Speed-Link Meta

Speed-Link Meta manual

(1)
 • Quick install Guide
  Vers. 1.0
  PL
  Użytkowanie zgodne z przezna-
  czeniem
  Ten produkt jest przeznaczony do użytku
  tylko jako urządzenie do wprowadzania do
  podłączenia do komputera i do użytkowania
  tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
  Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności za uszkodzenia produktu
  lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego,
  nieprawidłowego, niewłaściwego lub
  niezgodnego z określonym przez producenta
  użytkowania produktu.
  Zagrożenia dla zdrowia
  W przypadku skrajnie długiego posługiwania
  się urządzeniami do wprowadzania może
  dojść do problemów zdrowotnych, jak złe
  samopoczucie czy bóle głowy. Dlatego
  należy robić regularne przerwy, a w razie
  powtarzających się problemów należy
  zasięgnąć porady lekarza.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
  elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
  (urządzenia radiowe, telefony przenośne, tele-
  fony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
  elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń
  w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
  wypadku należy zachować większą odległość
  od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  Na naszej stronie internetowej pod adresem:
  www.speedlink.com znajduje się odpowiedni
  formularz zgłoszeniowy. Alternatywnie można
  również wysłać do nas wiadomość pocztą
  elektroniczną na adres:
  support@speedlink.com
  DK
  Anvendelsesområde
  Dette produkt er kun egnet som inputenhed
  og skal sluttes til en computer og anvendes
  i lukkede rum. Jöllenbeck GmbH påtager
  sig intet ansvar for skader på produktet eller
  personskader som følge af uforsigtig, uhen-
  sigtsmæssig, forkert anvendelse af produktet
  eller anvendelse, som er i modstrid med
  producentens anvisninger.
  Sundhedsrisiko
  Ved anvendelse i meget lang tid kan inputen-
  heder være årsag til sundhedsmæssige skader
  som ubehag eller smerter. Hold regelmæssigt
  pause, og søg læge, hvis problemerne gen-
  tager sig.
  Overensstemmelsesinfo
  Ved indvirkning fra kraftige statiske, elektriske
  eller højfrekvente felter (radioanlæg, mobiltele-
  foner, mikrobølgeaadninger) kan apparatets
  (apparaternes) funktion begrænses. Prøv i
  så fald at øge afstanden til apparaterne, der
  forstyrrer.
  Teknisk support
  På vores webside www.speedlink.com kan du
  nde en supportformular. Som alternativ kan
  du sende en e-mail direkte til supportafdelin-
  gen: support@speedlink.com
  Volume down
  Stand by
  Play/pause
  Previous track
  Next track
  Stop
  Volume up
  Calculator
  Mute
  Favorites
  Web
  Email
  Search
  Computer
  GR
  Χρήση σύμφωνη με τους
  κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή
  εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή
  και για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Η Jöl-
  lenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
  για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
  ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
  εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος
  για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
  κατασκευαστή, σκοπό.
  Κίνδυνοι για την υγεία
  Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών
  εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις
  στην υγεία όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι.
  Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε
  ιατρική συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
  ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
  συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
  μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη
  λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε
  αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε
  την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com
  έχουμε ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης.
  Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα E-mail
  στο τμήμα υποστήριξης:
  support@speedlink.com
  CZ
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní
  zařízení pro zapojení do počítače a použití
  v uzavřených prostorách. Firma Jöllenbeck
  GmbH nepřebírá ručení za poškození
  výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku
  nedbalého, neodborného, nesprávného použití
  výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k
  jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  Zdravotní rizika
  Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení
  může být příčinou zdravotních problémů, jako
  jsou bolesti nebo nevolnost. Dělejte časté
  přestávky a v případě opakujících se problémů
  konzultujte lékaře.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických,
  nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová
  zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje)
  může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste
  zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
  Technický suport
  Na našich webových stránkách
  www.speedlink.com jsme pro Vás připravili
  suportový formulář. Jako alternativu můžete
  supportu napsat přímo email na adresu:
  support@speedlink.com
  Meta
  MultiMedia keYBOard
  sl-6430-Bk
  ©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the
  SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Jöllenbeck GmbH shall not be
  made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to
  change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas
  inomhus som inputapparat och anslutas till
  en dator. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar
  för skador på produkt eller person som är ett
  resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig använd-
  ning eller att produkten använts för syften som
  inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
  Hälsorisker
  Att använda inputapparater extremt länge kan
  leda till problem med hälsan som t ex obehag
  eller smärtor. Lägg in regelbundna pauser
  och konsultera en läkare om problemen
  återkommer.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa
  fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
  urladdningar från mikrovågsugnar) kan
  påverka apparatens/apparaternas funktion.
  I så fall ska du försöka öka avståndet till den
  apparat som stör.
  Teknisk support
  På vår webbsida www.speedlink.com har vi
  lagt ut ett supportformulär. Alternativt kan
  du skicka ett e-brev direkt till vår support:
  support@speedlink.com
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  Ez a termék csak beadó készülékként
  számítógépre történő csatlakoztatáshoz és
  zárt helyiségben való használatra alkalmas.
  A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
  a termékben keletkezett kárért vagy vagy
  személyi sérülésért, ha az gyelmetlen,
  szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
  megadott célnak megfelelő használatból eredt.
  Egészségügyi kockázat
  Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó
  készülékeket, olyan egészségügyi panaszok
  léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy
  fájdalom. Rendszeresen tartson szünetet és
  visszatérő panasz esetén forduljon orvoshoz.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekven-
  ciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefo-
  nok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú
  sütők, kisülések) hatására a készülék (a kés-
  zülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az
  esetben próbálja meg növelni a távolságot a
  zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A www.speedlink.com honlapon található
  támogatási formanyomtatványunk. Másik
  lehetőség még, hogy a Támogatásnak közve-
  tlenül e-mailt is küldhet:
  support@speedlink.com
  CZ
  1. Zastrčte konektor USB do volného USB rozhraní
  na Vašem počítači. Operační systém automaticky
  rozpozná přístroj a jej nainstaluje.
  2. Po stranách je k dispozici 14 přídavných kláves s
  různými funkcemi (viz graku).
  3. Ke zvýšení sklonu klávesnice vyklopte nožičky na
  spodní straně klávesnice.
  K vedení USB kabelu zvenčí na levé nebo pravé
  straně využijte integrovaný systém vedení kabelu.
  GR
  1. Συνδέστε το βύσμα USB με μια ελεύθερη
  διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Η συσκευή
  αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό
  σύστημα και εγκαθίσταται.
  2. Στα πλάγια διατίθενται 14 επιπρόσθετα πλήκτρα με
  διαφορετικές λειτουργίες (δείτε το γραφικό).
  3. Για να αυξήσετε την κλίση του πληκτρολογίου,
  ανοίξτε τα πόδια στην κάτω πλευρά του
  πληκτρολογίου.
  Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο σύστημα
  τοποθέτησης καλωδίου για να οδηγήσετε το καλώδιο
  USB στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά προς τα έξω.
  FI
  1. Liitä USB-pistoke tietokoneen vapaaseen
  USB-liitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja
  asentaa laitteen automaattisesti.
  2. Sivuissa on käytettävissä 14 lisäpainiketta, joilla on
  erilaisia toimintoja (katso kuva).
  3. Lisää näppäimistön kaltevuutta kääntämällä
  näppäimistön alla olevat jalat ulos.
  Vie USB-johto ulos vasemmalta tai oikealta puolel-
  ta integroidun johtojenhallintajärjestelmän avulla.
  PL
  1. Podłącz wtyk USB do wolnego portu USB w
  komputerze. Urządzenie zostanie automatycznie
  rozpoznane i zainstalowane przez system opera-
  cyjny.
  2. Po bokach znajduje się 14 dodatkowych klawiszy z
  różnymi funkcjami (patrz graka).
  3. Aby zwiększyć nachylenie klawiatury, rozłóż nóżki
  na spodzie klawiatury.
  Skorzystaj z wbudowanej prowadnicy kabla, by
  poprowadzić kabel po lewej lub prawej stronie
  klawiatury.
  DK
  1. Slut USB-stikket til en ledig USB-port på com-
  puteren. Apparatet genkendes automatisk af
  operativsystemet og installeres.
  2. På siderne er der 14 specialtaster med forskellige
  funktioner (se grakken).
  3. Hvis du vil forhøje tastaturets hældning, kan du
  klappe fødderne på undersiden af tastaturet ud.
  Brug det integrerede kabelstyringssystem til at føre
  USB-kablet ud på venstre eller højre side.
  SE
  1. Sätt USB-kontakten i en ledig USB-port på din da-
  tor. Produkten upptäcks och installeras automatiskt
  av operativsystemet.
  2. På sidorna sitter 14 extraknappar med olika funkti-
  oner (se grask bild).
  3. Fäll ut fötterna på undersidan av tangentbordet för
  att öka lutningen.
  Använd det integrerade kabelhanteringssystemet
  för att föra ut USB-kabeln på vänster eller höger
  sida.
  NO
  Πληκτρολόγια/Ποντίκια
  Σε εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας χρήση
  συσκευών εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν
  προβλήματα υγείας. Σε αυτή την περίπτωση
  κάνετε διαλείμματα έως ότου ανακουφιστείτε
  από τις ενοχλήσεις.
  Χρήση σύμφωνη με τους
  κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή
  εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν H/Y ή σε
  Mac
  ®
  . Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
  καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για
  τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
  ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης
  του προϊόντος για διαφορετικό από τον
  αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
  ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
  συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
  μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη
  λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε
  αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε
  την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com
  έχουμε ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης.
  Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα E-mail
  στο τμήμα υποστήριξης:
  support@speedlink.com
  FI
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu ainoastaan syöttölait-
  teeksi tietokoneeseen liitettäväksi ja käyttöön
  suljetuissa tiloissa. Jöllenbeck GmbH ei ota
  minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä
  vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista,
  jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta,
  asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan
  ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
  poikkeavasta käytöstä.
  Terveyshaitat
  Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi
  aiheuttaa terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa
  oloa tai kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja
  kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat toistuvat.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva
  huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
  korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
  matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
  vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite
  on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön
  aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Yrityksemme internetsivulla
  www.speedlink.com on tukilomake. Tekniselle
  tuelle voi lähettää vaihtoehtoisesti myös
  sähköpostia: support@speedlink.com
  NO
  1. Koble USB-pluggen til en leding USB-port på
  datamaskinen. Apparatet registreres og installeres
  automatisk av operativsystemet.
  2. På sidene er det 14 ekstra taster med ulike
  funksjoner (se illustrasjon).
  3. For å øke vinkelen på tastaturet, folde ned føttene
  på undersiden av tastaturet.
  Bruk det integrerte kabeladministrasjonssystemet
  for å føre USB-kabelen ut på venste eller høyre
  side.
  HU
  1. Csatlakoztassa az USB-csatlakozót számítógépe
  szabad USB portjára. A készüléket az operációs
  rendszer magától felismeri és telepíti.
  2. Oldalt különböző funkciójú 14 plusz gomb áll
  rendelkezésre (lásd az ábrát).
  3. Ha növelni szeretné a billentyűzet dőlésszögét,
  hajta le az alján lévő talpakat.
  Használja a beépített kábeltartót, hogy az USB
  kábelt a bal és jobb oldalt kifele vezesse.
Speed-Link Meta

