Vitek VT-1117 B manual

Vitek VT-1117 B

On this page you find the Vitek VT-1117 B manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Vitek
Model
VT-1117 B
Product
EAN
9120048691877
Language
English, German, Russian, Romanian, Ukrainian
Filetype
PDF
CEAINIC
DESCRIERE
1. Fiolă ceainicului
2. Filtru
3. Capac
4. Buton conectare/deconectare a încălzirei
apei
5. Buton pentru deschiderea capacului
6. Mîner
7. Gradaţie a nivelului de apă
8. Buton conectare/deconectare (I/0)
9. Suport cu loc de păstrare a cablului
MĂSURI IMPORTANTE DE SECURITATE
Înainte de a începe exploatarea ceainicului
electric citiţi cu atenţie această instrucţiune de
exploatare.
Vericaţi daca tensiunea de lucru a dispoziti-
vului coincide cu tensiunea din reţea.
Cablul electric este dotat cu şă de tip „euro”;
conectaţi dispozitivul la priză cu contact sigur
cu pământul.
Pentru evitarea riscului de apariţie a incen-
diului nu utilizaţi maşon de reducţie la conec-
tarea dispozitivului în priza electrică.
Nu utilizaţi ceainicul în sălile de baie. Nu-l
utilizaţi în apropierea piscinelor sau a altor
recipiente cu apă.
Este interzisă utilizarea ceainicului în afară
încăperilor.
Nu apucaţi mînerul ceainicul cu mâinile ume-
de.
Plasaţi ceainicul pe o suprafaţa plană şi stabi-
lă, nu-l puneţi pe marginea mesei.
Înainte de a conecta ceainicul, asiguraţi-vă
el este plasat pe un plan drept, neînclinat.
Folosiţi numai suportul inclus în set.
Nu conectaţi ceainicul fără apă.
Nu turnaţi apă în ceainic atunci cînd el se aă
pe suport.
Nu utilizaţi ceainicul fără ltru sau cu capacul
neînchis.
Utilizaţi ceainicul numai pentru erberea apei,
este interzis să încălziţi sau să erbeţi alte li-
chide în el.
Asiguraţi-vă nivelul apei în ceainic nu
este mai jos de marca minimă sau mai sus
de marca maximă. În cazul când nivelul apei
depăşeşte marca maximă apa poate se
reverse la erbere.
Nu folosiţi dispozitivul în apropierea surselor
de căldură sau a ăcării deschise.
Nu lăsaţi dispozitivul conectat nesuprave-
gheat.
Nu lăsaţi cablul electric să atîrne de pe masă,
şi asiguraţi-vă că el nu se atinge de suprafeţe
erbinţi.
Lungimea cablului electric poate  reglată
prin înfăşurarea lui în jurul suportului.
Nu deschideţi capacul în timpul erberii apei.
Fiţi atenţi, nu vă frigeţi cu aburi erbinţi la
erberea apei.
Nu atingeţi suprafeţele erbinţi ale ceainicu-
lui, apucaţi-l doar de mîner.
Fiţi atenţi cînd mişcaţi ceainicul plin cu apă
erbinte.
Nu luaţi ceainicul de pe suport în timpul func-
ţionării lui. Dacă aveţi nevoie să-l luaţi de pe
suport, mai întîi deconectaţi-l şi numai apoi
puteţi să-l ridicaţi de pe suport.
Pentru a evita şocul electric nu scufundaţi
dispozitivul şi suportu în apă sau alte lichide.
Nu utilizaţi ceainicul dacă acesta a căzut, în
caz de deteriorări vizibile sau dacă observaţi
scurgeri.
Nu puneţi ceainicul şi suportul în maşina de
spălat vase.
Extrăgînd şa cablului electric din priză, nu
trageţi de cablu, ci apucaţi de şă.
Înainte de a stoca dispozitivul pe termen lung
sau înainte de a-l curăţa, deconectaţi-l de la
reţeaua electrică, vărsaţi apa, şi lăsaţi dispo-
zitivul să se răcească.
Păstraţi dispozitivul în locuri neaccesibile
pentru copii.
Nu permiteţi copiilor utilizeze ceainicul în
calitate de jucărie.
Fiţi deosebit de atenţi atunci cînd dispozitivul
este utilizat de către copii sau persoane cu
dizabilităţi.
Dispozitivul dat nu este destinat utilizării de
către copii şi persoanei cu handicap, dacă
acestea nu sunt oferiţi cu instrucţiuni clare
şi adecvate despre utilizarea cu siguranţa a
echipamentelor şi pericolelor care pot apărea
la folosirea greşită a persoanei responsabilă
pentru siguranţa lor.
Vericaţi periodic cablul de alimentare şi
şa. Nu folosiţi ceainicul dacă observaţi de-
teriorări ale carcasei sau ale cablului de ali-
mentare.
Este interzisă repararea dispozitivului de -
tre persoane necalicate. Dacă aţi depistat
careva defecte, vă rugăm să vă adresaţi la un
centru autorizat de service.
Ceainicul electric este destinat numai pentru
uz casnic.
PĂSTRAŢI ACEASTĂ INSTRUCŢIUNE DE EX-
PLOATARE
Înainte de prima utilizare
Scoateţi ceainicul din ambalaj.
Vericaţi dacă tensiunea de lucru a dispoziti-
vului coincide cu tensiunea din reţea.
Includeţi şa cablului electric în priză.
Pentru umplerea ceainicului cu apă luaţi-l de
pe suport (9), deschideţi capacul (3), apăsînd
pe buton (5).
Umpleţi ceainicul cu apă pînă la marca ma-
ximă a gradaţiei nivelui de apă (7), închideţi
capacul, plasaţi ceainicul pe suport (9). Asi-
guraţi-vă că capacul (3) este bine închis.
Conectaţi ceainic, apăsînd pe buton (8), va
aprinde iluminare butonului (8). Cînd apa va
erbe, ceainicul se va deconecta automat.
Vărsaţi apa şi repetaţi procedura de erbere
a apei de două ori.
