Vitek VT-1102 BK manual

Vitek VT-1102 BK

On this page you find the Vitek VT-1102 BK manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Vitek
Model
VT-1102 BK
Product
EAN
Language
English, German, Polish, Russian, Czech, Ukrainian
Filetype
PDF
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
RYSUNEK I OPIS CZAJNIKA
1. Pokrywka
2. Przycisk otwierający pokrywkę
3. Przełącznik „Wł/Wył” (0/I)
4. Uchwyt czajnika
5. Wyjmowany filtr
6. Dwustronny wskaźnik poziomu wody
(MIN 0,5L, MAX 1,7L)
7. Dzban z termoodpornego szkła
8. Obrotowa podstawa 360°
9. Wł/Wył (0/I) trybu podtrzymywania tem-
peratury wody
10.Schowek na kabel
Konieczne środki bezpieczeństwa
Przed użyciem czajnika elektrycznego
uważnie przeczytać instrukcję.
Upewnić się, napięcie urządzenia
odpowiada napięciu w sieci.
Czajnik posiada euro-wtyczkę, pod-
łączać ją do gniazdka, posiadającego
odpowiednie uziemienie.
W celu uniknięcia ryzyka powstania
pożaru nie używać przedłużaczy przy
podłączeniu urządzenia do sieci.
Nie włączać czajnika bez wody.
Używać czajnika tylko do gotowania
wody, nie gotować w czajniku innych
płynów.
Śledzić, aby poziom wody w czajniku nie
był poniżej poziomu (MIN 0,5 l) i powy-
żej poziomu (MAX 1,7L).
Stawiać czajnik na stabilnej płaskiej
powierzchni.
Nie używać urządzenia w pobliżu źródła
ciepła lub ognia.
Nie zostawiać dzieci bez nadzoru w
pobliżu włączonego urządzenia.
Używać tylko podstawki, która jest
dostarcza w komplecie z czajnikiem.
Długość kabla zasilającego można
regulować nawijając go na podstawkę.
Nie dopuszczać, aby kabel zasilający
zwisał ze stołu, a także śledzić aby kabel
nie stykał się z gorącą powierzchnią.
Nie otwierać pokrywki podczas gotowa-
nia się.
Należy zachować szczególną ostroż-
ność podczas gotowania wody, aby nie
poparzyć się parą.
Nie dotykać gorącej powierzchni czajni-
ka, brać się tylko za uchwyt.
Należy zachowywać ostrożność pod-
czas przenoszenia czajnika napełnio-
nego wrzątkiem.
Zabrania się zdejmować włączony czaj-
nik z podstawki, istnieje ryzyko prze-
palenia się kontaktów, jeśli zaistniała
konieczność zdjęcia czajnika z podsta-
wy, należy najpierw go wyłączyć usta-
wiając przycisk (3) w pozycję Wył. (0).
W celu uniknięcia porażenia prądem,
nie zanurzać urządzenia w wodzie lub w
innym płynie.
Odłączać urządzenie od źródła prądu,
jeśli się go nie używa lub przed jego
czyszczeniem.
Nie myć czajnika w zmywarce do
naczyń.
Przed schowaniem urządzenia na dłuż-
szy okres, wylać wodę i dać urządzeniu
ostygnąć.
Od czasu do czasu sprawdzać kabel
zasilający i wtyczkę. Nie używać czajni-
ka, jeśli istnieją jakiekolwiek uszkodze-
nia kabla zasilającego i obudowy.
Nie naprawiać samodzielnie urządze-
nia, w przypadku jakichkolwiek usterek
zwracać się do serwisu.
Czajnik elektryczny jest przeznaczony
tylko do użytku domowego.
Przed pierwszym użyciem
Usunąć z czajnika całe opakowanie.
Upewnić się, aby napięcie czajnika
odpowiadało napięciu w gniazdkach.
Wstawić wtyczkę do gniazdka.
Ustawić wyłącznik (9) w pozycji Wył „0”.
Odtworzyć pokrywkę czajnika (1), naci-
skając na przycisk (2).
Napełnić czajnik wodą do poziomu
(MAX 1,7 litra), zamknąć pokrywkę (1),
włączyć czajnik naciśnięciem przycisku
(3), zagotować wodę, po czym wylać
wodę. Czynność powtórzyć 2 razy.
Sposób użycia czajnika
Wstawić wtyczkę do gniazdka.
Zdjąć czajnik z podstawki, otworzyć
