Sinbo STM-5700 manual

Sinbo STM-5700

On this page you find the Sinbo STM-5700 manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Sinbo
Model
STM-5700
Product
EAN
Language
English, German, French, Spanish, Turkish
Filetype
PDF
STM 5700 ÇAY SET‹
- 2 - - 3 - - 5 - - 6 -
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
KULLANMA KILAVUZU
- STM 5700 ÇAY SET‹ -
- GARANT‹ BELGES‹ -
‹MALATÇI F‹RMA
Ünvanı : DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
Tel. : 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49
Yetkili Kifli :
Ürünün Cinsi : ÇAY SET‹
Markası : S‹NBO
Modeli : STM 5700
Alt Modeli : -
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Süresi : 2 Yıldır
Azami Tamir Süresi : 20 ‹fl Günü
Kullanım Ömrü : Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
Ünvanı :
Adresi :
Tel.Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
‹mza ve Kafle :
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü
tarafından izin verilmifltir.
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
- GARANT‹ fiARTLARI -
1) Garanti süresi,mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r.
3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Mal›n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar›zan›n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii,
acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapmas› mümkündür. Ancak, uyuflmazl›k halinde ispat yükümlülü¤ü
tüketiciye aittir. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç›-
üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka
bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4) Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan
dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi
bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
• Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l
içerisinde en az dört defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen
garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan
yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
• Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas› ,
• Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla
sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin
düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda
tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oranda bedel indirimi talep
edebilir.
6 ) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7 ) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
- 42 - - 43 - - 44 -
Yönetim Kurulu Baflkan›
‹MALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr
C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹ ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
- 7 - - 8 -
IMPORTANT SAFETY WARNINGS
- 10 - - 11 -
CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
- 13 - - 14 -
WICHTIGE SICHERHEITSWARNUNGEN
- 31 - - 32 -
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
* 360° derece dönebilir alt birim.
* 0.7 lt kapasiteli cam demlik
* 1.7 lt Kettle kapasitesi
* Ç›kar›labilir süzgeçler
* Paslanmaz gizli rezistans
* Kablo Sarma yuvas›
* Kettle ve Çay seti olarak kullanabilmeyi sa¤layan anahtar
* Susuz çal›flmay› önleyen emniyet sistemi
* Çift ›s›tma sistemi, 1800W (Kaynatma), 135W (S›cak tutma)
D‹KKAT!!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dökümanlarda
beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda elde edilen de¤erlerdir.Bu de¤erler,
ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.
ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Elektrikli cihaz kullan›rken afla¤›dakiler dahil temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmal›d›r:
Lütfen cihaz› kullanmaya bafllamadan önce, yanl›fl kullan›m sonucu bozulmas›n› önlemek için, bu
talimatlar› dikkatle okuyun ve muhafaza edin.
Uyar›: Yanl›fl bir kullan›m kullan›c›ya ve cihaza zarar verebilir.
1. Cihaz› kullanaca¤›n›z yerin voltaj›n›n ürünün üzerinde belirtilen voltajla uyumlu olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz.
2. Elektrik floku tehlikesine karfl› prizinizin toprakl› olmas›na dikkat ediniz. Prizin güvenli flekilde
tak›ld›¤›ndan emin olunuz.
3. Güç kablosunu dolamay›n veya bükmeyin veya afl›r› güç uygulamay›n, aksi halde kablo hasar görecektir.
E¤er güç kablosu hasar görürse, elektrik floku riskini önlemek için profesyonel kifliler taraf›ndan
de¤ifltirilmesi gerekir. Güç kablosunu kendiniz de¤ifltirmeyi denemeyin.
Uyar›: E¤er uzatma kablosu kullanacaksan›z, kullanaca¤›n›z uzatma kablosunu cihaz›n güç tüketimini
göz önüne alarak seçiniz.
4. Elektrik kablosunu s›cak yüzeylerden uzak tutunuz.
5. Elektrik aksam›n›n bulundu¤u bölümü söküp açmaya u¤raflmay›n.
Uyar›: Cihaz kazara su içine düflerse, derhal fiflini prizden çekiniz ve tekrar kullanmadan önce yetkili
teknik servise gösteriniz.
