және оны
суытып қойыңыз.
Шайнектің сыртын әлсін ылғал матамен
немесе губкамен сүртіңіз, одан кейін шайнекті
құрғатып сүрту керек. Кірді кетіру үшін жұмсақ
тазартқыш заттарды пайдаланыңыз, металдан
жасалған қылшақтарды және қажайтын жуғыш
заттарды пайдаланбаңыз.
Шайнек пен тұғырды суға немесе кез келген
басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
салмаңыз.
Шәйнектің сүзгіні (2) үнемі кірден тазартып
отырыңыз. Шайнекті суығанын күтіңіз және
оны шүмегін өзіңізге қаратып бұрыңыз,
сүзгінің үстіңгі жағына ішке қарай басып,
сүзгіні шығарып алыңыз. Сүзгіні жуыңыз,
сүзгінің төменгі жағын ойыққа отырғызып,
сүзгінің жоғарғы жағын өзіңізге қарай бағытта
бекітілгенше басыңыз.
Қақты кетіру
Шайнектің ішінде түзілетін қақ, судың дәмдік
сапасына әсер етеді, сондай-ақ су мен
қыздырғыш элементтің арасындағы жылу
алмасуды бұзады.
Қақты кетіру үшін ас сірке суы 2:1 пропорциясы
бойынша араластырылған суды шайнектің ең
жоғарғы деңгейіне дейін толтырыңыз.
Сұйықтықты қайнатыңыз да, оны шәйнектің
ішінде түнге қалтырыңыз. Таңертең сұйықты
төгіп тастаңыз, шайнекті ең жоғарғы деңгейге
дейін сумен толытырыңыз да, оны қайнатып,
содан кейін төгіп тастаңыз.
Қақты кетіру үшін электр шайнектеріне
арналған арнайы заттарды пайдалануға
болады.
Шайнекті қақтан мезгілімен тазартып тұрыңыз.
САҚТАУ
Құрылғыны ұзақ уақытқа сақтап қойғанға
дейін, оны желіден ажыратыңыз, суын төгіңіз
және құрылғыға салқындауға уақыт беріңіз.
Құрылғыны тазалаңыз.
Желілік шнурды шнур оралатын жерге (10)
бекітіңіз.
Шайнекті құрғақ, салқын, балалардың қолдары
жетпейтін жерде сақтаңыз.
ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ
Шайнек – 1 дн.
Тұғыр – 1 дн.
Нұсқаулық – 1 дн.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ
Электрқорегі: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Қажет ететін қуаты: 2000-2400 Вт
Судың максималды көлемі: 1,5 л
Өндіруші құрылғылардың сипаттамаларын
алдын ала хабарлаусыз өзгерту құқығын
сақтайды.
Құрылғының қызмет мерзімі – 5 жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
квитанциясын көрсетуi қажет.
ҚАЗАҚША
5
ЧАЙНИК
Описание
1. Корпус
2. Сетчатый фильтр
3. Крышка
4. Клавиша открытия крышки
5. Ручка
6. Шкала уровня воды
7. Индикатор работы
8. Клавиша включения/выключения «0/I»
9. Подставка
10. Место намотки сетевого шнура
Внимание!
Для дополнительной защиты целесообразно
установить в цепи питания устройство защитно-
го отключения (УЗО) с номинальным током сра-
батывания, не превышающим 30 мА, для уста-
новки УЗО обратитесь к специалисту.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации чайника внима-
тельно прочитайте настоящее руководство по
эксплуатации и сохраните его для использова-
ния в качестве справочного материала.
Используйте чайник только по его прямому на-
значению, как изложено в данном руководстве.
Неправильное обращение с чайником может
привести к его поломке, причинению вреда
пользователю или его имуществу.
Убедитесь, что рабочее напряжение чайника
соответствует напряжению сети.
Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; вклю-
чайте её в розетку, имеющую надежный кон-
такт заземления.
Во избежание риска возникновения пожара
не используйте переходники при подключе-
нии чайника к электрической розетке.
Не используйте чайник в ванных комнатах. Не
пользуйтесь им вблизи бассейнов или других
ёмкостей, наполненных водой.
Не используйте чайник в непосредственной
близости от источников тепла или открыто-
го пламени.