pokrywkę (1) i napełnić go wodą, nie
napełniać czajnika powyżej poziomu
(MAX 1,7L), zamknąć pokrywkę (1).
Ustawić napełniony wodą czajnik na
podstawce (8), obrócić go w pożąda-
nym kierunku, włączyć czajnik za pomo-
przycisku (3), zapali się lampka kon-
trolna.
Po zagotowaniu wody czajnik automa-
tycznie wyłączy się.
Jeśli istnieje konieczność wyłączenia
czajnika, należy ustawić przycisk wyłą-
czenia (3) w pozycji „0”.
Zdejmując czajnik z podstawki upewnić
się, aby był on wyłączony.
Po wyłączeniu czajnika po upłynięciu
20-30 sek. można ponownie go włączyć
w celu zagotowania wody.
Funkcja podtrzymywania temperatury
wody
Funkcja podtrzymywania temperatury
wody pozwala podtrzymywać gorącą wodę
w czajniku.
W celu włączenia owej funkcji należy
zagotować wodę i odczekać czajnik
wyłączy się.
Ustawić wyłącznik (9) w pozycji „I”,
zapali się lampka kontrolna.
W celu wyłączenia funkcji podtrzymywa-
nia temperatury wody, ustawić wyłącz-
nik (9) w pozycji „0”.
Czyszczenie i konserwacja
Przed czyszczeniem odłączyć urządze-
nie od sieci, wylać wodę i odczekać
czajnik ostygnie.
Przetrzeć zewnętrzną powierzch-
nię czajnika wilgotną szmatką. W celu
usunięcia zabrudzeń używać miękkich
środków czystości, nie używać metalo-
wych szczotek i detergentów i chemicz-
nych środków czystości.
Nie zanurzać czajnika i podstawkę w
wodzie lub jakimkolwiek innym płynie.
Nie myć czajnika w zmywarce do
naczyń.
Czyszczenie filtra
Przed wyciągnięciem filtra należy wyłączyć
czajnik, zdjąć z podstawki wylać wodę i
poczekać do jego ostygnięcia.
Zdjąć pokrywkę.
Umieścić filtr bezpośrednio przed sobą,
lekko nacisnąć na boczne brzegi filtra
(5) i w kierunku od siebie zdjąć filtr.
Rekomenduje się przemywać filtr pod
strumieniem wody, delikatnie czyszcząc
jego szczotką.
Ustawiając filtr na swoje miejsce lekko
nacisnąć na boczne brzegi filtra i dopa-
sowując boczne wypusty na nim z wpu-
stami na wewnętrznej pokrywki czajni-
ka.
Usuwanie kamienia
Kamień, który powstaje wewnątrz czaj-
nika, wpływa na jakość wody, a także
narusza wymianę ciepła między wodą
a elementem grzejnym, co powoduje
przegrzanie czajnika i niemożność dal-
szego korzystania z urządzenia.
Aby usunąć kamień, napełnić czajnik
do maksymalnego poziomu roztworem
octu i wody w proporcji 1:2. Doprowadzić
roztwór do wrzenia i zostawić go na noc.
Rano wylać płyn, znowu napełnić czaj-
nik do maksymalnego poziomu i zago-
tować.
W celu usunięcia kamienia można korzy-
stać ze specjalnych środków, przezna-
czonych dla takiego celu.
Parametry techniczne
Napięcie 220-240 V ~ 50 Hz
Maksymalna moc 2200 W
Maksymalna pojemność 1,7 l
Producent zastrzega sobie prawo zmiany
charakterystyki urządzeń bez wcześniej-
szego zawiado-
mienia.
Termin przydatności do użytku urzą-
dzenia – powyżej 3 lat
Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji, można
otrzymać w punkcie sprzedaży, w którym
nabyliście Państwo dane urządzenie. W
przypadku zgłaszania roszczeń z tytułu
zobowiązań gwarancyjnych, należy oka-
zać rachunek lub fakturę poświadczające
zakup.
Dany wyrób jest zgodny z
wymaganiami odnośnie elek-
tromagnetycznej kompatybil-
ności, przewidzianej dyrektywą
2004/108/EC Rady Europy oraz
przepisem 2006/95/EC o nizko-
woltowych urządzeniach.
POLSKI
6
ЭЛЕКТР ШАЙНЕК
ҚАЖЕТТІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
 

