Vitek VT-1113 BK manual

Vitek VT-1113 BK

On this page you find the Vitek VT-1113 BK manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Vitek
Model
VT-1113 BK
Product
EAN
Language
English, German, Russian, Romanian, Ukrainian
Filetype
PDF
CEAINIC
Descrierea produsului
1. Filtru
2. Capac
3. Buton deschidere capac
4. Balondinsticlătermorezistentă
5. Mâner
6. Indicatornivelapă
7. Suport
8. Buton«erbere»
9. Butontemperaturădeîncălzire
10.Buton«încălzire»
11.Locaşpentruînfăşurareacabluluidealimen-
tare

Înaintedefolosireaceainiculuicitiţicuatenţiein-
strucţiuniledeutilizare.
• Asiguraţi-vă că tensiunea de funcţionare în-
scrisăpeaparatcorespundecutensiuneare-
ţeleilocale.
• Cabluldealimentareestedotatcuşădestan-
dardeuropean;conectaţiaparatulnumailao
prizăcupământare.
• Nu folosiţi ceainicul în baie. Nu îl folosiţi în
apropiere de bazine sau alte vase ce conţin
apă.
• Nuatingeţipărţileerbinţialeceainicului,apu-
caţinumaidemâner.
• Nudeschideţicapaculîntimpceerbeţiapa.
• Aveţigrijăcanivelulapeidinceainicsănuse
situezesubnivelulminimşisănudepăşească
nivelulmaxim.Încazdeumplerepestenivelul
maximapaclocotindăsepoatevărsa.
• Apaînceainicrămâneerbinteuntimpsuci-
entdelung.Păstraţiaparatulînlocuriinacce-
sibilecopiilor.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se
jucacuaparatul.
• Acestaparatnueste destinatpentruutilizare
decătre copii saupersoane cuabilităţi redu-
se,dacănumainule-aufostfăcuteinstrucţiuni
clare şi corespunzătoare de către persoana
responsabilădesecuritatealorprivindutiliza-
reafărăpericolaaparatuluişidespreriscurile
carepotapăreaîncazdeutilizareincorectă.
• Este necesară o atentă supraveghere atunci
cândceainiculestefolositdecopiisaupersoa-
necuabilităţireduse.
• Înaintedeconservareaaparatuluisauînainte
decurăţarescoateţi-ldinpriză,goliţideapăşi
lăsaţiaparatulsăserăceascăşisăseusuce.
• Înainte de a porni ceainicul, asiguraţi-vă că
acestaesteaşezatpesuportfărăînclinări.
• Nu folosiţi ceainicul dacă acesta a căzut, în
cazdedefecţiuni vizibilesau încaz de scur-
geri.
• Nupermiteţicabluluidealimentaresăatârne
pestemasă,feriţidesuprafeţeerbinţi.
• Nu folosiţi aparatul în apropiere imediată de
sursedecăldurăsaufocdeschis.
• Folosiţiceainiculdoarlaerbereaapei,nuer-
beţisauîncălziţiînacestaaltelichide.
• Aşezaţiceainiculpeosuprafaţăplanăşistabi-
lă,nuaşezaţiceainiculpemargineamesei.
• Folosiţidoarsuportulprevăzutdeproducător.
• Nuscoateţiceainiculdepesuportîntimpce
acesta funcţionează. În caz de necesitate,
opriţiceainiculşiridicaţi-ldepesuport.
• Nuturnaţiapăînceainicdacăacestaestepo-
ziţionatpesuport.
• Aveţigrijălaaburiiemişiîntimpulerberiipen-
truanuvăopări.
• Vericaţi periodic cablulde alimentare şi şa
dereţea.Nufolosiţiceainiculdacăestedeteri-
oratcorpulacestuiasaucabluldealimentare.
• Ceainicul electric este destinat numai pentru
uzcasnic.
• Pentruaevitarisculizbucniriiunuiincendiunu
folosiţipieseintermediarela conectareaapa-
ratuluilaprizadereţea.
• Nufolosiţiceainiculînafaraîncăperilor.
• Nuatingeţiceainiculcumâinileude.
• Nu porniţi ceainicul dacă acesta nu conţine
apă.
• Nufolosiţiceainiculfărăltrusaudacăcapacul
nuesteînchis.
• Nulăsaţiceainiculsăfuncţionezefărăsupra-
veghere.
• Lungimeacabluluidealimentarepoateajus-
tatăprinînfăşurareaacestuiapesuport.
• Transportaţicugrijăceainiculcareconţineapă
clocotită.
• Pentruanuvăelectrocutanuscufundaţiapa-
ratulşisuportulînapăsaualtelichide.
• Nuspălaţiceainiculînmaşinadespălatvase.
• Deconectaţiaparatuldelareţeadupăecare
utilizare sau înainte de curăţare. Nu scoateţi
şadealimentaredinprizătrăgânddeconduc-
tor.
• Nureparaţisinguriaparatul.Încazdedefecţi-
uniapelaţilaunserviceautorizat.
PĂSTRAŢI ACEASTĂ INSTRUCŢIUNE
Înainte de prima utilizare
• Scoateţiceainiculdinambalaj.
• Asiguraţi-vă că tensiunea de funcţionare în-
scrisăpeaparatcorespundecutensiuneare-
ţeleilocale.
• Introduceţişadealimentareînpriză.
• Se va aprinde lumina auxiliară a butoanelor
de pe suportul (7) aparatului. Butoanele vor
lumina5 minute, dupăcare iluminarease va
stinge.
• Iluminareasemnalizeazăcăaparatulestegata
pentruafolosit.
• Pentruaumpleceainiculcuapăscoateţi-lde
pesuport(7),iluminareabutoanelorsevastin-
ge,deschideţicapaculceainicului(2)apăsând
butonul(3).
• Umpleţiceainiculpânălanivelulmaximşier-
beţiapa(6),închideţicapacul,aşezaţiceaini-
culpesuport(7).Asiguraţi-văcăcapaculceai-
nicului(2)estebineînchis.
• Porniţiceainiculapăsândbutonul(8),ilumina-
reabutonuluivaclipi.Deîndatăceapavaer-
beiluminareabutonuluivaîncetasăclipească,
şisevaopripentru5minute.Goliţideapăşi
clătiţiceainiculcuapărece.Repetaţiprocede-
ul de câteva ori.
• Dacă aţi pornit ceainicul, iar nivelul apei în
acestaseaăsubcotaminimă,atunciceaini-
culsevaopriautomatpestecâtevasecunde,
chiardacătemperaturaapeiestemică.
• În regimul «erbere» ceainicul se va opri în
modautomatdupăoperioadădetimp.
     

