Vitek VT-1166 SR manual

Vitek VT-1166 SR

On this page you find the Vitek VT-1166 SR manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Vitek
Model
VT-1166 SR
Product
EAN
9120048693536
Language
English, German, Russian, Romanian, Ukrainian
Filetype
PDF
FIERBĂTOR DE VOIAJ
Descriere
1. Corpul
2. Marcă al nivelului maxim de apă «MAX»
3. Filtru cu sită
4. Capac
5. Buton de deschidere a capacului «OPEN»
6. Mâner
7. Indicator pentru controlul funcţionării
8. Buton de conectare «ON»
9. Comutator tensiunii de alimentare 120 V -
230 V
Atenţie!
Pentru protecţie suplimentară se recomandă
instalarea unui disjunctor de protecţie (ECB) cu
curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul
de alimentare electrică. Pentru instalarea ECB
adresaţi-vă unui specialist.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune înainte de
utilizarea aparatului şi păstraţi-o pentru consultări
ulterioare.
Folosiţi fierbătorul electric conform destinaţiei şi
în scopurile menţionate în prezenta instrucţiune.
Utilizarea greşită a aparatului poate duce la
defectarea acestuia, cauzarea de prejudicii
utilizatorului şi proprietăţii lui.
Pe partea de jos a fierbătorului se află comu-
tatorul tensiunii de alimentare (120 V - 230 V).
Înainte de a utiliza fierbătorului asiguraţi-vă
dacă tensiunea setat pe comutatorul cores-
punde tensiunii din reţeaua electrică.
Cablul electric este dotat cu fişă de tip „euro”;
conectaţi-l la priză cu contact sigur cu pămân-
tul.
Pentru a evita riscul incendierii nu utilizaţi pie-
se intermediare pentru conectarea aparatu-
lui la reţea.
Nu folosiţi fierbătorul în baie. Nu-l utilizaţi în
apropierea piscinelor sau a altor recipiente
umplute cu apă.
Nu folosiţi fierbătorul în apropierea surselor
de căldură sau a flăcării deschise.
Nu folosiţi fierbătorul în afara încăperilor.
Nu apucaţi carcasa sau mînerul fierbătorul cu
mâinile umede.
Nu lăsaţi fierbătorul conectat nesuprave-
gheat.
Plasaţi fierbătorul pe o suprafaţa plană şi sta-
bilă, nu-l puneţi pe marginea mesei.
Nu lăsaţi cablul de alimentare atîrne de
pe masă, şi asiguraţi-vă că el nu se atinge de
suprafeţe fierbinţi.
Nu conectaţi fierbătorul fără apă.
Turnaţi apă în fierbător, deconectând în prea-
labil dispozitivul de la reţea.
Nu utilizaţi fierbătorul cu capacul neînchis.
Utilizaţi fierbătorul numai pentru fierberea
apei, este interzisă încălzirea sau fierberea
altor lichidelor în fierbător.
Aveţi grijă ca nivelul apei din fierbător nu se
situeze sub nivelul minim şi să nu depăşeas-
nivelul maxim «MAX». În caz de umplere
dincolo de nivelul maxim apa se poate vărsa
în timpul fierberii.
Pentru a nu opări cu aburii emişi nu
aplecaţi de asupra orificiului de scurgere a
apei a fierbătorului pus în funcţiune.
Nu deschideţi capacul în timpul fierberii apei.
Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale fierbătoru-
lui, apucaţi-l doar de mîner.
Respectaţi precauţie cînd deplasaţi fierbătorul
plin cu apă fiartă.
Întotdeauna deconectaţi dipozitivul de la reţea
în cazurile următoari: înainte de a-l curăţa,
înainte de a-l umpla cu apă, precum şi în
cazul când nu-l utilizaţi. Pentru deconectare
nu trageţi de cablul electric, trageţi întotdeau-
na de fişă.
Pentru a nu vă electrocuta nu scufundaţi apa-
ratul, fişa sau cablul de alimentare în apă sau
alte lichide.
Nu plasaţi fierbătorul în maşina de spălat
vase.
Nu permiteţi copiilor să folosească fierbătorul
în calitate de jucarie.
Din motive de siguranţa copiilor nu lăsaţi
pungile de polietilenă, utilizate în calitate de
ambalaj fără supraveghere.
Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu
pungile de polietilenă sau peliculă de amba-
lare. Pericol de asfixiere!
Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru
a fi utilizat de către copii şi persoane cu diza-
bilităţi. Aceştia pot utiliza dispozitivul doar în
cazuri în care persoana responsabilă pentru
siguranţa acestora le-a explicat instrucţiunile
corespunzătoare de utilizare a dispozitivului şi
pericolele legate de utilizarea necorespunza-
toare a acestuia.
Verificaţi periodic starea izolarei a cablului şi
fişei de alimentare dacă nu sunt semne de
deteriorare. Nu folosiţi fierbătorul dacă corpul
fierbătorului, corpul suportului, fişa sau cablul
de alimentare prezintă defecţiuni.
Este interzisă repararea dispozitivului de sine
stătător. În caz de defecţiuni deconectaţi ime-
diat aparatul de la reţeaua electrică şi apelaţi
la un service autorizat.
APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
CASNIC
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
În caz de transportare sau păstrare a
aparatului la temperaturi joase este necesară
ţinerea acestuia la temperatura camerei cel
puţin două ore.
Scoateţi fierbătorul din ambalaj.
Atenţie: Înainte de a conecta asiguraţi-vă că
comutatorul de tensiune (9) este setat în poziţia
corespunzătoare tensiunii din reţeaua electrică.
Deschideţi capacul (4), apăsând pe butonul
(5) «OPEN».
Umpleţi fierbătorul cu apă până la marca (2)
«MAX» (0,5 litri).