 


 



 

    
   

 
     
   
  

 


 











 


 

 




 

 
   
   

   

     
    

   
   

    

 
 


     
   
    
   

   
   




БІРІНШІ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА
 

 


 

 

 





ШАЙНЕКТІ ПАЙДАЛАНУ
 

 




 




    

     


    

    


ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ
   
   

    

   

   

     

    

СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ
   


 
    
   
    

    

 
    
   
   

ҚАҚТЫ КЕТІРУ
     
   
    
   



    
   

    
   
   
  


 
  

ТЕХНИКАЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕЛЕР
  

 
Өндіруші алдын ала хабарламастан
аспаптың сипаттамаларын
өзгертуге құқылы.
Аспаптың қызмет мерзімі 3 жылдан
кем емес
Гарантиялық мiндеттiлiгi
  
    
    
  


ҚАЗАҚ
5
ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ОПИСАНИЕ
1. Крышка
2. Клавиша для открытия крышки
3. Клавиша "Вкл./Выкл."(0/I)
4. Ручка чайника
5. Съёмный фильтр
6. Двусторонняя шкала уровня воды
(MIN 0,5L, MAX 1,7L)
7. Колба из термостойкого стекла
8. Подставка, позволяющая вращать
чайник на 360°
9. Вкл./Выкл. (0/I) режима поддержания
температуры воды
10.Место для наматывания сетевого
шнура
Необходимые меры безопасности
Перед использованием электричес-
кого чайника внимательно прочтите
инструкцию.
Убедитесь, что рабочее напряжение
прибора, соответствует напряжению
сети.
Сетевой шнур снабжен "евровилкой",
включайте ее в розетку, имеющую
надежный контакт заземления.
Во избежание риска возникновения
пожара не используйте переходники
при подключении прибора к электри-
ческой розетке.
Не включайте чайник без воды.
Используйте чайник только для кипя-
чения воды, запрещается подогре-
вать или кипятить другие жидкости.
Следите, чтобы уровень воды в чай-
нике не был ниже отметки (MIN 0,5L)
и выше отметки (MAX 1,7L).
Установите чайник на ровную и устой-
чивую поверхность.
Не используйте прибор в непос-
редственной близости от источников
тепла или открытого пламени.
Не оставляйте детей без присмотра
около включенного прибора.
Используйте только подставку, вхо-
дящую в комплект поставки.
Длину сетевого шнура можно регули-
ровать, наматывая его на подставку.
Не допускайте, чтобы электрический
шнур свешивался со стола, а также
следите, чтобы он не касался горячих
поверхностей.
Не открывайте крышку во время кипя-
чения воды.
Будьте осторожны, чтобы во время
кипячения воды не обжечься горячим
паром.
Не прикасайтесь к горячим поверх-
ностям чайника, беритесь только за
ручку.
Будьте осторожны при переносе чай-
ника, наполненного кипятком.
Запрещается снимать включенный
чайник с подставки, т.к. при этом
могут подгореть контакты,
если возникла необходимость снять
чайник с подставки, отключите его,
установив клавишу (3) в положение
Выкл. (0).
Во избежание удара электрическим
током, не погружайте прибор в воду
или другую жидкость.
Отключайте прибор от сети, если вы
им не пользуетесь, или перед чист-
кой.
Не помещайте чайник в посудомоеч-
ную машину.
Перед тем как убрать прибор на дли-
тельное хранение, отключите его от
сети, слейте воду и дайте прибору
остыть.
Периодически проверяйте сетевой
шнур и вилку. Не пользуйтесь чай-
ником, если имеются какие-либо
повреждения корпуса или сетевого
шнура.
Не пытайтесь самостоятельно ремон-
тировать прибор, при обнаружении
неисправностей, обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.
Электрический чайник предназначен
только для бытового использования.
Перед первым использованием
Удалите из чайника упаковочный
материал.
Убедитесь, что рабочее напряжение
прибора, соответствует напряжению
сети.
Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