conectat.
Folosirea ceainicului
• Conectaţiaparatullareţea.
• Pentru a umple ceainicul cu apă ridicaţi-l de
pesuport(7),deschideţicapacul(2),apăsând
butonuldedeschidereacapacului(3),turnaţi
apa,urmărindindicatorulniveluluideapă(6).
Închideţicapacul(2).
• Aşezaţiceainiculcu apăpe suport(7) în po-
ziţiaceamai comodă pentrudumneavoastră,
deoareceacesta permiterotirea aparatului la
360°.
• Iluminareaauxiliarăabutoanelordepesuport
(7) se va aprinde. Butoanele vor  iluminate
timpde5minute,dupăcareiluminareaseva
stinge.
• Iluminareasemnalizeazăcăaparatulestegata
pentruafolosit.
• Funcţia«erbere».Pentru a erbeapaapă-
saţibutonul(8),iluminareabutonuluivaclipi
iar ceainicul va începe să încălzească apa.
De îndată ce apa se va încălzi, indicatorul
luminosnuvamaiclipişivaluminatimpce
5minute.
• Funcţia«încălzirepânălaoanumitătempera-
tură».Apăsaţiunuldinbutoanele(9)şiselec-
taţi temperatura necesară (60°, 70°, 80° sau
90°),iluminareabutonuluivaclipi,ceainiculva
începesăîncălzeascăapa.Îndatăceapava
atinge temperatura setată, butonul iluminării
vaîncetasăclipeascăşivaluminatimpde5
minute.
• Funcţia«încălzire».Apăsaţiunuldinbutoanele
(9)şiselectaţitemperaturanecesară(60°,70°,
80°sau90°)(iluminareabutonuluivaîncepesă
clipească),apăsaţibutonul«încălzire»(10)(in-
dicatorulbutonului«încălzire»sevaaprinde).
• Ceainiculpoate să funcţioneze înregimul de
«încălzire»timpde30deminute.
• Puteţi deconecta ceainicul ridicându-l de pe
suport (7).
• Dupăoprireaceainiculuiaşteptaţi15-30dese-
cundedupăcareputeţipornidinnouceainicul
pentruaerbeapa.

Înaintedeascoateltrul(1)opriţiceainicul,ridi-
caţi-ldepesuport(7),goliţideapăşipermiteţi-i
săserăcească.
• Deschideţicapacul(2),apăsândbutonul(3).
• Apucaţiltrul(1)departeasuperioarăşiscoa-
teţi-l.
• Serecomandăspălarealtruluisubjetdeapă,
curăţându-luşorcuperia.
• Aşezaţiltrul(1)înpoziţiainiţială.

• Înainte de curăţare deconectaţi aparatul de la
reţea,goliţideapăşipermiteţi-isăserăcească.
• Ştergeţisuprafaţaexterioarăaceainiculuicuo
cârpăumedă.Pentruînlăturareamurdărieifo-
losiţiagenţidecurăţaredelicaţi,nufolosiţiperii
demetalşiagenţidecurăţareabrazivi.
• Nuscufundaţiceainiculşisuportulînapăsau
alte lichide.
• Nu spălaţi ceainicul şi suportul în maşina de
spălatvase.

• Depunerilede calcardin interiorul ceainicului
inuenează calităţile gustative ale apei, pre-
cumşischimbuldecăldurădintreapăşiele-
mentul de încălzire, ceea ce poate conduce
la supraîncălzirea acestuia şi scoaterea mai
rapidădinfuncţiune.
• Pentruaînlăturadepuneriledecalcar,umpleţi
ceainiculcuapădiluatăcuoţetînproporţiede
2:1.
• Soluţiaseaducelaerbereşiapoiselasăsă
steapeste noapte.Adouazi goliţi şi umpleţi
ceainiculcuapăpânălanivelulmaxim,erbeţi
şigoliţideapă.
• Pentruînlăturareadepunerilordecalcarputeţi
utilizasoluţiidetartrantedestinatepentruceai-
nice electrice.

1.Ceainiccultru–1buc.
2.Suport–buc.
3.Instrucţiune–1buc.

Tensiunedealimentare:220-240V~50Hz
Putere:1850-2200W
Capacitatemaximă:1,7l
Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba
caracteristicile aparatelor fără anunţare preala-
bilă.
Termenul a produsului - 5 ani.

Înlegăturăcuoferireagaranţieipentruprodusul
dat,rugămsăVăadresaţiladistribuitorulregional
saulacompania,unde afostprocurat produsul
dat.Serviciuldegaranţieserealizeazăcucondi-
ţiaprezentăriibonuluideplatăsauaoricăruialt
document nanciar, care conrmă cumpărarea
produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor EMC,
întocmite în conformitate cu Directiva
2004/108/ЕС i Directiva cu privire la electro-
securitate/joasă tensiune (2006/95/ЕС).
romÂnĂ/ 
6


1. Сүзгі
2. Қақпақ
3. Қақпақтыашуклавишасы
4. Ыстыққатөзімдішыныданжасалғанколба
5. Тұтқа
6. Судеңгейініңшкаласы
7. Тіреме
8. «Қайнау»түймешесі
9. Қызутемпературасыныңтүймешесі
10.«Қыздыру»түймешесі
11.Желібауынорауорны