Instalaţi fierbătorul pe o suprafaţă plană şi
stabilă.
Introduceţi fişa cablului de alimentare în pri-
ză electrică.
Apăsaţi pe butonul de conectare (8) «ON», se
va ilumina indicatorul pentru controlul funcţi-
onării (7).
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconec-
ta automat, indicatorul (7) se va stinge.
Scoateţi fişa cablului de alimentare din pri-
za electrică, goliţi de apă şi repetaţi fierberea
de 2-3 ori.
UTILIZAREA
Cu comutatorul (9) setaţi tensiunea corespun-
zătoare tensiunii din reţeaua electrică.
Deschideţi capacul (4), apăsând pe butonul
(5) «OPEN».
Umpleţi fierbătorul cu apă până la marca (2)
«MAX» (0,5 litri).
Instalaţi fierbătorul pe o suprafaţă plană şi
stabilă.
Introduceţi fişa cablului de alimentare în pri-
ză electrică.
Apăsaţi pe butonul de conectare (8) «ON», se
va ilumina indicatorul pentru controlul funcţi-
onării (7).
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va de-
conecta automat, şi indicatorul (7) se va stin-
ge.
După oprirea automată a fierbătorului puteţi
porni fierbătorul pentru a fierbe apa din nou,
apăsând pe butonul (8) «ON».
Dacă aţi pornit accidental fierbătorul, iar nive-
lul apei în acesta este mai jos de limita mini-
mă, va acţiona siguranţa termică automată
şi fierbătorul se va opri. În acest caz scoateţi
fişa cablului de alimentare din priză şi lăsaţi
fierbătorul se răcească 5-10 minute, apoi
umpleţi fierbătorul cu apă şi porniţi-l, introdu-
când fişa cablului de alimentare în priză elec-
trică, aparatul va funcţiona în regim normal.
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Înainte de curăţare deconectaţi dipozitivul de
la reţea, vărsaţi apa şi lăsaţi fierbătorul să se
răcească.
Ştergeţi suprafaţa exterioară a fierbătorului cu
o cârpă umedă sau un burete, după care şter-
geţi fierbătorul cu un material uscat.
Nu utilizaţi pentru curăţarea fierbătorului perii
metalice şi substanţe de curăţare abrazivi.
Nu scufundaţi fierbătorul în apă sau în alte
lichide.
Nu plasaţi fierbătorul în maşina de spălat
vase.
Curăţaţi filtrul (3) de murdărie în mod regulat.
Întoarceţi fierbătorul cu orifciul de scurgere
spre sine, apăsaţi pe fixator în partea de sus
a filtrului şi scoateţi-l. Se recomandă spălarea
filtrul sub jet de apă, curăţînd puţin cu ajuto-
rul unei perii.
Instalaţi partea de jos a filtrului în canelura pe
corpul fierbătorului, apăsaţi pe partea de sus
a filtrului până la clicul fixatorului.
Îndepărtarea depunerelor de calcar
Depunerile de calcar din interiorul fierbătorului
influenţează calităţile gustative ale apei, pre-
cum şi schimbul de căldură dintre apă şi ele-
mentul de încălzire.
Pentru înlăturarea depunerilor de calcar
umpleţi fierbătorul pînă la nivelul maxim cu
apă, în care dizolvaţi oţet de bucătărie în pro-
porţie de 2:1.
Încălziţi apa pînă la fierbere şi lăsaţi-o în fier-
bător peste noapte. Dimineaţa vărsaţi lichi-
dul, umpleţi fierbătorul cu apă pînă la nivelul
maxim, fierbeţi-o şi vărsaţi-o.
Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar pot
fi utilizate soluţii speciale, destinate pentru
curăţarea fierbătorelor electrice.
Curăţaţi fierbătorul de depunerile de calacar
în mod regulat.
PĂSTRARE
Înainte de a depozita aparatul deconectaţi-l
de la reţea, goliţi de apă şi permiteţi-i se
răcească.
Păstraţi aparatul la un loc uscat şi răcoros,
inaccesibil pentru copii.
SET DE LIVRARE
Fierbător cu filtru – 1buc.
Instrucţiune – 1 buc.
Ceşti – 2 buc.
SPECIFICAŢII TEHNICE
Alimentare: 120-230 V ~ 50/60 Hz
Putere: 1000 W
Capacitate maximă: 0,5 litri
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
caracteristicile dispozitivelor fără anunţare
prealabilă.
Durata de funcţionare a aparatului – 5 ani
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul
dat, rugăm adresaţi la distribuitorul regio-
nal sau la compania, unde a fost procurat pro-
dusul dat. Serviciul de garanţie se realizează cu
condiţia prezentării bonului de plată sau a orică-
rui alt document financiar, care confirmă cumpă-
rarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor EMC,
întocmite în conformitate cu Directiva
2004/108/ЕС i Directiva cu privire la elec-
trosecuritate/joasă tensiune (2006/95/ЕС).
romÂnĂ/ Moldovenească
6
Сапарлық шайнек
Сипаттамасы
1. Корпус
2. Максималды су деңгейінің белгісі «MAX»
3. Торлы сүзгі
4. Қақпақ
5. Қақпақты ашу түймесі «OPEN»
6. Тұтқа
7. Жұмыс көрсеткіші
8. Қосу түймесі «ON»
9. Қорек кернеуін ауыстырып-қосқыш 120 V
- 230 V
Назар аударыңыз!
Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден
аспайтын номиналды жұмыс істеу тоғы бар
қорғаушы ажыратқыш құрылғыны (ҚАҚ) орнатып
қойған жөн; ҚАҚ-ты орнату үшін маманға жолығу
керек.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электршайнекті пайдаланбас бұрын, осы
пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз
да, оны анықтамалық материал ретінде
пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Электршайнекті осы нұсқаулықта
баяндалғандай тікелей мақсаты бойынша ғана
пайдаланыңыз. Приборды дұрыс қолданбау
оның бұзылуына және пайдаланушыға немесе
оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
Шайнектің төменгі жағында кернеуді
ауыстырып-қосқыш бар (120 V - 230 V).
Шайнекті пайдаланбас бұрын, міндетті
түрде ауыстырып-қосқыштағы белгіленген
кернеудің өз үйіңіздегі электр желісінің
кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіп
алыңыз.
Желілік шнур «евроашамен» жабдықталған;
оны жерге сенімді қосылған байланысы бар
электр розеткасына қосыңыз.
Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін
құрылғыны электр розеткасына қосқан кезде
өткізуші тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
Шайнекті жуынатын бөлмелерде
пайдаланбаңыз. Оны бассейндердің немесе
су толтырылған басқа да ыдыстардың
жанында пайдаланбаңыз.
Шайнекті тікелей жылу көзіне немесе ашық
отқа жақын жерде пайдаланбаңыз.
Шайнекті бөлмеден тыс жерде пайдалануға
тыйым салынады.
Шайнектің корпусын немесе тұтқасын су
қолыңызбен ұстамаңыз.
Қосулы тұрған шайнекті қараусыз
қалдырмаңыз.
Шайнекті тегіс және тұрақты бетте
пайдаланыңыз, шайнекті үстелдің шетіне
қоймаңыз.
Желілік шнурдың үстелден салбырап
тұруын, сондай-ақ ыстық беттерге тиюін
болдырмаңыз.
Шайнекті сусыз пайдаланбаңыз.
Шайнекке су құйған кезде оны алдын ала
желіден ажыратып қойыңыз.
Қақпағы тығыз жабылмаған шайнекті
пайдаланбаңыз.
Шайнекті тек суды қайнату үшін
пайдаланыңыз, кез келген басқа
сұйықтықтарды қыздыруға немесе қайнатуға
тыйым салынады.
Шәйнектегі су деңгейінің «MAX» максималды
белгіден асып кетпеуін қадағалаңыз.
Максималды белгі деңгейінен асып кеткен
жағдайда қайнап жатқан су қайнау кезінде
шашырауы мүмкін.
Ыстық буға күйіп қалмас үшін жұмыс
істеп тұрған шайнектің шүмегінің үстіне
еңкеймеңіз.
Су қайнап жатқан кезде шайнектің қақпағын
ашуға тыйым салынады.
Шайнектің ыстық беттерін ұстамаңыз, тек
тұтқадан ғана ұстаңыз.
Қайнаған суға толы шайнекті жылжытқан
кезде абай болыңыз.
Құрылғыны келесі жағдайларда электр
желісінен міндетті түрде ажыратып
отырыңыздар: тазалау алдында, су
құяр алдында, сондай-ақ сіз шайнекті
пайдаланбайтын жағдайда. Құрылғыны
желіден ажыратқан кезде, оны желілік
шнурдан тартпай, желілік шнур ашасынан
ұстаңыз.
Электр тоғының соғу қаупін болдырмас
үшін құрылғыны, желілік шнурды немесе
желілік шнур ашасын суға немесе басқа да
сұйықтыққа батырмаңыз.
Шайнекті ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз.
Шайнекті балаларға ойыншық ретінде
бермеңіз.
Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама
ретінде пайдаланылатын полиэтилен
пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.
Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
пакеттермен немесе қаптама үлдірмен
ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!
Бұл құрылғы балалар мен мүмкіндіктері
шектеулі адамдардың пайдалануына
арналмаған, ол тек, олардың қауіпсіздігіне
жауап беретін адаммен, оларға қауіпсіз
пайдалану туралы тиісті және түсінікті
нұсқаулықтар мен құрылғыны дұрыс
пайдаланбаған жағдайда пайда болуы
мүмкін қауіптер туралы түсінік берілген
жағдайда ғана мүмкін.
Желілік шнурдың және желілік шнур
ашасының зақымдануын уақытылы тексеріп
отырыңыздар. Шайнектің, тұғыр корпусының,
желілік ашаның немесе желілік шнурдың
бүлінген жерлері бар болған жағдайда,
шайнекті пайдаланбаңыз.
Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тыйым
салынады. Ақаулар табылған жағдайда
құрылғыны дереу электр желісінен
ажыратыңыз да, рұқсаты бар (уәкілетті)
сервис орталығына жолығыңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН.
АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
Құрылғыны төменгі температурада
тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін,
оны бөлмелік температурада кемінде екі сағат
уақыт бойы ұстау керек.
Шайнекті қаптамадан босатыңыз.
Назар аударыңыз: Қосар алдында, кернеуді
ауыстырып-қосқыштың (9) үйіңіздегі электр
желісінің тиісті кернеуіне сәйкес күйге
орнатылғанына көз жеткізіп алыңыз.
«OPEN» түймесін (5) басып, қақпақты (4)
ашыңыз.
Суды шайнекке «MAX» белгісіне (2) дейін
құйыңыз (0,5 литр).
Шайнекті тегіс тұрақты бетке орналастырыңыз.
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
сұғыңыз.
(8) «ON» қосу түймесін басыңыз, осы кезде
жұмыс көрсеткіші (7) жанады.
Су қайнаған кезде, шайнек өздігінен сөніп
қалады, бұл кезде көрсеткіш (7) сөнеді.
Желілік шнур ашасын электр розеткасынан
суырып тастаңыз, суды төгіңіз, суды қайнату
процедурасын 2-3 рет қайталаңыз.
ПАЙДАЛАНУ
Ажыратып-қосқышпен (9) үйіңіздегі желі
кернеуіне сай келетін кернеуді орнатыңыз.
