Vitek VT-1181 TR manual

Vitek VT-1181 TR

On this page you find the Vitek VT-1181 TR manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Vitek
Model
VT-1181 TR
Product
EAN
9120048695868
Language
English, German, Russian, Romanian, Ukrainian
Filetype
PDF
FIERBĂTOR
Aparatul este destinat pentru fierberea apei.
DESCRIERE
1. Balon din sticlă fierbătorului
2. Gradaţie a nivelului de apă
3. Filtru cu sită
4. Capac
5. Tastă deschidere capac
6. Mâner
7. Buton de conectare/deconectare (I/0)
8. Întrerupător regimului menţinere temperatură a apei
(I/0)
9. Suport
10. Locaş pentru păstrarea cablului
Atenţie!
Pentru o protecţie suplimentară, sfătuim instalaţi
un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul
electric. Acest RCD trebuie să acţioneze la o intensitate
reziduală maximă de 30 mA, pentru instalare cereţi
sfatul instalatorului.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune de exploatare
înainte de utilizarea aparatului şi păstraţi-o pentru
consultări ulterioare.
Folosiţi aparatul conform destinaţiei şi în scopurile
menţionate în prezenta instrucţiune.
Utilizarea greşită a aparatului poate duce la defectarea
acestuia, cauzarea de prejudicii utilizatorului şi
proprietăţii lui.
Asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a aparatului cores-
punde cu tensiunea din reţeaua electrică.
Cablul de alimentare este dotat cu fişă de tip «euro»;
conectaţi-o doar la prize electrice prevăzute cu
împâmântare.
Pentru a evita riscul de apariţie a incendiului nu uti-
lizaţi maşon de reducţie la conectarea fierbătorului
la priza electrică.
Nu folosiţi fierbătorul în baie. Nu-l utilizaţi în apropie-
rea piscinelor sau a altor recipiente umplute cu apă.
Nu folosiţi fierbătorul în apropierea surselor de căl-
dură sau a flăcării deschise.
Nu folosiţi fierbătorul în afara încăperilor.
Nu lăsaţi fierbătorul conectat nesupravegheat.
Plasaţi fierbătorul pe o suprafaţa plană şi stabilă, nu-l
puneţi pe marginea mesei.
Înainte de a porni fierbătorul, asiguraţi-vă acesta
este aşezat pe suport fără înclinări.
Folosiţi numai suportul care este inclus în set.
Nu lăsaţi cablul de alimentare să atîrne de pe masă,
şi asiguraţi-vă el nu se atinge de suprafeţe fier-
binţi. Lungimea cablului de alimentare poate fi reglata
prin fixarea cablului in locul pentru rularea cablului.
Nu apucaţi cablul de alimentare şi fişa cablului de ali-
mentare cu mâinile umede.
Nu conectaţi fierbătorul fără apă.
Nu turnaţi apă în fierbător atunci cînd el se află pe
suport.
Nu utilizaţi fierbătorul cu capacul neînchis.
Utilizaţi fierbătorul numai pentru fierberea apei, este
interzisă încălzirea sau fierberea altor lichidelor în
fierbător.
Aveţi grijă ca nivelul apei din fierbător să nu se situ-
eze sub nivelul minim «MIN» şi nu depăşească
nivelul maxim «MAX». În caz de umplere dincolo de
nivelul maxim apa se poate vărsa în timpul fierberii.
Pentru a evita opărirea cu aburi fierbinţi, nu vă aple-
caţi deasupra fierbătorului în funcţionare.
Nu utilizaţi fierbătorul fără filtru cu sită sau cu capa-
cul neînchis.
Nu deschideţi capacul în timpul fierberii apei.
Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale fierbătorului, apu-
caţi-l doar de mîner.
Mutaţi cu prudenţă fierbătorul ce conţine apă fier-
binte.
Nu luaţi fierbătorul de pe suport în timpul funcţionării
lui. Dacă aveţi nevoie să-l luaţi de pe suport, deco-
nectaţi-l, mutând butonul de conectare/deconectare
în poziţia «0», apoi puteţi să-l ridicaţi de pe suport.
Deconectaţi aparatul de la reţea în cazul în care nu îl
folosiţi sau înainte de curăţare. Pentru deconectare
trageţi de fişă, nu de cablu.
Pentru a evita şocul electric nu scufundaţi dispozitivul
şi suportul în apă sau alte lichide.
Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de spă-
lat vase.
Nu permiteţi copiilor se atingă de aparatul şi de
cablul de alimentare în timpul funcţionării mixerului.
Nu permiteţi copiilor să folosească dispozitivul în cali-
tate de jucarie.
Acest aparat nu este destinat pentru folosire de către
copii cu vârsta sub 8 ani.
Aşezaţi aparatul în timpul utilizării şi răcirii în locuri
inaccesibile copiilor cu vârstă sub 8 ani.
Copiii mai mari de 8 ani sau persoanele cu dizabilităţi
pot utiliza aparatul doar în cazul în care sunt supra-
vegheaţi de persoana responsabilă cu siguranţa lor,
care le-a dat instrucţiuni corespunzătoare şi clare cu
privire la folosirea sigură a aparatului şi despre peri-
colele care pot apărea în caz de folosire inadecvată.
Păstraţi dispozitivul în locuri neaccesibile pentru
copii.
Din motive de siguranţa copiilor nu lăsaţi pungile
de polietilenă, utilizate în calitate de ambalaj fără
supraveghere.
Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu pungile
de polietilenă sau pelicula pentru ambalare. Pericol de
asfixiere!
Periodic verificaţi integritatea cablului de alimentare
şi a fişei cablului de alimentare. Nu folosiţi fierbătorul
dacă corpul fierbătorului, suportul, fişa sau cablul de
alimentare prezintă defecţiuni.
Pentru a evita deteriorarea, transportaţi dispozitivul
doar în ambalajul original.
Este interzisă repararea dispozitivului de sine stă-
tător. În caz de defecţiuni deconectaţi imediat fier-
bătorul de la reţeaua electrică şi apelaţi la un ser-
vice autorizat.
APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI CASNIC
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
În caz de transportare sau păstrare a aparatului la
temperaturi joase este necesară ţinerea acestuia la
temperatura camerei cel puţin două ore.
Scoateţi fierbătorul din ambalaj, şi îndepărtaţi toate
etichetele care ar împiedica funcţionarea aparatului.
Asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a aparatului cores-
punde cu tensiunea din reţeaua electrică.
Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză elec-
trică.
Pentru umplerea fierbătorului cu apă luaţi-l de pe
suport (9), deschideţi capacul fierbătorului (4), apăs-
înd butonul (5).
