Vitek VT-1101 BK manual

Vitek VT-1101 BK

On this page you find the Vitek VT-1101 BK manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Vitek
Model
VT-1101 BK
Product
EAN
Language
English, German, Polish, Russian, Ukrainian
Filetype
PDF
CZAJNIK
Rysunek i opis czajnika
1. Pokrywka
2. Przycisk otwierający pokrywkę
3. Przełącznik „Wł./Wył.”
4. Uchwyt termoizolacyjny
5. Wyjmowany filtr
6. Dwustronny wskaźnik poziomu wody
7. Przezroczysty dzban z termoodpornego
szkła
8. Obrotowa podstawa 360°
9. Lampka kontrolna
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed korzystaniem uważnie przeczy-
tać instrukcję.
Upewnić się, napięcie ukazane na
podstawie czajnika odpowiada napię-
ciu w gniazdkach w Waszym domu.
Upewnić się w sprawności gniazdka
i sieci. Wasz czajnik posiada euro-
wtyczkę. Gniazdko powinno posiadać
niezawodne uziemienie.
Nie dotykać gorącej powierzchni czaj-
nika, brać wyłącznie za uchwyt.
W przypadku konieczności długotrwa-
łego przechowania urządzenia powin-
no ono ostygnąć.
W celu uniknięcia porażenia prądem,
nie zanurzać urządzenia w wodzie lub
w innym płynie.
Urządzenie należy chronić przed dzieć-
mi.
Przed czyszczeniem lub w razie niesko-
rzystania wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Regularnie sprawdzać kabel i wtyczkę.
Nie korzystać z urządzenia w przypad-
ku uszkodzenia obudowy lub części. W
przypadku uszkodzenia należy oddać
czajnik do serwisu. Dla urządzeń z
umocowaniem kabla typu Y: „Wymiany
uszkodzonego kabla zasilającego w
celu uniknięcia porażenia prądem,
dokonuje producent, jego agent lub
analogicznie wykwalifikowana osoba
trzecia.”
Nie dopuszczać, aby kabel zwisał
ze stołu, a także śledzić za tym, aby
kabel nie miał styczności z gorącymi
powierzchniami.
Długość kabla można regulować, cho-
wając go w schowek w podstawce (jeśli
czajnik posiada schowek).
Korzystać tylko z podstawki, która jest
w komplecie.
Nie stawiać urządzenia w pobliżu źród-
ła ciepła lub otwartego ognia.
Stawiać czajnik na stabilnej płaskiej
powierzchni.
Wykorzystywać czajnik wyłącznie w
celu zagotowania wody, nie gotować w
nim innych płynów.
Uważać, aby poziom wody w czajniku
nie był niższy od poziomu oznaczone-
go literami „MIN” (0,5 litra) i wyższy od
poziomu oznaczonego literami „MAX”
(1,7 litra).
Nie włączać czajnika bez wody.
Nie zdejmować włączonego czajnika
z podstawki, gdyż w takim przypadku
może przepalić się kontakt.
Uważać, aby do czajnika nie wpadały
jakiekolwiek przedmioty.
Nie otwier pokrywki w czasie goto-
wania wody.
Uważać aby nie poparzyć się parą.
W przypadku wykrycia usterek zwrócić
się do serwisu. W przypadku remontu
dokonanego samodzielnie przez kupu-
jącego gwarancja zostaje anulowana.
Urządzenie przeznaczone tylko do
użytku domowego.
Pierwsze użycie
Usunąć z czajnika całe opakowanie.
Upewnić się, napięcie ukazane na
podstawie czajnika odpowiada napię-
ciu w gniazdkach w Waszym domu.
Napełnić czajnik wodą do poziomu
„MAX” (1,7 litra), zagotować wodę, po
czym wylać wodę. Czynność powtórzyć
2 razy.
Sposób użycia czajnika
Podłączyć urządzenie do sieci.
W celu napełnienia czajnika wodą nale-