«OPEN» түймесін (5) басып, қақпақты (4)
ашыңыз.
Суды шайнекке «MAX» белгісіне (2) дейін
құйыңыз (0,5 литр).
Шайнекті тегіс тұрақты бетке орналастырыңыз.
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
сұғыңыз.
(8) «ON» қосу түймесін басыңыз, осы кезде
жұмыс көрсеткіші (7) жанады.
Су қайнаған кезде, шайнек өздігінен сөніп
қалады, ал көрсеткіш (7) сөнеді.
Шайнек өздігінен сөніп қалғаннан кейін (8)
«ON» түймесін басып шайнекті қайта қайнату
үшін қосуға болады.
Егер сіз шәйнекті абайсызда аз суымен
қосып қалсаңыз, онда автоматты
термосақтандырғыш іске қосылады, бұл
кезде шәйнек ажыратылады. Бұл жағдайда
желілік шнур ашасын электр розеткасынан
суырыңыз да, шайнекті 10-15 минут бойы
суытып қойыңыз, одан кейін шайнекке суды
толтырып, желілік шнур ашасын электр
розеткасына сұғып қосыңыз, прибор қалыпты
жағдайда жұмыс істейді.
ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМ
Тазаламас бұрын, құрылғыны желіден
ажыратыңыз, суды төгіп тастаңыз және
шәйнекті суытып қойыңыз.
Шайнектің сыртын әлсін ылғал матамен
немесе губкамен сүртіңіз, одан кейін
шайнекті құрғатып сүрту керек.
Шайнекті тазалау үшін метал щеткаларды
және қажайтын жуғыш құралдарды
қолданбаңыз.
Шайнекті суға немесе басқа кез келген
сұйықтыққа батырмаңыз.
Шайнекті ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз.
Сүзгіні (3) үнемі кірден тазартып отырыңыз.
Шайнекті шүмегін өзіңізге қаратып бұрыңыз,
сүзгінің жоғарғы жағындағы бекіткішті басып,
оны шығарып алыңыз. Сүзгіні щеткамен
үстірт тазалап, ағып тұрған судың астында
жуған жөн.
Сүзгінің төменгі жағын шайнек корпусындағы
ойыққа орнатыңыз, сүзгінің жоғарғы жағын
бекіткіш орнатылғанша басыңыз.
Қақты кетіру
Шайнектің ішінде түзілетін қақ, судың дәмдік
сапасына әсер етеді, сондай-ақ су мен
қыздырғыш элементтің арасындағы жылу
алмасуды бұзады.
Қақты кетіру үшін ас сірке суы 2:1
пропорциясы бойынша араластырылған
суды шайнектің ең жоғарғы деңгейіне дейін
толтырыңыз.
Сұйықтықты қайнатыңыз да, оны түнге
қалтырыңыз. Таңертең сұйықты төгіп
тастаңыз, шайнекті ең жоғарғы деңгейге
дейін сумен толытырыңыз да, оны қайнатып,
содан кейін төгіп тастаңыз.
Қақты кетіру үшін электр шайнектеріне
арналған арнайы заттарды пайдалануға
болады.
Шайнекті үнемі қақтан тазартып отырыңыз.
САҚТАУ
Құрылғыны ұзақ уақыт бойы сақтауға
алып қоймас бұрын, оны электр желісінен
ажыратыңыз да, суын төгіп, құрылғыны
суытып қойыңыз.
Шайнекті құрғақ, салқын, балалардың
қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ
Сүзгілі шәйнек – 1 дана.
Нұсқаулық – 1 дн.
Кесе – 2 дн.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ
Электрқорегі: 120-230 В ~ 50/60 Гц
Қуаты: 1000 Вт
Судың максималды көлемі: 0,5 л
Өндіруші құрылғының сипаттарын алдын ала
ескертусіз өзгерту құқығына ие болып қалады.
Прибордың қызмет мерзімі - 5 жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
квитанциясын көрсетуi қажет.
ҚАЗАҚША
5
ДОРОЖНЫЙ ЧАЙНИК
Описание
1. Корпус
2. Отметка максимального уровня воды «MAX»
3. Сетчатый фильтр
4. Крышка
5. Кнопка открытия крышки «OPEN»
6. Ручка
7. Индикатор работы
8. Кнопка включения «ON»
9. Переключатель напряжения питания 120
V - 230 V
Внимание!
Для дополнительной защиты целесообразно
в цепи питания установить устройство защит-
ного отключения (УЗО) с номинальным током
срабатывания, не превышающим 30 мА, для
установки УЗО обратитесь к специалисту.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации электрочайника
внимательно прочитайте настоящую инструк-
цию по эксплуатации и сохраните ее для ис-
пользования в качестве справочного матери-
ала.
Используйте электрочайник только по его пря-
мому назначению, как изложено в данной ин-
струкции. Неправильное обращение с прибо-
ром может привести к его поломке, причине-
нию вреда пользователю или его имуществу.
На нижней стороне чайника имеется пере-
ключатель напряжения (120 V - 230 V).
Перед использованием чайника обяза-
тельно убедитесь в том, что установлен-
ное напряжение на переключателе соот-
ветствует напряжению электрической сети
в вашем доме.
Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; вклю-
чайте её в электрическую розетку, имею-
щую надежный контакт заземления.
Во избежание риска возникновения пожара
не используйте переходники при подключе-
нии прибора к электрической розетке.
Не используйте чайник в ванных комнатах.
Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или
других ёмкостей, наполненных водой.
Не используйте чайник в непосредственной
близости от источников тепла или открыто-
го пламени.
Запрещается использовать чайник вне
помещений.
Не беритесь за корпус или ручку чайника
мокрыми руками.
Не оставляйте включенный чайник без при-
смотра.