6. Kablonun, bulundu¤u yüzeyin (tezgâh gibi) keskin kenarlar›ndan sarkmas›na izin vermeyiniz.
7. Cihaz› kullanmad›¤›n›z zamanlarda veya temizlik esnas›nda fiflini prizden ç›kart›n. Fifli prizden
ç›kart›rken kablosundan de¤il bafl taraf›ndan tutarak çekin ve cihaz›n iyice so¤udu¤undan emin olun.
8. Üretici taraf›ndan onaylanmam›fl ilave aksesuarlar›n kullan›lmas› yaralanmalara neden olabilir.
9. Cihaz ev kullan›m› için uygundur, evin d›fl›ndaki aç›k ortamlarda ve ticari amaçl› kullanmay›n›z.
10. Bu cihaz çocuklar›n kullan›m›na uygun de¤ildir. Çocuklar›n bulundu¤u ortamlarda, cihaz› gözetimsiz
b›rakmay›n›z.
11. Cihaz› düz sa¤lam ve s›cak olmayan bir yüzeye yerlefltirin.
12. Cihaz›n s›cak iç yüzeylerine dokunmay›n›z.
13. Cihaz›n›z› soba, ocak ve benzeri direkt ›s› kaynaklar›n›n üzerine ve yak›n›na yerlefltirmeyiniz ve di¤er
cihazlarla temas etmemesine dikkat ediniz.
14. D›fl yüzeyinin afl›r› s›cak olmas› ihtimaline karfl›l›k çay setini daima sap›ndan tutarak kullan›n›z.
15. Su ›s›t›c› bölümüne kaynatmak için sudan baflka bir s›v› koymay›n.
16. Cihaz içine su koymadan önce cihaz›, taban bölümü üzerinden al›n›z.
17. Çay setinin yaln›zca kendi enerji taban›n› kullan›n, di¤er cihazlara ait baflka bir taban kullanmay›n.
SINBO STM 5700 ÇAY SET‹
KULLANIM KILAVUZU
Made in Turkey
‹mal Y›l› : 2012
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
TR
EN
FR
DE
ES
RU
UA
AR
HR
- 17 -
ESPANOL
- 18 -
AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
Çevre korumas›na siz de katk›da bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan
elektrikli cihazlar›, uygun elden ç›karma merkezlerine götürün.
Kullanım sırasında insan ve çevre sa¤lı¤ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu
de¤ildir.
C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın Kimin Tarafından
Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
1)KETTLE OLARAK
Kettle alt tarafta bulunan Açma/Kapama dü¤mesi aç›k, Sap›n üzerindeki su kaynatma dü¤mesini de
açt›¤›n›z anda cihaz çal›flt›r›lacakt›r. Kettle üzerindeki sinyal lambas› yanacak ve cihaz 1800 W tam güçte
suyu ›s›tmaya bafllayacakt›r. Su kaynamaya bafllad›¤›nda cihaz otomatik olarak kapanacak ve ›s›tma
ifllemi sona erecektir. Kaynar su haz›r demektir.
Uyar› : Su ›s›t›c›n›z› daima min. (0,5 lt) ya da max. (1.7 lt) seviyeleri aras›nda su doldurunuz. Minimum
seviyenin alt›ndaki suyu kaynatman›z durumunda, cihaz›n erken kapanmas›na, maksimum seviyenin
üzerindeki suyu kaynatmaya çal›flt›rman›z suyun taflmas›na neden olabilir.
2)ÇAY SET‹ OLARAK
Kettle alt tarafta bulunan Açma/Kapama dü¤mesini aç›n. Bu pozisyonda 1 nolu bu dü¤menin sinyal
lambas› yanacakt›r. Ayr›ca sap›n üzerindeki su kaynatma dü¤mesini de açt›¤›n›z anda çal›flt›r›lacak ve
cihaz 1800 W tam güçte suyu ›s›tmaya bafllayacakt›r. Su kaynamaya bafllad›¤›nda kaynatma dü¤mesi
kapanacak ve cihaz elektronik devre ile düflük güçte ›s›tma yani demleme moduna geçecektir. Cihaz›n
demleme modunda devaml› kalmas›n›n cihaza bir zarar› yoktur. Cihaz su bitti¤inde otomatik olarak
kapanacakt›r. Tekrar çal›flt›rmak için cihaz› kablolu tabandan kald›r›p içeresine su doldurduktan sonra
tekrar yerine koydu¤unuzda çal›flt›rma ifllemine tekrar bafllayabilirsiniz.