Umpleţi fierbătorul cu apă pînă la marca maximă a
gradaţiei nivelui de apă (2), închideţi capacul, plasaţi
fierbătorul pe suport (9). Asiguraţi-vă că capacul fier-
bătorului (4) este închis etanş.
Conectaţi fierbătorul, stabilind butonul (7) în pozi-
ţia «I», indicatorul, amplasat în butonul (7), se va
aprinde.
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconecta auto-
mat. Goliţi de apă şi repetaţi fierberea de 2-3 ori.
Remarci:
La utilizarea fierbătorului asiguraţi-vă butonul
«0/I» (7) nu este blocat de obiecte străine, iar capa-
cul (4) este bine închis, în caz contrar deconectarea
automată a fierbătorului va fi imposibilă.
Înainte de a ridica fierbătorul de pe suport asiguraţi-
că acesta este oprit, adică tasta «0/I» (7) se află
în poziţia «0».
UTILIZAREA
Utilizarea fierbătorului
Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză elec-
trică.
Pentru umplerea fierbătorului cu apă luaţi-l de pe
suport (9), deschideţi capacul fierbătorului (4), apăs-
înd butonul (5). Umpleţi fierbătorul cu apă, aveţi grijă
ca nivelul de apă să nu se situeze sub nivelul minim
«MIN» şi nu depăşească nivelul maxim «MAX»;
pentru determinarea nivelului de apă folosiţi gra-
daţiile (2).
Închideţi capacul (4), aşezaţi fierbătorul cu apă pe
suport (9).
Stabilaţi butonul (7) în poziţia «I», indicatorul, ampla-
sat în butonul (7), se va aprinde.
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconecta auto-
mat.
Puteţi opri fierbătorul, fixând tasta (7) în poziţia «0».
Ridicând fierbătorul de pe suport (9), asiguraţi-vă că
acesta este oprit.
După oprirea fierbătorului aşteptaţi 10-20 de
secunde, după care puteţi porni din nou fierbătorul
pentru a fierbe apa.
Dacă aţi pornit accidental fierbătorul, iar nivelul apei
în acesta este mai jos de limita minimă, va acţiona
siguranţa termică automată şi fierbătorul se va opri.
În acest caz, ridicaţi fierbătorul de pe suport (9) şi
lăsaţi-l se răcească 5-10 minute, apoi umpleţi
fierbătorul cu apă şi porniţi-l, aparatul va funcţiona
în regim normal.
Regim menţinere temperatură a apei
Fierbătorul permite menţinere a apei fierbinte în
rezervorul.
Pentru a porni regimul menţinere temperatură a apei,
fierbeţi apa în fierbător şi aşteptaţi până acesta se
va opri.
Mutaţi întrerupătorul (8) în poziţia «I», se va aprinde
indicatorul în întrerupător (8).
Pentru a porni acest regim fixaţi întreruptorul (8) în
poziţia «0».
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Înainte de curăţare deconectaţi dipozitivul de la
reţea, vărsaţi apa şi lăsaţi fierbătorul să se răcească.
Ştergeţi suprafaţa exterioară a fierbătorului cu o
cârpă umedă sau un burete. Pentru înlăturarea mur-
dăriei folosiţi detergenţi delicaţi, nu folosiţi perii de
metal şi detergenţi abrazivi.
Nu scufundaţi fierbătorul şi suportul în apă sau în
alte lichide.
Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de spă-
lat vase.
Curăţaţi filtrul cu sită (3) fierbătorului de murdărie în
mod regulat. Pentru a extrage filtrul cu sită (3), apu-
caţi-l din ambele părţi şi apăsaţi pe mijlocul filtrului
din partea interioară.
Spălaţi filtrul cu sită (3), apoi instalaţi-l la loc.
Îndepărtarea depunerelor de calcar
Depunerile de calcar din interiorul fierbătorului influ-
enţează calităţile gustative ale apei, precum şi schim-
bul de căldură dintre apă şi elementul de încălzire.
Pentru înlăturarea depunerilor de calcar umpleţi fier-
bătorul pînă la nivelul maxim cu apă, în care dizolvaţi
oţet de bucătărie în proporţie de 2:1.
Încălziţi apa pînă la fierbere şi lăsaţi-o în fierbă-
tor peste noapte. Dimineaţa vărsaţi lichidul, umpleţi
fierbătorul cu apă pînă la nivelul maxim, fierbeţi-o
şi vărsaţi-o.
Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar pot fi utili-
zate soluţii speciale, destinate pentru curăţarea fier-
bătorelor electrice.
Curăţaţi fierbătorul de depunerile de calacar în mod
regulat.
PĂSTRARE
Înainte de a plasa fierbătorul pentru păstrare pe ter-
men lung, decnectaţi-l de la reţea, vărsaţi apă şi
lăsaţi să se răcească.
Fixaţi cablul de alimentare în locaşul pentru rularea
cablului (10).
Păstraţi dispozitivul într-un loc uscat şi răcoros, inac-
cesibil pentru copii.
CONŢINUT PACHET
Fierbător – 1 buc.
Suport – 1 buc.
Intrucţiune – 1 buc.
CARACTERISTICI TEHNICE
Alimentarea electrică: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Consum de putere de: 2200 W
Volumul maxim de apă: 1,7 l
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
caracteristicile dispozitivelor fără anunţare prealabilă.
Durata de funcţionare a aparatului – 5 ani
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat,
rugăm adresaţi la distribuitorul regional sau la
compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de
garanţie se realizează cu condiţia prezentării bonului de
plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă
cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor EMC, întoc-
mite în conformitate cu Directiva 2004/108/ЕС i
Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă ten-
siune (2006/95/ЕС).
romÂnĂ/Moldovenească
6
ШАЙНЕК
Құрылғы суды қайнатуға ғана арналған.
СИПАТТАМА
1. Шәйнектің шыны колбасы
2. Су деңгейінің бағаны
3. Торлы сүзгіш
4. Қақпақ
5. Қақпақты ашу пернесі
6. Сап
7. Қосу/сөндіру түймесі (I/0)
8. Судың температурасын ұстап тұру
режимінің ажыратқышы (I/0)
9. Тіреу
10. Бауды сақтауға арналған орын
Назар аударыңыз!
Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден
аспайтын номиналды жұмыс істеу тоғы бар қорғаушы
ажыратқыш құрылғыны (ҚАҚ) орнатып қойған жөн; ҚАҚ-
ты орнату үшін маманға жолығу керек.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны қоспас, пайдаланбас және реттемес бұрын
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз анықтамалық
материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей
мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына,
пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян әкелуі
мүмкін.
Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге сәйкес
болуына көз жеткізіңіз.
Желілік шнур «евроашамен» жабдықталған; оны
жерге сенімді қосылған байланысы бар электр
розеткасына қосыңыз.
Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін
шайнекті электр розеткасына қосқан кезде өткізуші
тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
Шайнекті жуынатын бөлмелерде пайдаланбаңыз.
Шайнекті бассейндердің немесе су толтырылған
басқа да ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз.
Шайнекті тікелей жылу көзіне немесе ашық отқа
жақын жерде пайдаланбаңыз.
Шайнекті бөлмеден тыс жерде пайдалануға тыйым
салынады.
Іске қосылған шайнекті қараусыз қалдырмаңыз.
Шайнекті тегіс және тұрақты бетте пайдаланыңыз,
шайнекті үстелдің шетіне қоймаңыз.
Іске қосу алдында, шайнек тұғырда қисық
орнатылмағанына көз жеткізіңіз.
Тек жеткізу жинағына кіретін тұғырды пайдаланыңыз.
Желілік шнурдың үстелден салбырап тұруын,
сондай-ақ ыстық беттерге тиюін болдырмаңыз.
Желілік баудың ұзындығын оны желілік бауды
орайтын жерге бекітіп реттеуге болады.
Желілік бауды және желілік баудың айыртетігін сулы
қолмен ұстамаңыз.
Шайнекті сусыз пайдаланбаңыз.
Тұғырда тұрған шайнекке су құймаңыз.
Қақпағы тығыз жабылмаған шайнекті
пайдаланбаңыз.
Шайнекті тек суды қайнату үшін пайдаланыңыз,
кез келген басқа сұйықтықтарды қыздыруға немесе
қайнатуға тыйым салынады.
Шайнектегі судың деңгейі «MIN» минималды
белгісінен төмен және «MAX» максималды белгіден
жоғары болмауын қадағалаңыз. Максималды белгі
деңгейінен асып кеткен жағдайда қайнап жатқан су
қайнау кезінде шашырауы мүмкін.
Ыстық буға күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған
шәйнектің шүмегінің үстіне еңкеймеңіз.
Шайнекті торлы сүзгішсіз немесе толық жабылмаған
қақпақпен пайдаланбаңыз.
Су қайнап жатқан кезде шайнектің қақпағын ашуға
тыйым салынады.
Шайнектің ыстық беттеріне қол тигізбеңіз, сабынан
ғана ұстаңыз.
Қайнаған суға толы шәйнекті жылжытқан кезде абай
болыңыз.
Жұмыс істеп тұрған шайнекті тіреуден шешуге
тыйым салынады. Егер шайнекті шешу қажеттілігі
туындаса, қосу/сөндіру батырмасын «0» күйіне
ауыстырып, оны сөндіріңіз, ал содан кейін тіреуден
шешіңіз.
Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз немесе
тазалау алдында оны желіден ажыратыңыз.
Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде, оны
желі шнурынан тартпай, ашасынан ұстаңыз.
Электр тоғының соғу қаупін болдырмас үшін
приборды және тұғырды суға немесе кез келген
басқа да сұйықтыққа батырмаңыз.
Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
салмаңыз.
Жұмыс істеп тұрған кезде балаларға құрылғыны
және желілік шнурды ұстауға рұқсат бермеңіз.
Балаларға аспапты ойыншық ретінде пайдалануға
рұқсат етпеңіз
Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың
пайдалануына арналмаған.
Құрылғыны жұмыс кезінде және суыту кезінде 8
жастан төменгі балар жете алмайтын жерге
орналастырыңыз.
8 жастан үлкен балалар және мүмкіншілігі шектеулі
жандар өздерінің қауіпсіздіктеріне жауапты
адамдардың қадағалауымен ғана және оларға
құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы және оны
дұрыс пайдаланбаған жағдайда орын алуы мүмкін
қауіпті жағдайлар туралы тиісті және түсінікті
нұсқаулар берілген жағдайда құрылғыны пайдалана
алады.
Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде
сақтаңыз.
Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама
ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді
қадағалаусыз қалдырмаңыз.
Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
пакеттермен немесе қаптама үлдірімен ойнауға
рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі бар!
Желілік бау мен желілік айыртетіктің оқшаулануының
күйін тұрақты тексеріп тұрыңыз. Шайнектің
корпусының, тіреудың, желілік ашаның немесе
желілік шнурдың бүлінген жерлері бар болған
жағдайда, шайнекті пайдаланбаңыз.
Бұзылуларға жол бермеу үшін құрылғыны тек
зауыттық орауда ғана тасымалдаңыз.
Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тыйым салынады.
Ақаулар табылған жағдайда құрылғыны желіден
ажыратыңыз да, рұқсаты бар (уәкілетті) сервис
орталығына жолығыңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
Құрылғыны төмен температура кезінде
тасымалдаған немесе сақтаған жағдайда оны
бөлме температурасында екі сағаттан кем емес
уақыт ұстаған жөн.
Шәйнекті ораудан шығарыңыз, құрылғының
жұмысына кедергі болатын кез-келген
жапсырмаларды жойыңыз. Құрылғының жұмыс
кернеуі желідегі кернеуге сәйкес болуына көз
жеткізіңіз.
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
сұғыңыз.
Шайнекті суға толтыру үшін оны тіреуден (9) шешіңіз,
қақпақты ашу пернесін (5) басып, шайнек қақпағын
(4) ашыңыз.
Шайнекті су деңгейі бағанының максималды
белгісіне дейін (2) сумен толтырыңыз, қақпақты
жабыңыз, шайнекті тіреуге (9) орнатыңыз. Шайнектің
қақпағы (4) толық жабылғанына көз жеткізіңіз.
Пернені (7) «І» күйіне белгілеп, шайнекті іске
қосыңыз, осы кезде пернеде (7) орналасқан
көрсеткіш жанады.
Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді. Суды
төгіңіз және суды қайнату рәсімін 2-3 рет қайталаңыз.
Ескерту:
Шайнекті пайдаланған кезде іске қосу/сөндіріу
«0/І» пернесін (7) бөтен заттар бөгеттеп
тұрмағанына, ал қақпақ (4) тығыз жабылғанына көз
жеткізіңіз, кері жағдайда шайнектің автоматты
сөнуі мүмкін болмайды.
Шәйнекті тұғырдан шешіп алмас бұрын, шәйнектің
ажыратылып тұрғанын, «0/I» пернесінің (7) «0»
күйде тұрғанын тексеріп алыңыз.
ПАЙДАЛАНУ
Шәйнекті пайдалану
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
сұғыңыз.
Шайнекті суға толтыру үшін оны тіреуден (9) шешіңіз,
қақпақты ашу пернесін (5) басып, шайнек қақпағын
(4) ашыңыз. Шайнекке суды «MIN» минималды
белгісінен төмен емес және «MAX» максималды
белгіден асырмай құйыңыз; судың деңгейінің
анықтау үшін бағанын (2) пайдаланыңыз.