Установите выключатель (9) в поло-
жение Выкл. "0".
Откройте крышку чайника (1), нажав
на клавишу (2).
Наполните чайник водой до отмет-
ки (MAX 1,7L), закройте крышку (1),
включите чайник нажатием клавиши
(3), вскипятите воду, а затем слейте
ее. Повторите эту процедуру 2 раза.
Эксплуатация чайника
Вставьте вилку сетевого шнура в
розетку.
Снимите чайник с подставки, открой-
те крышку (1) и наполните его водой,
не наполняйте чайник выше отметки
(MAX 1,7L), закройте крышку (1).
Установите наполненный водой чай-
ник на подставку (8), поверните его в
нужное направление, включите чай-
ник нажатием на клавишу (3), при
этом загорится световой индикатор.
После закипания воды, чайник авто-
матически отключится.
Если необходимо отключить чайник,
установите клавишу включения (3) в
положение "0".
Снимая чайник с подставки, убеди-
тесь, что он выключен.
После отключения чайника через 20
- 30 сек, вы можете снова можете
включить его для кипячения.
Функция поддержания температуры
воды
Функция поддержания температуры
воды позволяет поддерживать воду в
чайнике горячей.
Для включения этой функции, вскипя-
тите чайник и дождитесь его отклю-
чения.
Установите выключатель (9) в поло-
жение "I", при этом загорится свето-
вой индикатор.
Для выключения функции поддержа-
ния температуры воды, установите
выключатель (9) в положение "0".
Чистка и уход
Перед чисткой отключите прибор от
сети, слейте воду и дайте чайнику
остыть.
Протрите внешнюю поверхность чай-
ника влажной тканью. Для удаления
загрязнений используйте мягкие
чистящие средства, не используйте
металлические щетки и абразивные
моющие средства.
Не погружайте чайник и подставку в
воду или другие жидкости.
Не помещайте чайник в посудомоеч-
ную машину.
Чистка фильтра
Перед извлечением фильтра отключите
чайник, снимите его с подставки, вылей-
те воду из него и дайте ему остыть.
Откройте крышку (1).
Расположите фильтр перед собой,
слегка надавите на боковые грани
фильтра (5) по направлению от себя
и снимите фильтр.
Рекомендуется промывать фильтр
под струей воды, слегка почистив его
щеткой.
При установке фильтра на место
слегка надавите на боковые грани
фильтра (5) и совместите боковые
выступы на нем с отверстиями на
внутренней поверхности крышки чай-
ника.
Удаление накипи
Накипь, образующаяся внутри чайни-
ка, влияет на вкусовые качества воды,
а также нарушает теплообмен между
водой и нагревательным элементом,
что может привести к его перегреву и
более быстрому выходу из строя.
Для удаления накипи, наполните чай-
ник до максимального уровня столо-
вым уксусом, разведенным водой в
пропорции 1:2. Доведите жидкость
до кипения и оставьте ее на ночь.
Утром слейте жидкость, наполни-
те чайник водой до максимального
уровня, прокипятите и слейте воду.
Для удаления накипи можно исполь-
зовать специальные средства, пред-
назначенные для электрочайников.
Технические характеристики
Напряжение питание: 220-240 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность: 2200 Вт
Максимальный объем воды: 1,7 л.
Производитель оставляет за собой
право изменять характеристики прибо-
ров без предварительного уведомления
Срок службы прибора не менее 3-х лет
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским
и российским стандартам без-
опасности и гигиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС
ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена,
Австрия
РУССКИЙ
4
ELEKTRISCHER WASSERKOCHER
BESCHREIBUNG
1. Deckel
2. Taste Deckel öffnen
3. Taste “Ein/Aus”(0/I)
4. Wasserkochergriff
5. Abnehmbarer Filter
6. Zweiseitige Wasserstandsskala
(MIN 0,5L, MAX 1,7L)
7. Behälter aus temperaturbeständigem
Glas
8. Untersatz, der 360°-Drehung des
Wasserkochers möglich macht