ÇAYI HAZIRLAMAK ‹Ç‹N
Demlemek istedi¤iniz çay miktar›na göre su ›s›t›c›s›na maksimum 1.7 lt veya minumum 0.5 lt su
doldurunuz. Kettle’› enerji taban›na yerlefltirdikten sonra cam demlik kapa¤›n› aç›n. Yeteri kadar çay›
demlik süzgecine koyduktan sonra cam demli¤i elektrikli kettle üzerine yerlefltirin. sap›n üzerindeki
su kaynatma dü¤mesini ve Kettle alt tarafta bulunan Açma/Kapama dü¤mesini aç›k konuma getiriniz.
Her iki dü¤medeki pilot lambalar› yanacak ve su ›s›nmaya bafllayacakt›r. Su miktar›na ba¤l› olarak 3-
8 dakika içerisinde su kaynamaya bafllayacakt›r. Kaynama sonras› Açma/Kapama dü¤mesi otomatik
olarak kapal› konuma geçer ve sinbo çay seti demleme modunda çal›flmaya devam edecektir. Çay›
kaynam›fl su ile demleyerek demli¤i çaydanl›¤›n üzerine yerlefltiriniz. Su ›s›t›c›n›za so¤uk su ilave
ederseniz kaynatma dü¤mesini yeniden aç›k konuma getiriniz.
KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z.Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya
da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz› kendiniz onarmaya
kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z kesinlikle sorumlu de¤ildir, ve cihaz›n›z
garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
• Bu cihazın, afla¤ıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır.
(IEC 60335-2-15/A2):
• Dükkânlarda, bürolarda ve di¤er çalıflma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
• Çiftlik evleri
• Müflteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve di¤er mesken tipi çevreler,
• Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
(IEC 60335-2-15/A2)
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
- 24 - - 25 -
No: 2-5700-18072012
RO
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hattımızı da hizmetinize açm›fl durumday›z.
Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay›
unutmay›n›z. Alaca¤›n›z bu Hizmet Fifli, ileride ürününüzde meydana
gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
MERKEZ
TEKN‹K SERV‹S
(0212) 422 94 94
www.sinbo.com.tr
0800 211 50 21
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 7• ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 7 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(•Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)
SERV‹S
KAPIDAN KAPIYA
ÜCRETS‹Z
GARANT‹S‹
7 GÜNDE
TESL‹MAT
(•)
- 29 - - 30 -
:2-5700-18072012
Garanti Belge No : 90843
SSHY Belge No : 35274
Garanti Belge Onay Tarihi : 14/09/2010
SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012
- 1 -
- 38 -
ROMÂN
- 39 -
‹MPORTANTELE MASUR‹ fi‹ REGUL‹ DE S‹GURANTA
2) THÉIÈRE
Allumez le bouton Marche /Arrêt situé en bas.A cette position,le voyant lumineux de ce bouton no 1 va
s’allumer. En outre , lorsque vous appuyez sur le bouton d’ébullition situé sur la poignée, l’appareil
commence à chauffer l’eau à pleine puissance de 1800 W .Le bouton d’ébullition vs s’éteigner lorsque
l’eau commence à bouillir et l’appareil se met à la position d’infusion (chauffage de faible puissance )
par le circuit électrique.La position d’infusion en continue ne dommage pas l’appareil.La théière s’arrête
automatiquement lorsque l’eau se termine dans l’appareil. Pour faire fonctionner à nouveau : Prenez
l’appareil de sa base d’alimentation , y remplissez l’eau et le remettez à sa place.