Қақпақты (4) жабыңыз, толтырылған шайнекті
тұғырға (9) орналастырыңыз.
Пернені (7) «I» күйіне орнатыңыз, осы кезде пернеде
(7) орналасқан көрсеткіш жанады.
Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді.
Батырманы (7) «0» күйіне белгілеп, Сіз шайнекті
өзіңіз сөндіре аласыз.
Шайнекті тұғырдан (9) ала отырып, оның сөндірулі
екенін тексеріңіз.
Шайнек сөнгеннен кейін 10-20 секунд күтіңіз, осыдан
кейін сіз оны суды қайта қайнату үшін қайтадан қоса
аласыз.
Егер сіз шәйнекті абайсызда аз суымен қосып
қалсаңыз, онда автоматты термосақтандырғыш іске
қосылады, бұл кезде шәйнек ажыратылады. Бұл
жағдайда шәйнекті тұғырдан (9) алып қойыңыз да,
5-10 минут бойы оны суытыңыз, одан кейін шәйнекті
суға толтырыңыз да оны қосыңыз, прибор қалыпты
жағдайда жұмыс істейтін болады.
Суыдң емпературасын ұстап тұру режимі
Шайнек резервуардағы суды ыстық күйде ұстап тұруға
мүмкіндік береді.
Су температурасын ұстап тұру режимін қосу
үшін шайнекте суды қайнатыңыз және оның
ажыратылғанын күтіңіз.
Ажыратқышты (8) «I» күйіне орнатыңыз, осы кезде
ажыратқышта (8) орналасқан көрсеткіш жанады.
Осы режимді ажырату үшін ажыратқышты (8) «O»
күйіне орнатыңыз.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ
Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз,
суын төгіңіз және шәйнекке салқындауға беріңіз.
Шәйнектің сыртқы бетін дымқыл шүберекпен
немесе ысқышпен сүртіңіз. Ластануарды жою үшін
жұмсақ тазалағыш заттарды пайдаланыңыз, металл
қылшақтарды және қажағыш жуғыш заттарды
пайдаланбаңыз.
Шайнек пен тұғырды суға немесе кез келген басқа да
сұйықтықтарға батырмаңыз.
Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
салмаңыз.
Шәйнектің торлы сүзгіні (3) үнемі кірден тазартып
отырыңыз. Торлы сүзгіні (3) шығару үшін оны екі
жағынан ұстаңыз да, сүзгінің ішкі жағынан ортасына
басыңыз.
Торлы сүзгішті (3) жуыңыз, және оны орнына
орнатыңыз.
Қақты жою
Шайнектің ішінде түзілетін қақ, судың дәмдік
сапасына әсер етеді, сондай-ақ су мен қыздырғыш
элементтің арасындағы жылу алмасуды бұзады.
Қақты кетіру үшін ас сірке суы 2:1 пропорциясы
бойынша араластырылған суды шайнектің ең
жоғарғы деңгейіне дейін толтырыңыз.
Сұйықтықты қайнатыңыз да, оны түнге қалтырыңыз.
Таңертең сұйықты төгіп тастаңыз, шайнекті ең
жоғарғы деңгейге дейін сумен толытырыңыз да, оны
қайнатып, содан кейін төгіп тастаңыз.
Қақты кетіру үшін электр шайнектеріне арналған
арнайы заттарды пайдалануға болады.
Шайнекті қақтан мезгілімен тазартып тұрыңыз.
САҚТАУ
Құрылғыны ұзақ уақытқа сақтап қойғанға дейін, оны
желіден ажыратыңыз, суын төгіңіз және құрылғыға
салқындауға уақыт беріңіз.
Желілік шнурды шнур оралатын жерге (10) бекітіңіз.
Шайнекті құрғақ, салқын, балалардың қолдары
жетпейтін жерде сақтаңыз.
ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ
Шайнек – 1 дн.
Тіреу – 1 дн.
Нұсқаулық – 1 дн.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ
Электрқорегі: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Қажет ететін қуаты: 2200 Вт
Судың максималды көлемі: 1,7 л
Өндіруші құрылғылардың сипаттамаларын алдын-ла
хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды.
Құрылғының қызмет мерзімі - 5 жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер
дилерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы
гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.
ҚАЗАҚША
5
ЧАЙНИК
Устройство предназначено для кипячения воды.
ОПИСАНИЕ
1. Стеклянная колба чайника
2. Шкала уровня воды
3. Сетчатый фильтр
4. Крышка
5. Клавиша открытия крышки
6. Ручка
7. Клавиша включения/отключения (I/0)
8. Выключатель режима поддержания температуры
воды (I/0)
9. Подставка
10. Место для хранения шнура
Внимание!
Для дополнительной защиты целесообразно в цепи
питания установить устройство защитного отключе-
ния (УЗО) с номинальным током срабатывания, не
превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь
к специалисту.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации устройства вниматель-
но прочитайте настоящую инструкцию по эксплуа-
тации и сохраните её для использования в качестве
справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому на-
значению, как изложено в данной инструкции.
Неправильное обращение с устройством может при-
вести к его поломке, причинению вреда пользовате-
лю или его имуществу.
Убедитесь в том, что рабочее напряжение чай-
ника соответствует напряжению электросети.
Сетевой шнур снабжён «евровилкой»; включайте
её в электрическую розетку, имеющую надёжный
контакт заземления.
Во избежание риска возникновения пожара не
используйте переходники при подключении чай-
ника к электрической розетке.
Не используйте чайник в ванных комнатах. Не
пользуйтесь чайником вблизи бассейнов или
других ёмкостей, наполненных водой.
Не используйте чайник в непосредственной бли-
зости от источников тепла или открытого пла-
мени.
Запрещается использовать чайник вне помеще-
ний.
Не оставляйте включённый чайник без присмо-
тра.
Используйте чайник на ровной и устойчивой
поверхности, не ставьте чайник на край стола.
Перед включением убедитесь в том, что чайник
установлен на подставке без перекосов.
Используйте только ту подставку, которая входит
в комплект поставки.
Не допускайте, чтобы сетевой шнур свешивался
со стола, и следите, чтобы он не касался горя-
чих поверхностей. Длину сетевого шнура можно
регулировать, закрепив его в месте намотки
шнура.
Не беритесь за сетевой шнур и вилку сетевого
шнура мокрыми руками.
Не включайте чайник без воды.
Не наливайте воду в чайник, стоящий на под-
ставке.
Не используйте чайник с неплотно закрытой
крышкой.
Используйте чайник только для кипячения воды,
запрещается подогревать или кипятить любые
другие жидкости.
Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не
ниже минимальной отметки «MIN» и не выше
максимальной отметки «MAX». При превыше-
нии уровня максимальной отметки кипящая вода
может выплеснуться во время кипячения.