AVERTIZARE! Înainte de a ridica ceainicul de
pe suport, asiguraţi-vă el este deconectat,
butonul (8) se aă în poziţia «0».
Exploatarea ceainicului
Întroduceţi şa cablului electric în priza.
Pentru a umplea ceainicul cu apă, luaţi-l de
pe suport (9), deschideţi capacul (3), apăsînd
pe buton (5), şi turnaţi apă, urmărind ca ni-
velul apei nu depăşească marca maximă
de pe scara de gradaţie (7). Închideţi capacul
(3).
Plasaţi ceainicul plin cu apă pe suport (9) aşa
cum vă este comod – suportul permite rotirea
dispozitivului la 360°.
Conectaţi ceainicul apăsînd pe butonul (8),
veţi observa iluminarea butonului (8).
Cînd apa va erbe, ceainicul se va deconecta
automat.
Puteţi să deconectaţi ceainicul oricînd, apăs-
înd butonul (8) spre direcţia din jos în sus.
Înainte de a ridica ceainicul de pe suport (9),
asiguraţi-vă că el este deconectat.
După deconectarea ceainicului aşteptaţi 15-
30 secunde, după care puteţi să-l conectaţi
din nou.
Funcţia menţinerei temperaturei de apă
Funcţia de încălzire a apei permite întreţinerea
apei erbinte în ceainic.
Pentru activarea acestei funcţiei, erbeţi apă
în ceainic şi aşteptaţi deconectarea lui.
Apăsaţi pe buton (4), se va conecta funcţia
de încălzire a apei şi se va aprinde iluminarea
butonului (4).
Pentru deconectarea funcţiei de încălzire a
apei apăsaţi încă o dată pe butonul (4), ilumi-
narea butonului se va deconecta.
Curăţarea ltrului
Înainte de a extrage ltrul (2), deconectaţi ceai-
nicului, ridicaţi-l de pe suport (9), vărsaţi apa şi
lăsaţi-l un timp să se răcească.
Deschideţi capacul (3), apăsînd butonul (5).
Apucaţi partea de mijloc a ltrului (2), apă-
saţi pe una din margini a ltrului (ce permite
a îndoia ltrul în direcţia opusă) şi extrageţi
ltrul.
Se recomandă spălarea ltrului sub jet de
apă, curăţindu-l uşor cu peria.
Introduceţi ltrul (2) la loc.
Curăţare şi îngrijire
Înainte de curăţare, deconectaţi dipozitivul de
la reţea, vărsaţi apa şi lăsaţi ceainicul se
răcească.
Ştergeţi suprafaţa externă a ceainicului cu
o bucată de ţesătură umedă. Pentru înlătu-
rarea murdăriei utilizaţi soluţii neagresive de
detergenţi şi nu utilizaţi perii mecanice sau
substanţe abrazive.
Nu scufundaţi ceainicul şi suportul în apă sau
în alte lichide.
Nu plasaţi ceainicul şi suportul în maşina de
spălat vase.
Înlăturarea depunerilor de calcar
Depunerile de calcar din interiorul ceainicului
inuenţează proprietăţile gustative ale apei şi
dereglează schimbul de căldură dintre apă şi
elementul încălzitor, ceea ce poate duce la
supraîncălzirea acestuia şi defectarea rapidă
a dispozitivului.
Pentru înlăturarea depunerilor de calcar um-
pleţi ceainicul pînă la nivelul maxim cu apă, în
care dizolvaţi oţet de bucătărie în proporţie de
2:1.
Încălziţi apa pînă la erbere şi lăsaţi-o în ceai-
nic peste noapte. Dimineaţa vărsaţi lichidul,
umpleţi ceainicul cu apă pînă la nivelul ma-
xim, erbeţi-o şi vărsaţi-o.
Pentru înlăturarea depunerilor de calcar se
pot folosi şi substanţe speciale, destinate
pentru curăţarea ceainicelor electrice.
Set de livrare:
1. Ceainic cu ltru – 1buc.
2. Suport – 1buc.
3. Instrucţine – 1buc.
Caracteristici tehnice
Alimentarea: 220-240V, ~50 Hz
Puterea maximă: 2200 W
Volumul maxim de apă 1,7 litri
Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba
caracteristicile aparatelor fără anunţare preala-
bilă.
Termenul a produsului - 5 ani.
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produ-
sul dat, rugăm adresaţi la distribuitorul
regional sau la compania, unde a fost procurat
produsul dat. Serviciul de garanţie se realizea-
cu condiţia prezentării bonului de plată sau
a oricărui alt document nanciar, care conrmă
cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor
EMC, întocmite în conformitate cu Di-
rectiva 2004/108/ЕС i Directiva cu pri-
vire la electrosecuritate/joasă tensiune
(2006/95/ЕС).
romÂnĂ
6
ШӘЙНЕК
СУРЕТТЕМЕ
1. Шәйнектің колбасы
2. Сүзгі
3. Қақпақ
4. Суды қыздыруды қосу/сөнд. тетігі
5. Қақпақты ашу пернесі
6. Тұтқа
7. Су деңгейінің шкаласы
8. Қосу/сөндіру пернесі (I/0)
9. Желі шнурын орауға арналған орны бар
төсем
МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электр шәйнегін қолданбас бұрын, пайдалану
нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.
Құрылғының жұмыс кернеуі желі кернеуіне
сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
• Желі шнуры «евроашамен» жабдықталған;
оны жерге сенімді қосылған байланысы бар
розеткаға қосыңыз.
• Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас
үшін құрылғыны электр розеткасына
қосқан кезде өткізушы тоқ құралдарын
пайдаланбаңыз.
• Шәйнекті жуынатын бөлмелерде
пайдаланбаңыз. Оны бассейндердің
немесе су толтырылған басқа да
ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз.
• Шәйнекті бөлмеден тыс жерде
пайдаланбаңыз.
• Шәйнектің тұтқасын су қолыңызбен
ұстамаңыз
• Шәйнекті тегіс және тұрақты бетке
қойыңыз, оны үстелдің шетіне қоймаңыз.