PRÉPARER DU THÉ
Remplissez 1.7 lt ou minumum 0.5 lt de l’eau dans la bouilloire selon la quantité du thé que vous
souhaitez infuser.Placez la bouilloire sur sa base, ouvrez le couvercle de la verseuse en verre. Mettez
le thé suffisant dans le filtre d’infusion et placez la verseuse en verre sur la bouilloire. Allumez le
bouton d’ébullition situé sur la poignée et le bouton Marche /Arrêt situé en bas de la bouilloire. Les
voyant lumineux de deux boutons vont s’allumer et l’eau commence à bouillir. L’Eau bout dans 3-8
minutes selon la quantité de l’eau. Après l’ébullition, le bouton Marche /Arrêt s’éteigne automatiquement
et la théière Sinbo continuera de démarrer en mode d’infusion. Infusez le thé par l’eau bout, et placez
la verseuse sur la bouilloire. Si vous ajoutez l’eau froide à la bouilloire, re-allumez le bouton d’ébullition.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez la fiche de l’appareil de la prise de courant avant le nettoyage.Ne pas passer la bouilloire
et la base d’alimentation par la lave-vaisselle ou ne pas les immerger dans l’eau ou toute autre liquide.
Nettoyez ces parties avec un chiffon sec ou humide après débrancher l’appareil de la prise de courant.
Vous pouvez laver la verseuse en verre. Le filtre de la verseuse en verre et la bouilloire peut être nettoyé
en le retirant.
L’EAU CALCAIRE
Les calcaires séparés de l’eau pendant l’ébullition adhèrent sur la base chauffante Les dépôts calcaires
ne sont pas nuisibles à la santé mais ils peuvent changer le goût ou l’apparence des boissons.Ceci
peut réduire l’efficacité de l’appareil.
Détartrez périodiquement l’appareil en terme d’économie d’énergie et de santé.
Débranchez l’appareil de la prise,si le calcaire est doux, vous pouvez le nettoyer à l’aide d’une éponge
douce sans rayer la base, mais si le calcaire est dur, vous pouvez utiliser les produits de détartrage
destinés aux appareils ménagers ou le vinaigre.
Avertissement : N’Utilisez pas de produits abrasifs , sinon les surfaces peuvent être endommagées.
DÉTARTRER
Remplissez la bouilloire avec de l’eau propre, et y ajoutez un petit quantité de produit de détartrage.
Attendez pendant 5 -10 minutes, videz l’eau, mettez encore une fois de l’eau propre dans la
bouilloire,démarrez l’ébullition 3-4 minutes et versez-la, puis rincez –la 2 ou 3 fois avec de l’eau
propre.
Détartrage avec le vinaigre blanc :Remplissez l’appareil avec ? litres de vinaigre et attendez pendant
une heure, videz le vinaigre comme décrit ci-dessus, rincez l’appareil 2 ou 3 fois par l’eau fraiche.
PROTECTION DE SÉCURITÉ
La théière se met automatiquement à la position d’économie d’énergie lorsque l’eau bout et elle est
protégée par deux thérmostats contre le fonctionnement vide.Lorsque ces deux thérmostats désactivent
l’appareil à cause de manque d’eau , votre théière ne va pas démarrer. Pour activer l’appareil, il est
suffisant de prendre la théière de sa base d’alimentation et la remplir l’eau et remettre à sa place.
1)ALS KETTLE
Das Gerät wird gleich als Kettle arbeiten, indem die Öffnen/Schließen Taste offen ist und indem Sie
die Taste für das Wasser Kochen öffnen. Die Signallampe auf dem Kettle wird leuchten und beginnt
das Wasser mit 1800 W totaler Leistung zu kochen. Wenn das Kochen beginnt, wird das Gerät automatisch
schließen und das Kochen Operation endet. Das gekochte Wasser ist bereit.
Warnung : Füllen Sie den Wasserkocher immer min. (0,5 l) und max. (1,7l) mit Wasser. Wenn Sie
Wasser unter der minimalen Ebene kochen, wird das Gerät vorher schließen und wenn Sie Wasser
ober maximaler Ebene kochen, wird das Wasser überfluten.