9. Wassertemperatur-Konstanthaltung-
Modus Ein/Aus (0/I)
10. Kabelstauraum
Notwendige Sicherheitsmaßnahmen
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des elektrischen Wasserkochers die
Bedienungsanleitung aufmerksam
durch.
Stellen Sie sicher, dass die
Betriebsspannung des Gerätes der
Netzspannung in Ihrem Haus entspricht.
Das Netzkabel ist mit einem
Eurostecker ausgestattet. Stecken Sie
ihn in eine Steckdose mit sicherem
Erdungskontakt.
Um das Brandrisiko auszuschlie-
ßen, benutzen Sie keine Adapter
beim Anschließen des Gerätes an die
Steckdose.
Schalten Sie den Wasserkocher ohne
Wasser nicht ein.
Verwenden Sie das Gerät nur zum
Kochen von Wasser. Aufwärmen und
Abkochen von anderen Flüssigkeiten ist
verboten.
Achten Sie darauf, dass der Wasserstand
die MIN-Marke (0,5L) nicht unterschrei-
tet und die MAX-Marke (1,7L) nicht über-
schreitet.
Stellen Sie den Wasserkocher auf einer
stabilen ebenen Fläche ab.
Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittel-
barer Nähe von Wärmequellen oder von
offener Flamme.
Lassen Sie in der Nähe des eingeschal-
teten Gerätes keine Kinder unbeaufsich-
tigt.
Benutzen Sie nur den mitgelieferten
Untersatz.
Sie können die Netzkabellänge ver-
ändern, indem Sie das Kabel auf den
Untersatz aufwickeln.
Lassen Sie nicht zu, dass das elektrische
Kabel vom Tisch herunterhängt oder
heiße Oberflächen berührt.
Öffnen Sie den Deckel beim
Wasserkochen nicht.
Seien Sie vorsichtig, um während des
Wasserkochens Verbrühungen durch
den heißen Wasserdampf zu vermeiden.
Berühren Sie die heißen Oberflächen des
Wasserkochers nicht, halten Sie ihn nur
am Griff.
Seien Sie vorsichtig beim Tragen des
mit kochendem Wasser gefüllten
Wasserkochers.
Der eingeschaltete Wasserkocher darf
nicht vom Untersatz abgenommen wer-
den. Im Gegenfall können die Kontakte
anbrennen. Wenn Sie den Wasserkocher
vom Untersatz abnehmen müssen,
schalten Sie ihn aus, indem Sie die Taste
(3) in die AUS-Stellung (0) bringen.
Um Stromschlag zu vermeiden, tauchen
Sie das Gerät nicht in Wasser oder in
andere Flüssigkeiten.
Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn
Sie es nicht benutzen oder reinigen wol-
len.
Spülen Sie den Wasserkocher nicht in
der Spülmaschine.
Bevor Sie das Gerät zur längeren
Lagerung wegräumen, trennen Sie es
vom Netz, gießen Sie das Wasser aus
und lassen Sie es abkühlen.
Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit das
Netzkabel und den Stecker. Benutzen
Sie den Wasserkocher nicht, falls das
Gehäuse oder das Kabel beschädigt
sind.
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstän-
dig zu reparieren. Wenn Sie Schäden
feststellen, wenden Sie sich bitte an eine
autorisierte Kundendienstzentrale.
Der elektrische Wasserkocher ist aus-
schließlich für den Hausgebrauch
bestimmt.
Vor der ersten Anwendung
Entfernen Sie alle
Verpackungsmaterialien aus dem
Wasserkocher.
Stellen Sie sicher, dass die
Betriebsspannung des Gerätes der
Netzspannung in Ihrem Haus entspricht.
Stecken Sie den Stecker in die
Steckdose.
Bringen Sie den Schalter (9) in die AUS-
Stelleung (“0”).
Öffnen Sie den Deckel (1), indem Sie die
Taste (2) drücken.
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser
bis zur MAX-Marke (1,7L), schließen
Sie den Deckel (1), schalten Sie den
Wasserkocher mit der Taste (3) ein,
kochen Sie das Wasser auf und gießen
Sie es aus. Wiederholen Sie den Vorgang
zweimal.
Anwendung des Wasserkochers
Stecken Sie den Stecker in die
Steckdose.
Nehmen Sie den Wasserkocher von dem
Untersatz ab, öffnen Sie den Deckel (1)
und füllen Sie den Wasserkocher mit
Wasser. Befüllen Sie ihn nicht mehr als
bis zur MAX-Marke (1,7L). Schließen Sie
den Deckel (1).