ży zdjąć jego z podstawki, otworzyć
pokrywkę (1), poprzez naciśnięcie
przycisku (2), nalać wodę, zwracając
uwagę na wskaźnik wody (6). Zamknąć
pokrywkę.
Umieścić napełniony wodą czajnik na
podstawce według swojego uznania,
gdyż pozwala ona obracać urządzenie
o 360°, ustawić przełącznik (3) w pozy-
cji „1”, zapali się lampka kontrolna.
Kiedy woda się zagotuje, czajnik auto-
matycznie się wyłączy.
Istnieje możliwość, aby samemu wyłą-
czyć czajnik, poprzez ustawienie prze-
łącznika (3) w pozycji „0”.
Zdejmując czajnik z podstawki, upew-
nić się, że jest wyłączony.
Po wyłączeniu czajnika odczekać15 –
20 sekund, aby móc powtórnie z niego
skorzystać.
Czyszczenie i konserwacja
Przed czyszczeniem odłączyć czajnik z
prądu.
Przetrzeć zewnętrzną powierzchnię
czajnika wilgotną szmatką. Dla usunię-
cia zabrudzeń używać miękkich środ-
ków czystości. Nie używać metalicz-
nych szczotek i detergentów.
Nie zanurzać czajnika i podstawki w
wodzie lub w innych płynach. Nie myć
w zmywarce do naczyń.
W celu uniknięcia kamienia systema-
tycznie przemywać filtr pod bieżącą
wodą.
Czyszczenie filtra
Przed wyciągnięciem filtra wyłączyć czaj-
nik, poczekać do jego ostygnięcia i zdjąć
z podstawki.
Wylać wodę z czajnika, zdjąć pokryw-
kę.
Złapać filtr za jego górną część i
pociągnąć do góry. Wyciągnięcie filtra
nie wymaga siły, powinien wychodzić z
łatwością.
Rekomenduje się przemywać filtr pod
strumieniem wody, delikatnie czysz-
cząc jego szczotką.
Trzymając filtr za jego górną część,
upewnić się, że ząbki na filtrze złą-
czone z odpowiednimi kanałami w
miejscu jego instalacji na obudowie
czajniki. Przycisnąć do końca.
Usuwanie kamienia
Kamień, który powstaje wewnątrz czaj-
nika, wpływa na smakowe właściwości
wody, a także narusza wymianę ciepła
między wodą a elementem grzejnym,
co powoduje przegrzanie czajnika i nie-
możność dalszego korzystania z urzą-
dzenia.
Rekomenduje się usuwać kamień 1 raz
w miesiącu.
Aby usunąć kamień, napełnić czaj-
nik do maksymalnego poziomu roz-
tworem octu i wody w proporcji 1:2.
Doprowadzić roztwór do wrzenia i
zostawić go na noc. Rano wylać płyn,
znowu napełnić czajnik do maksymal-
nego poziomu i zagotować.
W celu usunięcia kamienia można
korzystać ze specjalnych środków,
przeznaczonych dla takiego celu.
Parametry techniczne
Napięcie 220-240 V ~ 50 Hz
Maksymalna moc 2000 W
Maksymalna pojemność 1,7 l
Producent zastrzega sobie prawo zmiany
charakterystyki urządzeń bez wcześniej-
szego zawiadomienia.
Termin przydatności do użytku urzą
dzenia – powyżej 3 lat
Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji, można
otrzymać w punkcie sprzedaży, w któ-
rym nabyliście Państwo dane urządzenie.
W przypadku zgłaszania roszczeń z tytułu
zobowiązań gwarancyjnych, należy oka-
zać rachunek lub fakturę poświadczające
zakup.
Dany wyrób jest zgodny z
wymaganiami odnośnie elek-
tromagnetycznej kompatybil-
ności, przewidzianej dyrektywą
2004/108/EC Rady Europy oraz
przepisem 2006/95/EC o nizko-
woltowych urządzeniach.
POLSKI
6
ЭЛЕКТР ШАЙНЕК
ҚАЖЕТТІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
 