Запрещается использовать чайник вне поме-
щений.
Не оставляйте включенный чайник без при-
смотра.
Используйте чайник на ровной и устойчивой
поверхности, не ставьте чайник на край стола.
Перед включением убедитесь, что чайник
установлен на подставке без перекосов.
Используйте только подставку, входящую в
комплект поставки.
Не допускайте, чтобы сетевой шнур свеши-
вался со стола, а также следите, чтобы он не
касался горячих поверхностей и острых кро-
мок мебели.
Не беритесь за сетевой шнур и вилку сетево-
го шнура мокрыми руками.
Не включайте чайник без воды.
Не наливайте воду в чайник, стоящий на под-
ставке.
Используйте чайник только для кипячения
воды, запрещается подогревать или кипя-
тить любые другие жидкости.
Следите, чтобы уровень воды в чайнике был
не ниже минимальной отметки «MIN» и не
выше максимальной отметки «MAX». При
превышении уровня максимальной отметки
кипящая вода может выплеснуться вовремя
кипячения.
Не используйте чайник без фильтра или с
неплотно закрытой крышкой.
Во избежание получения ожога горячим
паром, не наклоняйтесь над носиком работа-
ющего чайника.
Запрещается открывать крышку чайника во
время кипячения воды.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям
чайника, беритесь только за ручку.
Будьте осторожными при переносе чайника,
наполненного кипятком.
Запрещается снимать работающий чайник
с подставки. Если возникла необходимость
снять чайник, отключите его клавишей вклю-
чения/выключения, а затем снимите с под-
ставки.
Отключайте устройство от сети перед чист-
кой или в случае, если Вы им не пользуетесь.
Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не
тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку
сетевого шнура.
Во избежание удара электрическим током не
погружайте устройство и подставку в воду
или любые другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудо-
моечную машину.
Не разрешайте детям использовать чайник в
качестве игрушки.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми и людьми с ограни-
ченными возможностями, если только лицом,
отвечающим за их безопасность, им не даны
соответствующие и понятные им инструкции
о безопасном пользовании устройством и тех
опасностях, которые могут возникать при его
неправильном пользовании.
Из соображений безопасности детей не
оставляйте полиэтиленовые пакеты, исполь-
зуемые в качестве упаковки, без надзора.
Внимание! Не разрешайте детям играть с
полиэтиленовыми пакетами или пленкой.
Опасность удушья!
Периодически проверяйте сетевой шнур и
вилку сетевого шнура. Не пользуйтесь чайни-
ком, если имеются какие-либо повреждения
корпуса чайника, подставки, сетевой вилки
или сетевого шнура.
Запрещается самостоятельно ремонтировать
устройство. При обнаружении неисправно-
стей отключите устройство от сети и обра-
титесь в авторизованный сервисный центр.
Храните чайник в местах, недоступных для
детей.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
В случае транспортировки или хранения
устройства при пониженной температуре не-
обходимо выдержать его при комнатной тем-
пературе не менее двух часов.
Выньте чайник из упаковки, удалите любые
наклейки, мешающие работе устройства.
Убедитесь, что рабочее напряжение устрой-
ства соответствует напряжению сети.
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Для наполнения чайника водой снимите его
с подставки (9), откройте крышку (3), нажав
на клавишу (4).
Наполните чайник водой до отметки макси-
мального уровня «MAX» на шкале уровня воды
(6), плотно закройте крышку (3), установите
чайник на подставку (9).
Включите чайник, нажав на клавишу «0/I» (8),
при этом загорится индикатор (7).
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится. Слейте воду и повторите проце-
дуру кипячения воды 2-3 раза.
Примечание:
При использовании чайника убедитесь, что
сетчатый фильтр (2) установлен на место
и крышка (3) плотно закрыта, в противном
случае автоматическое отключение чайника
будет невозможно.
Перед снятием чайника с подставки убеди-
тесь, что чайник отключен, клавиша (8) нахо-
дится в положении выключено «0».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Для наполнения чайника водой снимите его
с подставки (9), откройте крышку чайника
(3), нажав на клавишу (4). Наполните чайник
водой не ниже минимальной отметки «MIN»
и не выше максимальной отметки «MAX», для
определения уровня воды пользуйтесь шка-
лой (6).