Электр шәйнегін қолданбас бұрын, қолдану
жөніндегінұсқаулықтымұқиятоқыпшығыңыз.
• Шәйнектің жұмыс кернеуі желінің кернеуіне
сәйкескелетінінтексеріңіз.
• Желі бауы «еуроашамен» жабдықталған;
онысенімдіжермеленгенрозеткағақосыңыз.
• Шәйнекті ванна бөлмелерінде
пайдаланбаңыз.Оны бассейндердің немесе
су толтырылыған өзге сыймалардың
жанындапайдаланбаңыз.
• Шәйнектіңыстықбеткейлерінеқолтигізбеңіз,
тектұтқаданұстаңыз.
• Қақпақтысудыңқайнаукезіндеашпаңыз.
• Шәйнектегі судың деңгейі минималды
белгіден төмен және максималды белгіден
жоғары болмағанын қадағалаңыз. Су
максималды белгіден жоғары болса,
қайнағануақыттасутөгілуімүмкін.
• Шәйнектегісуұзақуақытбойыыстықкүйінде
қалады. Құрылғыны балалардың қолы
жетпейтінжердесақтаңыз.
• Балаларға шәйнекті ойыншық ретінде
пайдалануғарұқсатбермеңіз.
• Балаларға немесе мүмкіндігі шектелген
тұлғаларға шәйнекті қолдануға рұқсат
берілмейді, ол үшін олардың қауіпсіздігіне
жауапты тұлғалар оларға шәйнектің дұрыс
қолдану туралы және дұрыс қолданбаған
жағдайда туындайтын қауіп туралы сәйкес,
өздерінетүсініктінұсқаулықтарберукерек.
• Егер шәйнекті балалар немесе мүмкіндігі
шектелгентұлғаларқолданыпжатса,асасақ
болыңыз.
• Құрылғыны ұзақ уақытқа сақтауға жинамас
бұрын, тазалау алдында, оны желіден
ажыратып, суын төгіп, құрылғыны суытып
алыңыз.
• Қосу алдында шәйнек тіремеде қисаюсыз
орнатылғанынтексеріңіз.
• Шәйнек құлағаннан кейін, көзге көрінетін
зақымы болса немесе су ағып тұрса, оны
пайдаланбаңыз.
• Электр бауы үстелдің үстінен салбырап
тұрмауын, сондай-ақ, ыстық беткейлерге
тимейтұрғанынқадағалаңыз.
• Құрылғыны жылу көздерінің немесе ашық
оттыңжанындапайдаланбаңыз.
• Шәйнектітексуқайнатуғапайдаланыңыз,өзге
сүйықтықтардықыздыруғанемесеқайнатуға
тиымсалынады.
• Шәйнекті тегіс және тұрақты беткейге
орнатыңыз, шәйнекті үстелдің шетіне
қоймаңыз.
• Тек жеткізу топтамасына кіретін тіремені
пайдаланыңыз.
• Іске қосылып тұрған шәйнекті тіремеден
алуға тиым салынады. Егершәйнекті алуға
қажеттіліктуындаса,онысөндіріп,тіремеден
алыңыз.
• Тіремедетұрғаншәйнеккесуқұймаңыз.
• Су қайнау кезінде ыстық буға күйіп қалмау
үшінмұқиятболыңыз.
• Уақыт арасында желі бауының және
ашасыныңтұтастығынтексеріптұрыңыз.Егер
корпустыңнемесежелібауыныңзақымдануы
байқалса,шәйнектіқолданбаңыз.
• Электр шәйнегі тек тұрмыстық пайдалануға
арналған.
• Өрт қаупінан сақтану үшін шәйнекті электр
желісіне қосу барысында өткізгіштерді
пайдаланбаңыз.
• Шәйнектібөлмедентысқолданбаңыз.
• Шәйнектісуқолдарыңызбенұстамаңыз.
• Суыжоқшәйнектіқоспаңыз.
• Сүзгісіжоқнемесеқақпағытығызжабылмаған
шәйнектіпайдаланбаңыз.
• Қосылғаншәйнектіқараусызқалдырмаңыз.
• Желібауыныңұзындығын,онытіремегеорау
арқылы,реттеугеболады.
• Ыстықсутолтырылғаншәйнектітасымалдау
кезіндесақболыңыз.
• Электр тогымен зақымданудың алдын алу
үшін, құрылғыны және тіремені суға немесе
өзгесұйықтыққабатырмаңыз.
• Шәйнекті және тіремені ыдыс жуу
машинасынасалмаңыз.
• Құрылғыны пайдаланбасаңыз немесе
тазалау алдында оны сөндіріңіз. Желі
бауының ашасын розеткадан шығарғанда,
бауданемес,ашаданұстаңыз.
• Өз бетіңізбен шәйнекті жөндеуге тиым
салынады. Ақау анықталған жағдайда
қызметкөрсетуорталығынахабарласыңыз.


1.Шәйнектіқаптамаданшығарыңыз.
• Құрылғыныңжұмыскернеуіжелініңкернеуіне
сәйкескелетінінтексеріңіз
• Желібауыныңашасынрозеткағасалыңыз.
• Құрылғыныңтіремесіндегі(7)түймешелердің
жарықтануы іске қосылады. Түйешелер
5 минут жанып тұрады, содан кейін
жарықтанусөнеді.
• Жарықтану құрылғының дайындық
тәртінбіндетұрғанынбелгілейді.
• Шәйнекке су толтыру үшін, оны тіремеден
алыңыз(7),олкездетүймешелердіңжарығы
сөнеді, шәйнектің қақпағын (2) ашыңыз, ол
үшінклавишаны(3)басыңыз.
• Шәйнектісудыңмаксималдыдеңгейінедейін
(6)толтырыңызда,қақпағынтығызжабыңыз,
шәйнекті тіремеге орнатыңыз. Шәйнектің
қақпағы(2)тығызжабылғанынтексеріңіз.
• Шәйнекті түймешені(8) басып, қосыңыз,
ол кезде түймешелер өшіп жанып тұрады.
Су қайнағанда түймешелер өшіп жанғанын
тоқтатады және жарықтану 5 минут
аралығындасөніпқалады.Суынтөгіптастап,
шәйнектісуықсуменшайыптастаңыз.Осы
үрдістібірнешеретқайталаңыз.
• Егер Сіз шәйнекті абайсызда қосып
жіберсеңіз,алішіндегісуминималдыбелгіден
төмен болса және судың температурасы
төмен болса да, шәйнек автоматты түрде
сөнеді.
• «Қайнау»тәртібіндебірәзуақыттанкейін
шәйнекавтоматтытүрдесөніпқалады.
ЕСКЕРТУ! Тіремеден алмас бұрын, шәйнек
сөніптұрғанынакөзжеткізіңіз.