 


 



 

    
   

 
     
   
  

 


 











 


 

 




 

 
   
   

   

     
    

   
   

    

 



     
   
    
   

   
   




БІРІНШІ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА
 

 


 

 

 





ШАЙНЕКТІ ПАЙДАЛАНУ
 

 




 




    

     


    

    


ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ
   
   

    

   

   

     

    

СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ
   


 
    
   
    

    

 
    
   
   

ҚАҚТЫ КЕТІРУ
     
   
    
   



    
   

   
   
   
  


 
  

ТЕХНИКАЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕЛЕР
  

 
Өндіруші алдын ала хабарламастан
аспаптың сипаттамаларын
өзгертуге құқылы.
Аспаптың қызмет мерзімі 3 жылдан
кем емес
Гарантиялық мiндеттiлiгi
  
    
    
  


ҚАЗАҚ
5
ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Опи са ние чай ни ка
1. Крыш ка
2. Кноп ка, отк ры ва ю щая крыш ку
3. Кноп ка "Вкл./Выкл."
4. Тер мо и зо ли ро ван ная руч ка
5. Съ ём ный фильтр
6. Двус то рон няя шка ла уров ня во ды
7. Проз рач ная кол ба из тер мос той ко го
стек ла
8. Подс тав ка, поз во ля ю щая вра щать
чай ник на 360°
9. Све то вой ин ди ка тор
Не об хо ди мые ме ры бе зо пас нос ти
Пе ред тем как поль зо вать ся при-
бо ром вни ма тель но про чи тай те
инструк цию.
Убе ди тесь, что нап ря же ние, ука зан-
ное на па не ли чай ни ка, со от ве т ству-
ет нап ря же нию в се ти ва ше го до ма.
Убе ди тесь в исп рав нос ти се ти и хо ро-
шем кон так те.
Ваш чай ник ос на щен ев ро-вил кой.
Ро зет ка долж на иметь на деж ное
за зем ле ние.
Не при ка сай тесь к го ря чим по ве рх-
нос тям чай ни ка, бе ри тесь толь ко за
руч ку.
Пе ред тем как уб рать при бор на
дли тель ное хра не ние, дай те ему
ос тыть.
Во из бе жа ние уда ра элект ри чес ким
то ком, не пог ру жай те при бор в во ду
или дру гую жид кость. Не по ме щай те
чай ник в по су до мо еч ную ма ши ну.
Не ос тав ляй те де тей без прис мот ра
око ло вклю чен но го при бо ра.
Отк лю чай те при бор от се ти, ес ли вы
им не поль зу е тесь, или пе ред чист-
кой.
Пе ри о ди чес ки про ве ряй те шнур и
вил ку. Не поль зуй тесь чай ни ком,
ес ли есть ка кие-ли бо пов реж де ния
кор пу са или де та лей. Ес ли вы об на-
ру жи те ка кие-ни будь не исп рав-
нос ти, от не си те чай ник в ре монт.
Для при бо ров с креп ле ни ем шну-
ра ти па Y: "За ме ну пов реж ден но го
шну ра пи та ния во из бе жа ние опас-
нос ти по ра же ния элект ри чес ким
то ком про из во дит из го то ви тель,
его агент или ана ло гич ное ква ли-
фи ци ро ван ное ли цо".
Не до пус кай те, что бы элект ри чес кий
шнур све ши вал ся со сто ла, а так же
сле ди те, что бы он не ка сал ся го ря-
чих по ве рх нос тей.
Подключайте прибор непосредс-
твенно в розетку без использования
переходников.
Дли ну шну ра мож но ре гу ли ро вать,
уби рая его в от сек на по дош ве чай ни-
ка (при на ли чии дан но го от се ка).
Ис поль зуй те толь ко ту подс тав ку,
ко то рая вхо дит в комп лект.
Не ус та нав ли вай те при бор в не пос-
ре д ствен ной бли зос ти от ис точ ни ков
теп ла или отк ры то го пла ме ни.
Ставь те чай ник на ус той чи вую плос-
кую по ве рх ность.
Ис поль зуй те чай ник толь ко для ки пя-
че ния во ды, не наг ре вай те в нем дру-
гие жид кос ти.
Сле ди те, что бы уро вень во ды в чай-
ни ке не был ни же от мет ки "MIN" (0,5
лит ра) и вы ше от мет ки "MAX" (1,7
лит ра).
Не вклю чай те чай ник без во ды.
Не сни май те вклю чен ный чай ник с
подс тав ки, т.к. при этом мо гут под го-
реть кон так ты.
Сле ди те, что бы пос то рон ние пред-