Используйте чайник на ровной и устойчи-
вой поверхности, не ставьте чайник на край
стола.
Не допускайте, чтобы сетевой шнур све-
шивался со стола, и следите, чтобы он не
касался горячих поверхностей.
Не включайте чайник без воды.
Наливайте воду в чайник, предварительно
отключив устройство от сети.
Не используйте чайник с неплотно закры-
той крышкой.
Используйте чайник только для кипячения
воды, запрещается подогревать или кипя-
тить любые другие жидкости.
Следите, чтобы уровень воды в чайнике не
был выше максимальной отметки «MAX».
При превышении уровня максимальной
отметки кипящая вода может выплеснуть-
ся во время кипячения.
Во избежание получения ожога горячим
паром не наклоняйтесь над носиком рабо-
тающего чайника.
Запрещается открывать крышку чайника во
время кипячения воды.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям
чайника, беритесь только за ручку.
Соблюдайте осторожность при переносе
чайника, наполненного кипятком.
Обязательно отключайте устройство от
электрической сети в следующих случаях:
перед чисткой, перед добавлением воды,
а также в том случае, если вы чайником не
пользуетесь. Отключая устройство от сети,
не тяните за сетевой шнур, а держитесь за
вилку сетевого шнура.
Во избежание удара электрическим током
не погружайте устройство, сетевой шнур и
вилку сетевого шнура в воду или в любые
другие жидкости.
Не помещайте чайник в посудомоечную
машину.
Не разрешайте детям использовать чайник
в качестве игрушки.
Из соображений безопасности детей
не оставляйте полиэтиленовые пакеты,
используемые в качестве упаковки, без
надзора.
Внимание! Не разрешайте детям играть с
полиэтиленовыми пакетами или упаковоч-
ной пленкой. Опасность удушья!
Данное устройство не предназначено для
использования детьми и людьми с огра-
ниченными возможностями, если только
лицом, отвечающим за их безопасность,
им не даны соответствующие и понятные
им инструкции о безопасном пользова-
нии устройством и тех опасностях, кото-
рые могут возникать при его неправильном
использовании.
Периодически проверяйте состояние изо-
ляции сетевого шнура и вилки сетевого
шнура на наличие повреждений. Не поль-
зуйтесь чайником, если имеются какие-
либо повреждения корпуса чайника, корпу-
са подставки, сетевой вилки или сетевого
шнура.
Запрещается самостоятельно ремонтиро-
вать устройство. При обнаружении неис-
правностей немедленно отключите устрой-
ство от электрической сети и обратитесь
в авторизованный (уполномоченный) сер-
висный центр.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После транспортировки или хранения
устройства при пониженной температуре
необходимо выдержать его при комнатной
температуре не менее двух часов.
Освободите чайник от упаковки.
Внимание: Перед включением убедитесь
в том, что переключатель напряжение (9)
установлен в положение, соответствующее
напряжению в электрической сети в вашем
доме.
Откройте крышку (4), нажав на кнопку (5)
«OPEN».
Наполните чайник водой до отметки (2)
«MAX» (0,5 литра).
Установите чайник на ровной устойчивой
поверхности.
Вставьте вилку сетевого шнура в электри-
ческую розетку.
Нажмите на кнопку включения (8) «ON», при
этом загорится индикатор работы (7).
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится, при этом индикатор (7) погас-
нет.
Извлеките вилку сетевого шнура из элек-
трической розетки, слейте воду и повто-
рите процедуру кипячения воды 2-3 раза.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Переключателем (9) установите напряже-
ние, соответствующее напряжению сети в
вашем доме.
Откройте крышку (4), нажав на кнопку (5)
«OPEN».
Наполните чайник водой до отметки (2)
«MAX» (0,5 литра).
Установите чайник на ровной устойчивой
поверхности.
Вставьте вилку сетевого шнура в электри-
ческую розетку.
Нажмите на кнопку включения (8) «ON», при
этом загорится индикатор работы (7).
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится, а индикатор (7) погаснет.
После автоматического отключения чайни-
ка можно включить чайник для повторного
кипячения, нажав кнопку (8) «ON».
Если вы случайно включили чайник с недо-
статочным количеством воды, то сработа-
ет автоматический термопредохранитель,
при этом чайник отключится. В этом случае
извлеките вилку сетевого шнура из элек-
трической розетки и дайте чайнику остыть
в течение 10-15 минут, затем заполните
чайник водой и включите, вставив вилку
сетевого шнура в электрическую розет-
ку, прибор будет работать в нормальном
режиме.
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой отключите устройство от
сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
Протрите внешнюю поверхность чайника
слегка влажной тканью или губкой, после
чего чайник следует вытереть насухо.
Не используйте для чистки чайника метал-
лические щетки и абразивные моющие
средства.
Не погружайте чайник в воду или в любые
другие жидкости.
Не помещайте чайник в посудомоечную
машину.
Регулярно очищайте фильтр (3) от загряз-
нений. Поверните чайник носиком к себе,
нажмите на фиксатор в верхней части филь-
тра и извлеките его. Рекомендуется промы-
вать фильтр под струей воды, слегка почи-
стив его щеткой.
Установите нижнюю часть фильтра в паз
на корпусе чайника, нажмите на верхнюю
часть фильтра до срабатывания фиксатора.
Удаление накипи
Накипь, образующаяся внутри чайника,
влияет на вкусовые качества воды, а так-
же нарушает теплообмен между водой и
нагревательным элементом.
Для удаления накипи наполните чайник до
максимального уровня водой с разведен-
ным в ней столовым уксусом в пропорции
2:1.
Доведите жидкость до кипения и оставьте
ее на ночь. Утром слейте жидкость, напол-
ните чайник водой до максимального уров-
ня, прокипятите и слейте воду.
