Vitek VT-1152 SR manual

Vitek VT-1152 SR

On this page you find the Vitek VT-1152 SR manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Vitek
Model
VT-1152 SR
Product
EAN
9120048695660
Language
English, German, Russian, Romanian, Ukrainian
Filetype
PDF
FIERBĂTOR
Fierbătorul este destinat pentru fierberea apei.
Descriere
1. Corpul
2. Filtru cu sită
3. Gradaţie a nivelului de apă cu iluminare
4. Capac
5. Tastă deschidere capac
6. Mâner
7. Tastă de conectare/deconectare «0/I»
8. Suport
9. Locaş pentru rularea cablului de alimentare
Atenţie!
Pentru o protecţie suplimentară, sfătuim
instalaţi un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD)
în circuitul electric. Acest RCD trebuie să acţioneze
la o intensitate reziduală maximă de 30 mA, pentru
instalare cereţi sfatul instalatorului.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune înainte de
utilizarea aparatului şi păstraţi-o pentru consultări
ulterioare.
Folosiţi aparatul conform destinaţiei şi în scopurile
menţionate în prezenta instrucţiune. Utilizarea gre-
şită a aparatului poate duce la defectarea acestuia,
cauzarea de prejudicii utilizatorului şi proprietăţii lui.
Asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a aparatului
corespunde cu tensiunea din reţeaua electrică.
Cablul de alimentare este dotat cu fişă de tip
«euro»; conectaţi-o doar la prize electrice pre-
văzute cu împâmântare.
Pentru a evita riscul de apariţie a incendiului nu
utilizaţi maşon de reducţie la conectarea fierbă-
torului la priza electrică.
Nu folosiţi fierbătorul în baie. Nu-l utilizaţi în
apropierea piscinelor sau a altor recipiente
umplute cu apă.
Nu folosiţi fierbătorul în apropierea surselor de
căldură sau a flăcării deschise.
Nu folosiţi fierbătorul în afara încăperilor.
Nu lăsaţi fierbătorul conectat nesupravegheat.
Plasaţi fierbătorul pe o suprafaţa plană şi sta-
bilă, nu-l puneţi pe marginea mesei.
Înainte de a porni fierbătorul, asiguraţi-vă
acesta este aşezat pe suport fără înclinări.
Folosiţi numai suportul care este inclus în set.
Nu lăsaţi cablul de alimentare atîrne de pe
masă, şi asiguraţi-vă el nu se atinge de
suprafeţe fierbinţi. Lungimea cablului de alimen-
tare poate fi reglata prin fixarea cablului in locul
pentru rularea cablului.
Nu atingeţi cablul de alimentare şi fişa cablului
de alimentare cu mâinile ude.
Nu conectaţi fierbătorul fără apă.
Nu turnaţi apă în fierbător atunci cînd el se află
pe suport.
Înainte de a deschide capacul, ridicaţi fierbăto-
rul de pe suport.
Nu utilizaţi fierbătorul cu capacul neînchis.
Utilizaţi fierbătorul numai pentru fierberea apei,
este interzisă încălzirea sau fierberea altor lichi-
delor în fierbător.
Aveţi grijă ca nivelul apei din fierbător nu
se situeze sub nivelul minim «MIN» şi nu
depăşească nivelul maxim «MAX». În caz de
umplere dincolo de nivelul maxim apa se poate
vărsa în timpul fierberii.
Pentru a evita opărirea cu aburi fierbinţi, nu vă
aplecaţi deasupra fierbătorului în funcţionare.
Nu utilizaţi fierbătorul fără filtru sau cu capa-
cul neînchis.
Nu deschideţi capacul în timpul fierberii apei.
Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale fierbătorului,
apucaţi-l doar de mîner.
Mutaţi cu prudenţă fierbătorul ce conţine apă
fierbinte.
Nu luaţi fierbătorul de pe suport în timpul func-
ţionării lui. Dacă aveţi nevoie să-l luaţi de pe
suport, deconectaţi-l, mutând butonul de conec-
tare/deconectare în poziţia «0», şi doar apoi
puteţi să-l ridicaţi de pe suport.
Deconectaţi aparatul de la reţea în cazul în
care nu îl folosiţi sau înainte de curăţare. Pentru
deconectare trageţi de fişă, nu de cablu.
Pentru a evita şocul electric nu scufundaţi dis-
pozitivul şi suportul în apă sau alte lichide.
Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de
spălat vase.
Nu permiteţi copiilor folosească fierbătorul în
calitate de jucarie.
Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru a fi
utilizat de către copii şi persoane cu dizabilităţi.
Aceştia pot utiliza dispozitivul doar în cazuri în
care persoana responsabilă pentru siguranţa
acestora le-a explicat instrucţiunile corespun-
zătoare de utilizare a dispozitivului şi perico-
lele legate de utilizarea necorespunzatoare a
acestuia.
Din motive de siguranţa copiilor nu lăsaţi pun-
gile de polietilenă, utilizate în calitate de amba-
laj fără supraveghere.
Atenţie! Nu permiteţi copiilor să se joace cu pungile
de polietilenă sau pelicula pentru ambalare. Pericol
de asfixiere!
Periodic verificaţi integritatea cablului de ali-
mentare şi a fişei cablului de alimentare. Nu
folosiţi fierbătorul dacă corpul fierbătorului,
suportul, fişa sau cablul de alimentare prezintă
defecţiuni.
Este interzisă repararea dispozitivului de sine
stătător. În caz de defecţiuni deconectaţi apa-
ratul de la reţeaua electrică şi apelaţi la un ser-
vice autorizat.
Pentru a evita deteriorarea, transportaţi dispozi-
tivul doar în ambalajul original.
Păstraţi dispozitivul în locuri neaccesibile pen-
tru copii.
APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
CASNIC
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
În caz de transportare sau păstrare a aparatului
la temperaturi joase este necesară ţinerea aces-
tuia la temperatura camerei cel puţin două ore.
Scoateţi fierbătorul din ambalaj, şi îndepărtaţi
toate etichetele care ar împiedica funcţiona-
rea aparatului.
Asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a aparatului
corespunde cu tensiunea reţelei electrice.
Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză
electrică.
Luaţi fierbătorul de pe suport (8), deschideţi
capacul (4), apăsînd butonul (5).