• Шәйнекті қосар алдында, оның төсемеде
дұрыс тұрғанын тексеріп алыңыз.
• Тек жеткізу жинағына кіретін төсемені
пайдаланыңыз.
• Шәйнекті сусыз пайдаланбаңыз.
• Төсемеде тұрған шәйнекке су құймаңыз.
• Шәйнекті сүзгісіз немесе қақпағы нығыз
жабылмаған шәйнекті пайдаланбаңыз.
• Шәйнекті тек суды қайнату үшін
пайдаланыңыз, басқа сұйықтықтарды
қыздыруға немесе қайнатуға тыйым
салынады.
• Шәйнектегі су деңгейі төменгі белгіге
жетпей және жоғары белгіден асып тұруын
болдырмауын қадағалаңыз. Ең жоғарғы
белгіден су асып тұрған жағдайда, қайнап
жатқан су шашырауы мүмкін.
• Құрылғыны тікелей жылу көзіне немесе
ашық отқа жақын жерде пайдаланбаңыз.
• Қосулы тұрған құрылғыны қараусыз
қалдырмаңыз.
• Электр шнуры үстелден салбырап
тұруын, сондай-ақ ыстық беттерге тиюін
болдырмаңыз.
• Желі шнурының ұзындығын, оны төсемеге
орай отырып реттеуге болады.
• Су қайнап жатқан кезде қақпақты ашпаңыз.
• Су қайнап жатқан кезде ыстық буға күйіп
қалмас үшін айбай болыңыз.
• Шәйнектің ыстық беттерін ұстамаңыз, тек
тұтқадан ғана ұстаңыз.
• Қайнаған суға толы шәйнекті жылжытқан
кезде абай болыңыз.
• Жұмыс істеп тұрған шәйнекті төсемеден
алуға тыйым салынады. Егер шәйнекті
алу қажеттілігі пайда болса, онда оны
ажыратыңыз да, шәйнекті төсемеден
ажыратыңыз.
• Электр тоғының соғу қаупін болдырмас
үшін құрылғыны және төсемені суға немесе
басқа да сұйықтыққа батырмаңыз.
• Шәйнек құлағаннан кейін, көзге көрінетін
бүлінулері болған жағдайда немесе суы
ағып тұрған кезде оны пайдаланбаңыз.
• Шәйнек пен оның төсемесін ыдыс жуатын
машинаға салмаңыз.
• Желі шнурының ашасын розеткадан
суырған кезде, оны шнурынан тартпаңыз,
ашадан ұстаңыз.
• Аспапты ұзақ уақыт бойы сақтауға алып
қоймас бұрын, тазартпас бұрын оны
желіден ажыратыңыз да, суын төгіп,
құрылғыны суытыңыз.
• Құрылғыны балалардың қолдары жетпейтін
жерде сақтаңыз.
• Шәйнекті балаларға ойыншық ретінде
бермеңіз.
• Құрылғыны балалар немесе мүмкіншілігі
шектеулі жандар пайдаланған кезде өте
мұқият болыңыз.
• Бұл құрылғы балалар мен мүмкіндіктері
шектеулі адамдардың пайдалануына
арналмаған, ол тек, олардың қауіпсіздігіне
жауап беретін адаммен, оларға қауіпсіз
пайдалану туралы тиісті және түсінікті
нұсқаулықтар мен құрылғыны дұрыс
пайдаланбаған жағдайда пайда болуы
мүмкін қауіптер туралы түсінік берілген
жағдайда ғана мүмкін.
• Уақыт өте келе желі шнуры мен ашаны
тексеріп отырыңыз. Корпустың немесе желі
шнурының бүлінген жерлері бар болған
жағдайда, шәйнекті пайдаланбаңыз.
• Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тыйым
салынады. Ақауларды байқаған жағдайда,
рұқсаты бар сервис орталығына барыңыз.
• Электр шәйнегі тек тұрмыстық пайдалануға
ғана арналған.
БҰЛ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ
Ең алғаш пайдаланар алдында
• Шәйнекті қораптан шығарыңыз.
• Құрылғының жұмыс кернеуі желі кернеуіне
сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
• Желі шнурының ашасын розеткаға
сұғыңыз.
• Шәйнекке су толтыру үшін оны төсемеден
(9) алып тастаңыз, пернені (5) басып,
шәйнектің қақпағын ашыңыз (3).
• Шәйнекке суды су деңгейінің шкаласындағы
(7) ең жоғарғы белгісіне дейін толтырыңыз,
қақпақты жабыңыз да, шәйнекті төсемеге
(9) орналастырыңыз. Шәйнектің қақпағы (3)
тығыз жабылғанын тексеріңіз.
• Пернені (8) басып шәйнектіқосыңыз, осы
кезде перненің (8) жарығы жанады. Су
қайнаған кезде шәйнек өздігінен сөніп
қалады. Суды төгіп тастаңыз да, суды
қайнату процедурасын екі рет қайталаңыз.
ЕСКЕРТУ! Төсемені шешіп алмас бұрын,
шәйнектің ажыратылып тұрғанын, перненің
(8) «0» күйде тұрғанын тексеріп алыңыз.
Шәйнекті пайдалану
Желі шнурының ашасын розеткаға сұғыңыз.
• Шәйнекке су толтыру үшін оны төсемеден
(9) алып тастаңыз, пернені (5) басып,
шәйнектің қақпағын ашыңыз (3), осыдан
кейін су деңгейінің шкаласына (7) қарай
отырып, ішіне су құйыңыз. Қақпақты тығыз
жабыңыз (3).
• Толтырылған шәйнекті төсемеге (9) өзіңізге
ыңғайлы етіп орналастырыңыз, яғни, ол
шәйнекті 360° айналдыруға мүмкіндік
береді.
• Пернені (8) басып шәйнектіқосыңыз, осы
кезде перненің (8) жарығы жанады.
• Су қайнаған кезде шәйнек өздігінен сөніп
қалады.