ме ты не по па да ли в от ве рс тия чай-
ни ка.
Будь те ос то рож ны при пе ре но се
чай ни ка, на пол нен но го ки пят ком.
Не отк ры вай те крыш ку во вре мя ки пя-
че ния во ды.
Будь те ос то рож ны, что бы не об жечь-
ся па ром.
В слу чае об на ру же ния не по ла док
об ра ти тесь в сер вис ный центр.
При про ве де нии по ку па те лем ре мон-
та сво и ми си ла ми пра во на га ран тий-
ное обс лу жи ва ние ан ну ли ру ет ся.
Этот при бор пред наз на чен толь ко
для бы то во го ис поль зо ва ния.
Пе ред пер вым ис поль зо ва ни ем
Уда ли те из чай ни ка весь упа ко воч-
ный ма те ри ал.
Убе ди тесь, что нап ря же ние, ука зан-
ное на па не ли чай ни ка, со от ве т ству-
ет нап ря же нию в се ти ва ше го до ма.
Отк рой те крыш ку чай ни ка (1), на жав
на кноп ку (2).
На пол ни те чай ник во дой до от мет ки
"MAX" (1,7 лит ра), вски пя ти те во ду, а
за тем вы лей те ее. Пов то ри те эту про-
це ду ру 2 ра за.
Эксплу а та ция чай ни ка
Подк лю чи те при бор к се ти.
Для на пол не ния чай ни ка во дой сни-
ми те его с подс тав ки, отк рой те крыш-
ку (1), на жав на кноп ку (2), и на лей те
во ду, об ра щая вни ма ние на шка лу
уров ня во ды (6). Зак рой те крыш ку.
По мес ти те на пол нен ный чай ник на
подс тав ку как вам удоб но, т. к. она
поз во ля ет вра щать при бор на 360°,
ус та но ви те кноп ку пе рек лю ча те ля (3)
в по ло же ние "1", при этом за го рит ся
ин ди ка тор (9).
Ког да во да за ки пит, чай ник ав то ма ти-
чес ки отк лю чит ся.
Вы мо же те са ми отк лю чить чай ник,
ус та но вив кноп ку пе рек лю ча те ля (3)
в по ло же ние "0".
Сни мая чай ник с подс тав ки, убе ди-
тесь, что он вык лю чен.
Пос ле отк лю че ния чай ни ка по дож ди-
те 15 - 20 с, и вы мо же те сно ва им
поль зо вать ся.
Чист ка и уход
Пе ред чист кой отк лю чи те при бор от
се ти.
Прот ри те внеш нюю по ве рх ность чай-
ни ка влаж ной тканью. Для уда ле ния
заг ряз не ний ис поль зуй те мяг кие
чис тя щие сред ства. Не ис поль зуй те
ме тал ли чес кие щет ки и аб ра зи вы.
Не пог ру жай те чай ник и подс тав-
ку в во ду или дру гие жид кос ти. Не
по ме щай те чай ник в по су до мо еч ную
ма ши ну.
Во из бе жа ние об ра зо ва ния на ки пи
сис те ма ти чес ки про мы вай те фильтр
под про точ ной во дой.
Чист ка фильт ра
Преж де чем изв ле кать фильтр отк лю чи-
те чай ник, дай те ему ос тыть и сни ми те
с подс тав ки.
Вы лей те во ду из чай ни ка; отк рой те
крыш ку.
Слег ка на да ви те на бо ко вые по ве-
рх нос ти фильт ра (5), по тя нув его на
се бя. Изв ле че ние фильт ра не тре бу-
ет при ло же ния уси лий, т.к. он дол-
жен вы хо дить лег ко.
Ре ко мен ду ет ся про мы вать фильтр
под стру ей во ды, слег ка по чис тив его
щет кой.
При ус та нов ке фильт ра на мес то
сов мес ти те выс ту пы на нем с от ве-
рс ти я ми на внут рен ней по ве рх нос-
ти крыш ки чай ни ка.
Уда ле ние на ки пи
На кипь, об ра зу ю ща я ся внут ри чай-
ни ка, вли я ет на вку со вые ка че ст ва
во ды, а так же на ру ша ет теп ло об мен
меж ду во дой и наг ре ва тель ным эле-
мен том, что при во дит к его пе рег ре-
ву и вы хо ду из строя.
Ре ко мен ду ем уда лять на кипь 1 раз в
ме сяц.
Что бы уда лить на кипь, на пол ни те
чай ник до мак си маль но го уров ня
раст во ром ук су са с во дой в про пор-
ции 1:2. До ве ди те раст вор до ки пе ния
и ос тавь те его на ночь. Ут ром вы лей-
те смесь, сно ва на пол ни те чай ник до
мак си маль но го уров ня и про ки пя-
ти те.
Для уда ле ния на ки пи мож но так же
ис поль зо вать спе ци аль ные сред-
ства, пред наз на чен ные для этой