Во избежание ожога горячим паром не наклоняй-
тесь над носиком работающего чайника.
Не используйте чайник без сетчатого фильтра
или с неплотно закрытой крышкой.
Запрещается открывать крышку чайника во
время кипячения воды.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям чай-
ника, беритесь только за ручку.
Будьте осторожны при переносе чайника, напол-
ненного кипятком.
Запрещается снимать работающий чайник с
подставки. Если возникла необходимость снять
чайник, отключите его, переведя клавишу вклю-
чения/выключения в положение «0», а затем сни-
мите чайник с подставки.
Отключайте чайник от электрической сети перед
чисткой, а также в том случае, если вы устрой-
ством не пользуетесь. Отключая устройство от
электрической сети, не тяните за сетевой шнур,
а держитесь за вилку.
Во избежание удара электрическим током не
погружайте устройство и подставку в воду или в
любые другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудомо-
ечную машину.
Не разрешайте детям прикасаться к прибору и к
сетевомуо шнуру во время работы.
Не разрешайте детям использовать прибор в
качестве игрушки.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми младше 8 лет.
Размещайте устройство во время работы и осты-
вания в местах, недоступных для детей младше
8 лет.
Дети старше 8 лет и люди с ограниченными воз-
можностями могут пользоваться устройством,
только в том случае, если они находятся под
присмотром лица, отвечающего за их безопас-
ность, и если им были даны соответствующие и
понятные инструкции о безопасном пользова-
нии устройством и тех опасностях, которые могут
возникать при его неправильном использовании.
Храните устройство в местах, недоступных для
детей.
Из соображений безопасности детей не остав-
ляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в
качестве упаковки, без надзора.
Внимание! Не разрешайте детям играть с поли-
этиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!
Периодически проверяйте состояние сетевого
шнура и вилки сетевого шнура. Не пользуйтесь
чайником, если имеются какие-либо поврежде-
ния корпуса чайника, подставки, сетевой вилки
или сетевого шнура.
Во избежание повреждений перевозите устрой-
ство только в заводской упаковке.
Запрещается самостоятельно ремонтировать
устройство. При обнаружении неисправностей
немедленно отключите чайник от электросети и
обратитесь в авторизованный (уполномоченный)
сервисный центр.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫ-
ТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После транспортировки или хранения устрой-
ства при пониженной температуре необходимо
выдержать его при комнатной температуре не
менее двух часов.
Извлеките чайник из упаковки, удалите любые
наклейки, мешающие работе устройства.
Убедитесь в том, что рабочее напряжение
устройства соответствует напряжению электро-
сети.
Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую
розетку.
Для наполнения чайника водой снимите его с
подставки (9), откройте крышку чайника (4),
нажав на клавишу (5).
Наполните чайник водой до максимальной
отметки на шкале уровня воды (2), закройте
крышку, установите чайник на подставке (9).
Убедитесь в том, что крышка чайника (4) плотно
закрыта.
Включите чайник, установив клавишу (7) в поло-
жение «I», при этом загорится индикатор, распо-
ложенный в клавише (7).
Когда вода закипит, чайник автоматически отклю-
чится. Слейте воду и повторите процедуру кипя-
чения воды 2-3 раза.
Примечания:
При использовании чайника убедитесь в том, что
крышка (4) плотно закрыта, а клавишу «0/I» (7)
не блокируют посторонние предметы, в против-
ном случае автоматическое отключение чайника
будет невозможным.
Перед снятием чайника с подставки убедитесь в
том, что чайник отключён, то есть клавиша «0/I»
(7) находится в положении «0» .
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Эксплуатация чайника
Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую
розетку.
Для наполнения чайника водой снимите его с
подставки (9), откройте крышку чайника (4),
нажав на клавишу (5). Наполните чайник водой,
при этом уровень воды должен быть не ниже
минимальной отметки «MI и не выше макси-
мальной отметки «MAX», для определения уровня
воды пользуйтесь шкалой (2).
Закройте крышку (4), наполненный чайник рас-
положите на подставке (9).
Установите клавишу (7) в положение «I», при этом
загорится индикатор, расположенный в клавише
(7).
Когда вода закипит, чайник автоматически отклю-
чится.
Вы можете сами отключить чайник, установив
клавишу (7) в положение «0».
Снимая чайник с подставки (9), убедитесь в том,
что он выключен.
После отключения чайника подождите 10-20
секунд, после чего его можно снова включить
для повторного кипячения воды.
Если вы случайно включили чайник c недостаточ-
ным количеством воды, сработает автоматиче-
ский термопредохранитель, чайник отключится.
В этом случае снимите чайник с подставки (9)
и дайте ему остыть течение 5-10 минут, затем
наполните чайник водой и включите, устройство
будет работать в нормальном режиме.
Режим поддержания температуры воды
Чайник позволяет поддерживать воду в резервуаре
в горячем состоянии.
Для включения режима поддержания темпера-
туры воды вскипятите в чайнике воду и дожди-
тесь его отключения.
Установите выключатель (8) в положение «I», при
этом включится индикатор в выключателе (8).
Для отключения этого режима установите выклю-
чатель (8) в положение «O».
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой отключите устройство от электро-
сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
Протрите внешнюю поверхность чайника влаж-
ной тканью или губкой. Для удаления загрязне-
ний используйте мягкие чистящие средства, не
используйте металлические щётки и абразивные
моющие средства.
Не погружайте чайник и подставку в воду или в
любые другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудомо-
ечную машину.
Регулярно очищайте сетчатый фильтр (3) чай-
ника от загрязнений. Для извлечения сетчатого
фильтра (3) возьмитесь за него с двух сторон
и нажмите на середину фильтра с внутренней
стороны.
Промойте сетчатый фильтр (3), а затем устано-
вите его на место.
Удаление накипи
Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет
на вкусовые качества воды, а также нарушает
теплообмен между водой и нагревательным эле-
ментом.
Для удаления накипи наполните чайник до мак-
симального уровня водой с разведённым в ней
столовым уксусом в пропорции 2:1.
Доведите жидкость до кипения и оставьте её на
ночь. Утром слейте жидкость, наполните чайник
водой до максимального уровня, прокипятите и
слейте воду.
Для удаления накипи можно использовать спе-
циальные средства, предназначенные для элек-
трочайников.
Регулярно очищайте чайник от накипи.
ХРАНЕНИЕ
Перед тем как убрать чайник на длительное хра-
нение, отключите его от электросети, слейте
воду и дайте устройству остыть.
Сетевой шнур закрепите в месте намотки шнура
(10).
Храните чайник в сухом прохладном месте, недо-
ступном для детей.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Чайник– 1 шт.