Закройте крышку (3), наполненный чайник
установите на подставку (9).
Включите чайник, нажав на клавишу «0/I» (8) ,
при этом загорится индикатор (7).
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится.
Снимая чайник с подставки (9), убедитесь,
что он выключен.
После отключения чайника подождите 10-20
секунд, после чего Вы можете включить его
для повторного кипячения воды.
Если Вы случайно включили чайник c недо-
статочным количеством воды, сработа-
ет автоматический термопредохранитель и
чайник отключится. В этом случае снимите
чайник с подставки (9) дайте ему остыть в
течение 5-10 минут, затем заполните чайник
водой и включите, устройство будет работать
в нормальном режиме.
Длину сетевого шнура можно изменять,
используя место намотки шнура (10).
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой отключите чайник от сети,
слейте воду и дайте ему полностью остыть.
Протрите внешнюю поверхность чайника
слегка влажной тканью или губкой, после чего
вытрите насухо. Для удаления загрязнений
используйте мягкие чистящие средства, не
используйте металлические щетки и абра-
зивные моющие средства.
Не погружайте чайник и подставку в воду или
любые другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудо-
моечную машину.
Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от
загрязнений. Поверните чайник носиком к
себе, надавите на верхнюю часть фильтра
по направлению от себя и выньте фильтр.
Промойте фильтр, установите нижнюю часть
фильтра в паз и нажмите на верхнюю часть
фильтра, по направлению на себя, до фик-
сации.
Удаление накипи
Накипь, образующаяся внутри чайника, вли-
яет на вкусовые качества воды, а также нару-
шает теплообмен между водой и нагрева-
тельным элементом.
Для удаления накипи наполните чайник до
максимального уровня водой с разведенным
в ней столовым уксусом в пропорции 2:1.
Доведите жидкость до кипения и оставьте ее
на ночь. Утром слейте жидкость, наполните
чайник водой до максимального уровня, про-
кипятите и слейте воду.
Для удаления накипи можно использовать
специальные средства, предназначенные для
электрочайников.
Регулярно очищайте чайник от накипи.
ХРАНЕНИЕ
Перед тем как убрать чайник на длительное
хранение, отключите его от сети, слейте воду
и дайте устройству остыть.
Произведите чистку чайника.
Сетевой шнур закрепите в месте намотки
шнура (10).
Храните чайник в сухом, прохладном месте,
недоступном для детей.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Чайник– 1шт.
Подставка – 1шт.
Инструкция – 1шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ
Напряжение питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 2000-2400 Вт
Максимальный объем воды: 1,5 л
Производитель оставляет за собой право изме-
нять характеристики устройств без предвари-
тельного уведомления.
Срок службы устройства –5 лет.
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и россий-
ским стандартам безопасности и ги-
гиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае
РУССКИЙ
4
WASSERKOCHER
Beschreibung
1. Gehäuse
2. Siebfilter
3. Deckel
4. Taste der Deckelöffnung
5. Handgriff
6. Wasserstandsanzeiger
7. Betriebskontrolleuchte
8. Ein-/Ausschalttaste «0/I»
9. Untersatz
10. Kabelaufbewahrung
Achtung!
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-
Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Strom-
versorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie sich dafür
an einen Spezialisten.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Wasserkochers le-
sen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch
und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.
Benutzen Sie den Wasserkocher nur bestimmungs-
mäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht
ordnungsgemäße Nutzung des Wasserkochers kann
zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder
materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.
Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung
des Wasserkochers und die Netzspannung über-
einstimmen.
Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausge-
stattet; schalten Sie diesen in die Steckdose mit
sicherer Erdung ein.
Verwenden Sie keine Adapterstecker beim
Anschließen des Wasserkochers an das Stromnetz,
um Brandrisiko zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im
Badezimmer zu benutzen. Benutzen Sie ihn in
der Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit
Wasser gefüllten Behältern nicht.
Benutzen Sie den Wasserkocher in der Nähe von
Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher draußen
zu benutzen.
Lassen Sie den eingeschalteten Wasserkocher nie
unbeaufsichtigt.