• Құрылғыныжелігеқосыңыз.
• Шәйнекке су толтыру үшін, оны тіремеден
(7) алып, (3) қақпақты ашу түймешесін
басып,қақпақты(2)ашукерек,судеңгейінің
шкаласынақарайотыра(6),сутолтырыңыз.
Қақпақтытығызжабыңыз(2)
• Толғаншәйнектітіремеге(7)өзіңізгеыңғайлы
етіп қойыңыз, өйткені ол құрылғыны 360°
айналдыруғамүмкіндікбереді.
• Құрылғының тіремесіндегі (7) түймешелер
жарығы қосылады. Түймешелер 5 минут
жарықтанып, содан кейін, жарықтану сөніп
қалады.
• Жарықтануқұрылғыныңдайындықтәртібінде
тұрғанынбелгілейді.
• «Қайнату» функциясы. Суды қайнату үшін,
түймешені (8)басыңыз, түймешенің жарығы
қосылады және шәйнек суды қыздыра
бастайды. Қыздыру циклы аяқталғаннан
кейін,жарықтануиндикаторыөшіпжанғанын
тоқтатып,5минуттайжаныптұрады.
• «Белгілі температуға дейін қыздыру»
функциясы. Түймешелердің (9) біреуін
басып,қажеттітемператураны(60°, 70°, 80°
немесе 90°) таңдаңыз, түймешенің жарығы
қосылады,шәйнек судықыздырабастайды.
Су белгіленген мағынадағы температураға
жеткенде, жарықтану түймешесі өшіп
жанғанын тоқтатып, 5 минуттай жанып
тұрады.
• «Қыздыру» функциясы. Түймешелердің
(9) біреуін басып, қажетті температураны
(60°, 70°, 80° немесе 90°) таңдаңыз,
(түймешеніңжарығықосылады),«қыздыру»
(10) түймешесін басыңыз ( «қыздыру»
түймешесініңиндикаторыжанады).
• Шәйнек «қыздыру» тәртібінде 30 минут
аралығындажұмысістейалады.
• Сіз шәйнекті тіремеден (7) алып, өзіңіз
сөндіреаласыз.
• Шәйнексөнгенненкейін15-30секундтайкүте
тұрыңыз,оданкейінонытағыдасуқайнатуға
қосааласыз.

Сүзгініалмасбұрын(1),шәйнектісөндіріңіз,оны
тіремеден(7)алыңыз,суынтөгіп,суытыңыз.
• Клавишаны(3)басып,қақпағынашыңыз(2).
• Сүзгінің (1) үстіңгі бөлігінен ұстап, оны
шығарыңыз.
• Сүзгіні (4) ағын су астында, ысқышпен сәл
ысқылапжууқажет.
• Сүзгініорнынаорнатыңыз.

• Тазалау алдында құрылғыны желіден
ажыратып,суынтөгіп,шәйнектісуытыңыз.
• Шәйнектің сыртқы бетін ылғал матамен
сүртіңіз.Ластанудыкетіруүшінжұмсақжуғыш
заттардыпайдаланыңыз,темірысқыштармен
абразивтыжуғышқұралдардықолданбаңыз.
• Шәйнекті және тіремені суға немесе өзге
сүйықтыққабатырмаңыз.
• Шәйнекпентіременіыдысжуумашинасына
орнатпаңыз.

• Шәйнектің ішіне тұрып қалған қақ судың
дәмдік сапасына ықпалы етеді, сондай-ақ,
қыздырғыш элемент пен су арасындағы
жылу алмасуды бұзады, оның нәтижесінде
элементқызыпкетіп,тезістеншығады.
• Қақ түсіру үшін шәйнекті максималды
деңгейге дейін сумен толтырып, оған 2:1
пропорциядағы ас сірке қышқылын еріту
қажет.
• Сүйықтықты қайнатыңыз да, оны түнге
қалдырыңыз. Таңертең сүйықтықты төгіп,
шәйнекке су толтырыңыз, қайнатып, суын
төгіптастаңыз.
• Қақ түсіруге электр шәйнектеріне
арналған,арнайы құралдарды пайдалануға
болады.

2.Сүзгісібаршәйнек–1дана
3.Тіреме–1дана
4.Нұсқаулық–1дана

Қуаттанукернеуі:220-240В~50Гц
Қуаты:1850-2200Вт
Максималдысукөлемі:1,7л
Өндiрушi прибордың характеристикаларын
өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын
сақтайды
Прибордын қызмет - 5 дейiн

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектердилердентексатыпалынғанадамға
ғанаберiледi.Осыгарантиялықмiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
квитанциясынкөрсетуiқажет.

