Speed-Link Darkfire Racing manual

View here the free Speed-Link Darkfire Racing manual. Have you read the manual but does it answer your question? Then ask your question on this page to other Speed-Link Darkfire Racing owners.

1
2
white
Quick install Guide Vers. 1.0
sl-6684-Bk
darkFire
racinG WHeel
Pc-GaMinG
SL-6684-BK | Vers. 1.0
©2011 Jöllenbeck. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are
registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. PlayStation is a registered trademark of Sony Computer Entertainment
Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck shall not be made liable for any
errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
Technical support
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way
is via our website: www.speedlink.com. Alternatively, you can email them at:
eu-support@speedlink.com.
Συνδέστε το καλώδιο του σετ πεντάλ στη σύνδεση
του τιμονιού και το καλώδιο USB με τον Η/Υ ή με
το PlayStation
®
3.
Κατά τη χρήση με τον Η/Υ παρακαλούμε
τοποθετήστε τον οδηγό του CD στον οδηγό CD-
ROM και εγκαταστήστε τον.
GR
Koppla pedalkitets kabel till anslutningen på ratten
och USB-kabeln till datorn eller PlayStation
®
3.
Om pedalkitet ska användas med en PC lägger du
in CD-skivan med drivrutin i CD-enheten och
installerar drivrutinen.
SE
Zapojte kabel pedálového kitu do přípojky volantu
a zapojte kabel USB do počítače
nebo PlayStation
®
3.
Při použití počítačem vložte laskavě CD s budicím
programem do pohonu CD-ROM a instalujte
budicí program.
CZ
Slut kablet fra dit pedal-sæt til rattets bøsning og
forbind USB-kablet med computeren eller
din PlayStation
®
3.
Hvis du bruger sættet sammen med din PC, læg
venligst driver CD’en ind i dit CD-ROM drev og
installer driverne.
DK
Podłącz przewód zestawu pedałów do złącza
kierownicy i podłącz przewód USB do komputera
lub do PlayStation
®
3.
Podczas użytkowania z komputerem PC należy
umieścić płytę CD ze sterownikami w napędzie
CD-ROM i zainstalować sterowniki.
PL
Csatlakoztassa a pedálkészlet kábelét a kormány
csatlakozására és kösse össze az USB kábelt a
számítógéppel vagy a PlayStation
®
3-mal.
Számítógéppel használva helyezze be a meghajtó
CD-t a CD-ROM-ba és telepítse a meghajtót.
HU
Rendeltetésszerű használat
A termék számítógépre vagy PlayStation
®
3-ra csatlakoztatva
beadó készülékként működik és zárt helyiségben használható. A
Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben keletkezett
kárért vagy személyi sérülésért, ha az gyelmetlen, szakszerűtlen,
hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
használatból eredt.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a
készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon
Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon
www.speedlink.com keresztül érhet el. Máskülönben e-mailben is
fordulhat hozzánk: eu-support@speedlink.com.
Hu
Föreskriven användning
Den här produkten ska bara användas inomhus som inputapparat
och anslutas till en dator eller en PlayStation
®
3. Jöllenbeck GmbH
tar inget ansvar för skador på produkt eller person som är ett
resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att
produkten använts för syften som inte motsvarar
tillverkarens anvisningar.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion.
I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till
vår support. Du når den snabbast genom vår webbsida
www.speedlink.com. Alternativt kan du skicka ett e-brev till
eu-support@speedlink.com.
se
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Dette produkt er kun beregnet som indtastningsenhed for
tilslutningen til en computer eller en PlayStation
®
3 og
anvendelsen i lukkede rum. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt
for skader på produktet eller personskader på grund af uforsigtig,
uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et
formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.
Overensstemmelseshenvisning
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter
med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner,
mikrobølge-aadninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af
enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre
afstanden til forstyrrende enheder.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
support som du nder på vores webside www.speedlink.com.
Alternativ kan du kontakte os via e-mail til
eu-support@speedlink.com.
dk
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Niniejszy produkt jako urządzenie wprowadzające nadaje się
wyłącznie do podłączania do komputera lub do PlayStation
®
3 i
może być użytkowany wyłącznie w zamkniętych
pomieszczeniach. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi
na skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub
niezgodnego z określonym przez producenta
użytkowania produktu.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o
wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne)
mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń).
W takim wypadku należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem proszę zwrócić
się do naszej pomocy technicznej, z która najszybciej można
skontaktować się przez naszą stronę internetową
www.speedlink.com. Alternatywnie można wysłać wiadomość
e-mail na adres eu-support@speedlink.com.
Pl
Použití podle předpisů
Tento produkt je určen pouze jako vstupní zařízení pro připojení k
počítači nebo PlayStation
®
3 a pro použití v uzavřených
prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za
poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku
nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v
důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly
uvedeny výrobcem.
Upozornění ke konformitě
Pod vlivem silně statických, elektrických, vysocefrekvenčních polí
(rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít
k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se
pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Technický suport
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte
prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím
našich webových stránek www.speedlink.com. Případně jej
kontaktujte e-mailem eu-support@speedlink.com.
cZ
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη
σύνδεση σε έναν υπολογιστή ή σε ένα PlayStation
®
3
και για χρήση σε κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για
τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από
τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα
υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση
μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com. Εναλλακτικά
επικοινωνήστε μέσω E-Mail στη διεύθυνση
eu-support@speedlink.com.
Gr
Connecting the wheel to your PC or PlayStation
®
3
Installing the driver
PCPlayStation
®
3
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu syöttölaitteeksi tietokoneeseen tai
PlayStation
®
3:een liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa.
Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen
syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka
johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai
valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
poikkeavasta käytöstä.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
(radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny
tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä
verkkosivumme www.speedlink.com kautta. Vaihtoehtoisesti voit
ottaa yhteyttä sähköpostitse eu-support@speedlink.com.
Fi
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun egnet som inntastingsapparat for tilkobling
til en datamaskin eller en PlayStation
®
3, og for bruk innendørs.
Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for
personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk,
eller bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så
fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta
kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside
www.speedlink.com. Alternativt kan du ta kontakt med dem via
e-post til eu-support@speedlink.com.
nO
Koble pedalsettets ledning til tilsvarende kobling på
rattet, og USB-kabelen til PC-en
eller PlayStation
®
3.
Ved bruk på PC-en må du legge driver-CD-en i
CD-ROM-leseren og installer driveren.
NO
Liitä poljinsetin johto ohjauspyörän vastaavaan
liitäntään ja USB-johto tietokoneeseen tai
PlayStation
®
3 -konsoliin.
Aseta ajuri-CD tietokoneessa käyttöä varten
CD-ROM-asemaan ja asenna ajuri.
FI

Do you have a question about the Speed-Link Darkfire Racing?

Ask the question you have about the Speed-Link Darkfire Racing here simply to other product owners. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Speed-Link Darkfire Racing owners to provide you with a good answer.

Product specifications

Brand Speed-Link
Model Darkfire Racing
Product Controller
EAN []
Language Dutch, English, German, French, Spanish, Italian, Swedish, Danish, Polish, Russian, Norwegian, Finnish, Turkish, Greek, Hungarian
Productgroup Controllers
Filetype PDF
Input device
Buttons quantity 12
Device type Steering wheel + Pedals
Gaming platforms supported PC, Playstation 3
Gaming control technology Digital
Gaming control function keys -
Reflex vibration
Programmable buttons
Ports & interfaces
Connectivity technology Wired
Device interface USB
Ergonomics
Cable length 1.8
Product colour Black
Technical details
Quantity 1
Weight & dimensions
Weight -
Packaging data
Package type Box