Для удаления накипи можно использовать
специальные средства, предназначенные
для электрочайников.
Регулярно очищайте чайник от накипи.
ХРАНЕНИЕ
Перед тем как убрать устройство на дли-
тельное хранение, отключите его от элек-
трической сети, слейте воду и дайте
устройству остыть.
Храните чайник в сухом, прохладном месте,
недоступном для детей.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Чайник с фильтром – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Чашки – 2 шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание: 120-230 В ~ 50/60 Гц
Мощность: 1000 Вт
Максимальный объем воды: 0,5 л
Производитель оставляет за собой право из-
менять характеристики устройств без предва-
рительного уведомления.
Срок службы прибора – 5 лет
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и россий-
ским стандартам безопасности и ги-
гиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае
РУССКИЙ
4
REISEWASSERKOCHER
Beschreibung
1. Gehäuse
2. „MAX“-Wasserstandsmarke
3. Siebfilter
4. Deckel
5. Taste der Deckelöffnung «OPEN»
6. Handgriff
7. Betriebskontrolleuchte
8. Einschalttaste «ON»
9. Spannungsumschalter 120 V - 230 V
Achtung!
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-
Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Strom-
versorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie sich dafür
an einen Spezialisten.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Elektrowasser-
kochers lesen Sie diese Bedienungsanleitung auf-
merksam durch und bewahren Sie diese für weitere
Referenz auf.
Benutzen Sie dieses Gerät bestimmungsmäßig und
laut der Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemä-
ße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung füh-
ren, einen gesundheitlichen oder materiellen Scha-
den beim Nutzer hervorrufen.
An der Unterseite des Wasserkochers befin-
det sich ein Spannungsumschalter (120 V -
230 V). Vergewissern Sie sich vor der Nutzung
des Wasserkochers unbedingt, dass die
Netzspannung in ihrem Haus und die am
Spannungsumschalter eingestellte Spannung
übereinstimmen.
Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ aus-
gestattet; stecken Sie diesen in die Steckdose mit
sicherer Erdung ein.
Verwenden Sie keine Adapterstecker beim
Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um
Brandrisiko zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im
Badezimmer zu benutzen. Benutzen Sie ihn in
der Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit
Wasser gefüllten Behältern nicht.
Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von
Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benut-
zen.
Berühren Sie das Gehäuse oder den Griff des
Wasserkochers mit nassen Händen nicht.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbe-
aufsichtigt.
Benutzen Sie den Wasserkocher auf einer gera-
den und stabilen Oberfläche, stellen Sie ihn an
den Tischrand nicht auf.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch
nicht frei hängt und heiße Gegenstände nicht
berührt.
Schalten Sie den Wasserkocher ohne Wasser
nicht ein.
Bevor Sie Wasser in den Wasserkocher eingießen
trennen Sie ihn vom Stromnetz ab.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher mit
undicht geschlossenem Deckel zu benutzen.
Benutzen Sie den Wasserkocher nur fürs
Wasserkochen. Es ist nicht gestattet, andere
Flüssigkeiten darin erwärmen oder aufkochen
lassen.
Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im
Wasserkocher nicht über der Wasserstandsmarke
«MAX» liegt. Das kochende Wasser kann beim
Übersteigen der maximalen Wasserstandsmarke
während des Kochens übersprudeln.
Beugen Sie sich über der Tülle wäh-
rend des Wasserkocherbetriebs nicht, um
Dampfverbrühung zu vermeiden.
Öffnen Sie den Deckel während des Kochens
nicht.
Berühren Sie die heißen Oberflächen des
Wasserkochers nicht, halten Sie ihn nur am Griff.
Seien Sie beim Übertragen des mit kochendem
Wasser befüllten Wasserkochers vorsichtig.
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz in folgenden
Fällen unbedingt ab: vor der Reinigung, vor dem
Wassereingießen und wenn Sie den Wasserkocher
nicht benutzen. Wenn Sie den Netzstecker aus der
Steckdose herausnehmen, ziehen Sie das Kabel
nicht, sondern halten Sie den Netzstecker.
Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den
Netzstecker ins Wasser oder andere Flüssigkeiten
nicht, um Stromschlagrisiko zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher in der
Geschirrspülmaschine zu waschen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als
Spielzeug zu geben.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
Plastiktüten, die als Verpackung verwendet wer-
den, nie ohne Aufsicht.
Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
Folien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-
ten Personen nicht genutzt werden, außer wenn
die Person, die für ihre Sicherheit verantwort-
lich ist, ihnen entsprechende und verständliche
Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts
und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung
gibt.
Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels und des
Netzsteckers periodisch. Es ist nicht gestat-
tet, den Wasserkocher zu benutzen, wenn das
Gehäuse des Wasserkochers, das Gehäuse des
Untersatzes, der Netzstecker oder das Netzkabel
beschädigt sind.
Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstän-
dig zu reparieren. Bei der Feststellung von
Beschädigungen trennen Sie das Gerät vom
Stromnetz sofort ab und wenden Sie sich an einen
autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUS-
HALT GEEIGNET
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nachdem das Gerät unter niedrigen Temperatu-
ren transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen
Sie es vor der Nutzung bei der Raumtemperatur
für nicht weniger als zwei Stunden bleiben.
Nehmen Sie den Wasserkocher aus der
Verpackung heraus.
Achtung: Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten
des Geräts, dass der Spannungsumschalter (9) in
die Position, die mit der Netzspannung in ihrem Haus
übereinstimmt, eingestellt ist.
Öffnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste (5)
«OPEN» drücken.
Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser bis
zur „MAX“-Wasserstandsmarke (2) (0,5 Liter) auf.
Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade sta-
bile Oberfläche auf.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Drücken Sie die Taste (8) «ON», dabei leuchtet die
Betriebskontrolleuchte (7).
Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab, dabei erlischt die
Betriebskontrolleuchte (7).
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
heraus, gießen Sie Wasser ab und wiederholen Sie
die Kochprozedur zwei-dreimal.
VERWENDUNG
Mittels Spannungsumschalter (9) stellen Sie die
Spannung, die der Netzspannung in ihrem Haus
übereinstimmt, ein.
Öffnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste (5)
«OPEN» drücken.
Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser bis zur
„MAX“-Wasserstandsmarke (2) (0,5 Liter) auf.
Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade sta-
bile Oberfläche auf.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
Drücken Sie die Einschalttaste (8) «ON», dabei
leuchtet die Betriebskontrolleuchte (7).
Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich
der Wasserkocher automatisch ab und die
Betriebskontrolleuchte (7) erlischt.
Nach der automatischen Abschaltung des
Wasserkochers können Sie ihn zum wiederhol-
ten Kochen einschalten, indem Sie die Taste (8)
«ON» drücken.
Falls Sie den Wasserkocher mit niedrigem
Wasserstand zufällig eingeschaltet haben,
spricht das Sicherungselement automatisch an
und der Wasserkocher schaltet sich automatisch
aus. In diesem Fall ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose heraus und lassen Sie den
Wasserkocher 10-15 Minuten abkühlen, dann fül-
len Sie den Wasserkocher mit Wasser und schal-
ten Sie ihn ein, indem Sie den Netzstecker in die
Steckdose einstecken, das Gerät wird im norma-
len Betrieb funktionieren.
REINIGUNG UND PFLEGE
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung vom
Stromnetz ab, gießen Sie Wasser ab und lassen
Sie den Wasserkocher abkühlen.
Wischen Sie die Außenoberfläche des
Wasserkochers mit einem leicht angefeuchteten
Tuch oder einem Schwamm, danach trocknen Sie
den Wasserkocher ab.
Es ist nicht gestattet, Metallbürsten und
Abrasivmittel für die Reinigung des Wasserkochers
zu benutzen.
Tauchen Sie den Wasserkocher ins Wasser oder
andere Flüssigkeiten nicht ein.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher in der
Geschirrspülmaschine zu waschen.
Reinigen Sie den Filter (3) von Verschmutzungen
regelmäßig. Drehen Sie den Wasserkocher mit
der Tülle an sich, drücken Sie die Halterung an
der oberen Seite des Filters und nehmen Sie den
Filter heraus. Spülen Sie den Filter unter dem
Wasserstrahl ab, indem Sie ihn mit der Bürste
leicht reinigen.
Setzen Sie den Unterteil des Filters in die Aussparung
am Gehäuse des Wasserkochers ein, drücken Sie
den Oberteil des Filters bis zum Einrasten.
Kalkentfernung
Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers
bildet, beeinflusst die Geschmackseigenschaften
des Wassers und verletzt den Wärmeaustausch
zwischen Wasser und dem Heizelement.
Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie das
Gerät bis zur maximalen Wasserstandsmarke mit
Wasser-Essig-Lösung (2:1).
Bringen Sie die Flüssigkeit zum Kochen und las-
sen Sie diese im Wasserkocher über Nacht blei-
ben. Am Morgen gießen Sie die Lösung ab, befül-
len Sie den Wasserkocher erneut mit Wasser bis
zur maximalen Wasserstandsmarke, lassen Sie es
aufkochen und gießen Sie das Wasser ab.
Zur Entkalkung können Sie spezielle für elektri-
sche Wasserkocher geeignete Entkalkungsmittel
verwenden.
Führen Sie die Entkalkung des Wasserkochers
regelmäßig aus.
AUFBEWAHRUNG
Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
wegpacken, trennen Sie es vom Stromnetz ab,
gießen Sie Wasser ab und lassen Sie das Gerät
abkühlen.
Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trocke-
nen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
LIEFERUMFANG
Wasserkocher mit einem Filter – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.
Tassen – 2 St.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 120-230 V ~ 50/60 Hz
Leistung: 1000 W
Maximales Fassungsvermögen: 0,5 l
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und
technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbe-
nachrichtigung zu verändern.
Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann
man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekom-
men. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man wäh-
rend der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 2004/108/EC Richtlinie
des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC
über die Niederspannungsgeräte vorgese-
hen sind.
DEUTSCH
3
TRAVEL KETTLE
Description
1. Body
2. “MAX” water level mark
3. Mesh filter
4. Lid
5. Lid opening button «OPEN»
6. Handle
7. Operation indicator
8. «ON» button
9. AC voltage selector 120 V - 230 V
Attention!
For additional protection it is reasonable to
install a residual current device (RCD) with
nominal operation current not exceeding
30 mA. To install RCD contact a specialist.
SAFETY MEASURES
Before using the electric kettle, read this
instruction carefully. Keep these instructions
for further reference.
Use the electric kettle for intended purposes
only, as specified in this manual. Mishandling
the unit can lead to its breakage and cause
harm to the user or damage to his/her
property.
There is a voltage selector (120 V - 230 V) at
the bottom side of the kettle. Before using
the kettle make sure that the selected volt-
age on the selector corresponds to the volt-
age of your mains.
Power cord is equipped with “euro plug”;
plug it into the socket with reliable ground-
ing contact.
In order to avoid fire or electric shock do not
use adapters for plugging the unit in.
Do not use kettle in bathrooms. Do not use
it near swimming pools or other containers
filled with water.
Do not use the kettle near heat sources and
open flame.
Do not use the kettle outdoors.
Do not touch kettle body or handle with
wet hands.
Do not leave the operating kettle unattend-
ed.
Place the kettle on the flat stable surface;
do not place the kettle on the edge of the
table.