5
ЧАЙНИК
ОПИСАНИЕ
1. Фильтр
2. Крышка
3. Клавиша открытия крышки
4. Колба из термостойкого стекла
5. Ручка
6. Шкала уровня воды
7. Подставка
8. Кнопка «кипячение»
9. Кнопки температуры нагрева
10. Кнопка «подогрев»
11. Место укладки сетевого шнура
ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием электрического чайни-
ка внимательно прочитайте руководство по экс-
плуатации.
Убедитесь, что рабочее напряжение устрой-
ства соответствует напряжению сети.
Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; вклю-
чайте ее в розетку, имеющую надежный кон-
такт заземления.
Не используйте чайник в ванных комнатах. Не
пользуйтесь им вблизи бассейнов или других
емкостей, наполненных водой.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям
чайника, беритесь только за ручку.
Не открывайте крышку во время кипячения
воды.
Следите, чтобы уровень воды в чайнике не
был ниже минимальной отметки или выше
максимальной отметки. Если уровень воды
выше максимальной отметки, кипящая вода
может выплеснуться.
Вода в чайнике остается горячей достаточно
долгое время. Храните прибор в местах, не-
доступных для детей.
Не разрешайте детям использовать чайник в
качестве игрушки.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми и людьми с ограни-
ченными возможностями. Использование
устройства детьми и людьми с ограниченны-
ми возможностями допускается лишь в том
случае, если от лица, отвечающего за их без-
опасность, они получили соответствующие и
понятные им инструкции о безопасном поль-
зовании устройством и имеют представле-
ние об опасностях, которые могут возникнуть
при его неправильном использовании.
Соблюдайте особую осторожность, если
устройство используется детьми или людьми
с ограниченными возможностями.
Перед чисткой или перед тем как убрать
устройство на длительное хранение, отклю-
чите его от сети, слейте воду и дайте ему
остыть.
Перед включением убедитесь, что чайник
установлен на подставке без перекосов.
Не пользуйтесь чайником после его падения,
при наличии видимых повреждений или в
случае протекания.
Не допускайте, чтобы электрический шнур
свешивался со стола, а также следите, чтобы
он не касался горячих поверхностей.
Не используйте устройство в непосредствен-
ной близости от источников тепла или откры-
того пламени.
Используйте чайник только для кипячения
воды, запрещается подогревать или кипя-
тить другие жидкости.
Ставьте чайник на ровную и устойчивую по-
верхность, не ставьте чайник на край стола.
Используйте только подставку, входящую в
комплект поставки.
Запрещается снимать работающий чайник
с подставки. Если возникла необходимость
снять чайник, отключите его и снимите с под-
ставки.
Не наливайте воду в чайник, стоящий на под-
ставке.
Соблюдайте осторожность, чтобы во время
кипячения воды не обжечься горячим паром.
Периодически проверяйте сетевой шнур и
вилку. Не пользуйтесь чайником, если име-
ются какие-либо повреждения корпуса или
сетевого шнура.
Электрический чайник предназначен только
для бытового использования.
Во избежание риска возникновения пожара
не используйте переходники при подключе-
нии прибора к электрической розетке.
Не используйте чайник вне помещений.
Не беритесь за чайник мокрыми руками.
Не включайте чайник без воды.
Не используйте чайник без фильтра или с не-
плотно закрытой крышкой.
Не оставляйте включенное устройство без
присмотра.
Длину сетевого шнура можно регулировать,
укладывая его на обратной стороне подстав-
ки.
Будьте осторожны при переносе чайника, на-
полненного кипятком.
Во избежание удара электрическим током
не погружайте устройство и подставку в воду
или другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудо-
моечную машину.
Если вы не пользуетесь чайником или перед
чисткой чайника отключайте его от сети. Вы-
нимая вилку сетевого шнура из розетки, не
тяните за шнур, а держитесь за вилку.
Запрещается самостоятельно ремонтиро-
вать устройство. При обнаружении неис-
правностей обращайтесь в авторизованный
(уполномоченный) сервисный центр.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Перед первым использованием
Извлеките чайник из упаковки.
Убедитесь, что рабочее напряжение устрой-
ства соответствует напряжению сети.
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Загорится подсветка кнопок на подставке (7)
устройства. Кнопки будут подсвечиваться 5
минут, а затем подсветка погаснет.
Подсветка сигнализирует о том, что устрой-
ство находится в режиме готовности.
Для наполнения чайника водой снимите его с
подставки (7), при этом подсветка кнопок по-
гаснет, откройте крышку чайника (2), нажав
на клавишу (3).
Наполните чайник водой до максимальной
отметки на шкале уровня воды (6), закройте
крышку, установите чайник на подставку (7).
Убедитесь, что крышка чайника (2) плотно за-
крыта.
Включите чайник, нажав на кнопку (8), при
этом подсветка кнопки будет мигать. Когда
вода закипит, подсветка кнопки перестанет
мигать. Подсветка выключится в течение 5
минут. Слейте воду и сполосните чайник хо-
лодной водой. Затем повторите процедуру
ещё несколько раз.
Если Вы случайно включили чайник, а уро-
вень воды в нем ниже минимальной отметки,
то чайник автоматически выключится через
несколько секунд, даже если температура
воды мала.
В режиме «кипячение» чайник отключится че-
рез некоторое время автоматически.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед снятием чайника
с подставки убедитесь, что он отключен.
Эксплуатация чайника
Подключите прибор к сети.
Для наполнения чайника водой снимите его с
подставки (7), откройте крышку (2), нажав на
кнопку открывания крышки (3), налейте воду,
обращая внимание на шкалу уровня воды (6).
Плотно закройте крышку (2).
Поместите наполненный чайник на подставку
(7), как вам удобно, т. к. она позволяет вра-
щать устройство на 360°.
Загорится подсветка кнопок на подставке
(7) устройства. Кнопки будут подсвечиваться
5 минут, а затем подсветка погаснет.
Подсветка сигнализирует о том, что устрой-
ство находится в режиме готовности.
Функция «кипячение». Для того чтобы вски-
пятить воду, нажмите на кнопку (8), под-
светка кнопки будет мигать, а чайник начнет
нагревать воду. По окончании цикла нагрева
индикатор подсветки перестанет мигать и бу-
дет подсвечиваться в течение 5 минут.
Функция «нагрев до определенной темпе-
ратуры». Нажмите на одну из кнопок (9) и
выберите необходимую температуру (60°,
70°, 80° или 90°), подсветка кнопки будет
мигать, и чайник начнет нагревать воду.
При достижении температурой воды за-
данного значения кнопка подсветки пере-
станет мигать и будет подсвечиваться в
течение 5 минут.
Функция «подогрев». Нажав на одну из кно-
пок (9) и выбрав нужную вам температуру
(60°, 70°, 80° или 90°), (при этом подсветка
кнопки начнет мигать) нажмите на кнопку
«подогрев» (10) (загорится индикатор кнопки
«подогрев»).
Чайник может работать в режиме «подогре-
ва» в течение 30 минут.
Вы можете сами отключить чайник, сняв его с
подставки (7).
После отключения чайника подождите
15-30 секунд, после чего вы можете снова
включать его для кипячения воды.
Чистка фильтра
Перед извлечением фильтра (1) отключите чай-
ник, снимите его с подставки (7),слейте из него
воду и дайте ему остыть.
Откройте крышку (2), нажав на кнопку (3).
Возьмитесь за верхнюю часть фильтра (1) и
извлеките фильтр.
Рекомендуется промывать фильтр под стру-