Stellen Sie den gefüllten Wasserkocher
auf den Untersatz (8), drehen Sie ihn in
die gewünschte Richtung. Schalten Sie
den Wasserkocher mit der Taste (3) ein.
Der Leuchtanzeiger leuchtet dabei auf.
Wenn das Wasser aufkocht, schaltet der
Wasserkocher automatisch ab.
Wenn Sie den Wasserkocher ausschalten
wollen, bringen Sie die Taste (3) in die
“0”-Stellung.
Wenn Sie den Wasserkocher von dem
Untersatz abnehmen, stellen Sie sicher,
dass er ausgeschaltet ist.
Nach dem Ausschalten des
Wasserkochers warten Sie 15 - 20
Sekunden, dann können Sie ihn wieder
einschalten.
Funktion Wassertemperatur-
Konstanthaltung
Diese Funktion ermöglicht es, Wasser im
Wasserkocher heiß zu halten.
Um diese Funktion einzuschalten, kochen
Sie das Wasser auf und warten Sie, bis
der Wasserkocher abschaltet.
Bringen Sie den Schalter (9) in die “I”-
Stellung, der Leuchtanzeiger leuchtet
dabei auf.
Um die Funktion Wassertemperatur-
Konstanthaltung auszuschalten, bringen
Sie den Schalter (9) in die “0”-Stellung.
Reinigung und Wartung
Vor der Reinigung trennen Sie das Gerät
vom Netz, gießen Sie das Wasser aus und
lassen Sie den Wasserkocher abkühlen.
Wischen Sie die Oberfläche
des Wasserkochers mit einem
feuchten Tuch ab. Benutzen Sie
zur Schmutzentfernung milde
Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine
Metallbürsten und Scheuermittel.
Tauchen Sie den Wasserkocher und den
Untersatz nicht in Wasser oder in andere
Flüssigkeiten.
Spülen Sie den Wasserkocher nicht in
der Spülmaschine.
Filter reinigen
Bevor Sie den Filter ausbauen, schalten Sie
den Wasserkocher aus, nehmen Sie ihn vom
Untersatz ab, gießen Sie das Wasser aus
und lassen Sie ihn abkühlen.
Öffnen Sie den Deckel (1).
Stellen Sie den Wasserkocher mit dem
Filter vor sich hin, drücken Sie leicht auf
die Filterkanten (5) in der Richtung von
sich und nehmen Sie den Filter ab.
Es wird empfohlen, den Filter leicht mit
einer Bürste zu reinigen und unter dem
Wasserstrahl auszuwaschen.
Beim Filtereinbau drücken Sie leicht auf
die Filterkanten (5) und führen Sie die
seitlichen Nocken auf dem Filter in die
Bohrungen an der inneren Oberfläche
des Wasserkocherdeckels ein.
Belagentfernung
Der Belag, der sich im Inneren des
Wasserkochers bildet, beeinflusst die
Geschmackseigenschaften des
Wassers und stört den Wärmeaustausch
zwischen dem Heizelement und Wasser,
was zum Überhitzen und zum
schnelleren Ausfall des Heizelementes
führen kann.
Um Belag zu entfernen, füllen Sie den
Wasserkocher bis zur MAX-Marke mit
Speiseessig-Wasser-Lösung (Essig:
Wasser 1:2).
Kochen Sie die Lösung auf und lassen
Sie sie über die Nacht im Wasserkocher.
Am Morgen gießen Sie die Lösung aus,
füllen Sie den Wasserkocher wieder bis
zur “MAX”-Marke mit Wasser, kochen Sie
das Wasser ab und gießen Sie es aus.
Zur Belagentfernung können Sie auch
ein Belaglösungsmittel für elektrische
Wasserkocher benutzen.
Spezifikation
Speisun: 220-240 V ~ 50 Hz
Maximale Leistung: 2200 W
Maximale Wassermenge: 1,7 l
Der Produzent behält sich das Recht vor,
die Charakteristiken der Geräte ohne
Vorankündigung zu ändern.
Benutzungsdauer der Teekanne nicht
weniger als 3 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der
Gewährleistung kann man beim Dealer,
der diese Geräte verkauft hat, bekommen.
Bei beliebiger Anspruchserhebung soll
man während der Laufzeit der vorliegen-
den Gewährleistung den Check oder die
Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektroma-
gnetischen Verträglichkeit, die in
2004/108/EC Richtlinie des Rates
und den Vorschriften 2006/95/EC
über die Niederspannungsgeräte
vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
ELECTRIC KETTLE
DESCRIPTION
1. Lid