• Сіз пернені (8) жоғарыдан төмен қарай баса
отырып, өзіңіз шәйнекті сөндіре аласыз.
• Шәйнекті төсемеден (9) ала отырып, оның
сөндірулі екенін тексеріңіз.
• Шәйнек сөнгеннен кейін 15-30 секунд
күтіңіз, осыдан кейін сіз оны су қайнату үшін
қайтадан қоса аласыз.
Судың температурасын ұстап тұру
функциясы
Су қыздыру функциясы шәйнектің ішіндегі
суды ыстық күйде ұстап тұруына мүмкіндік
береді.
Бұл функцияны қосу үшін, шәйнекті
қайнатыңыз да, оның сөнуін күтіңіз.
Тетікті (4) басыңыз, осы кезде суды қыздыру
функциясы қосылады да, тетіктің (4) жарығы
жанады.
Суды қыздыру функциясын сөндіру үшін,
тетікті (4) тағы бір рет басыңыз, осы кезде
тетіктің жарығы сөнеді.
Сүзгіні тазалау
Сүзгіні (2) шешіп алмас бұрын шәйнекті
сөндіріңіз, оны төсемеден (9) алыңыз, ішіндегі
суды төгіп тастаңыз да, оны суытып қойыңыз.
• Пернені (5) басып, қақпақты (3) ашыңыз.
• Сүзгіні (2) ортаңғы бөлігінен ұстап тұрып
оның бір шетін басыңыз (сүзгіні қарсы жаққа
бүккен сияқты) және оны суырып алыңыз.
• Сүзгіні щеткамен үстірт тазалап, ағып тұрған
судың астында жуған жөн.
• Сүзгіні (2) орнына орнатыңыз.
Тазалау және күтім
• Тазаламас бұрын, құрылғыны желіден
ажыратыңыз, суды төгіп тастаңыз және
шәйнекті суытып қойыңыз.
• Шәйнектің колбасының сыртқы бетін ылғал
матамен сүртіңіз. Кірді кетіру үшін жұмсақ
тазартқыш заттарды пайдаланыңыз,
металдан жасалған щеткаларды және
қажайтын жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
• Шәйнек пен төсемені суға немесе басқа да
сұйықтықтарға батырмаңыз.
• Шәйнек пен оның төсемесін ыдыс жуатын
машинаға салмаңыз.
Қақты кетіру
• Шәйнектің ішінде пайда болатын қақ, судың
дәмдік сапасына әсер етеді, сонымен бірге
су мен қыздырғыш элементтің арасындағы
жылуалмасуды бұзады, бұл оның қызып
кетуіне немесе өте тез істен шығып қалуына
әкеп соғуы мүмкін.
• Қақты кетіру үшін ас сірке суы 2:1
пропорциясы бойынша араластырылған
суды шәйнектің ең жоғарғы деңгейіне дейін
толтырыңыз.
• Сұйықтықты қайнатыңыз да, оны түнге
қалтырыңыз. Таңертең сұйықты төгіп
тастаңыз, шәйнекті ең жоғарғы деңгейге
дейін сумен толытырыңыз да, оны
қайнатып, содан кейін төгіп тастаңыз.
• Қақты кетіру үшін электр шәйнектеріне
арналған арнайы заттарды пайдалануға
болады.
Жеткізу жинағы:
1. Сүзгілі шәйнек – 1 дана.
2. Төсеме - 1 дана
3. Нұсқаулық - 1 дана
Техникалық сипаттары
Қорек кернеуі: 220 -240 В ~ 50 Гц
Максималды қуаты: 2200 Вт
Судың максималды көлемі: 1,7 л
Өндiрушi прибордың характеристикаларын
өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң
құқын сақтайды
Прибордын қызмет - 5 дейiн
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған
адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
қажет.
ҚАЗАҚ
5
ЧАЙНИК
ОПИСАНИЕ
1. Колба чайника
2. Фильтр
3. Крышка
4. Кнопка вкл./выкл. подогрева воды
5. Клавиша открытия крышки
6. Ручка
7. Шкала уровня воды
8. Клавиша включения/выключения (I/0)
9. Подставка с местом для намотки сетево-
го шнура
ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием электрического чай-
ника внимательно прочитайте руководство
по эксплуатации.
Убедитесь, что рабочее напряжение при-
бора соответствует напряжению сети.
Сетевой шнур снабжен «евровилкой»;
включайте ее в розетку, имеющую надеж-
ный контакт заземления.
Во избежание риска возникновения по-
жара не используйте переходники при
подключении прибора к электрической
розетке.
Не используйте чайник в ванных комнатах.
Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или
других емкостей, наполненных водой.
Не используйте чайник вне помещений.
Не беритесь за ручку чайника мокрыми
руками.
Ставьте чайник на ровную и устойчи-
вую поверхность, не ставьте его на край
стола.
Перед включением убедитесь, что чайник
установлен на подставке без перекосов.
Используйте только подставку, входящую
в комплект поставки.
Не включайте чайник без воды.
Не наливайте воду в чайник, стоящий на
подставке.
Не используйте чайник без фильтра или с
неплотно закрытой крышкой.
Используйте чайник только для кипячения
воды, запрещается подогревать или кипя-
тить другие жидкости.
Следите, чтобы уровень воды в чайнике не
был ниже минимальной отметки и выше
максимальной отметки. При превышении
уровнем воды максимальной отметки ки-
пящая вода может выплеснуться.
Не используйте прибор в непосредствен-
ной близости от источников тепла или от-
крытого пламени.
Не оставляйте включенный прибор без
присмотра.
Не допускайте, чтобы электрический
шнур свешивался со стола, а также сле-
дите, чтобы он не касался горячих поверх-
ностей.
Длину сетевого шнура можно регулиро-
вать, наматывая его на подставку.
Не открывайте крышку во время кипяче-
ния воды.
Будьте осторожными, чтобы во время
кипячения воды не обжечься горячим па-
ром.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям
чайника, беритесь только за ручку.