Umpleţi fierbătorul cu apă până la indicatorul
nivelului maxim «MAX», închideţi bine capacul
(4), aşezaţi fierbătorul pe suport (8), gradaţie a
nivelului de apă (3) va fi luminat albastru.
Remarcă: Pentru determinarea nivelului de apă
folosiţi gradaţiile (3).
Porniţi fierbătorul, apăsând pe tasta (7) «0/I»,
iluminarea gradaţiei (3) va deveni roşie.
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconecta
automat, iluminarea gradaţiei (3) va deveni
albastră. Goliţi de apă şi repetaţi fierberea de
2-3 ori.
Remarci:
La utilizarea fierbătorului asiguraţi-vă buto-
nul (7) «0/I» nu este blocat de obiecte străine,
iar capacul (4) este bine închis, în caz contrar
deconectarea automată a fierbătorului va fi
imposibilă.
Înainte de a ridica fierbătorul de pe suport asi-
guraţi-vă că tasta (7) «0/I» se află în poziţia «0».
UTILIZAREA
Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză
electrică.
Luaţi fierbătorul de pe suport (8), deschideţi
capacul fierbătorului (4), apăsînd butonul (5).
Umpleţi fierbătorul cu apă, aveţi grijă ca nive-
lul de apă nu se situeze sub nivelul minim
«MIN» şi să nu depăşească nivelul maxim
«MAX»; pentru determinarea nivelului de apă
folosiţi gradaţiile (3).
Închideţi capacul (4), aşezaţi fierbătorul cu apă
pe suport (8), gradaţie (3) va fi luminat albastru.
Porniţi fierbătorul, apăsând pe tasta (7) «0/I»,
iluminarea gradaţiei (3) va deveni roşie.
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconecta
automat, gradaţie (3) va fi luminat albastru.
Ridicând fierbătorul de pe suport (8), asiguraţi-
vă că tasta (7) se află în poziţia «0».
După oprirea fierbătorului aşteptaţi 10-20 de
secunde, după care puteţi porni din nou fierbă-
torul pentru a fierbe apa.
Dacă aţi pornit accidental fierbătorul, iar nivelul
apei în acesta este mai jos de limita minimă, va
acţiona siguranţa termică automată şi fierbăto-
rul se va opri. În acest caz, ridicaţi fierbătorul
de pe suport (8) şi lăsaţi-l să se răcească 5-10
minute, apoi umpleţi fierbătorul cu apă şi porniţi-
l, aparatul va funcţiona în regim normal.
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Înainte de curăţare deconectaţi fierbătorul de
la reţeaua electrică, goliţi-l de apă şi permiteţi-i
să se răcească.
Ştergeţi suprafaţa exterioară a fierbătorului cu o
cârpă umedă sau un burete. Pentru înlăturarea
murdăriei folosiţi detergenţi delicaţi, nu folosiţi
perii de metal şi detergenţi abrazivi.
Nu scufundaţi fierbătorul şi suportul în apă sau
în alte lichide.
Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de
spălat vase.
Curăţaţi filtrul (2) fierbătorului de murdărie în
mod regulat. Întoarceţi fierbătorul cu orifciul de
scurgere spre sine, luaţi filtrul (2) de partea de
sus şi scoateţi-l. Spălaţi filtrul, instalaţi-l la loc.
Îndepărtarea depunerelor de calcar
Depunerile de calcar din interiorul fierbătorului
influenţează calităţile gustative ale apei, precum
şi schimbul de căldură dintre apă şi elementul
de încălzire.
Pentru înlăturarea depunerilor de calcar umpleţi
fierbătorul pînă la nivelul maxim cu apă, în care
dizolvaţi oţet de bucătărie în proporţie de 2:1.
Încălziţi apa pînă la fierbere şi lăsaţi-o în fier-
bător peste noapte. Dimineaţa vărsaţi lichidul,
umpleţi fierbătorul cu apă pînă la nivelul maxim,
fierbeţi-o şi vărsaţi-o.
Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar pot fi
utilizate soluţii speciale, destinate pentru cură-
ţarea fierbătorelor electrice.
Curăţaţi fierbătorul de depunerile de calacar în
mod regulat.
PĂSTRARE
Înainte de a depozita aparatul deconectaţi-l
de la reţea, goliţi de apă şi permiteţi-i se
răcească.
Fixaţi cablul de alimentare în locaşul pentru
rularea cablului (9).
Păstraţi dispozitivul într-un loc uscat şi răcoros,
inaccesibil pentru copii.
CONŢINUT PACHET
Fierbător – 1 buc.
Suport – 1 buc.
Intrucţiune – 1 buc.
SPECIFICAŢII TEHNICE
Alimentarea electrică: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Consum de putere de: 1850-2200 W
Volumul maxim de apă: 1,7 l
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
caracteristicile dispozitivelor fără anunţare prea-
labilă.
Durata de funcţionare a aparatului – 5 ani
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul
dat, rugăm adresaţi la distribuitorul regional
sau la compania, unde a fost procurat produsul dat.
Serviciul de garanţie se realizează cu condiţia pre-
zentării bonului de plată sau a oricărui alt document
financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor EMC, întoc-
mite în conformitate cu Directiva 2004/108/ЕС i
Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă ten-
siune (2006/95/ЕС).
romÂnĂ/Moldovenească
6
ШАЙНЕК
Шайнек суды қайнатуға ғана арналған.
Сипаттамасы
1. Корпусы
2. Торлы сүзгіш
3. Көмескілеуі бар су деңгейінің бағаны
4. Қақпақ
5. Қақпақты ашу пернесі
6. Сап
7. «0/I» іске қосу/айыру пернесі
8. Тіреу
9. Желілік бауды орайтын орын
Назар аудараңыз!
Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден
аспайтын номиналды жұмыс істеу тоғы бар
қорғаушы ажыратқыш құрылғыны (ҚАҚ) орнатып
қойған жөн; ҚАҚ-ты орнату үшін маманға жолығу
керек.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электроприборды пайдаланбас бұрын, осы
пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да,
оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін
сақтап қойыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай
тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
Приборды дұрыс қолданбау оның бұзылуына және
пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге
әкеп соғуы мүмкін.
Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге
сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
Желілік шнур «евроашамен» жабдықталған; оны
жерге сенімді қосылған байланысы бар электр
розеткасына қосыңыз.
Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін
шайнекті электр розеткасына қосқан кезде
өткізуші тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
Шайнекті жуынатын бөлмелерде
пайдаланбаңыз. Оны бассейндердің немесе су
толтырылған басқа да ыдыстардың жанында
пайдаланбаңыз.
Шайнекті тікелей жылу көзіне немесе ашық отқа
жақын жерде пайдаланбаңыз.
Шайнекті бөлмеден тыс жерде пайдалануға
тыйым салынады.
Іске қосылған шайнекті қараусыз қалдырмаңыз.
Шайнекті тегіс және тұрақты бетте
пайдаланыңыз, шайнекті үстелдің шетіне
қоймаңыз.
Іске қосу алдында, шайнек тұғырда қисық
орнатылмағанына көз жеткізіңіз.
Тек жеткізу жинағына кіретін тұғырды
пайдаланыңыз.
Желілік шнурдың үстелден салбырап тұруын,
сондай-ақ ыстық беттерге тиюін болдырмаңыз.
Желілік баудың ұзындығын оны желілік бауды
орайтын жерге бекітіп реттеуге болады.
Желілік бауды және желілік баудың айыртетігін
сулы қолмен ұстамаңыз.
Шайнекті сусыз пайдаланбаңыз.
Тұғырда тұрған шайнекке су құймаңыз.
Қақпақты ашу алдында, шайнекті тіреуден
шешіңіз.
Қақпағы тығыз жабылмаған шайнекті
пайдаланбаңыз.
Шайнекті тек суды қайнату үшін пайдаланыңыз,
кез келген басқа сұйықтықтарды қыздыруға
немесе қайнатуға тыйым салынады.
Шайнектегі судың деңгейі «MIN» минималды
белгісінен төмен және «MAX» максималды
белгіден жоғары болмауын қадағалаңыз.
Максималды белгі деңгейінен асып кеткен
жағдайда қайнап жатқан су қайнау кезінде
шашырауы мүмкін.
Ыстық буға күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған
шәйнектің шүмегінің үстіне еңкеймеңіз.
Шайнекті сүзгішсіз немесе толық жабылмаған
қақпақпен пайдаланбаңыз.
Су қайнап жатқан кезде шайнектің қақпағын
ашуға тыйым салынады.
Шайнектің ыстық беттеріне қол тигізбеңіз,
сабынан ғана ұстаңыз.
Қайнаған суға толы шәйнекті жылжытқан кезде
абай болыңыз.
Жұмыс істеп тұрған шайнекті тіреуден шешуге
тыйым салынады. Егер шайнекті шешу
қажеттілігі туындаса, қосу/айыру пернені «0»
күйіне ауыстырып, оны сөндіріңіз, ал содан кейін
тіреуден шешіңіз.
Құрылғыны тазалау алдында немесе
пайдаланбайтын болған жағдайда, оны электр
желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр
желісінен ажыратқан кезде, оны желі шнурынан
тартпай, ашасынан ұстаңыз.
Электр тоғының соғу қаупін болдырмас үшін
приборды және тұғырды суға немесе кез келген
басқа да сұйықтыққа батырмаңыз.
Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
салмаңыз.
Шайнекті балаларға ойыншық ретінде бермеңіз.
Балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі
адамдардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін
тұлғамен аспапты қауіпсіз пайдалану және
оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда
болатын қауіптер туралы сәйкес және түсінікті
нұсқаулықтар берілген болмаса, берілген
құрылғы олардың пайдалануына арналмаған.
Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама
ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді
қадағалаусыз қалдырмаңыз.
Назар аудараңыз! Балаларға полиэтилен
пакеттермен немесе қаптама үлдірімен ойнауға
рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі бар!
Желілік бау мен желілік айыртетіктің
оқшаулануының күйін тұрақты тексеріп
тұрыңыз. Шайнектің корпусының, тіреудың,
желілік ашаның немесе желілік шнурдың
бүлінген жерлері бар болған жағдайда, шайнекті
пайдаланбаңыз.
Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тыйым
салынады. Ақаулар табылған жағдайда
құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз да,
рұқсаты бар (уәкілетті) сервис орталығына
жолығыңыз.
Бұзылуларға жол бермеу үшін құрылғыны тек
зауыттық орауда ғана тасымалдаңыз.
Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде
сақтаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
Құрылғыны төмен температура кезінде
тасымалдаған немесе сақтаған жағдайда оны
бөлме температурасында екі сағаттан кем
емес уақыт ұстаған жөн.
Шәйнекті ораудан шығарыңыз, құрылғының
жұмысына кедергі болатын кез-келген
жапсырмаларды жойыңыз.
Аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге
сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
сұғыңыз.
Шайнекті тіреуден (8) алып тастаңыз, пернені (5)
басып, қақпақты (4) ашыңыз.
Шайнекке суды «MAX» максималды деңгей
көрсеткішіне дейін құйыңыз да, қақпақты (4)
тығыз жабыңыз, шайнекті тұғырға (8) орнатыңыз,
су деңгейінің бағаны (3) көк түспен жанады.
Ескерту: Судың деңгейінің анықтау үшін бағанын
(3) пайдаланыңыз
Пернені (7) «0/I» басып шәйнекті қосыңыз, осы
кезде бағаның (3) жарығы қызыл түспен жанады.
Су қайнаған кезде, шайнек өздігінен сөніп
қалады, осы кезде бағаның (3) жарығы көк
түспен жанады. Суды төгіңіз және суды қайнату
рәсімін 2-3 рет қайталаңыз.
Ескерту:
Шайнекті пайдаланған кезде іске қосу/сөндіріу
«0/І» пернесін (7) бөтен заттар бөгеттеп
тұрмағанына, ал қақпақ (4) тығыз жабылғанына
көз жеткізіңіз, кері жағдайда шайнектің
автоматты сөнуі мүмкін болмайды.
Шәйнекті тұғырдан шешіп алмас бұрын, «0/I»
пернесінің (7) «0» күйде тұрғанын тексеріп
алыңыз.
ПАЙДАЛАНУ
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
сұғыңыз.