2. Button for opening lid
3. "On/Off" button (0/I)
4. Carrying handle
5. Removable filter
6. Two-sided water level scale (MIN 0.5L,
MAX 1.7L)
7. Heat-resistant glass
8. Stand that allows the kettle to rotate
360°
9. On/Off (0/I) water temperature mainte-
nance mode
10.Place for winding power cord
Necessary Safety Measures
Carefully read these instructions before
using the electric kettle.
Make sure that the power requirements
of the unit match those of the AC power
supply.
The power cord is equipped with a
"euro-plug." Make sure that there is a
reliable ground contact when connect-
ing it to the AC power supply.
In order to avoid the risk of fire, do not
use adapters to connect the unit to AC
power.
Do not turn the kettle on without any
water.
Only use the kettle for boiling water; no
other liquids can be heated or boiled.
Make sure that the water level in the
kettle is not less than the lowest mark
(MIN 0.5L) or higher than the highest
mark (MAX 1.7L).
Place the kettle on a flat, stable sur-
face.
Do not use the kettle near sources of
heat or open flame.
Do not leave children unattended within
the vicinity of the kettle while in opera-
tion.
Use only the stand included with the
kettle.
The power cord length can be regu-
lated by winding it on the stand.
Do not allow the power cord to hang
off the table and also make sure that
it does not come into contact with any
hot surfaces.
Do no open the lid while the water is
boiling.
Be careful not to burn yourself on hot
steam while the water is boiling.
Do not touch the hot surfaces of the
kettle; only hold it by the handle.
Be careful when carrying the kettle
when full of boiling water.
Do not remove the kettle from the
stand when turned on as the contacts
can burn out; if the kettle must be
removed from the stand, turn it off first
by switching the button (3) to the Off
(0) position.
To avoid electric shock, do not sub-
merse the device in water or other
liquids.
Disconnect the device from AC power
when not in use and before cleaning.
Do not place the kettle into a dishwash-
ing machine.
Before storing the kettle for long peri-
ods of time, disconnect it from AC
power, pour out all of the water and
allow it to cool.
Check the power cord and plug peri-
odically. Do not use the kettle if there
is any kind of damage to the body or
power cord.
Do not attempt to repair the device
yourself. If it malfunctions, contact an
authorized service center.
The electric kettle is designed for
household use only.
Before using the first time
Remove all packing material from the
kettle.
Make sure that the AC power supply
voltage matches the kettle's voltage
requirements.
Insert the power cord's plug into the
outlet.
Move the power button (9) to the Off
"0" position.
Open the kettle's lid (1) by pressing the
button (2).
Fill the kettle up to the maximum mark
(MAX 1.7L) with water, close the lid (1),
turn on the kettle by pressing the but-
ton (3), boil the water and then pour it
out. Repeat this procedure twice.
Kettle operation
Insert the plug into the AC power out-
let.
Remove the kettle from the stand, open
the lid (1) and fill it with water; do not
fill the kettle higher than the maximum
mark (MAX 1.7L) and close the lid (1).
Placed the filled kettle on the stand (8),
turn it in the desired direction and turn
on the kettle by pressing the button (3);
the power indicator will light.
After the water has boiled, the kettle
will automatically turn off.
If you need to turn off the kettle earlier,
move the power button (3) to the "0"
position.
When removing the kettle from the
stand, make sure that it is turned off.
20 - 30 seconds after the kettle has