Будьте осторожными при переносе чай-
ника, наполненного кипятком.
Запрещается снимать работающий чай-
ник с подставки. Если возникла необхо-
димость снять чайник, отключите его и
снимите чайник с подставки.
Во избежание удара электрическим током
не погружайте прибор и подставку в воду
или другие жидкости.
Не пользуйтесь чайником после его паде-
ния, при наличии видимых повреждений
или в случае протекания.
Не помещайте чайник и подставку в посу-
домоечную машину.
Вынимая вилку сетевого шнура из ро-
зетки, не тяните за шнур, а держитесь за
вилку.
Перед тем как убрать прибор на длитель-
ное хранение, перед чисткой отключите
его от сети, слейте воду и дайте прибору
остыть.
Храните прибор в местах, недоступных
для детей.
Не разрешайте детям использовать чай-
ник в качестве игрушки.
Будьте особенно внимательными, если
прибор используется детьми или людьми
с ограниченными возможностями.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми и людьми с огра-
ниченными возможностями, если только
лицом, отвечающим за их безопасность,
им не даны соответствующие и понятные
им инструкции о безопасном пользовании
устройством и тех опасностях, которые
могут возникать при его неправильном
пользовании.
Периодически проверяйте сетевой шнур
и вилку. Не пользуйтесь чайником, если
имеются какие-либо повреждения корпу-
са или сетевого шнура.
Запрещается самостоятельно ремонти-
ровать прибор. При обнаружении неис-
правностей обращайтесь в авторизован-
ный сервисный центр.
Электрический чайник предназначен
только для бытового использования.
СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
Перед первым использованием
Выньте чайник из упаковки.
Убедитесь, что рабочее напряжение при-
бора соответствует напряжению сети.
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Для наполнения чайника водой снимите
его с подставки (9), откройте крышку чай-
ника (3), нажав на клавишу (5).
Наполните чайник водой до максималь-
ной отметки на шкале уровня воды (7), за-
кройте крышку, установите чайник на под-
ставку (9). Убедитесь, что крышка чайника
(3) плотно закрыта.
Включите чайник, нажав на клавишу (8),
при этом загорится подсветка клавиши
(8). Когда вода закипит, чайник автома-
тически отключится. Слейте воду и по-
вторите процедуру кипячения воды два
раза.
ПРЕДУПРЕДЖЕНИЕ! Перед снятием с под-
ставки убедитесь, что чайник отключен, кла-
виша (8) в положении «0».
Эксплуатация чайника
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Для наполнения чайника водой снимите
его с подставки (9), откройте крышку (3),
нажав на клавишу (5), и налейте воду, об-
ращая внимание на шкалу уровня воды
(7). Плотно закройте крышку (3).
Поместите наполненный чайник на под-
ставку (9) как вам удобно, т. к. она позво-
ляет вращать прибор на 360°.
Включите чайник, нажав на клавишу (8),
при этом загорится подсветка клавиши
(8).
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится.
Вы можете сами отключить чайник, на-
жав на клавишу (8) по направлению снизу
вверх.
Снимая чайник с подставки (9), убедитесь,
что он выключен.
После отключения чайника подождите
15-30 секунд, после чего вы можете снова
включать его для кипячения воды.
Функция поддержания температуры
воды
Функция подогрева воды позволяет поддер-
живать воду в чайнике горячей.
Для включения этой функции, вскипятите
чайник и дождитесь его отключения.
Нажмите на кнопку (4), при этом включит-
ся функция подогрева воды и загорится
подсветка кнопки (4).
Для выключения функции подогрева
воды, нажмите еще раз на кнопку (4), при
этом подсветка кнопки отключится.
Чистка фильтра
Перед снятием фильтра (2) отключите чай-
ник, снимите его с подставки (9), слейте из
него воду и дайте ему остыть.
Откройте крышку (3), нажав на клавишу
(5).
Придерживая фильтр (2) за его среднюю
часть, нажмите на один из краев фильтра
(как бы выгибая фильтр в противополож-
ную сторону) и выньте его.
Рекомендуется промывать фильтр под
струей воды, слегка почистив его щеткой.
Установите фильтр (2) на место.
Чистка и уход
Перед чисткой отключите прибор от сети,
слейте воду и дайте чайнику остыть.
Протрите внешнюю поверхность колбы
чайника влажной тканью. Для удаления
загрязнений используйте мягкие чис-
тящие средства, не используйте метал-
лические щетки и абразивные моющие
средства.
Не погружайте чайник и подставку в воду
или другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посу-
домоечную машину.
Удаление накипи
Накипь, образующаяся внутри чайника,
влияет на вкусовые качества воды, а так-
же нарушает теплообмен между водой и
нагревательным элементом, что может
привести к его перегреву и более быстро-
му выходу из строя.
• Для удаления накипи наполните чайник до
максимального уровня водой с разведен-
ным в ней столовым уксусом в пропорции
2:1.
Доведите жидкость до кипения и оставьте
ее на ночь. Утром слейте жидкость, на-
полните чайник водой до максимального
уровня, прокипятите и слейте воду.
Для удаления накипи можно использовать
специальные средства, предназначенные
для электрочайников.
Комплект поставки:
1. Чайник с фильтром – 1 шт.
2. Подставка – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.
Технические характеристики
Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность: 2200 Вт
Максимальный объем воды: 1,7 л
Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики приборов без
предварительного уведомления
Срок службы прибора - 5 лет
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и россий-
ским стандартам безопасности и
гигиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
РУССКИЙ
4
TEEKESSEL
BESCHREIBUNG
1. Teekesselkolben
2. Filter
3. Deckel
4. EIN/AUSTaste für Wasseranwärmung
5. Knopf zum Deckelaufmachen
6. Henkel
7. WasserstandSkala
8. EIN/AUSTaste (I/0)
9. Gestell mit der Stelle für Aufwickeln des Netz-
kabels
WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN
Vor dem Gebrauch des elektrischen Teekessels le-
sen Sie aufmerksam diese Gebrauchsanweisung.
Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspan-
nung des Gerätes mit der Netzspannung über-
einstimmt.
Das Netzkabel ist mit dem «EuroStecker» ver-
sehen; stecken Sie ihn in die Steckdose, die ei-
nen sicheren Erdungskontakt besitzt.
Um das Brandrisiko zu vermeiden verwenden
Sie keine Passstücke, um das Gerät zur elek-
trischen Steckdose anzuschließen.
Verwenden Sie den Teekessel in den Baderäu-
men nicht. Verwenden Sie es nicht neben den
Bädern oder anderen mit Wasser gefüllten Be-
hältern.
Verwenden Sie den Teekessel außerhalb der
Räume nicht.
Greifen Sie mit nassen Händen den Teekessel-
griff nicht.
Stellen Sie den Teekessel auf eine ebene und
feste Oberfläche, stellen Sie den Teekessel
nicht an den Tischrand.
Vor dem Einschalten vergewissern Sie sich, dass
der Teekessen auf dem Gestell gerade steht.
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Gestell.
Schalten Sie den Teekessel nicht ein, wenn dar-
in kein Wasser ist.
Gießen Sie kein Wasser in den Teekessel ein,
wenn er auf dem Gestell steht.
Verwenden Sie den Teekessel ohne Filter oder
mit dem undicht geschlossenen Deckel nicht.
Verwenden Sie den Teekessel nur zum Wasser-
kochen, es wird nicht gestattet andere Flüssig-
keiten warm zu machen oder zu kochen.
Beachten Sie, dass der Wasserstand im Teekes-
sel die Minimalmarkierung nicht untergeht und
die Maximalmarkierung nicht übersteigt. Wenn
die Maximalmarkierung des Wasserstanden
überstiegen wird, kann das kochende Wasser
sich ausschütteln.
Verwenden Sie das Gerät in greifbarer Nähe
von den Wärmequellen oder vom offenen Feuer
nicht.
Lassen Sie das angeschaltete Gerät nicht ohne
Aufsicht.
Lassen Sie nicht zu, dass der Netzkabel vom
Tisch herunterhängt, sowie beachten Sie, dass
er heiße Oberflächen nicht berührt.
Die Länge des Netzkabels ist einstellbar, indem
es auf das Gestell aufgewickelt wird.
Machen Sie den Deckel während des Kochvor-
ganges nicht auf.
Seien Sie vorsichtig, um Sich während des Ko-
chens mit dem heißen Dampf nicht verbrennen.
Berühren Sie heiße Oberflächen des Teekessels
nicht, greifen Sie nur den Henkel zu.
Seien Sie vorsichtig, wenn sie den Teekessel mit
dem kochenden Wasser hinübertragen.
Es wird nicht gestattet den Teekessel während
des Betriebes vom Gestell wegzunehmen. Falls
es notwendig ist, den Teekessel zu nehmen,
schalten Sie ihn aus und nehmen Sie den Tee-
kessel vom Gestell weg.
Um den Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie
das Gerät und das Gestell ins Wasser oder an-
dere Flüssigkeiten nicht ein.
Verwenden Sie den Teekessel nicht, wenn er
hingefallen war, wenn sichtbare Beschädi-
gungen oder Leckage vorhanden sind.
Reinigen Sie den Teekessel und das Gestell
nicht im Geschirrspüler.
Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose her-
ausnehmen, ziehen Sie das Kabel nicht, son-
dern halten Sie den Stecker.
Trennen Sie das Gerät vom Netz, gießen Sie das
Wasser ab und lassen die es kalt werden, bevor
Sie das Gerät zum längeren Aufbewahren weg-
räumen oder vor Reinigung.
Bewahren Sie das Gerät in einer trockenen und
für die Kinder unzugänglichen Stelle.
Lassen Sie Kinder mit dem Gerät nicht spielen.
Seien Sie besonders aufmerksam, wenn das
Gerät von den Kindern oder behinderten Per-
sonen verwendet wird.
Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kin-
dern oder behinderten Personen bestimmt, es
sei denn, dass sie von der für ihre Sicherheit zu-
ständigen Person entsprechend und verständ-
lich über den Gebrauch des Gerätes sowie über
die möglichen Gefahren wegen der unrichtigen
Benutzung angewiesen wurden.
Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker
regelmäßig Benutzen Sie den Teekessel nicht,
falls irgendwelchen Beschädigungen am Körper
oder Netzkabel vorhanden sind.
Es wird nicht gestattet, das Gerät selbstständig
zu reparieren. Falls Störungen auftreten, wenden
Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.
Der Teekessel ist hur für die Heimverwendung
geeignet.
BEHALTEN SIE DIESE ANWEISUNG
Vor dem ersten Gebrauch
Nehmen Sie den Teekessel aus der Verpa-
ckung.
Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspan-
nung des Gerätes mit der Netzspannung über-
einstimmt.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die
Steckdose.
Um den Teekessel mit dem Wasser zu füllen,
nehmen Sie ihn vom Gestell weg (9), machen
die den Deckel (3) auf, indem Sie dafür die Taste
(5) drücken.
Füllen Sie den Teekessel mit dem Wasser bis
zur Maximalmarkierung am WasserstandSkala
(7), machen Sie den Deckel zu, stellen Sie den
Teekessel auf das Gestell (9). Vergewissern Sie
sich, dass den Deckel (3) dicht zugemacht ist.
Schalten Sie den Teekessel ein, drücken Sie
dafür die Taste (8), dabei leuchtet die Tasten-
leuchte (8). Wenn das Wasser kocht, schaltet
der Teekessel automatisch aus. Gießen Sie das
Wasser ab und wiederholen Sie das Wasserko-
chen zweimal.
WARNUNG! Bevor Sie den Teekessel vom Gestell
wegnehmen, vergewissern Sie sich, dass der Tee-
kessel ausgeschaltet ist, und die Taste (8) sich in
der Position «0» befindet.
Teekesselbetrieb
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die
Steckdose.