це ли.
Спе ци фи ка ция
Пи та ние 220-240 В ~ 50 Гц
Мак си маль ная мощ ность 2000 Вт
Мак си маль ный объ ем во ды 1,7 л.
Производитель оставляет за собой
право изменять характеристики прибо-
ров без предварительного уведомления
Срок службы прибора не менее 3-х лет
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским
и российским стандартам без-
опасности и гигиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС
ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена,
Австрия
РУССКИЙ
4
WASSERKOCHER
Schema und Beschreibung der
Teekanne
1. Deckel.
2. Knopf, der den Deckel öffnet.
3. Knopf " Einschl. / Ausschl."
4. Thermoisolierter Griff.
5. Abnehmbarer Filter.
6. Zweiseitige Skala des Wasserstandes.
7. Durchsichtiger Kolben aus thermobe-
ständigem Glas.
8. Untergestell, das die Teekanne um
360° drehen lässt.
9. Betriebskontrolleuchte.
Notwendige Sicherheitsmaßnahmen
Bevor Sie das Gerät benutzen,
lesen Sie bitte aufmerksam die
Betriebsanweisung.
Überzeugen Sie sich, dass die
Spannung, die auf dem Paneel der
Teekanne angegeben ist, der Spannung
im Netzwerk Ihres Hauses entspricht.
Überzeugen Sie sich in der Intaktheit
des Netzwerkes und des guten
Kontaktes. Ihre Teekanne ist mit einem
Euro-Stecker ausgestattet.
Die Steckdose soll eine zuverlässige
Erdung haben.
Fassen Sie die heißen Oberflächen der
Teekanne nicht an, Benutzen Sie nur
den Griff.
Bevor das Gerät für eine langwierige
Aufbewahrung aufgeräumt wird, lassen
Sie es abkühlen.
Zur Vermeidung des elektrischen
Stromschlages tauchen Sie das Gerät
in das Wasser oder andere Flüssigkeit
nicht ein. Unterbringen Sie die
Teekanne in die Geschirrspülmaschine
nicht.
Lassen Sie die Kinder ohne Aufsicht
neben dem eingeschalteten Gerät
nicht.
Schalten Sie das Gerät vom Netzwerk
ab, wenn Sie es nicht benutzen oder
vor dem Reinigen.
Prüfen Sie regelmäßig das Kabel
und den Stecker. Benutzen Sie die
Teekanne nicht, wenn irgendwelche
Beschädigung des Gehäuses oder
der Einzelteile vorhanden sind. Bei
Feststellung der Defekte bringen Sie
die Teekanne in die Reparatur.
Für die Geräte mit der Befestigung des
Kabels des Typs Y: " den Austausch
des beschädigten Kabels der
Stromversorgung führt, zur Vermeidung
der Gefahr der Verletzung durch den
elektrischen Strom, der Hersteller,
sein Agent oder ähnliche qualifizierte
Person "durch.
Lassen Sie nicht zu, dass das elek-
trische Kabel vom Tisch herabhängt,
und auch passen Sie auf, dass es die
heißen Oberflächen nicht berührt.
die Länge des Kabels kann man
anpassen durch dessen Entfernen
in die Vorrichtung auf der Sohle der
Teekanne
(beim Vorhandensein von einer sol-
chen Vorrichtung).
Verwenden Sie nur jenes Untergestell,
das im Satz vorgesehen ist.
Installieren Sie das Gerät in der unmit-
telbaren Nähe von Wärmequellen oder
der offenen Flamme nicht.
Setzen Sie die Teekanne auf eine
standfeste flache Oberfläche.
Verwenden Sie die Teekanne nur für
das Kochen des Wassers, erwärmen
Sie darin keine anderen Flüssigkeiten.
Passen Sie auf, dass der Wasserstand
in der Teekanne die Marke "MIN" nicht
unterschreitet und die Marke "MAX"
nicht überschreitet.
Schalten Sie die Teekanne ohne Wasser
nicht ein.
Nehmen Sie die eingeschaltete
Teekanne vom Untergestell nicht ab, da
dabei die Kontakte anbrennen können.
Passen Sie auf, dass fremde
Gegenstände in die Öffnungen der
Teekanne nicht geraten.
Seien Sie beim Tagen der Teekanne,
die mit kochendem Wasser gefüllt ist,
vorsichtig.
Öffnen Sie den Deckel während des
Kochens des Wassers nicht.
Seien Sie vorsichtig, lassen Sie sich