Шайнекті тіреуден (8) алып тастаңыз, пернені
(5) басып, қақпақты (4) ашыңыз. Шайнекке суды
«MIN» минималды белгісінен төмен емес және
«MAX» максималды белгіден асырмай құйыңыз;
судың деңгейінің анықтау үшін бағанын (3)
пайдаланыңыз.
Қақпақты (4) жабыңыз, толтырылған шайнекті
тұғырға (8) орналастырыңыз, бағаны (3) көк
түспен жанады.
Пернені (7) «0/I» басып шәйнекті қосыңыз, осы
кезде бағаның (3) жарығы қызыл түспен жанады.
Су қайнаған кезде, шайнек өздігінен сөніп
қалады, бағаны (3) көк түспен жанады.
Шәйнекті тіреуден (8) шешіп алмас бұрын,
пернесінің (7) «0» күйде тұрғанын тексеріп
алыңыз.
Шайнек сөнгеннен кейін 10-20 секунд күтіңіз,
осыдан кейін сіз оны суды қайта қайнату үшін
қайтадан қоса аласыз.
Егер сіз шәйнекті абайсызда аз суымен қосып
қалсаңыз, онда автоматты термосақтандырғыш
іске қосылады, бұл кезде шәйнек ажыратылады.
Бұл жағдайда шәйнекті тұғырдан (8) алып
қойыңыз да, 5-10 минут бойы оны суытыңыз,
одан кейін шәйнекті суға толтырыңыз да оны
қосыңыз, прибор қалыпты жағдайда жұмыс
істейтін болады.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ
Тазалау алдында құрылғыны желіден
ажыратыңыз, суын төгіңіз және шәйнекке
салқындауға беріңіз.
Шәйнектің сыртқы бетін дымқыл шүберекпен
немесе ысқышпен сүртіңіз. Ластануарды
жою үшін жұмсақ тазалағыш заттарды
пайдаланыңыз, металл қылшақтарды және
қажағыш жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
Шайнек пен тұғырды суға немесе кез келген
басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
салмаңыз.
Шәйнектің сүзгіні (2) үнемі кірден тазартып
отырыңыз. Шайнекті шүмегімен өзіңізге қарай
бұрыңыз, сүзгіні (2) үстіңгі жағынан ұстап,
шығарып алыңыз. Сүзгішті жуыңыз, және оны
орнына орнатыңыз.
Қақты жою
Шайнектің ішінде түзілетін қақ, судың дәмдік
сапасына әсер етеді, сондай-ақ су мен
қыздырғыш элементтің арасындағы жылу
алмасуды бұзады.
Қақты кетіру үшін ас сірке суы 2:1 пропорциясы
бойынша араластырылған суды шайнектің ең
жоғарғы деңгейіне дейін толтырыңыз.
Сұйықтықты қайнатыңыз да, оны түнге
қалтырыңыз. Таңертең сұйықты төгіп тастаңыз,
шайнекті ең жоғарғы деңгейге дейін сумен
толытырыңыз да, оны қайнатып, содан кейін
төгіп тастаңыз.
Қақты кетіру үшін электр шайнектеріне арналған
арнайы заттарды пайдалануға болады.
Шайнекті қақтан мезгілімен тазартып тұрыңыз.
САҚТАУ
Құрылғыны ұзақ уақыт бойы сақтауға алып
қоймас бұрын, оны электр желісінен ажыратыңыз
да, суын төгіп, құрылғыны суытып қойыңыз.
Желілік шнурды шнур оралатын жерге (9)
бекітіңіз.
Шайнекті құрғақ, салқын, балалардың қолдары
жетпейтін жерде сақтаңыз.
ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ
Шайнек – 1 дн.
Тіреу – 1 дн.
Нұсқаулық – 1 дн.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ
Электрқорегі: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Қажет ететін қуаты: 1850-2200 Вт
Судың максималды көлемі: 1,7 л
Өндіруші құрылғылардың сипаттамаларын
алдын-ла хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды.
Аспаптың қызмет ету мерзімі – 5 жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
квитанциясын көрсетуi қажет.
ҚАЗАҚША
5
ЧАЙНИК
Чайник предназначен для кипячения воды.
Описание
1. Корпус
2. Сетчатый фильтр
3. Шкала уровня воды с подсветкой
4. Крышка
5. Клавиша открытия крышки
6. Ручка
7. Клавиша включения/выключения «0/I»
8. Подставка
9. Место намотки сетевого шнура
Внимание!
Для дополнительной защиты целесообразно в
цепи питания установить устройство защитного
отключения (УЗО) с номинальным током срабаты-
вания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО
обратитесь к специалисту.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации электроприбора
внимательно прочитайте настоящую инструкцию
по эксплуатации и сохраните её для использова-
ния в качестве справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому
назначению, как изложено в данной инструкции.
Неправильное обращение с прибором может при-
вести к его поломке, причинению вреда пользова-
телю или его имуществу.
Убедитесь в том, что рабочее напряжение чай-
ника соответствует напряжению электросети.
Сетевой шнур снабжён «евровилкой»; вклю-
чайте её в электрическую розетку, имеющую
надёжный контакт заземления.
Во избежание риска возникновения пожара
не используйте переходники при подключении
чайника к электрической розетке.
Не используйте чайник в ванных комнатах. Не
пользуйтесь им вблизи бассейнов или других
ёмкостей, наполненных водой.
Не используйте чайник в непосредственной
близости от источников тепла или открытого
пламени.
Запрещается использовать чайник вне поме-
щений.
Не оставляйте включённый чайник без при-
смотра.
Используйте чайник на ровной и устойчивой
поверхности, не ставьте чайник на край стола.
Перед включением убедитесь в том, что чайник
установлен на подставке без перекосов.
Используйте только ту подставку, которая вхо-
дит в комплект поставки.
Не допускайте, чтобы сетевой шнур свеши-
вался со стола, и следите, чтобы он не касался
горячих поверхностей. Длину сетевого шнура
можно регулировать, закрепив его в месте
намотки шнура.
Не прикасайтесь к сетевому шнуру и к вилке
сетевого шнура мокрыми руками.
Не включайте чайник без воды.
Не наливайте воду в чайник, стоящий на под-
ставке.
Перед тем, как открыть крышку, снимите чай-
ник с подставки.
Не используйте чайник с неплотно закрытой
крышкой.