Um den Teekessel mit dem Wasser zu füllen,
nehmen Sie ihn vom Gestell weg (9), machen die
den Deckel (3) auf, drücken Sie dafür die Taste
(5) und gießen Sie das Wasser ein, beachten Sie
dabei das WasserstadSkala (7). Machen Sie
den Deckel (3) dicht zu.
Stellen Sie den gefüllten Teekessel auf das Ge-
stell (9), wie es Ihnen bequem ist, denn es lässt
das Gerät um 360° drehen.
• Schalten Sie den Teekessel ein, drücken Sie dafür
die Taste (8), dabei leuchtet die Tastenleuchte (8).
Wenn das Wasser kocht, schaltet der Teekessel
automatisch aus.
Sie können den Teekessel selbst ausschalten,
drücken Sie dafür die taste (8)von unten nach
oben.
Indem Sie den Teekessel vom Gestell (9) weg-
nehmen, vergewissern Sie sich, dass er ausge-
schaltet ist.
Nach dem Ausschalten des Teekessels warten
Sie für 1530 Sekunden, wonach Sie ihn wieder
zum Wasserkochen einschalten können.
Funktion der Unterhaltung der Wassertempe-
ratur
Die Funktion der Wasseranwärmung ermöglicht es,
das Wasser im Teekessel immer heiß zu haben.
Um diese Funktion einzuschalten, lassen Sie
das Wasser im Teekessel kochen, und warten
Sie, bis er ausschaltet.
Drücken Sie die Taste (4), dabei wird die Funk-
tion der Wasseranwärmung eingeschaltet, und
die Beleuchtung der Taste (4) aufglimmen.
Um die Funktion der Wasseranwärmung auszu-
schalten, drücken Sie wiederholt die Taste (4),
dabei wird die Beleuchtung der Taste ausge-
schaltet.
Filterreinigung
Bevor Sie den Filter (2) ausnehmen, schalten Sie
den Teekesselaus, nehmen Sie ihn vom Gestell (9)
weg, gießen Sie das Wasser ab und lassen Sie ihn
kalt werden.
Machen Sie den Deckel (3)auf, indem Sie dafür
die Taste (5) drücken.
Indem Sie den Filter (2) an seinem Mittelteil
festhalten, drücken Sie an einen der Filterrän-
der (als ob Sie den Filter zur Gegenseite biegen)
und nehmen Sie ihn heraus.
Es wird empfohlen den Filter im Wasserstrahl zu
waschen und ihn leicht mit einer Bürste zu reini-
gen.
Installieren Sie den Filter (2) zurück.
Reinigung und Wartung
Vor der Reinigung trennen Sie das Gerät vom
Netz, gießen Sie das Wasser ab und lassen Sie
den Teekessel kalt werden.
Wischen Sie die äußere Oberfläche des Teekes-
sels mit dem feuchten Tuch ab. Um Verschmut-
zungen zu entfernen, verwenden Sie sanfte
Waschmittel, verwenden Sie keine Metallbürs-
ten und Schleifwaschmittel.
Tauchen Sie den Teekessel ins Wasser oder an-
dere Flüssigkeiten ein.
Reinigen Sie den Teekessel und das Gestell
nicht im Geschirrspüler.
Ansatzentfernung
Der Ansatz, der sich im Teekessel bildet, beein-
flusst Geschmackqualitäten des Wassers, sowie
stört den Wärmeaustausch zwischen dem Was-
ser und dem Heizkörper, was zu seiner Über-
hitzung und einem schnelleren Ausfall führen
kann.
Um den Ansatz zu entfernen, füllen Sie den Tee-
kessel bis zum maximalen Niveau mit dem Was-
ser mit dem darin gelösten Essig im Verhältnis
2:1.
Lassen Sie die Flüssigkeit kochen und lassen so
für die Nacht stehen. Am Morgen gießen Sie die
Flüssigkeit ab, füllen Sie den Teekessel mit dem
Wasser bis zum Maximalniveau und gießen Sie
das Wasser ab.
Um den Ansatz zu entfernen, kann man spezielle
Mittel verwenden, die für elektrische Teekessel
geeignet sind.
Lieferumfang:
1. Teekessel mit dem Filter – 1 St.
2. Gestell  1 St.
3. Anweisung  1 St.
Technische Eigenschaften
Spannung der Stromversorgung: 220240 V ~ 50 Hz
Höchstleistung: 2200 W
Höchstwasserumfang: 1,7 l
Dieses Erzeugnis entspricht allen erforderlichen
europäischen und russischen Vorsichts und hygi-
enischen Vorschriften.
Benutzungsdauer der Teekanne - 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft
hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
soll man während der Laufzeit der vorliegenden
Gewährleistung den Check oder die Quittung über
den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 2004/108/EC Richtlinie
des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC
über die Niederspannungsgeräte vorgese-
hen sind.
DEUTSCH
3
KETTLE
DESCRIPTION
1. Kettle flask
2. Filter
3. Lid
4. ON/OFF water keep warm button
5. Сover opening button
6. Handle
7. Water level scale
8. ON/OFF button (I/0)
9. Base with cord winding compartment
THE IMPORTANT SAFETY MEASURES
Before use of the electric kettle read atten-
tively the instruction manual.
Make sure that the operating voltage of
the unit corresponds to the network volt-
age.
The line cord is supplied by the “euro-
plug”; switch it on in the socket, which has
a reliable earthing contact.
In order to avoid the risk of fire do not use
the adapters at the unit connection to the
electric socket.
Do not use the kettle in bathrooms. Do not
use it near the pools or other reservoirs,
which are filled with water.
Do not use the kettle outdoors.
Do not take the kettle handle with wet
hands.
Put the kettle on the even and steady sur-
face, do not put it on the table edge.
Before switching it on be sure that the ket-
tle is put on the even surface.
Use only base included into the delivery
set.
Do not switch on the kettle without water.
Do not pour the water into the kettle when
it is standing on the base.
Do not use the kettle without filter or with a
leaky closed lid.
• Use the kettle only for boiling water.