Do not let the cord hang from the edge of a
table and make sure it does not touch hot
surfaces.
Do not switch the kettle on if it is empty.
Fill the kettle with water after you unplug it.
Do not use the kettle if the lid is not closed
tightly.
Use the kettle only for water boiling. It is
prohibited to heat or boil other liquids.
Ensure that water level in the kettle is not
above the maximal mark «MAX». If water
level exceeds the maximal mark level, boil-
ing water can splash out.
To avoid burns by hot steam, do not bend
over the kettle spout while unit operation.
Do not open the kettle lid while boiling.
Do not touch hot surfaces of the kettle; take
it only by the handle.
Be careful while carrying the kettle filled
with boiling water.
Always unplug the unit in the following cas-
es: before cleaning, before pouring water
and when you do not use it. When unplug-
ging the unit pull the plug but not the cord.
To avoid risk of electric shock, do not
immerse the unit, the power cord and the
power plug of the unit into water or other
liquids.
Do not wash the kettle in a dishwashing
machine.
Do not allow children to use the kettle as
a toy.
For children safety reasons do not leave
polyethylene bags, used as a packaging,
unattended.
Attention! Do not allow children to play
with polyethylene bags or packaging film.
Danger of suffocation!
This unit is not intended for usage by chil-
dren or disabled persons unless they are
given all the necessary and understandable
instructions by a person who is respon-
sible for their safety on safety measures
and information about danger that can be
caused by improper usage of the unit.
Periodically check the power cord and plug
insulation for damages. Do not use the ket-
tle if the kettle body, base, power plug or
power cord have damages.
Do not repair the unit by yourself. If you find
any damages, unplug the unit immediately
and apply to the authorized service center.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
USE ONLY
BEFORE THE FIRST USE
After unit transportation or storage at low
temperature it is necessary to keep it for
at least two hours at room temperature
before switching on.
Unpack the kettle.
Attention: Before switching the unit on make
sure that the voltage selector (9) is set to the
position corresponding to the voltage of your
mains.
Open the lid (4) by pressing the button (5)
«OPEN».
Fill the kettle with water till the «MAX» mark
(2) (0.5 l).
Place unit on a flat stable surface.
Insert the power plug into the mains socket.
Press the «ON» button (8), the operation
indicator (7) will light up.
When water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically and the indicator
(7) will go out.
Unplug the kettle, pour out water and
repeat boiling procedure 2-3 times.
USAGE
Use the selector (9) to set the voltage cor-
responding to the voltage of your mains.
Open the lid (4) by pressing the button (5)
«OPEN».
Fill the kettle till the «MAX» mark (2) (0.5 l).
Place unit on a flat stable surface.
Insert the power plug into the mains socket.
Press the «ON» button (8), the operation
indicator (7) will light up.
When water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically and the indicator
(7) will go out.
After the kettle is automatically switched
off, you can switch it on again for re-boiling
by pressing the «ON» button (8).
If you accidentally switched the kettle on
with insufficient amount of water, the auto-
matic thermal switch will be on and the ket-
tle will be switched off. In this case unplug
the kettle and let it cool down for 10-15 min-
utes, then fill it with water, insert the pow-
er plug into the mains socket and switch
the kettle on, the unit will operate in nor-
mal mode.
CLEANING AND CARE
Before cleaning, disconnect the unit from
the mains, pour out water and let the unit
cool down.
Wipe the outer surface of the kettle with a
slightly damp cloth or a sponge and then
wipe it dry.
Do not use metal brushes or abrasives to
clean the kettle.
Do not immerse the kettle into water or any
other liquids.
Do not wash the kettle in a dishwashing
machine.
Regularly clean the filter (3) of dirt. Place
the kettle with the spout facing you, press
the clamp in the upper part of the filter and
remove it. It is recommended to wash the
filter under water jet, cleaning it slightly with
a brush.
Install the lower part of the filter into the
groove on the kettle body, press the upper
part of the filter till the clamp fixation.
Descaling
Scale, appearing inside the kettle, influ-
ences the water taste and disturbs the heat
exchange between water and heating ele-
ment.
To remove scale, fill the kettle with a mixture
of one part ordinary vinegar and two parts
water till the MAX mark.
Boil the liquid and leave it overnight. In the
morning pour out the liquid, fill the kettle
with water till the maximal mark, boil and
pour out water.
You can use special detergents for electric
kettles to remove scale.
Clean the kettle from scale regularly.
STORAGE
Before taking the kettle away for storage,
unplug it, pour out water and let the unit
cool down.
Keep the kettle away from children in a dry
cool place.
DELIVERY SET
Kettle with filter – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
Cups – 2 pcs.
TECHNICAL SPECIFICTAIONS
Power supply: 120-230 V ~ 50/60Hz
Power: 1000 W
Maximal water capacity: 0.5 L
The manufacturer preserves the right
to change the specifications of the unit without
a preliminary notification.
Unit operating life is 5 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be
obtained from the dealer from whom the appli-
ance was purchased. The bill of sale or receipt
must be produced when making any claim
under the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the Council
Directive 2004/108/ЕС and to the Low
Voltage Regulation (2006/95/ЕС)
ENGLISH
2
1
6
7
2
3
5
9
8
4
VT-1166.indd 1 02.12.2013 15:57:30

Do you have a question about the Vitek VT-1166 SR?

If you have a question about the "Vitek VT-1166 SR", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   0.5
Water level indicator yes
Concealed heating element yes
Filtering yes
Heating element material Stainless steel
On/off switch   yes
Product colour   Stainless steel
Overheat protection -
Adjustable thermostat   no
Housing material Stainless steel
Power
Power   1000
Ergonomics
Illuminated on/off switch yes
Hinged lid   yes
Auto power off   yes
Cordless -