Используйте чайник только для кипячения
воды, запрещается подогревать или кипятить
любые другие жидкости.
Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не
ниже минимальной отметки «MIN» и не выше
максимальной отметки «MAX». При превыше-
нии уровня максимальной отметки кипящая
вода может выплеснуться во время кипячения.
Во избежание ожога горячим паром не накло-
няйтесь над носиком работающего чайника.
Не используйте чайник без фильтра или с
неплотно закрытой крышкой.
Запрещается открывать крышку чайника во
время кипячения воды.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям чай-
ника, беритесь только за ручку.
Будьте осторожны при переносе чайника,
наполненного кипятком.
Запрещается снимать работающий чайник
с подставки. Если возникла необходимость
снять чайник, отключите его, переведя кла-
вишу включения/выключения в положение «0»,
и только после этого можно снять чайник с под-
ставки.
Обязательно отключайте чайник от электриче-
ской сети перед чисткой или в случае, если вы
устройством не пользуетесь. Отключая чайник
от электрической сети, не тяните за сетевой
шнур, а держитесь за вилку.
Во избежание удара электрическим током не
погружайте устройство и подставку в воду или
в любые другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудомо-
ечную машину.
Не разрешайте детям использовать чайник в
качестве игрушки.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми и людьми с ограни-
ченными возможностями, если только лицом,
отвечающим за их безопасность, им не даны
соответствующие и понятные им инструкции
о безопасном пользовании устройством и тех
опасностях, которые могут возникать при его
неправильном использовании.
Из соображений безопасности детей не остав-
ляйте полиэтиленовые пакеты, используемые
в качестве упаковки, без надзора.
Внимание! Не разрешайте детям играть с поли-
этиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!
Периодически проверяйте состояние сетевого
шнура и вилки сетевого шнура. Не пользуйтесь
чайником, если имеются какие-либо повреж-
дения корпуса чайника, подставки, сетевой
вилки или сетевого шнура.
Запрещается самостоятельно ремонтировать
устройство. При обнаружении неисправностей
отключите устройство от электрической сети и
обратитесь в авторизованный (уполномочен-
ный) сервисный центр.
Во избежание повреждений перевозите
устройство только в заводской упаковке.
Храните устройство в местах, недоступных для
детей.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После транспортировки или хранения устрой-
ства при пониженной температуре необхо-
димо выдержать его при комнатной темпера-
туре не менее двух часов.
Извлеките чайник из упаковки, удалите любые
наклейки, мешающие работе устройства.
Убедитесь в том, что рабочее напряжение
устройства соответствует напряжению элек-
трической сети.
Вставьте вилку сетевого шнура в электриче-
скую розетку.
Снимите чайник с подставки (8), откройте
крышку (4), нажав на клавишу (5).
Наполните чайник водой до индикатора мак-
симального уровня «MAX», плотно закройте
крышку (4), установите чайник на подставку
(8), шкала уровня воды (3) будет подсвечи-
ваться синим цветом.
Примечание: Для определения уровня воды
используйте шкалу (3).
Включите чайник, нажав на клавишу (7) «0/I»,
при этом подсветка шкалы (3) станет красной.
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится, при этом подсветка шкалы (3) ста-
нет синей. Слейте воду и повторите процедуру
кипячения воды 2-3 раза.
Примечания:
При использовании чайника убедитесь в том,
что крышка (4) плотно закрыта, а клавишу (7)
«0/I» не блокируют посторонние предметы, в
противном случае автоматическое отключение
чайника будет невозможно.
Перед снятием чайника с подставки убеди-
тесь, что клавиша (7) «0/I» находится в поло-
жении «0» .
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Вставьте вилку сетевого шнура в электриче-
скую розетку.
Снимите чайник с подставки (8), откройте
крышку чайника (4), нажав на клавишу (5).
Наполните чайник водой, при этом уровень
воды в чайнике должен быть не ниже мини-
мальной отметки «MIN» и не выше максималь-
ной отметки «MAX», для определения уровня
воды пользуйтесь шкалой (3).
Закройте крышку (4) а чайник, наполненный
водой, расположите на подставке (8), шкала (3)
будет подсвечиваться синим цветом.
Включите чайник, нажав на клавишу (7) «0/I»,
подсветка шкалы (3) станет красной.
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится, шкала (3) будет подсвечиваться
синим цветом.
Снимая чайник с подставки (8), убедитесь в
том, что клавиша (7) находится в положении
«0».
После отключения чайника подождите 10-20
секунд, после чего можно снова включить его
для повторного кипячения воды.
Если Вы случайно включили чайник c недоста-
точным количеством воды, сработает автома-
тический термопредохранитель при этом чай-
ник отключится. В этом случае снимите чайник
с подставки (8) и дайте ему остыть течение
5-10 минут, затем заполните чайник водой и
включите, прибор будет работать в нормаль-
ном режиме.
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой отключите устройство от элек-
трической сети, слейте воду и дайте чайнику
остыть.
Протрите внешнюю поверхность чайника влаж-
ной тканью или губкой. Для удаления загрязне-
ний используйте мягкие чистящие средства, не
используйте металлические щётки и абразив-
ные моющие средства.
Не погружайте чайник и подставку в воду или в
любые другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудомо-
ечную машину.
Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от
загрязнений. Поверните чайник носиком к
себе, возьмитесь за верхнюю часть фильтра
(2) и извлеките его. Промойте фильтр и уста-
новите его на место.
Удаление накипи
Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет
на вкусовые качества воды и нарушает тепло-
обмен между водой и нагревательным элемен-
том.
Для удаления накипи наполните чайник до мак-
симального уровня водой с разведённым в ней
столовым уксусом в пропорции 2:1.
Доведите жидкость до кипения и оставьте её на
ночь. Утром слейте жидкость, наполните чай-
ник водой до максимального уровня, прокипя-
тите и слейте воду.
Для удаления накипи можно использовать
специальные средства, предназначенные для
электрочайников.
Регулярно очищайте чайник от накипи.
ХРАНЕНИЕ
Перед тем как убрать устройство на длитель-
ное хранение, отключите его от электрической
сети, слейте воду и дайте устройству остыть.
Сетевой шнур закрепите в месте намотки
шнура (9).
Храните чайник в сухом прохладном месте,
недоступном для детей.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Чайник– 1 шт.