Warming up or boiling of the other liquids
is forbidden.
Pay attention the water level to be not
below the minimum mark and not above
the maximum mark. If the water level is
above maximum mark, the boiling water
can splash out.
Do not use the unit close to heat sources
or open fire.
Do not leave the switched on unit without
supervision.
Do not permit the electric cord to over-
hang from the table, and also watch it not
to touch the hot surfaces.
The cord length can be regulated by reel-
ing it up on the base.
Do not open the lid during water boiling.
Be careful of hot steam during water boil-
ing.
Do not touch hot surfaces of the kettle,
take the kettle only by the handle.
Be careful while carrying the kettle filled
with boiled water.
Do not remove the operating kettle from
the base. If it is necessary to remove the
kettle, disconnect it first and than take it
from the base.
In order to avoid the electric shock, do not
immerse the unit and the base in water or
other liquids.
Do not use the kettle after falling, in case
of visible damage or leakage.
Do not put the kettle and its base in the
dishwashing machine.
Taking the power cord plug out of the
socket, pull the plug, but not the cord.
Before a long storage or cleaning, discon-
nect the unit from the mains, drain water
and let the kettle cool down.
Keep the unit out of the reach of children.
Do not allow the children to use the unit as
a toy.
Be particularly attentive if the unit is used
by children or disabled persons.
This unit is not intended for use by children
and handicapped people if only the person
responsible for their safety gives them
the corresponding and clear instructions
about safe usage of the unit and dangers
caused by its mishandling.
Periodically check the power cord and
the plug. Do not use the kettle if there
are any damages of the housing or the
line cord.
Do not repair the unit by yourself. If a fault
is detected, contact the authorized ser-
vice centre.
The electric kettle is intended for house-
hold use only.
KEEP THIS MANUAL
Before the first use
Take the kettle out of the packing.
Be sure that the operating voltage of the
unit corresponds to voltage of the mains.
Insert the plug of the power cord into the
socket.
For filling the kettle with water remove
it from the base (9), open the lid (3) by
pressing the button (5).
Fill the kettle with water up to the maxi-
mum mark on the water level scale (7),
close the lid and install the kettle on the
base (9). Be sure that the lid of the kettle
(3) is closed tightly.
Switch on the kettle by pressing the button
(8), meanwhile the backlight of the button
(8) will light up. Once the water boils, the
kettle will shut off automatically. Drain the
water and repeat the procedure of water
boiling twice.
Warning! Before the removal from the base,
be sure that the kettle is switched off, the
button (8) should be in the position «0».
Operation of the kettle
Insert the plug of the power cord into the
socket.
For filling up the kettle with water remove
it from the base (9), open the lid (3) by
pressing the button (5), and pour the
water, paying attention to the water level
scale (7). Close the lid tightly (3).
Put the filled kettle at the base (9) as you
like, as it allows to rotate the unit on 360°.
Switch on the kettle by pressing the button
(8), meanwhile the backlight of the button
(8) will light up.
Once the water boils, the kettle will shut off
automatically.
You can switch off the kettle by pressing
the button (8) up.
While removing the kettle from the base
(9), be sure, that it is switched off.
After switching off the kettle wait for 1530
seconds, then you can switch it on again
for boiling water.
Keep warm function
The function of water heating allows to keep
water in the kettle hot.
To activate this function, boil the kettle and
wait until it is switched off.
Press the button (4), meanwhile the func-
tion of heating of water will be on, and the
backlight of the button (4) will light up.
For switching off the water heating func-
tion, press the button (4) again. Meanwhile
the button backlight will go out.
The filter cleaning
Before removal of the filter (2) switch off
the kettle, remove it from the base (9), drain
water and let the unit cool down.
Open the lid (3) by pressing the button
(5).
Holding the filter (2) by its middle part
press one of filter sides (as though curving
the filter to opposite side) and take it out.
It is recommended to wash the filter under
the water stream, and clean it slightly with
the brush.
Install the filter (2) into the place.
Cleaning and maintenance
Before cleaning disconnect the unit from
the mains, drain water and let the kettle
cool down.
Wipe the external flask surface with the
damp cloth. For removal of pollution use
soft cleaners, do not use metal brushes
and abrasives.
Do not immerse the kettle and base into
water or other liquids.
Do not put the kettle and base into the
dishwashing mashine.
The lime scale removal
The lime scale may influence on the water
taste, as well as break the heat exchange
between water and heating element and
that can lead to its overheat and faster
failure.
For the lime scale removal fill the kettle
with water and table vinegar dissolved in
it in the proportion 2:1 up to the maximum
level.
Boil the liquid and leave overnight. Drain
liquid in the morning, fill the kettle with
water up to the maximum level, boil it and
drain again.
Special descaling agents for electric ket-
tles are also allowed to remove lime scale.
The delivery complete set:
1. Kettle with filter  1 pc.
2. Base  1 pc.
3. Instruction manual – 1 pc.
Technical specification
Power supply: 220240 V ~ 50 Hz
Maximum power: 2200 W
Maximum capacity: 1,7 l
The manufacturer reserves the right to
change the device's characteristics without
prior notice.
Service life of the unit - 5 years
GUARANTEE
Details regarding guarantee conditions can
be obtained from the dealer from whom the
appliance was purchased. The bill of sale or
receipt must be produced when making any
claim under the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the Council
Directive 2004/108/ЕС and to the Low
Voltage Regulation (2006/95/ЕС)
ENGLISH
2
VT-1117_IM.indd 1 26.11.2013 11:28:54

Do you have a question about the Vitek VT-1117 B?

If you have a question about the "Vitek VT-1117 B", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   1.7
Water level indicator yes
Concealed heating element yes
Filtering yes
Heating element material Stainless steel
On/off switch   yes
Product colour   Black, Blue, Silver
Overheat protection -
Adjustable thermostat   no
Housing material Glass
Power
Power   2200
Ergonomics
Illuminated on/off switch yes
Cord storage yes
Hinged lid   yes
Auto power off   yes
Cordless yes