durch Dampf nicht verbrennen.
Im Falle des Entdeckens der
Defekte wenden Sie sich an das
Servicezentrum.
Bei der Durchführung der Reparatur
seitens des Käufers wird das Recht auf
die Garantiebedienung annulliert.
Dieses Gerät ist nur für die
Haushaltsbenutzung bestimmt.
Vor der ersten Nutzung der Teekanne
Entfernen Sie das ganze
Verpackungsmaterial aus der
Teekanne.
Überzeugen Sie sich, dass die
Spannung, die auf dem Gerät angege-
ben ist, der Spannung in Ihrem Haus
entspricht.
Befüllen Sie die Teekanne mit Wasser
bis zu der Marke "MAX", kochen Sie
das Wasser, und dann gießen Sie es
aus. Wiederholen Sie diese Prozedur 2
Male.
Waschen Sie den Filter vor der Nutzung
durch. Dafür muss man den Deckel der
Teekanne durch Drücken auf den Knopf
öffnen und den Filter durch Ziehen an
Aussparungen auf dem hinteren Paneel
herausnehmen.
Teekannebetrieb
Schließen Sie das Gerät an das
Netzwerk an.
Für die Befüllung der Teekanne
mit Wasser nehmen Sie sie vom
Untergestell ab, öffnen Sie den Deckel
(1) mittels Drückens auf den Knopf (2),
und gießen Sie das Wasser ein, die
Skala des Wasserstandes (6) beach-
tend. Schließen Sie den Deckel.
Setzen Sie die gefüllte Teekanne auf
das Untergestell wie es Ihnen bequem
ist, da es das Gerät um 360° dre-
hen lässt, stellen Sie den Knopf des
Umschalters (3) in die Lage "1", dabei
wird die Betriebskontrolleuchte (9) auf-
leuchten.
Wenn das Wasser aufkocht, wird sich
die Teekanne automatisch abschalten.
Sie können selber die Teekanne
abschalten, wenn Sie den Knopf des
Umschalters (3) in die Lage "0" set-
zen.
Vor der Abnahme der Teekanne vom
Untergestell, überzeugen Sie sich,
dass die Teekanne ausgeschaltet ist.
Nach der Ausschaltung der Teekanne
warten Sie 15 - 20 Sekunden, und Sie
können sie wieder benutzen.
Reinigen und Pflege
Vor dem Reinigen schalten Sie das
Gerät vom Netzwerk ab.
Reiben Sie die äußere Oberfläche
der Teekanne mit einem feuch-
tem Tuch ab. Für die Entfernung der
Verschmutzungen verwenden Sie
weiche Reinigungsmittel. Verwenden
Sie keine Metallbürsten und keine
Schleifmittel.
Tauchen Sie die Teekanne und das
Untergestell in das Wasser oder
andere Flüssigkeiten nicht ein.
Unterbringen Sie die Teekanne in die
Geschirrspülmaschine nicht.
Zur Vermeidung der Ansatzbildung
waschen Sie den Filter systematisch
unter fließendem Wasser aus.
Reinigen des Filters
Vor den Ausbau des Filters schalten Sie
die Teekanne vom Netzwerk ab, lassen
Sie sie abkühlen und nehmen Sie sie vom
Untergestell ab.
Giessen Sie das Wasser aus der
Teekanne aus; öffnen Sie den Deckel.
Greifen Sie den Filter an sein Oberteil
und ziehen Sie ihn nach oben. Der
Ausbau des Filters braucht keine
Kraftanwendung, da er leicht heraus-
kommen soll.
Es wird empfohlen, den Filter unter
einem Wasserstrahl auszuwaschen, mit
leichtem Reinigen mittels einer Bürste.
Beim Halten der Filter am Oberteil,
überzeugen Sie sich, dass die
Vorsprünge am Filter zu den entspre-
chenden Vertiefungen an der Stelle
seiner Installation auf dem Gehäuse
der Teekanne passen. Drücken Sie bis
zum Anschlag.
Entfernung des Ansatzes
Der Ansatz, der innerhalb der
Teekanne gebildet wird, beeinflusst
die geschmacklichen Qualitäten des
Wassers, und auch beeinträchtigt
den Wärmeaustausch zwischen dem
Wasser und dem Heizelement, was
zu dessen Übererwärmung und dem
Ausfall führt.
Es wird empfohlen, den Ansatz 1 Mal
pro Monat zu entfernen.
Um den Ansatz zu entfernen, befül-
len Sie die Teekanne bis zum maxi-
malen Wasserstand mit der Essig-
und Wasserlösung in Proportion