Подставка – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ
Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 1850-2200 Вт
Максимальный объём воды: 1,7 л
Производитель оставляет за собой право изме-
нять характеристики устройств без предваритель-
ного уведомления.
Срок службы прибора – 5 лет
Данное изделие соответствует всем требуе-
мым европейским и российским стандартам
безопасности и гигиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае
РУССКИЙ
4
WASSERKOCHER
Der Wasserkocher ist fürs Wasserkochen bestimmt.
Beschreibung
1. Gehäuse
2. Siebfilter
3. Wasserstandsanzeiger mit Beleuchtung
4. Deckel
5. Taste der Deckelöffnung
6. Handgriff
7. Ein-/Ausschalttaste «0/I»
8. Untersatz
9. Kabelaufbewahrung
Achtung!
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den
FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im
Stromversorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie sich
dafür an einen Spezialisten.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie
diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und
bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.
Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsmäßig und
laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsge-
mäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung füh-
ren, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden
beim Nutzer hervorrufen.
Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung
des Wasserkochers und die Netzspannung über-
einstimmen.
Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ aus-
gestattet; stecken Sie diesen in die Steckdose mit
sicherer Erdung ein.
Verwenden Sie keine Adapterstecker beim
Anschließen des Wasserkochers an das Stromnetz,
um Brandrisiko zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im
Badezimmer zu benutzen. Benutzen Sie ihn in der
Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit Wasser
gefüllten Behältern nicht.
Benutzen Sie den Wasserkocher in der Nähe von
Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher draußen
zu benutzen.
Lassen Sie den eingeschalteten Wasserkocher nie
unbeaufsichtigt.
Benutzen Sie den Wasserkocher auf einer gera-
den und stabilen Oberfläche, stellen Sie ihn an den
Tischrand nicht auf.
Vor der Einschaltung des Geräts vergewissern Sie
sich, dass der Wasserkocher auf dem Untersatz
aufrecht steht.
Benutzen Sie nur den mitgelieferten Untersatz.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch
nicht herabhängt und heiße Gegenstände nicht
berührt. Die Länge des Netzkabels kann man
regeln, indem man es in der Kabelaufbewahrung
befestigt.
Berühren Sie das Netzkabel und den Netzstecker mit
nassen Händen nicht.
Schalten Sie den Wasserkocher ohne Wasser nicht
ein.
Es ist nicht gestattet, Wasser in den Wasserkocher
einzugießen, wenn er auf dem Untersatz steht.
Nehmen Sie den Wasserkocher vom Untersatz ab,
bevor Sie den Deckel öffnen.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher mit undicht
geschlossenem Deckel zu benutzen.
Benutzen Sie den Wasserkocher nur fürs
Wasserkochen; es ist nicht gestattet, andere
Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
Achten Sie darauf, dass der Wasserstand
im Wasserkocher nicht unter der minimalen
Wasserstandsmarke «MIN» und nicht über der maxi-
malen Wasserstandsmarke «MAX» liegt. Kochendes
Wasser kann sich beim Übersteigen der maxima-
len Wasserstandsmarke während des Kochens aus-
gießen.
Beugen Sie sich über der Tülle während des
Wasserkocherbetriebs nicht, um Dampfverbrühung
zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Filter
oder mit undicht geschlossenem Deckel zu benut-
zen.
Öffnen Sie den Wasserkocherdeckel während des
Wasserkochens nicht.
Berühren Sie die heißen Oberflächen des
Wasserkochers nicht, halten Sie ihn nur am
Handgriff.
Seien Sie beim Tragen des mit kochendem Wasser
befüllten Wasserkochers vorsichtig.
Es ist nicht gestattet, den eingeschalteten
Wasserkocher vom Untersatz abzunehmen. Wenn
es notwendig ist, den Wasserkocher abzunehmen,
schalten Sie ihn zuerst aus, indem Sie die Ein-/
Ausschalttaste in die Position «0» umstellen; erst
dann können Sie den Wasserkocher vom Untersatz
abnehmen.
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz immer ab,
wenn Sie es nicht benutzen oder Reinigung vorneh-
men möchten. Es ist nicht gestattet, beim Abtrennen
des Geräts vom Stromnetz das Netzkabel zu ziehen.
Halten Sie den Stecker.
Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz
ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das
Stromschlagrisiko zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
Es ist nicht gestattet, Kindern den Wasserkocher als
Spielzeug zu geben.
Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-
ten Personen nicht genutzt werden, außer wenn
die Person, die für ihre Sicherheit verantwort-
lich ist, ihnen entsprechende und verständliche
Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und
die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gibt.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden,
nie ohne Aufsicht.
Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
Verpackungsfolien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels und des
Netzsteckers periodisch. Es ist nicht gestattet, den
Wasserkocher zu benutzen, wenn das Gehäuse des
Wasserkochers, der Untersatz, der Netzstecker oder
das Netzkabel beschädigt sind.
Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu repa-
rieren. Bei der Feststellung von Beschädigungen
trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wen-
den Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren
Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzu-
gänglichen Ort auf.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
HAUSHALT GEEIGNET
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen trans-
portiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor
der Nutzung bei der Raumlufttemperatur nicht weni-
ger als zwei Stunden bleiben.
Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpackung
heraus und entfernen Sie alle Aufkleber, die die
Nutzung des Geräts stören.
Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung
des Geräts und die Netzspannung übereinstimmen.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Nehmen Sie den Wasserkocher vom Untersatz (8) ab
und öffnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste
(5) drücken.
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur
„MAX“-Wasserstandsmarke auf, machen Sie den
Deckel (4) dicht zu, stellen Sie den Wasserkocher
auf den Untersatz (8) auf, der Wasserstandsanzeiger
(3) wird blau beleuchtet.
Anmerkung: Um den Wasserstand festzustellen, benut-
zen Sie den Wasserstandsanzeiger (3).
Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste
(7) «0/I» ein, dabei wird die Beleuchtung des
Wasserstandsanzeigers (3) rot.
Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab, dabei wird die
Beleuchtung des Wasserstandsanzeigers (3) blau.
Gießen Sie das Wasser ab und wiederholen Sie die
Kochprozedur zwei- bis dreimal.