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Speed-Link Meta or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Speed-Link Meta owners to properly answer your question.

View the manual for the Speed-Link Meta here, for free. This manual comes under the category Keyboards and has been rated by 1 people with an average of a 7.6. This manual is available in the following languages: English, Dutch, German, French, Spanish, Italian, Swedish, Danish, Polish, Russian, Norwegian, Finnish, Czech, Turkish, Greek, Hungarian. Do you have a question about the Speed-Link Meta or do you need help? Ask your question here

Speed-Link Meta specifications

General
Brand Speed-Link
Model Meta
Product Keyboard
Language English, Dutch, German, French, Spanish, Italian, Swedish, Danish, Polish, Russian, Norwegian, Finnish, Czech, Turkish, Greek, Hungarian
Filetype PDF

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Speed-Link Meta.

Is your question not listed? Ask your question here

ManualSearcher.com

Looking for a manual? ManualSearcher.com ensures that you will find the manual you are looking for in no time. Our database contains more than 1 million PDF manuals from more than 10,000 brands. Every day we add the latest manuals so that you will always find the product you are looking for. It's very simple: just type the brand name and the type of product in the search bar and you can instantly view the manual of your choice online for free.

ManualSearcher.com

© Copyright 2020 ManualSearcher.com. All Rights Reserved.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Read more