ей воды, слегка почистив его щеткой.
Установите фильтр (1) на место.
Чистка и уход
Перед чисткой отключите устройство от сети,
слейте воду и дайте чайнику остыть.
Протирайте внешнюю поверхность чайника
влажной тканью. Для удаления загрязнений
используйте мягкие чистящие средства, не
используйте металлические щетки и абра-
зивные моющие средства.
Не погружайте чайник и подставку в воду или
другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудо-
моечную машину.
Удаление накипи
Накипь, образующаяся внутри чайника,
влияет на вкусовые качества воды, а также
нарушает теплообмен между водой и нагре-
вательным элементом, что может привести к
его перегреву и более быстрому выходу из
строя.
Для удаления накипи наполните чайник до
максимального уровня водой с разведенным
в ней столовым уксусом в пропорции 2:1.
Доведите жидкость до кипения и оставьте
ее остывать на ночь. Утром слейте жидкость,
наполните чайник водой до максимального
уровня, прокипятите и слейте воду.
Для удаления накипи можно использовать
специальные средства, предназначенные
для электрочайников.
Комплект поставки:
1. Чайник с фильтром – 1 шт.
2. Подставка – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.
Технические характеристики
Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц
Мощность: 1850-2200 Вт
Максимальный объем воды: 1,7 л
Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики приборов без пред-
варительного уведомления
Срок службы прибора - 5 лет
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и россий-
ским стандартам безопасности и
гигиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае
РУССКИЙ
4
WASSERKOCHER
BESCHREIBUNG
1. Filter
2. Deckel
3. Taste der Deckelöffnung
4. Gehäuse aus dem hitzebeständigen Glas
5. Handel
6. Wasserstandsanzeiger
7. Standfuß
8. Taste „Kochen“
9. Taste der Erhitzungstemperatur
10. Taste “Aufwärmung”
11. Kabelaufwicklung
WICHTIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Wasser-
kochers diese Betriebsanleitung aufmerksam durch.
• Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Geräts
mit der Netzspannung übereinstimmt.
• Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausge-
stattet; schalten Sie diesen in die Steckdose mit
sicherer Erdung ein.
• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im Bade-
zimmer zu nutzen. Es ist nicht gestattet, das Gerät in
der Nähe von Wasserbecken und anderen mit Was-
ser befüllten Becken zu benutzen.
• Berühren Sie nie heiße Stellen des Wasserkochers,
halten Sie ihn nur am Handel.
• Öffnen Sie nie den Deckel während des Wasserauf-
kochens.
• Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Was-
serkocher nicht unter die Grenzlinie sinkt und die
Grenzlinie nicht übersteigt. Das Heißwasser kann
beim Übersteigen der maximalen Wasserstands-
grenzlinie ausgießen.
• Der Wasserkocher ist auch mit dem Wärmehaltebe-
trieb ausgestattet. Bewahren Sie das Gerät in einem
für Kinder unzugänglichem Ort auf.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als
Spielzeug zu geben.
• Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Per-
sonen nicht genutzt werden, es sei denn ihnen eine
angemessene und verständliche Anweisung über
die sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren
seiner falschen Nutzung durch die Person, die für
ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen
angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Per-
sonen während der Nutzung des Geräts in der Nähe
aufhalten.
• Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
wegpacken, schalten Sie es vom Stromnetz ab, gie-
ßen Sie das Wasser ab und kühlen Sie es ab.
• Vergewissern Sie sich vor der Einschaltung des Ge-
räts, ob der Wasserkocher auf dem Standfuß auf-
recht steht.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät nach seinem
Sturz, bei sichtbaren Beschädigungen oder
dem Wasserauslauf zu nutzen.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch
nicht frei hängt und heiße Gegenstände nicht be-
rührt.
• Nutzen Sie nie das Gerät in der Nähe von Wärme-
quellen oder offenem Feuer.
• Nutzen Sie den Wasserkocher nur fürs Wasserauf-
kochen, es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten
darin zu erwärmen oder aufzukochen.
• Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabi-
le Oberfläche auf. Es ist nicht gestattet, den Wasser-
kocher an den Tischrand zu stellen.
• Benutzen Sie nur den Standfuß, der zum Lieferungs-
umfang gehört.
• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher vom Stand-
fuß abzunehmen, wenn er im Betrieb ist. Wenn es
notwendig ist, den Wasserkocher vom Standfuß ab-
zunehmen, schalten Sie ihn vom Stromnetz ab und
nur dann nehmen Sie ihn ab.
• Es ist nicht gestattet, das Wasser in den Wasserko-
cher einzugießen, wenn er auf den Standfuß aufge-
setzt ist.
• Seien Sie während des Wasseraufkochens vorsich-
tig, um die Verbrühung mit heißem Dampf zu ver-
meiden.
• Prüfen Sie periodisch das Netzkabel und den Netz-
stecker. Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher zu
nutzen, wenn das Gehäuse oder das Netzkabel be-
schädigt sind.
• Der Wasserkocher ist nur für den Gebrauch im
Haushalt geeignet.
• Verwenden Sie keine Verlängerungen beim An-
schließen des Geräts an das Stromnetz, um Brandri-
siko zu vermeiden.
• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher außerhalb
der Räumlichkeiten zu benutzen.
• Berühren Sie nie das Gerät mit nassen Händen.
• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Was-
ser einzuschalten.
• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne ab-
nehmbaren Filter oder undicht geschlossenen De-
ckel zu benutzen.
• Lassen Sie das eingeschaltet Gerät nie unbeaufsich-
tigt.
• Die Kabellänge kann reguliert werden, indem Sie
das Kabel um den Standfuß herumwickeln.
• Seien Sie beim Übertragen des heißen Wasserko-
chers vorsichtig.
• Tauchen Sie nie das Gerät und den Standfuß ins
Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das Strom-
schlagrisiko zu vermeiden.
• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
Standfuß in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
• Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie
es längere Zeit nicht nutzen oder vor der Reinigung.
Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten
vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie
es am Netzstecker.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu re-
parieren. Bei der Feststellung von Beschädigungen
wenden Sie sich an einen autorisierten Kundenser-
vicedienst.
BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG
SORGFÄLTIG AUF.
Vor dem ersten Gebrauch
• Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung heraus.
• Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Geräts
mit der Netzspannung übereinstimmt.
• Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die
Steckdose.
• Am Standfuß (7) wird die Tastenbeleuchtung auf-
leuchten. Die Tasten werden 5 Minuten leuchten,
danach erlischt die Beleuchtung.
• Die Beleuchtung signalisiert, dass sich das Gerät im
Bereitschaftsbetrieb befindet.
• Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, nehmen
Sie ihn vom Standfuß (7) ab, dabei wird die Tasten-
beleuchtung erlischen, öffnen Sie den Deckel (2)
des Wasserkochers, indem Sie die Taste (3) drü-
cken.
• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zum
maximalen Grenzlinie am Wasserstandsanzeiger
(6) auf, schließen Sie den Deckel zu, stellen Sie den
Wasserkocher auf den Standfuß (7) auf. Vergewis-
sern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserko-
chers dicht geschlossen ist.
• Schalten Sie den Wasserkocher ein, indem Sie die
Taste (8) drücken, dabei wird die Tastenbeleuchtung
aufleuchten. Wenn das Wasser aufkocht, hört die Ta-
stenbeleuchtung auf zu blinken und die Beleuchtung
wird sich in 5 Minuten ausschalten. Gießen Sie das
Restwasser aus dem Wasserkocher ab und spülen
Sie ihn mit kaltem Wasser ab. Wiederholen Sie den
Vorgang einige Male.
• Falls Sie den Wasserkocher zufällig einschalten und
der Wasserstand darin unter der minimalen Grenzli-
nie bleibt, schaltet sich der Wasserkocher in einigen
Sekunden automatisch aus.
• Der Wasserkocher schaltet sich im Betrieb „Kochen“
nach einiger Zeit automatisch ab.
WARNUNG! Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen
des Wasserkochers vom Standfuß, ob der Wasserko-
cher ausgeschaltet ist.
Inbetriebnahme des Wasserkochers
• Schalten Sie das Gerät ans Stromnetz an.
• Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen, neh-
men Sie ihn vom Standfuß (7) ab, öffnen Sie den De-
ckel (2), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (3)
drücken, und gießen Sie das Wasser ein, achten Sie
dabei auf den Wasserstandsanzeiger (6). Schließen
Sie den Deckel (2) zu.
• Stellen Sie den aufgefüllten Wasserkocher auf den
Standfuß (7) auf, wie Sie es möchten, da dieser das
Drehen des Wasserkochers um 360 Grad ermögli-
cht.
• Am Standfuß (7) wird die Tastenbeleuchtung auf-
leuchten. Die Tasten werden 5 Minuten leuchten,
danach erlischt die Beleuchtung.
• Die Beleuchtung signalisiert, dass sich das Gerät im
Bereitschaftsbetrieb befindet.
• Funktion „Kochen“. Schalten Sie die Taste (8), um
das Wasser aufzukochen, die Tastenbeleuchtung
wird aufleuchten und das Wasser fängt an, sich zu
erwärmen. Wenn das Wasser aufkocht, hört der
Indikator der Beleuchtung auf zu blinken und wird 5
Minuten leuchten.
• Funktion „Aufheizung bis zur bestimmten Tempera-
tur“. Drücken Sie eine der Tasten (9) und wählen Sie
die notwendige Temperatur (60°, 70°, 80° oder 90°)
aus, die Tastenbeleuchtung wird aufleuchten, und
das Wasser fängt an, sich zu erwärmen. Beim Errei-
chen einer bestimmten Wassertemperatur, hört die
Tastenbeleuchtung auf zu blinken und leuchtet noch
5 Minuten.
• Funktion „Aufwärmung“. Drücken Sie eine der Ta-
sten (9) und nach der Auswahl der notwendigen
Temperatur (60°, 70°, 80° oder 90°) (dabei wird die
Tastenbeleuchtung aufleuchten) drücken Sie die
Taste „Aufwärmung“ (10) (der Indikator der Taste
„Aufwärmung“ wird aufleuchten).
• Der Wasserkocher kann im Betriebsmodus „Ko-
chen“ 30 Minuten funktionieren.
• Sie können den Wasserkocher selbst ausschalten,
indem Sie ihn vom Standfuß (7) abnehmen.
• Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts 1530
Sekunden, danach können Sie es wieder einschal-
ten, um Wasser aufzukochen.
Filterreinigung
Nehmen Sie den Wasserkocher vor dem Herausneh-
men des Filters (1) vom Standfuß (7) ab, gießen Sie das
Wasser heraus und lassen Sie ihn abkühlen.
• Öffnen Sie den Deckel (2), indem Sie die Taste (3)
drücken.
• Fassen Sie am oberen Teil des Filters (1) und ziehen
Sie heraus.
• Es wird empfohlen, das Filter unter dem Wasser-
strom abzuspülen, reinigen Sie es leicht mit der Bür-
ste.
• Setzen Sie das Filter (1) wieder ein.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung vom
Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und lassen
Sie es abkühlen.
• Wischen Sie die Innenseite des Wasserkochers mit
einem feuchten Tuch ab. Nutzen Sie für die Entfer-
nung der Verschmutzung weiche Reinigungsmittel,
aber keine Metallbürsten und Abrasivmittel.
• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
Standfuß ins Wasser oder andere Flüssigkeiten
komplett tauchen zu lassen.
• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
Standfuß in der Geschirrspülmaschine zu wa-
schen.
Entkalkung
• Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers
bildet, beeinflusst die geschmacklichen Qualitäten
des Wassers, und verletzt auch den Wärmeaus-
tausch zwischen dem Wasser und dem Heizelement,
was zur Überhitzung und dem schnelleren Ausfall
führen kann.
• Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie das Gerät
bis zum maximalen Wasserstand mit dem hinzuge-
fügten Speiseessig im Verhältnis 2:1.
• Bringen Sie die Flüssigkeit zum Kochen und lassen
Sie diese im Wasserkocher über die Nacht stehen.
Am nächsten Morgen gießen Sie die Flüssigkeit ab,
füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zum
maximalen Wasserstandniveau, lassen Sie es aufko-
chen und gießen Sie das Wasser ab.
• Sie können spezielle Mittel zur Entkalkung verwen-
den, die für die Entkalkung von elektrischen Wasser-
kochern geeignet sind.
Lieferumfang:
1. Wasserkocher mit Filter – 1 Stück
2. Standfuß – 1 Stück
3. Bedienungsanleitung – 1 Stück
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220  240 V ~ 50 Hz
Leistung: 18502200 W
Maximales Fassungsvermögen: 1,7 Liter
Dieses Erzeugnis entspricht allen erforderlichen euro-
päischen und russischen Vorsichts und hygienischen
Vorschriften.
Benutzungsdauer der Teekanne - 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft
hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
soll man während der Laufzeit der vorliegenden
Gewährleistung den Check oder die Quittung über den
Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 2004/108/EC Richtlinie
des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über
die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
KETTLE
DESCRIPTION
1. Filter
2. Lid
3. Lid opening button
4. Flask from heat-resistant glass
5. Handle
6. Water level scale
7. Support
8. “Boiling” button
9. Heating temperature buttons
10. “Heating” button
11. Cord storage
IMPORATNT SAFEGUARDS
Before using the kettle, carefully read the oper-
ating instructions.
Make sure that your home electricity supply
corresponds to the voltage specified on the
housing of the unit.
The power cord is equipped with a euro
plug; insert it into the socket, with a secure
grounding.
Do not use the unit in bathrooms. Do not use
it near swimming pools or other containers,
filled with water.
Do not touch hot surfaces of the kettle. Take
the handle.
Do not open the lid while boiling.
Provide that water level is not below the min.
mark and not above the max. mark. If water
level is above the maximal mark, boiling wa-
ter can splash out.
Water in the kettle remains hot for a long
time. Keep the unit out of reach of children.
Do not allow children to use the kettle as a
toy.
This unit is not intended for usage by chil-
dren or disabled persons unless they are
given all the necessary instructions on safe-
ty measures and information about danger,
which can be caused by improper usage of
the unit.
When children or disabled persons are near
the kettle, it is necessary to be especially
careful.
Before taking the unit away for keeping, un-
plug it, pour out water and let it cool down.
Before switching on the unit, make sure that
it is placed on the support without slants.