1:2. Bringen Sie die Lösung bis zu
dem Kochen hin und lassen Sie sie
die ganze Nacht stehen. Am Morgen
gießen Sie die Mischung aus, wie-
der befüllen Sie die Teekanne bis zum
maximalen Wasserstand und kochen
Sie sie durch.
Für die Entfernung des Ansatzes kann
man auch spezielle Mittel verwenden,
die für dieses Ziel bestimmt sind.
Spezifikation
Stromversorgung 220-240 V ~ 50 Hz
Maximale Leistung 2000 Watt
Max. Fassungsvermögen des Wassers 1,7 L.
Der Produzent behält sich das Recht vor,
die Charakteristiken der Geräte ohne
Vorankündigung zu ändern.
Benutzungsdauer der Teekanne nicht
weniger als 3 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der
Gewährleistung kann man beim Dealer,
der diese Geräte verkauft hat, bekommen.
Bei beliebiger Anspruchserhebung soll
man während der Laufzeit der vorliegen-
den Gewährleistung den Check oder die
Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektroma-
gnetischen Verträglichkeit, die in
2004/108/EC Richtlinie des Rates
und den Vorschriften 2006/95/EC
über die Niederspannungsgeräte
vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
KETTLE
FEATURES OF THE KETTLE
1. Kettle Lid
2. Lid Lock Button
3. Switch
4. Handle
5. Filter
6. Level Gauge
7. Jug Body
8. Cordless Base
9. Power indicator
IMPORTANT INSTRUCTIONS
Please read these instructions before
operating and retain for future refer-
ence.
DO NOT TOUCH HOT SURFACES,
use the handle.
To protect against electrical hazards,
do not immerse any part of the appli-
ance in water or any other liquid.
Close supervision is necessary when
the appliance is near children.
Never leave the appliance unattend-
ed while in use.
Always unplug from the electrical
socket when not in use and before
cleaning,
Always allow the appliance to cool
before cleaning or storing.
Do not operate any appliance with
a damaged cord or plug, after an
appliance malfunctions, or if it has
been damaged in any manner.
Do not let the power cord hang over
the edge of a table or counter, touch
hot surfaces or become knotted.
Always store the excess portion of
the power cord in the storage com-
partment in the base unit.
Do not place this appliance on or
near a hot gas or electric burner;
in or where it could touch a heated
oven, or microwave oven.
Exercise caution when carrying the
kettle full of boiling water and when
pouring from it.
Always place the kettle on a flat sur-
face and away from extreme heat.
Do not use any base unit other than
the one supplied.
Do not use the kettle to heat anything
other than water.
Do not remove lid during boiling
cycle.
Do not fill above the 'max' indication.
If this product is filled above the maxi-
mum level, hot water may be ejected.
Ensure kettle is switched off before
removing from base unit.
Do not fill kettle when positioned on
base.
Do not allow kettle to boil dry. Allow
to cool, then unplug and refill with
cold water.
Beware of steam being emitted from
spout or lid, especially during refill-
ing.
Do not operate kettle if water level is
below minimum.
HOW TO USE THE KETTLE
Filling
Remove the kettle from the base unit
before filling.
Open the kettle lid. Now you can fill
the kettle. However, don't forget to
close the lid after filling otherwise the
kettle will not automatically switch off
after use.
Do not fill below the MIN indication to
prevent the kettle running dry while
operating.
Do not fill above the MAX indication
(1.7 liters). Avoid overfilling to pre-
vent boiling water from being ejected
from around the top of the kettle.
Switching on