2)ALS TEEKOCHER
Öffnen Sie die Öffnen/Schließen Taste auf dem unteren Teil von dem Kettle. In dieser Position wird die
Signallampe für die Taste Nummer 1 leuchten. Nachdem Sie das Wasserkochen Taste auf dem Halter
geöffnet haben, beginnt das Gerät mit totaler Leistung 1800 W das Wasser zu kochen. Wenn das Wasser
zu kochen beginnt, wird das Kochen Taste schließen und geht das Gerät mit elektronischer Schaltung
zur Mode Aufbrühen zwar Kochen in minimaler Leistung. Es gibt keinen Verlust für das Gerät, wenn
das Gerät andauernd in der Position Aufbrühen bleibt. Das Gerät schließt automatisch wenn das Wasser
zu Ende kommt. Wenn Sie wollen, dass das Gerät wieder arbeitet, nehmen Sie es von dem unteren Teil
mit Kabel und füllen Sie es mit Wasser. Wenn Sie das Gerät wieder zurück platzieren, beginnt das Gerät
wieder zu arbeiten.
FÜR DIE VORBEREITUNG VOM TEE
Je nach Ihrem gewünschten Tee Menge füllen Sie den Wasserkocher maximal 1.7 l oder minimal 0.5
l Wasser. Nachdem Sie den Kettle auf den Energieboden platziert haben, öffnen Sie die Teekanne aus
Glas Deckel. Nachdem Sie ausreichenden Tee auf die Kanne Sieb gelegt haben, platzieren Sie das Glas
Deckel auf den elektrischen Kettle. Bringen Sie die Taste für das Kochen auf dem Halter und die
Öffnen/Schließen Taste auf dem unteren Teil zur Position offen. Die Lampen auf den beiden Tasten
werden leuchten und das Wasser wird gekocht. Nach der Menge vom Wasser wird das Wasser in 3-8
Minuten gekocht. Nach dem Kochen geht die Taste für Öffnen/Schließen automatisch zur Position
geschlossen und arbeitet Sinbo Teekocher weiter in der Position Aufbrühen. Brühen Sie den Tee mit
gekochtem Wasser auf und platzieren Sie die Teekanne zurück. Wenn Sie kaltes Wasser in den Teekocher
zufügen, sollen Sie das Kochen Taste wieder öffnen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Vor der Reinigung ziehen Sie immer den Stecker des Gerätes aus der Steckdose. Niemals waschen Sie
Kettle(Wasserkocher) oder Energieunterteil in der Geschirrspülmaschine. Tauchen Sie es nicht ins
Wasser. Für die Reinigung von diesem Teil ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und danach
reinigen Sie es mit einem trockenen und feuchten Tuch. Sie können die Teekanne aus Glas mit Hand
waschen.
Das Sieb im Kettle und in der Teekanne aus Glas soll genommen und gereinigt werden.
ENTFERNUNG DER VERKALKUNG
Kalk, das sich wenig oder mehr im Wasser befindet, spaltet sich aus Wasser und lässt nach, wenn das
Wasser gekocht wird. Die Kalkablagerung ist nicht schädlich gegen unsere Gesundheit. Aber wenn es
in der Flüssigkeit besteht, besteht auf dem Bild Unklarheit, Staub-Struktur und Geschmack. Dieser
Zustand mindert den Ertrag des Gerätes.
Reinigen Sie den Kocher periodisch wegen das Bestehen von Entkalken, der Gesundheit und
Energieeinsparung. Wenn dieses bestehende Entkalken weich ist, ziehen Sie den Stecker heraus und
reinigen Sie es mit einem weichen Tuch. Aber wenn es hart ist, benutzen Sie für das Reinigen Entkalken
oder Essig.
2) COMO EL EQUIPO DE TÉ
Funcionar el botón de on/off ubicado en la parte abajo del Calentador de agua. En esta posición se
iluminará la luz del señal número 1. Además se funcionará en el m omento de pulsar al botón de
hervimiento sobre el mango y el aparato empezará a calentar la agua con poder máximo, 1800 W. Al
empezar a hervir la agua, el botón de hervimiento se apagará y el aparato pasará al modo de calentamiento
con bajo energía por medio del circuito electrónico es decir el modo de hechar agua hirviendo en la
tetera. Quedarse el aparato en el modo de echar agua hirviendo en la tetera no daña al aparato. El
aparato se apagará automáticamente al terminar agua. Para funcionarlo otra vez levantar el aparato
de la base, llenarlo con agua y ponerlo otra vez en su lugar, iniciará otra vez el proceso.