Benutzen Sie den Wasserkocher auf einer gera-
den und stabilen Oberfläche, stellen Sie ihn an den
Tischrand nicht auf.
Vor der Einschaltung des Geräts vergewissern Sie
sich, dass der Wasserkocher auf dem Untersatz
aufrecht steht.
Benutzen Sie nur den mitgelieferten Untersatz.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch
nicht frei hängt und heiße Oberflächen und scharfe
Möbelkanten nicht berührt.
Greifen Sie das Netzkabel und den Netzstecker mit
nassen Händen nicht.
Schalten Sie den Wasserkocher ohne Wasser nicht
ein.
Es ist nicht gestattet, Wasser in den Wasserkocher
einzugießen, wenn er auf dem Untersatz schon
steht.
Benutzen Sie den Wasserkocher nur fürs
Wasserkochen. Es ist nicht gestattet, andere
Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzuko-
chen.
Achten Sie darauf, dass der Wasserstand
im Wasserkocher nicht unter der minimalen
Wasserstandsmarke «MIN» und nicht über der
maximalen Wasserstandsmarke «MAX» liegt. Das
kochende Wasser kann sich beim Übersteigen
der maximalen Wasserstandsmarke während des
Kochens ausgießen.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Filter
oder mit undicht geschlossenem Deckel zu benutzen.
Beugen Sie sich über der Tülle während des
Wasserkocherbetriebs nicht, um Dampfverbrühung
zu vermeiden.
Öffnen Sie den Deckel während des Kochens nicht.
Berühren Sie die heißen Oberflächen des
Wasserkochers nicht, halten Sie ihn nur am Griff.
Seien Sie beim Übertragen des mit kochendem
Wasser befüllten Wasserkochers vorsichtig.
Es ist nicht gestattet, den eingeschalteten
Wasserkocher vom Untersatz abzunehmen. Wenn
es notwendig ist, den Wasserkocher abzunehmen,
schalten Sie ihn zuerst mit der Ein-/Ausschalttaste
aus und nehmen Sie ihn dann vom Untersatz ab.
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und wenn
Sie es nicht benutzen vom Stromnetz ab. Es ist
nicht gestattet, das Netzkabel beim Abtrennen des
Geräts vom Stromnetz zu ziehen. Halten Sie den
Stecker.
Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz
ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das
Stromschlagrisiko zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und
den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu
waschen.
Es ist nicht gestattet, Kindern den Wasserkocher
als Spielzeug zu geben.
Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-
ten Personen nicht genutzt werden, außer wenn
die Person, die für ihre Sicherheit verantwort-
lich ist, ihnen entsprechende und verständliche
Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts
und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gibt.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
Plastiktüten, die als Verpackung verwendet wer-
den, nie ohne Aufsicht.
Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
Folien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
Prüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker peri-
odisch. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher zu
benutzen, wenn das Gehäuse des Wasserkochers,
der Untersatz, der Netzstecker oder das Netzkabel
beschädigt sind.
Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu repa-
rieren. Bei der Feststellung von Beschädigungen
trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wen-
den Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
Bewahren Sie den Wasserkocher an einem für
Kinder unzugänglichen Ort auf.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUS-
HALT GEEIGNET
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen
transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie
es vor der Nutzung bei der Raumtemperatur nicht
weniger als zwei Stunden lang bleiben.
Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung heraus
und entfernen Sie alle Aufkleber, die die Nutzung
des Geräts stören.
Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung
des Geräts und die Netzspannung übereinstimmen.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, neh-
men Sie ihn vom Untersatz (9) ab, öffnen Sie den
Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser
bis zur „MAX“-Wasserstandsmarke am
Wasserstandsanzeiger (6) auf, schließen Sie den
Deckel (3) dicht zu, stellen Sie den Wasserkocher
auf den Untersatz (9) auf.
Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste «0/I»
(8) ein, dabei leuchtet die Betriebskontrolleuchte (7).
Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab. Gießen Sie das
Wasser ab und wiederholen Sie die Kochprozedur
zwei- bis dreimal.
Anmerkung:
Bei der Nutzung des Wasserkochers vergewissern
Sie sich, dass das Siebfilter (2) an seiner Stelle
aufgestellt ist und der Deckel (3) dicht geschlos-
sen ist, anderenfalls ist automatische Abschaltung
des Wasserkochers unmöglich.
Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen
des Wasserkochers vom Untersatz, dass der
Wasserkocher ausgeschaltet ist und sich die Taste
(8) in der Position «0» (ausgeschaltet) befindet.
VERWENDUNG
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, neh-
men Sie ihn vom Untersatz (9) ab, öffnen Sie
den Deckel (3), indem Sie die Taste (4) drücken.
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser nicht
unter der „MIN“-Wasserstandsmarke und nicht
über der „MAX“-Wasserstandsmarke auf; um
den Wasserstand festzustellen, benutzen Sie den
Wasserstandsanzeiger (6).
Schließen Sie den Deckel (3), stellen Sie den
befüllten Wasserkocher auf den Untersatz (9).
Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste «0/I» (8)
ein, dabei leuchtet die Betriebskontrolleuchte (7) auf.
Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab.
Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des
Wasserkochers vom Untersatz (9), dass er aus-
geschaltet ist.
Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts
10-20 Sekunden lang ab, danach können Sie es
wieder einschalten, um Wasser aufzukochen.
Falls Sie den Wasserkocher mit ungenügendem
Wasserstand zufällig eingeschaltet haben, spricht
das Sicherungselement automatisch an und schal-
tet sich der Wasserkocher aus. In diesem Fall neh-
men Sie den Wasserkocher vom Untersatz (9) ab,
lassen Sie ihn innerhalb von 5-10 Minuten abküh-
len, dann füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser
und schalten Sie ihn ein, das Gerät wird im norma-
len Betrieb funktionieren.
Die Länge des Netzkabels kann man regeln, indem
man die Kabelaufbewahrung (10) benutzt.
REINIGUNG UND PFLEGE
Trennen Sie den Wasserkocher vor der Reinigung
vom Stromnetz ab, gießen Sie Wasser aus und las-
sen Sie ihn vollständig abkühlen.
Wischen Sie die Außenoberfläche des
Wasserkochers mit einem leicht angefeuchteten
Tuch oder einem Schwamm, danach trocknen Sie
diese ab. Für Entfernung von Verschmutzungen
benutzen Sie weiche Reinigungsmittel, aber keine
Metallbürsten und Abrasivmittel.
Tauchen Sie den Wasserkocher und seinen
Untersatz ins Wasser oder andere Flüssigkeiten
nicht ein.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und
den Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu
waschen.
Reinigen Sie das Filter (2) des Wasserkochers von
Verschmutzungen regelmäßig. Lassen Sie den
Wasserkocher abkühlen und drehen Sie ihn mit
der Tülle zu Ihnen, drücken Sie den Oberteil des
Filters in der Richtung von Ihnen hin und nehmen
Sie das Filter heraus. Spülen Sie das Filter ab, stel-
len Sie den Unterteil des Filters in die Aussparung
ein und drücken Sie den Oberteil des Filters in der
Richtung zu Ihnen bis zum Einrasten.
Kalkentfernung
Der Kalkstein, der sich innerhalb des
Wasserkochers bildet, beeinflusst die
Geschmackseigenschaften des Wassers und ver-
letzt den Wärmeaustausch zwischen Wasser und
dem Heizelement.
Um den Kalkstein zu entfernen, füllen
Sie den Wasserkocher bis zur maximalen
Wasserstandsmarke mit Wasser-Essig-Lösung
(2:1) auf.
Bringen Sie die Flüssigkeit zum Kochen und lassen
Sie diese im Wasserkocher über Nacht bleiben. Am
Morgen gießen Sie die Lösung ab, befüllen Sie den
Wasserkocher erneut mit Wasser bis zur maxima-
len Wasserstandsmarke, lassen Sie es aufkochen
und gießen Sie das Wasser ab.
Zur Entkalkung können Sie spezielle
Entkalkungsmittel für elektrische Wasserkocher
verwenden.
Führen Sie die Entkalkung des Wasserkochers
regelmäßig aus.
AUFBEWAHRUNG
Bevor Sie den Wasserkocher zur längeren
Aufbewahrung wegpacken, trennen Sie ihn vom
Stromnetz ab, gießen Sie Wasser ab und lassen Sie
das Gerät abkühlen.