turned off, you can turn it on again to
boil.
Water temperature maintenance func-
tion
The water temperature maintenance func-
tion allows you to keep the water in the
kettle hot.
To activate this function, boil some
water and wait for it to turn off.
Set the switch (9) to the "I" position; the
power indicator will light.
To turn off the water temperature main-
tenance function, set the switch (9) to
the "0" position.
Cleaning and care
Before cleaning, disconnect the kettle
from AC power, pour out all of the water
and allow the kettle to cool.
Wipe the external surfaces of the kettle
with a damp cloth. Use a mild cleanser
to remove any stains; do not use metal
brushes and abrasive cleansers.
Do not submerse the kettle or stand in
water or other liquids.
Do not place the kettle into a dish
washing machine.
Cleaning the filter
Turn off the kettle before removing the fil-
ter. Remove it from the stand, pour out all
of the water and allow it to cool.
Open the lid (1).
Position the filter in front of you, press
lightly on the sides of the filter (5) away
from yourself and remove the filter.
It is recommended to wash the filter
under a stream of water, cleaning it
lightly with a soft brush.
To reinstall the filter, press the sides
of the filter (5) lightly and line of the
grooves its sides with the slots on the
inner surface of the kettle's lid.
De-scaling
Scale deposits building up inside
the kettle can affect the taste of the
water and also interfere with the heat
exchange between the water and the
heating element, which can result in
over heating and malfunction.
To remove the scale deposits, fill the
kettle to the maximum level with cook-
ing vinegar, mixed with water in a 1:2
proportion. Allow the mixture to boil
and leave overnight. In the morning,
pour out the liquid, fill the kettle with
water to the maximum level, boil and
pour out the water.
You can also use special substances
designed for use in electric kettles in
order to remove scaling.
Technical Characteristics
Power requirements: 220-240 V ~ 50 Hz
Maximum power use: 2200 Wt
Maximum water level: 1.7 l.
The manufacturer shall reserve the right to
change the specification of the appliances
without preliminary notice.
The life time of the appliance shall not
be less than 3 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can
be obtained from the dealer from whom
the appliance was purchased. The bill of
sale or receipt must be produced when
making any claim under the terms of this
guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the
Council Directive 2004/108/ЕС
and to the Low Voltage Regulation
(2006/95/ЕС)
ENGLISH
2
GB
ATTENTION!
Do not use the kettle without removable filter
DE
ACHTUNG!
Wasserkocher ohne abnehmbaren Filter nicht benutzen.
RUS
ВНИМАНИЕ!
Запрещается использование чайника без съемного фильтра!
KZ


PL
UWAGA!
Nie wolno używać czajnika bez zdejmowanego filtra!
CZ
POZOR!
Je zakázáno používat konvici bez sundavacího filtru!
UA
УВАГА!
Забороняється використання чайника без знімного фільтра!
BEL
УВАГА!
Забараняецца карыстацца чайнікам без здымнага фільтра!
UZ


VT-1102 IM.indd 1 25.11.2013 17:28:01

Do you have a question about the Vitek VT-1102 BK?

If you have a question about the "Vitek VT-1102 BK", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   1.7
Water level indicator yes
Product colour   Black, Transparent
Concealed heating element yes
Housing material Glass
Filtering yes
Keep warm function   yes
Heating element material Stainless steel
Power
Power   2200
Ergonomics
Non-slip feet yes
Illuminated on/off switch yes
Cord storage yes
Auto power off   yes
360° rotational base yes
Ergonomic grip yes