Anmerkungen:
Bei der Nutzung des Wasserkochers vergewissern
Sie sich, dass der Deckel (4) dicht geschlossen und
die Taste (7) «0/I» mit keinen Gegenständen blo-
ckiert ist, anderenfalls ist automatische Abschaltung
des Wasserkochers unmöglich.
Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen des
Wasserkochers vom Untersatz, dass sich die Taste
(7) «0/I» in der Position «0» befindet.
VERWENDUNG
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Nehmen Sie den Wasserkocher vom Untersatz (8)
ab und öffnen Sie den Deckel (4), indem Sie die
Taste (5) drücken. Füllen Sie den Wasserkocher
mit Wasser auf, dabei muß der Wasserstand nicht
unter der «MIN»-Wasserstandsmarke und nicht
über der «MAX»-Wasserstandsmarke liegen; um
den Wasserstand festzustellen, benutzen Sie den
Wasserstandsanzeiger (3).
Machen Sie den Deckel (4) zu, stellen Sie den
befüllten Wasserkocher auf den Untersatz (8), der
Wasserstandsanzeiger (3) wird blau beleuchtet.
Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste (7) «0/I»
ein, die Beleuchtung des Wasserstandsanzeigers (3)
wird rot.
Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich
der Wasserkocher automatisch ab, der
Wasserstandsanzeiger (3) wird blau beleuchtet.
Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des
Wasserkochers vom Untersatz (8), dass sich die
Taste (7) in der Position «0» befindet.
Warten Sie nach dem Ausschalten des
Wasserkochers 10-20 Sekunden ab, danach kön-
nen Sie ihn wieder einschalten, um Wasser noch-
mals aufzukochen.
Falls Sie den Wasserkocher mit ungenügendem
Wasserstand zufällig eingeschaltet haben, spricht
das Sicherungselement automatisch an und schaltet
sich der Wasserkocher aus. In diesem Fall nehmen
Sie den Wasserkocher vom Untersatz (8) ab, lassen
Sie ihn 5-10 Minuten lang abkühlen, dann füllen Sie
den Wasserkocher mit Wasser auf und schalten Sie
ihn ein, der Wasserkocher wird im normalen Betrieb
funktionieren.
REINIGUNG UND PFLEGE
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom
Stromnetz ab, gießen Sie Wasser aus und lassen Sie
den Wasserkocher abkühlen.
Wischen Sie die Außenoberfläche des
Wasserkochers mit einem feuchten Tuch oder einem
Schwamm ab. Für Entfernung von Verschmutzungen
nutzen Sie weiche Reinigungsmittel, aber keine
Metallbürsten und Abrasivmittel.
Tauchen Sie den Wasserkocher und den Untersatz
ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht ein.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
Reinigen Sie den Filter (2) des Wasserkochers von
Verschmutzungen regelmäßig. Wenden Sie die
Tülle des Wasserkochers Ihnen zu, greifen Sie den
Oberteil des Filters (2) und nehmen Sie ihn heraus.
Spülen Sie den Filter und stellen Sie ihn zurück auf.
Kalkentfernung
Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers
bildet, beeinflusst die Geschmackseigenschaften
des Wassers und verletzt den Wärmeaustausch zwi-
schen Wasser und dem Heizelement.
Um den Kalkstein zu entfernen, füllen
Sie den Wasserkocher bis zur maximalen
Wasserstandsmarke mit Wasser-Essig-Lösung (2:1)
auf.
Kochen Sie die Flüssigkeit auf und lassen Sie
diese im Wasserkocher über Nacht bleiben. Am
Morgen gießen Sie die Flüssigkeit ab, befüllen
Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur «MAX»-
Wasserstandsmarke, kochen Sie es auf und gießen
Sie das Wasser ab.
Zur Entkalkung können Sie spezielle
Entkalkungsmittel für elektrische Wasserkocher
verwenden.
Führen Sie die Entkalkung des Wasserkochers regel-
mäßig aus.
AUFBEWAHRUNG
Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
wegpacken, trennen Sie es vom Stromnetz ab, gie-
ßen Sie Wasser ab und lassen Sie das Gerät abküh-
len.
Befestigen Sie das Netzkabel in der
Kabelaufbewahrung (9).
Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen
und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
LIEFERUMFANG
Wasserkocher – 1 St.
Untersatz – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung: 1850-2200 W
Fassungsvermögen: 1,7 l
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
und technische Eigenschaften des Geräts ohne
Vorbenachrichtigung zu verändern.
Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann
man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekom-
men. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man wäh-
rend der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 2004/108/EC - Richtlinie
des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC
über die Niederspannungsgeräte vorgesehen
sind.
DEUTSCH
3
KETTLE
The kettle is intended for water boiling.
Description
1. Body
2. Mesh filter
3. Illuminated water level scale
4. Lid
5. Lid opening button
6. Handle
7. On/Off button «0/I»
8. Base
9. Cord storage
Attention!
For additional protection it is reasonable to install a
residual current device (RCD) with nominal opera-
tion current not exceeding 30 mA. To install RCD
contact a specialist.
SAFETY MEASURES
Before using the unit, read this instruction manual
carefully. Keep this manual for future reference.
Use the unit according to its intended purpose
only, as it is stated in this user manual. Mishandling
the unit can lead to its breakage and cause harm
to the user or damage to his property.
Make sure that the operating voltage of the
kettle corresponds to the voltage of your
mains.
The power cord is equipped with a “europlug”;
plug it into the socket with reliable ground-
ing contact.
To avoid risk of fire, do not use adapters for
connecting the kettle to the mains.
Do not use the kettle in bathrooms. Do not use
it near swimming pools or other containers
filled with water.
Do not use the kettle near heat sources and
open flame.
Do not use the kettle outdoors.
Do not leave the operating kettle unattended.
Place the kettle on a flat stable surface; do not
place the kettle on the edge of the table.
Before switching the kettle on, make sure that
it is placed on the base evenly.
Use only the base supplied with the unit.
Do not let the cord hang from the edge of a
table and make sure it does not touch hot sur-
faces. You can adjust the power cord length by
fixing it in the cord storage.
Do not touch the power cord and power plug
with wet hands.
Do not switch the kettle on if it is empty.
Do not fill the kettle with water when it stands
on the base.
Take the kettle off the base before opening
the lid.
Do not use the kettle if the lid is not closed
tightly.