Reinigen Sie den Wasserkocher.
Befestigen Sie das Netzkabel in der
Kabelaufbewahrung (10).
Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trocke-
nen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
LIEFERUMFANG
Wasserkocher – 1 St.
Untersatz – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung: 2000-2400 W
Maximales Fassungsvermögen: 1,5 l
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und
technische Eigenschaften der Geräte ohne Vorbe-
nachrichtigung zu verändern.
Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann
man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, be-
kommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man
während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleis-
tung den Check oder die Quittung über den Ankauf
vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 2004/108/EC – Richtlinie
des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC
über die Niederspannungsgeräte vorgese-
hen sind.
DEUTSCH
3
KETTLE
Description
1. Body
2. Mesh filter
3. Lid
4. Lid opening button
5. Handle
6. Water level scale
7. Operation indicator
8. On/Off button «0/I»
9. Base
10. Cord storage
Attention!
For additional protection it is reasonable to
install a residual current device (RCD) with
nominal operation current not exceeding
30 mA. To install RCD contact a specialist.
SAFETY MEASURES
Before using the kettle, read this instruction
manual carefully and keep it for further
reference.
Use the kettle according to its intended
purpose only, as it is stated in this manual.
Mishandling the unit can lead to its breakage
and cause harm to the user or damage to his/
her property.
Make sure that operating voltage of the ket-
tle corresponds to voltage of your mains.
Power cord is equipped with “euro plug”;
plug it into the socket with reliable ground-
ing contact.
To avoid risk of fire do not use adapters for
connecting the kettle to the mains.
Do not use the kettle in bathrooms. Do not
use it near swimming pools or other contain-
ers filled with water.
Do not use the kettle near heat sources and
open flame.
Do not use the kettle outdoors.
Do not leave the operating kettle unattend-
ed.
Place the kettle on a flat stable surface; do
not place the kettle on the edge of the table.
Before switching the kettle on make sure that
it is placed on the base evenly.
Use only the base supplied with the unit.
Do not let the power cord hang over the edge
of the table and make sure it does not touch
hot surfaces or sharp edges of furniture.
Do not touch the power cord or power plug
with wet hands.
Do not switch the kettle on if it is empty.
Do not fill the kettle with water when it already
stands on the base.
Use the kettle only for water boiling. It is pro-
hibited to heat or boil any other liquids.
Ensure that water level in the kettle is not
below the minimal mark «MIN» and not
above the maximal mark «MAX». If water lev-
el exceeds the maximal mark level, boiling
water can splash out.
Do not use the kettle without filter or if the lid
is not closed tightly.
To avoid burns by hot steam, do not bend
over the kettle spout while it is operating.
Do not open the kettle lid while boiling water.
Do not touch hot surfaces of the kettle; take
it only by the handle.
Be careful while carrying the kettle filled with
boiling water.
Do not remove the operating kettle from
the base. If you need to take the kettle off,
switch it off with On/Off button first and then
remove it from the base.
Unplug the unit before cleaning or when you
do not use it. When unplugging the unit pull
the plug but not the cord.
To avoid electric shock do not immerse the
unit and base into water or other liquids.
Do not wash the kettle and base in a dish
washing machine.
Do not allow children to use the kettle as
a toy.
This unit is not intended for usage by chil-
dren or disabled persons unless they are
given all the necessary and understandable
instructions by a person who is responsible
for their safety on safety measures and infor-
mation about danger that can be caused by
improper usage of the unit.
For children safety reasons do not leave
polyethylene bags, used as a packaging,
unattended.
Attention! Do not allow children to play with
polyethylene bags or film. Danger of suf-
focation!
Check the power cord and the plug periodi-
cally. Do not use the kettle if its body, base,
power plug or power cord have damages.
Do not repair the unit by yourself. If you find
any damages, unplug the unit and apply to
the authorized service center.
Keep the kettle out of the reach of children.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
USAGE ONLY
BEFORE THE FIRST USE
After unit transportation or storage at low
temperature it is necessary to keep it for
at least two hours at room temperature
before switching on.
Unpack the unit, remove any stickers that
can prevent unit operation.
Make sure that operating voltage of the unit
corresponds to voltage of your mains.