Do not user the kettle if it fell, if there are vis-
ible damages or in case of leakage.
Provide that the power cord does not hang
over the table, and provide that it does not
touch hot surfaces.
Do not use the unit near heat sources or
open flame.
Use the kettle only for boiling water, do not
heat up or boil other liquids.
Place the unit on the flat stable surface. Do
not place the kettle on the corner of the ta-
ble.
Use only the support supplied with the unit.
Do not take off the hot unit from the support.
If you need to take it off, unplug it and then
take it off.
Do not fill the unit with water if it is on the
support.
Be careful in order not to get burns during
boiling water.
Check the power cord and the plug periodi-
cally. Do not use the kettle if there are dam-
ages in the body or in the power cord.
The unit is intended for household use only.
In order to avoid risk of fire do not use adapt-
ers while connecting the appliance to the
outlet.
Do not use the unit outdoors.
Do not touch the kettle with wet hands.
Do not switch on the unit if it is empty.
Do not use the kettle without a filter or if the
lid is not closed firmly.
Do not leave the operating unit unattended.
You can adjust the power cord length, wind-
ing it over the support.
Be careful while carrying the kettle, filled
with boiling water.
In order to avoid risk of getting electric
shock, do not immerse the unit and the sup-
port into water or other liquids.
Do not put the kettle and the support in a
dish wash machine.
Unplug the unit if you do not use it or before
cleaning. Unplugging the unit, do not pull
the cord, take the plug.
Do not repair the unit yourself. If there are
some damages in the unit apply to the au-
thorized service center.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE
REFERENCE
Before using the unit for the first time
Unpack the kettle.
Before switching on make sure that your
home electricity supply corresponds to the
voltage of current specified on the housing.
Insert the plug into the socket.
Indication of the buttons on the support (7)
will light up. The buttons will be lighting for
5 minutes and then the indication will go
out.
Indication means that the unit is in the stand-
by mode.
To fill the kettle with water, take it off from
the support (7), indication of the buttons will
go out, open the lid (2), by pressing the but-
ton (3).
Fill the kettle with water till the maximal mark
on the water level scale (6), close the lid,
and place the unit on the support (7). Make
sure that the lid (2) is firmly closed.
Switch on the unit by pressing the button (8),
the indication of the button will be flashing.
When water starts boiling, the indication will
stop flashing and will switch off in 5 minutes.
Pour out water and rinse the kettle with cold
water. Then repeat the procedure for several
times.
If you accidentally switched on the kettle,
but the water level is lower than the minimal
mark, the kettle will switch off automatically
even if the water temperature is low.
In the “boiling” mode the kettle will switch off
automatically in some time.
WARNING! Before taking the unit off from the
support, make sure that the kettle is switched
off.
Using the kettle
Plug in the unit.
To fill the kettle with water, take it off from the
support (7), open the lid (2), by pressing the
lid opening button (3), fill the unit with water,
paying attention to the water level scale (6).
Firmly close the lid (2).
Put the kettle on the support (7) as you wish,
as it allows 360° rotation of the kettle.
Indication of the buttons on the support (7)
will light up. The buttons will be lighting for
5 minutes and then the indication will go out.
Indication means that the unit is in the stand-
by mode.
“Boiling” function. To boil water, press the
button (8), the indication of the unit will start
flashing and the kettle will start boiling water.
After the heating cycle is over, the indication
of the lighting will stop flashing and will be
lighting for 5 minutes.
“Heating to certain temperature” function.
Press one of the buttons (9) and select the
necessary temperature (60°, 70°, 80° or 90°),
the lighting of the button will be flashing, and
the kettle will start heating water. When the
preset water temperature is reached, the in-
dication of the lighting will stop flashing and
will be lighting for 5 minutes.
“Heating” function. Press one of the buttons
(9) and select the necessary temperature
(60°, 70°, 80° or 90°) (lighting of the button
will start flashing), press the “heating” but-
ton (10) (indication of the “heating” button
will light up).
The kettle can operate in the heating mode
during 30 minutes.
You can switch off the kettle, taking it off
from the support (7).
After switching off the kettle wait 15-30 sec,
and then you can switch it on for boiling wa-
ter again.
Cleaning filter
Before removing the filter (1) switch off the
kettle, remove it from the support (7), pour out
water and let the unit cool down.
Open the lid (2), by pressing the (3) button.
Take the upper part of the filter (1) and re-
move the filter.
We recommend washing the unit under tap-
ping water, slightly cleaning it with a brush.
Place the filter (1) on its place.
Clean and care
Before cleaning, disconnect the unit, pour
out water from the unit, and let the unit cool
down completely.
Wipe the outer surfaces of the unit with a
damp cloth. Use soft detergents to remove
dirt; do not use metal brushes and abrasives.
Do not immerse the kettle and the support
into water or other liquids.
Do not wash the unit and the support in a
dish wash machine.
Removing scale
Scale, appearing inside the kettle, influences
water taste, and disturbs heat exchange be-
tween water and the heating element, that
can lead to overheating and malfunction.
To remove scale, fill the kettle till the maxi-
mal mark with water with vinegar dissolved
in it in proportion 2:1.
Boil and leave for a night. In the morning
pour out the mixture, fill the kettle with water
till the max. mark, boil it and pour out water.
You can use special substances for electric
kettles to remove scale.
Delivery set:
1. Kettle with the filter – 1pc.
2. Support – 1pc.
3. Instruction manual – 1pc.
Specifications
Power supply: 220-240 V~ 50 Hz
Power: 1850-2200 W
Max. capacity: 1,7 l
The manufacturer reserves the right to change
the device's characteristics without prior
notice.
Service life of the unit - 5 years
GUARANTEE
Details regarding guarantee conditions can be
obtained from the dealer from whom the appli-
ance was purchased. The bill of sale or receipt
must be produced when making any claim
under the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the Council
Directive 2004/108/ЕС and to the Low
Voltage Regulation (2006/95/ЕС)
ENGLISH
2
VT-1113 IM.indd 1 02.12.2013 15:08:46

Do you have a question about the Vitek VT-1113 BK?

If you have a question about the "Vitek VT-1113 BK", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   1.7
Water level indicator yes
Product colour   Black, Transparent
Concealed heating element yes
Filtering yes
Heating element material Stainless steel
Power
Power   2200
Ergonomics
Non-slip feet yes
Illuminated on/off switch yes
Cord storage yes
Auto power off   yes
360° rotational base yes
Ergonomic grip yes