Place the kettle on the base unit,
which is connected to a wall sock-
et. The appliance is switched on by
pressing the switch. The pilot light
will come on.
Switching off
When the water has boiled, the appli-
ance switches off automatically.
At any time, you can switch the kettle
off manually by pressing the switch.
Switching on again
If switched off automatically, first
allow the built-in thermal safety
switch 15-20 seconds to cool down.
Then you may switch on again.
During the cooling down do not press
the switch down as this can damage
the operating mechanism.
MAINTENANCE
Cleaning
The kettle may be cleaned with a
damp cloth.
Soap or detergent can be used to
remove troublesome stains. Do not
use aggressive and abrasive agents.
Limescale deposits
Limescale is a calcareous deposit,
which is naturally formed when (more
or less) hard water is heated.
Limescale is not harmful to your
health. But if poured into your bever-
age it can give a powdery taste to
your drink.
The scale filter is designed to pre-
vent these scale particles from being
poured our by trapping them within
the kettle.
Cleaning the scale filter
It is important that both the kettle
and filter are cleaned on a regular
basic.
Scale can be removed from the filter
by running it under a tap while gently
brushing with a soft nylon brush or
by soaking the filter in vinegar or a
proper de-scaling agent.
De-scaling
De-scale the kettle regularly; at least
twice a year with normal use.
Fill the kettle up to MAX with a mix-
ture of one part ordinary vinegar and
two parts water. Switch on and wait
for the appliance to switch off auto-
matically.
Let the mixture remain inside the
kettle overnight.
Throw the mixture away the next
morning.
Fill the kettle with clean water up to
MAX and boil again.
Throw away this boiled water to
remove any remaining scale and vin-
egar. Rinse the inside of the kettle
with clean water.
Specification
Power requirement: 220-240 V ~ 50 Hz
Max. power 2000 W
Max indication of water 1.7 L.
The manufacturer shall reserve the right
to change the specification of the appli-
ances without preliminary notice.
The life time of the appliance shall
not be less than 3 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions
can be obtained from the dealer from
whom the appliance was purchased. The
bill of sale or receipt must be produced
when making any claim under the terms
of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by
the Council Directive 2004/108/ЕС
and to the Low Voltage Regulation
(2006/95/ЕС)
ENGLISH
2
GB
ATTENTION!
Do not use the kettle without removable filter
DE
ACHTUNG!
Wasserkocher ohne abnehmbaren Filter nicht benutzen.
RUS
ВНИМАНИЕ!
Запрещается использование чайника без съемного фильтра!
KZ


PL
UWAGA!
Nie wolno używać czajnika bez zdejmowanego filtra!
CZ
POZOR!
Je zakázáno používat konvici bez sundavacího filtru!
UA
УВАГА!
Забороняється використання чайника без знімного фільтра!
BEL
УВАГА!
Забараняецца карыстацца чайнікам без здымнага фільтра!
UZ


VT-1101 IM.indd 1 25.11.2013 17:15:50

Do you have a question about the Vitek VT-1101 BK?

If you have a question about the "Vitek VT-1101 BK", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   1.7
Water level indicator yes
Concealed heating element yes
Filtering yes
Product colour   Black, Silver, Transparent
Overheat protection -
Adjustable thermostat   no
Housing material Glass
Power
Power   2000
Ergonomics
Cord storage yes
360° rotational base yes
Auto power off   yes
Cordless yes
Indication light yes