Insert the power plug into the socket.
To fill the kettle with water take it off the base
(9), open the lid (3) by pressing the but-
ton (4).
Fill the kettle with water till the maximal lev-
el mark «MAX» on the water level scale (6),
close the lid (3) tightly and place the kettle
on the base (9).
Switch the kettle on by pressing the «0/I»
button (8); the operation indicator (7) will
light up.
When water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically. Pour out water
and repeat boiling procedure 2-3 times.
Note:
When using the kettle make sure that the
mesh filter (2) is installed into its place and
the lid (3) is tightly closed, otherwise auto
shut off of the kettle is not possible.
Before removing the kettle from the base
make sure that kettle is switched off and the
button (8) is in off position «0».
USAGE
Insert the power plug into the socket.
To fill the kettle with water take it off the base
(9), open the kettle lid (3) by pressing the
button (4). Fill the kettle with water not below
the minimal mark «MIN» and not above the
maximal mark «MAX»; determine the water
level using the scale (6).
Close the lid (3) and set the filled kettle on
the base (9).
Switch the kettle on by pressing the «0/I»
button (8), the indicator (7) will light up.
When water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically.
Before removing the kettle from the base (9)
make sure that it is switched off.
After switching the kettle off wait for 10-20
seconds, then you can switch it on again for
water re-boiling.
If you accidentally switched the kettle on with
insufficient amount of water, the automat-
ic thermal switch will be on and the kettle
will be switched off. In this case remove the
kettle from the base (9), let it cool down for
5-10 minutes, then fill the kettle with water
and switch it on, the unit will operate in nor-
mal mode.
You can adjust the power cord length, using
the cord storage (10).
CLEANING AND CARE
Before cleaning, disconnect the unit from
the mains, pour out water and let the unit
cool down completely.
Clean the outer surface of the kettle with a
slightly damp cloth or a sponge and then
wipe it dry. Use soft detergents to remove
dirt; do not use metal brushes and abrasive
detergents.
Do not immerse the kettle and base into
water or any other liquids.
Do not wash the kettle and base in a dish
washing machine.
Clean the filter (2) of kettle regularly. Let the
kettle cool down and turn it with the spout
towards you, press the upper part of the filter
in the direction away from you and remove
the filter. Wash the filter, install the bottom
part of the filter into the groove and press
the upper part of the filter towards you till
clamping.
Descaling
Scale, appearing inside the kettle, influ-
ences the water taste and disturbs the heat
exchange between water and heating ele-
ment.
To remove scale, fill the kettle with a mixture
of one part ordinary vinegar and two parts
water till the maximal water level mark.
Boil the liquid and leave it in the unit over-
night. In the morning pour out the liquid, fill
the kettle with water till the maximal water
level mark, boil and pour out water.
You can use special detergents for electric
kettles to remove scale.
Clean the kettle from scale regularly.
STORAGE
Before taking the kettle away for storage,
unplug it, pour out water and let the unit cool
down.
Clean the kettle.
Fix the power cord in the cord storage (10).
Keep the kettle away from children in a dry
cool place.
DELIVERY SET
Kettle – 1 pc.
Base – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
TECHNICAL SPECIFICTAIONS
Power supply: 220-240 V ~ 50/60Hz
Power consumption: 2000-2400 W
Maximal water capacity: 1.5 L
The manufacturer preserves the right to
change the specifications of the unit without
a preliminary notification.
Service life of the unit is 5 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be
obtained from the dealer from whom the appli-
ance was purchased. The bill of sale or receipt
must be produced when making any claim under
the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the Council
Directive 2004/108/ЕС and to the Low
Voltage Regulation (2006/95/ЕС)
ENGLISH
2
VT-1183.indd 1 26.11.2013 9:43:48

Do you have a question about the Vitek VT-1183 BK?

If you have a question about the "Vitek VT-1183 BK", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   1.7
Water level indicator yes
Concealed heating element yes
Filtering no
Heating element material Stainless steel
Product colour   Black
Overheat protection -
Adjustable thermostat   no
Housing material Plastic
On/off switch   yes
Power
Power   2200
Ergonomics
360° rotational base yes
Auto power off   yes
Cordless yes
Cord storage yes