Подставка – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 2200 Вт
Максимальный объём воды: 1,7 л
Производитель оставляет за собой право изменять
характеристики устройств без предварительного
уведомления.
Срок службы устройства – 5 лет
Данное изделие соответствует всем требу-
емым европейским и российским стандар-
там безопасности и гигиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае
РУССКИЙ
4
WASSERKOCHER
Das Gerät ist fürs Wasserkochen bestimmt.
BESCHREIBUNG
1. Glaskolben des Wasserkochers
2. Wasserstandsanzeiger
3. Siebfilter
4. Deckel
5. Taste der Deckelöffnung
6. Handgriff
7. Ein-/Ausschalttaste (I/0)
8. Ausschalter des Betriebs der Wassertemperaturhaltung
(I/0)
9. Untersatz
10. Kabelaufbewahrung
Achtung!
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter
mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Stromversorgungskreis
aufzustellen. Wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie
sie für weitere Referenz auf.
Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsmäßig und laut
dieser Bedienungsanleitung.
Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner
Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen
Schaden beim Nutzer hervorrufen.
Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des
Wasserkochers und die Netzspannung übereinstimmen.
Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausgestattet; ste-
cken Sie diesen in die Steckdose mit sicherer Erdung ein.
Verwenden Sie keine Adapterstecker beim Anschließen
des Wasserkochers an das Stromnetz, um Brandrisiko
zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im Badezimmer
zu benutzen. Benutzen Sie den Wasserkocher in der Nähe
von Schwimmbecken oder anderen mit Wasser gefüllten
Wasserbehältern nicht.
Benutzen Sie den Wasserkocher in der Nähe von
Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher draußen zu
benutzen.
Lassen Sie den eingeschalteten Wasserkocher nie unbe-
aufsichtigt.
Benutzen Sie den Wasserkocher auf einer geraden und sta-
bilen Oberfläche, stellen Sie ihn an den Tischrand nicht auf.
Vor der Einschaltung des Geräts vergewissern Sie sich,
dass der Wasserkocher auf dem Untersatz aufrecht steht.
Benutzen Sie nur den mitgelieferten Untersatz.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch nicht
herabhängt und heiße Gegenstände nicht berührt. Die
Länge des Netzkabels kann man regeln, indem man es in
der Kabelaufbewahrung befestigt.
Greifen Sie das Netzkabel und den Netzstecker mit nas-
sen Händen nicht.
Schalten Sie den Wasserkocher ohne Wasser nicht ein.
Es ist nicht gestattet, Wasser in den Wasserkocher einzu-
gießen, wenn er auf dem Untersatz steht.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher mit undicht
geschlossenem Deckel zu benutzen.
Benutzen Sie den Wasserkocher nur fürs Wasserkochen;
es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu erwär-
men oder aufzukochen.
Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Wasserkocher
nicht unter der minimalen Wasserstandsmarke «MIN» und
nicht über der maximalen Wasserstandsmarke «MAX»
liegt. Das kochende Wasser kann sich beim Übersteigen
der maximalen Wasserstandsmarke während des Kochens
ausgießen.
Beugen Sie sich über der Tülle während des
Wasserkocherbetriebs nicht, um Dampfverbrühung zu
vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Siebfilter
oder mit undicht geschlossenem Deckel zu benutzen.
Öffnen Sie den Wasserkocherdeckel während des
Wasserkochens nicht.
Berühren Sie die heißen Oberflächen des Wasserkochers
nicht, halten Sie ihn nur am Handgriff.
Seien Sie beim Übertragen des mit kochendem Wasser
befüllten Wasserkochers vorsichtig.
Es ist nicht gestattet, den eingeschalteten Wasserkocher
vom Untersatz abzunehmen. Wenn es notwendig ist, den
Wasserkocher abzunehmen, schalten Sie ihn aus, indem
Sie die Ein-/Ausschalttaste in die Position «0» umstellen,
und dann nehmen Sie ihn vom Untersatz ab.
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und wenn Sie es
nicht benutzen vom Stromnetz ab. Es ist nicht gestattet,
das Gerät beim Abtrennen vom Stromnetz am Netzkabel
zu ziehen. Halten Sie den Stecker.
Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz ins Wasser
oder andere Flüssigkeiten, um das Stromschlagrisiko zu
vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Untersatz
in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
Lassen Sie Kinder das Gerät und das Netzkabel während
des Betriebs nicht berühren.
Es ist nicht gestattet, Kindern das Gerät als Spielzeug
zu geben.
Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern unter
8 Jahren geeignet.
Stellen Sie das Gerät während des Betriebs und des
Abkühlens an einem für Kinder unter 8 Jahren unzugäng-
lichen Ort auf.
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und behinder-
ten Personen nur dann genutzt werden, wenn sie sich unter
Aufsicht der Person befinden, die für ihre Sicherheit verant-
wortlich ist, und wenn ihnen entsprechende und verständ-
liche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und
die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gegeben wurden.
Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzugäng-
lichen Ort auf.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
Plastiktüten, die als Verpackung verwendet wer-
den, nie ohne Aufsicht.
Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
Verpackungsfolien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels und des
Netzsteckers periodisch. Es ist nicht gestattet, den
Wasserkocher zu benutzen, wenn das Gehäuse des
Wasserkochers, der Untersatz, der Netzstecker oder das
Netzkabel beschädigt sind.
Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das
Gerät nur in der Fabrikverpackung.
Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren.
Bei der Feststellung von Beschädigungen trennen Sie den
Wasserkocher vom Stromnetz ab und wenden Sie sich
an einen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT
GEEIGNET
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen
transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor
der Nutzung bei der Raumlufttemperatur nicht weniger
als zwei Stunden bleiben.
Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpackung
heraus und entfernen Sie alle Aufkleber, die die Nutzung
des Geräts stören. Vergewissern Sie sich, dass die
Betriebsspannung des Geräts und die Netzspannung
übereinstimmen.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, nehmen Sie
ihn vom Untersatz (9) ab und öffnen Sie den Deckel (4),
indem Sie die Taste (5) drücken.
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur „Max“-
Wasserstandsmarke am Wasserstandsanzeiger (2)
auf, machen Sie den Deckel zu und stellen Sie den
Wasserkocher auf den Untersatz (9) auf. Vergewissern
Sie sich, dass der Deckel (4) des Wasserkochers dicht
geschlossen ist.
Schalten Sie den Wasserkocher ein, indem Sie die
Taste (7) in die Position «I» stellen, dabei leuchtet die
Betriebskontrolleuchte, die sich in der Taste (7) befindet.
Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab. Gießen Sie das Wasser ab
und wiederholen Sie die Kochprozedur zwei- bis dreimal.