Use the kettle only for water boiling; do not
heat or boil other liquids.
Ensure that the water level in the kettle is not
below the minimal mark «MIN» and not above
the maximal mark «MAX». If the water level
exceeds the maximal mark, boiling water can
splash out.
To avoid burns by hot steam, do not bend over
the kettle spout while it is operating.
Do not use the kettle without the filter or if the
lid is not closed tightly.
Do not open the kettle lid while water boiling.
Do not touch hot surfaces of the kettle; take it
only by the handle.
Be careful while carrying the kettle filled with
boiling water.
Do not remove the operating kettle from the
base. If you need to take the kettle off, switch
it off at first by setting the on/off button to the
position «0»; only then you may remove the
kettle from the base.
Unplug the unit before cleaning or when you
do not use it. When unplugging the unit, do not
pull the power cord, hold the plug.
To avoid electric shock, do not immerse the
unit and base into water or any other liquids.
Do not wash the kettle and base in a dishwash-
ing machine.
Do not allow children to use the kettle as a toy.
This unit is not intended for usage by children
or disabled persons, unless they are given all
the necessary and understandable instruc-
tions by a person who is responsible for their
safety on safety measures and information
about danger that can be caused by improper
usage of the unit.
For children safety reasons, do not leave poly-
ethylene bags, used as a packaging, unat-
tended.
Attention! Do not allow children to play with poly-
ethylene bags or packaging film. Danger of suf-
focation!
Check the power cord and plug integrity peri-
odically. Do not use the kettle if its body, base,
power plug or power cord have damages.
Do not repair the unit by yourself. If you find
any damages, unplug the unit and apply to an
authorized service center.
To avoid damages, transport the unit in origi-
nal package only.
Keep the unit out of reach of children.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE
ONLY
BEFORE THE FIRST USE
After unit transportation or storage at low
temperature it is necessary to keep it for at
least two hours at room temperature before
switching on.
Unpack the kettle, remove any stickers that
can prevent unit operation.
Make sure that operating voltage of the unit
corresponds to voltage of your home mains.
Insert the power plug into the mains socket.
Take the kettle off the base (8) and open the lid
(4) by pressing the button (5).
Fill the kettle with water till the maximal water
level mark «MAX», close the lid (4) tightly, place
the kettle on the base (8), the water level scale
(3) will be illuminated in blue.
Note: Determine the water level using the scale
(3).
Switch the kettle on by pressing the «0/I» but-
ton (7), the illumination of the scale (3) will
turn red.
Once water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically and the illumina-
tion of the scale (3) will turn blue. Pour out
water and repeat the water boiling procedure
2-3 times.
Notes:
When using the kettle, make sure that he lid
(4) is tightly closed and the «0/I» button (7) is
not blocked by any foreign objects, otherwise
auto switch off of kettle is not possible.
Before removing the kettle from the base,
make sure that the «0/I» button (7) is in the
«0» position.
USAGE
Insert the power plug into the mains socket.
Take the kettle off the base (8) and open the
lid (4) by pressing the button (5). Fill the kettle
with water, the water level must not be below
the minimal mark «MIN» and not above the
maximal mark «MAX»; determine the water
level using the scale (3).
Close the lid (4), place the filled kettle on the
base (8), the scale (3) will be illuminated in
blue.
Switch the kettle on by pressing the «0/I» but-
ton (7), the illumination of the scale (3) will
turn red.
Once water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically and the scale (3)
will be illuminated in blue.
When removing the kettle from the base (8),
make sure that the button (7) is in the «0» posi-
tion.
After the kettle is switched off, wait for 10-20
seconds, then you can switch it on again for
water re-boiling.
If you accidentally switched the kettle on with
insufficient amount of water, the automatic
thermal switch will be on and the kettle will be
switched off. In this case take the kettle from
the base (8), let it cool down for 5-10 minutes,
then fill it with water and switch it on, the kettle
will operate in normal mode.
CLEANING AND CARE
Before cleaning, disconnect the unit from the
mains, pour out water and let the unit cool
down completely.
Wipe the outer surface of the kettle with a
damp cloth or a sponge. Use soft detergents
to remove dirt; do not use metal brushes and
abrasives.
Do not immerse the kettle and base into water
or any other liquids.
Do not wash the kettle and base in a dishwash-
ing machine.
Regularly clean the kettle filter (2) from
obstruction. Place the kettle in a way that the
spout is turned towards you, take the filter (2)
by its upper part and draw it out. Wash the filter
and install it back to its place.
Descaling
Scale, appearing inside the kettle, influences
the water taste and disturbs the heat exchange
between water and the heating element.
To remove scale, fill the kettle with a mixture of
one part ordinary vinegar and two parts water
till the maximal water level mark.
Boil the liquid and leave it in the unit overnight.
In the morning pour out the liquid, fill the ket-
tle with water till the maximal water level mark,
boil and pour the water out.
You can use special detergents for electric ket-
tles to remove scale.
Clean the kettle from scale regularly.
STORAGE
Before taking the kettle away for storage,
unplug it, pour out water and let the unit cool
down.
Fix the power cord in the cord storage (9).
Keep the kettle away from children in a dry
cool place.
DELIVERY SET
Kettle – 1 pc.
Base – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
TECHNICAL SPECIFICTAIONS
Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power consumption: 1850-2200 W
Maximal water capacity: 1.7 L
The manufacturer preserves the right to change
the specifications of the unit without a preliminary
notification.
Unit operating life is 5 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be
obtained from the dealer from whom the appliance
was purchased. The bill of sale or receipt must be
produced when making any claim under the terms
of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the Council
Directive 2004/108/ЕС and to the Low Voltage
Regulation (2006/95/ЕС)
ENGLISH
2
VT-1152_IM.indd 1 17.01.2014 10:20:36

Do you have a question about the Vitek VT-1152 SR?

If you have a question about the "Vitek VT-1152 SR", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   1.7
Water level indicator yes
Concealed heating element yes
Filtering yes
Heating element material Stainless steel
On/off switch   yes
Product colour   Black, Silver
Overheat protection -
Adjustable thermostat   no
Housing material Stainless steel
Power
Power   2200
Ergonomics
360° rotational base yes
Auto power off   yes
Cordless yes
Cord storage yes