Anmerkungen:
Bei der Nutzung des Wasserkochers vergewissern Sie
sich, dass der Deckel (4) dicht geschlossen und die Taste
«0/I» (7) mit keinen Gegenständen blockiert ist, anderen-
falls ist automatische Abschaltung des Wasserkochers
unmöglich.
Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen des
Wasserkochers vom Untersatz, dass der Wasserkocher
ausgeschaltet ist, das heißt, die Taste «0/I» (7) befindet
sich in der Position «0».
VERWENDUNG
Verwendung des Wasserkochers
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, neh-
men Sie ihn vom Untersatz (9) ab und öffnen Sie den
Deckel (4), indem Sie die Taste (5) drücken. Füllen
Sie den Wasserkocher mit Wasser auf, dabei muß der
Wasserstand nicht unter der «MIN»-Wasserstandsmarke
und nicht über der «MAX»-Wasserstandsmarke liegen;
um den Wasserstand festzustellen, benutzen Sie den
Wasserstandsanzeiger (2).
Machen Sie den Deckel (4) zu und stellen Sie den befüllten
Wasserkocher auf den Untersatz (9).
Stellen Sie die Taste (7) in die Position «I», dabei leuch-
tet die Betriebskontrolleuchte, die sich in der Taste (7)
befindet.
Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab.
Sie können den Wasserkocher selbst ausschalten, indem
Sie die Taste (7) in die Position «0» stellen.
Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des Wasserkochers
vom Untersatz (9), dass er ausgeschaltet ist.
Warten Sie nach dem Ausschalten des Wasserkochers
10-20 Sekunden ab, danach können Sie ihn wieder ein-
schalten, um Wasser nochmals aufzukochen.
Falls Sie den Wasserkocher mit ungenügendem
Wasserstand zufällig eingeschaltet haben, spricht das
Sicherungselement automatisch an und der Wasserkocher
schaltet sich aus. In diesem Fall nehmen Sie den
Wasserkocher vom Untersatz (9) ab, lassen Sie ihn 5-10
Minuten lang abkühlen, dann füllen Sie den Wasserkocher
mit Wasser auf und schalten Sie ihn ein, der Wasserkocher
wird im normalen Betrieb funktionieren.
Betrieb der Wassertemperaturhaltung
Der Wasserkocher lässt das Wasser im Wasserbehälter heiß
behalten.
Um den Betrieb der Wassertemperaturhaltung einzuschal-
ten, kochen Sie Wasser im Wasserkocher auf und warten
Sie ab, bis er sich ausschaltet.
Stellen Sie den Ausschalter (8) in die Position «I»,
dabei leuchtet die Betriebskontrolleuchte, die sich im
Ausschalter (8) befindet.
Um diesen Betrieb abzuschalten, stellen Sie den
Ausschalter (8) in die Position «0» ein.
REINIGUNG UND PFLEGE
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz
ab, gießen Sie Wasser aus und lassen Sie den
Wasserkocher abkühlen.
Wischen Sie die Außenoberfläche des Wasserkochers
mit einem feuchten Tuch oder einem Schwamm ab.
Für Entfernung von Verschmutzungen nutzen Sie wei-
che Reinigungsmittel, aber keine Metallbürsten und
Abrasivmittel.
Tauchen Sie den Wasserkocher und seinen Untersatz ins
Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht ein.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Untersatz
in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
Reinigen Sie den Siebfilter (3) des Wasserkochers regel-
mäßig von Verschmutzungen. Um den Filter (3) heraus-
zunehmen, greifen Sie ihn von den beiden Seiten und
drücken Sie auf die Mitte des Filters von der Innenseite.
Spülen Sie den Siebfilter (3), dann stellen Sie ihn zurück
auf.
Kalkentfernung
Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers
bildet, beeinflusst die Geschmackseigenschaften des
Wassers und verletzt den Wärmeaustausch zwischen
Wasser und dem Heizelement.
Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie den
Wasserkocher bis zur maximalen Wasserstandsmarke mit
Wasser-Essig-Lösung (2:1) auf.
Kochen Sie die Flüssigkeit auf und lassen Sie diese im
Wasserkocher über Nacht bleiben. Am Morgen gießen
Sie die Flüssigkeit ab, befüllen Sie den Wasserkocher mit
Wasser bis zur «MAX»-Wasserstandsmarke, kochen Sie es
auf und gießen Sie das Wasser ab.
Zur Entkalkung können Sie spezielle Entkalkungsmittel für
elektrische Wasserkocher verwenden.
Führen Sie die Entkalkung des Wasserkochers regel-
mäßig aus.
AUFBEWAHRUNG
Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung wegpa-
cken, trennen Sie es vom Stromnetz ab, gießen Sie Wasser
ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.
Befestigen Sie das Netzkabel in der Kabelaufbewahrung
(10).
Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und
für Kinder unzugänglichen Ort auf.
LIEFERUMFANG
Wasserkocher – 1 St.
Untersatz – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Aufnahmeleistung: 2200 W
Fassungsvermögen: 1,7 l
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
und technische Eigenschaften des Geräts ohne
Vorbenachrichtigung zu verändern.
Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim
Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei belie-
biger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der
vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung
über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 2004/108/EC - Richtlinie
des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC
über die Niederspannungsgeräte vorgesehen
sind.
DEUTSCH
3
KETTLE
The unit is intended for water boiling.
DESCRIPTION
1. Kettle glass flask
2. Water level scale
3. Mesh filter
4. Lid
5. Lid opening button
6. Handle
7. On/Off button (I/0)
8. Keep-warm mode turnoff switch (I/0)
9. Base
10. Cord storage
Attention!
For additional protection it is reasonable to install a
residual current device (RCD) with nominal operation
current not exceeding 30 mA. To install RCD contact
a specialist.
SAFETY MEASURES
Before using the unit, read these instructions carefully
and keep them for future reference.
Use the unit according to its intended purpose only, as
it is stated in this user manual.
Mishandling the unit can lead to its breakage and
cause harm to the user or damage to his/her property.
Make sure that the operating voltage of the kettle
corresponds to the voltage of your mains.
The power cord is equipped with a “europlug”; plug it
into the socket with reliable grounding contact.
To avoid risk of fire, do not use adapters for con-
necting the kettle to the mains.
Do not use the kettle in bathrooms. Do not use the
kettle near swimming pools or other containers
filled with water.
Do not use the kettle near heat sources and open
flame.
Do not use the kettle outdoors.
Do not leave the operating kettle unattended.
Place the kettle on a flat stable surface; do not
place the kettle on the edge of the table.
Before switching the kettle on, make sure that it is
placed on the base evenly.
Use only the base supplied with the unit.
Do not let the cord hang from the edge of a table
and make sure it does not touch hot surfaces. You
can adjust the power cord length by fixing it in the
cord storage.
Do not touch the power cord or power plug with
wet hands.
Do not switch the kettle on if it is empty.
Do not fill the kettle with water when it stands on
the base.
Do not use the kettle if the lid is not closed tightly.
Use the kettle only for water boiling; do not heat or
boil other liquids.
Ensure that the water level in the kettle is not below
the minimal mark «MIN» and not above the maxi-
mal mark «MAX». If the water level exceeds the
maximal mark, boiling water can splash out.
To avoid burns by hot steam, do not bend over the
kettle spout while it is operating.
Do not use the kettle without the mesh filter or if
the lid is not closed tightly.
Do not open the kettle lid while water boiling.
Do not touch hot surfaces of the kettle; take it only
by the handle.
Be careful while carrying the kettle filled with boil-
ing water.
Do not remove the operating kettle from the base.
If you need to take the kettle off, switch it off, set-
ting the On/Off button to the position «0» and then
remove the kettle from the base.
Unplug the kettle before cleaning and when you
do not use it. When unplugging the unit, do not pull
the power cord, hold the plug.
To avoid electric shock, do not immerse the unit
and base into water or any other liquids.
Do not wash the kettle and base in a dishwash-
ing machine.
Do not allow children to touch the unit and the
power cord during operation.
Do not allow children to use the unit as a toy.
This unit is not intended for usage by children
under 8 years of age.
Place the unit away from children under 8 years of
age during its operation and cooling down.
Children aged 8 years and over as well as disabled
persons can use this unit only if they are under
supervision of a person who is responsible for their
safety and if they are given all the necessary and
understandable instructions concerning the safe
usage of the unit and information about danger
that can be caused by its improper usage.
Keep the unit out of reach of children.
For children safety reasons, do not leave polyeth-
ylene bags, used as a packaging, unattended.
Attention! Do not allow children to play with polyeth-
ylene bags or packaging film. Danger of suffoca-
tion!
Check the power cord and plug integrity periodi-
cally. Do not use the kettle if its body, base, power
plug or power cord have damages.
To avoid damages, transport the unit in original
package only.
Do not repair the unit by yourself. If you find any
damages, unplug the kettle immediately and apply
to an authorized service center.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE
ONLY
BEFORE THE FIRST USE
After unit transportation or storage at low tem-
perature it is necessary to keep it for at least two
hours at room temperature before switching on.
Unpack the kettle, remove any stickers that can
prevent unit operation. Make sure that the operat-
ing voltage of the unit corresponds to the voltage
of your mains.
Insert the power plug into the mains socket.
To fill the kettle with water, take it off the base (9)
and open the kettle lid (4) by pressing the button (5).
Fill the kettle with water till the maximal mark on
the water level scale (2), close the lid, place the
kettle on the base (9). Make sure that the kettle lid
(4) is closed tightly.
Switch the kettle on by setting the button (7) to the
position «I», the indicator located inside the button
(7) will light up.
Once water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically. Pour out water and
repeat the water boiling procedure 2-3 times.
Notes:
When using the kettle, make sure that the lid (4)
is closed tightly and the «0/I» button (7) is not
blocked by any foreign objects, otherwise auto
switch off of kettle is not possible.
Before removing the kettle from the base, make
sure that the kettle is switched off, that is, that the
«0/I» button (7) is in the position «0».
USAGE
Kettle usage
Insert the power plug into the mains socket.
To fill the kettle with water, take it off the base (9)
and open the kettle lid (4) by pressing the button
(5). Fill the kettle with water, the water level must
not be below the minimal mark «MIN» and not
above the maximal mark «MAX»; determine the
water level using the scale (2).
Close the lid (4), place the filled kettle on the base
(9).
Set the button (7) to the position «I», the indicator
located inside the button (7) will light up.
Once water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically.
You can switch the kettle off manually by setting
the button (7) to the position «0».
Before removing the kettle from the base (9),
make sure that it is switched off.
After switching the kettle off wait for 10-20 sec-
onds, then you can switch it on again for water
re-boiling.
If you accidentally switched the kettle on with
insufficient amount of water, the automatic ther-
mal switch will be on and the kettle will be switched
off. In this case take the kettle from the base (9),
let it cool down for 5-10 minutes, then fill it with
water and switch it on, the kettle will operate in
normal mode.
Keep warm mode
The kettle allows you to keep the water in the tank hot.
To switch the keep warm mode on, boil water in
the kettle and wait until it is switched off.
Set the switch (8) to the position «I», the indicator
located inside the switch (8) will light up.
To turn this mode off, set the switch (8) to the
position «0».
CLEANING AND CARE
Before cleaning, disconnect the unit from the
mains, pour out water and let the kettle cool down.
Wipe the outer surface of the kettle with a damp
cloth or a sponge. Use soft detergents to remove
dirt; do not use metal brushes and abrasives.
Do not immerse the kettle and base into water or
any other liquids.
Do not wash the kettle and base in a dishwash-
ing machine.
Regularly clean the mesh filter (3) of the kettle
from obstruction. To remove the mesh filter (3),
take it by both sides and press it in the middle
from the inside.
Wash the mesh filter (3), then install it back to
its place.
Descaling
Scale, appearing inside the kettle, influences
the water taste and disturbs the heat exchange
between water and the heating element.
To remove scale, fill the kettle with a mixture of one
part ordinary vinegar and two parts water till the
maximal water level mark.
Boil the liquid and leave it in the unit overnight. In
the morning pour out the liquid, fill the kettle with
water till the maximal water level mark, boil and
pour the water out.
You can use special detergents for electric kettles
to remove scale.
Clean the kettle from scale regularly.
STORAGE
Before taking the kettle away for long storage, unplug
it, pour out water and let the unit cool down.
Fix the power cord in the cord storage (10).
Keep the kettle away from children in a dry cool
place.
DELIVERY SET
Kettle – 1 pc.
Base – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Power consumption: 2200 W
Maximal water capacity: 1.7 L
The manufacturer preserves the right to change the
specifications of the unit without a preliminary notifi-
cation.
Unit operating life is 5 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be
obtained from the dealer from whom the appliance
was purchased. The bill of sale or receipt must be
produced when making any claim under the terms of
this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the Council
Directive 2004/108/ЕС and to the Low Voltage
Regulation (2006/95/ЕС)
ENGLISH
2
VT-1181.indd 1 27.11.2013 9:15:17

Do you have a question about the Vitek VT-1181 TR?

If you have a question about the "Vitek VT-1181 TR", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   1.7
Water level indicator yes
Concealed heating element yes
Filtering yes
Product colour   Black, Transparent
Overheat protection -
Adjustable thermostat   no
Housing material Glass
Heating element material Ceramic
Power
Power   2200
Ergonomics
Auto power off   yes
Cordless yes
Indication light yes