PARA PREPARAR EL TÉ
Llenar el calentador de agua con máximo 1.7 lts o mínimo 0.5 lts de acuerdo con la cantidad del té que
usted desea a preparar. Después de colocar el calentador de agua sobre la base de la energía, abrir
la tapa de la tetera de vidrio. Después de poner té suficiente en el filtro de la tetera, colocar la tetera
de vidrio sobre el calentador eléctrico de agua. Funcionar el botón para hervir agua sobre el mango y
el botón de on/off en la parte inferior del calentador de agua. Las luces de pilote sobre ambos botones
se encenderán y la agua empezará a calentarse. De acuerdo con la cantidad de agua, empezará a hervir
la agua en 3-8 minutos. El botón de on/off se apagará automáticamente después del hervimiento y el
equipo de té de Sinbo se continuará a funcionarse en el modo de la preparación de te. Colocar la tetera
después de echar agua hirviendo en la tetera. En caso de agregar agua fría en su calentador, funcionar
otra vez el botón para hacer hervir.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desenchufar definitivamente el aparato antés de la limpieza. No lavar en lavavajillas la base de la
energía y el calentador de agu y no sumergirlos en agua. Para limpiar esta sección, usar una tela
mojada o seca después de desenchufar el aparato. Pueden limpiar la tetera de vidrio lavándolo en la
mano con agua.
El filtro ubicado en el calentador de agua y en la tetera de vidrio se puede quitar ylimpiarse.
ELIMINAR LA CALCIFICACIÓN
El cal con una cantidad mayor o menor, se deposita al suelo separándose del agua al hervir la agua o
se pega sobre la base calentadora. Los residuos de cal no son peligrosos para su salud. Pero puede
causar una estructura que parece al polvo y ú con turbiedad en su imagen. Esta situación puede bajar
la productividad del aparato.
Limpiar periódicamente el cal producido dentro del calentador de agua para la salud y ahorrar energía.
En caso de ser calcificación suave, pueden limpiar sin trazar por medio de un esponje blando después
de desenchufar el aparato. Pero si la calcificación producido es una calcificación dura depositada,
pueden limpiarlo con vinagre o disolventes para eliminar cal que se venden al uso para los aparatos
domésticos.
Aviso: No usar limpiadores duros con plano fuerte, en caso contrario los superficies se puedan trazar.
LIMPIEZA CON DISOLVENTE DE CAL
Poner un poco agua en el calentador, después mezclar el disolvende de cal en poca cantidad en agua.
Después de esperar 5-10 minutos vaciar la agua y hervir durante 3-4 minutos poniendo agua limpia
en el calentador y vaciarlo y lavar con agua limpia 2-3 veces. Limpieza con vinagre blanco: Llenar su
aparato con vinagre blanco de medio litro y esperar por 1 hora, vaciar el vinagre an la misma forma y
lavar su aparato con agua limpia 2-3 veces.
PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD
El equipo de té pasa a la posición de ahorro de energía automáticamente al hervir la agua, también es
protegido por medio de dos termostatas ante el funcionamiento sin agua. Su tetera eléctrica no
funcionará porque estas termostatas apagarán el aparato por motivo de quedar sin agua. Para funcionar
el aparato es suficiente levantar la tetera de la base de energía y colocarla en su lugar agregándo agua.
2) AS TEA SET
Turn the On/Off button in the lower part of the Kettle. In this position the signal light of this button
numbered 1 will turn on. In addition, the moment you turn the water boiling button on the handle, it
will also be operated and the device will start heating water at 1800 W full power. When the water starts
boiling, the boiling button will turn off and the device will switch to steeping tea position in low power
with electronic circuit. The device staying in steeping position continuously will not harm the device.
The device will automatically shut off when the water is finished. In order to operate it again, you can
start operating again when you put the device in its place after filling water into it by lifting the device
from the cabled base.
PREPARING TEA
Fill maximum 1.7 lt or minimum 0.5 lt water to the water heater according to the amount of tea you
would like to steep. After placing the Kettle to the energy base, open the cover of the glass teapot. After
putting sufficient amount of tea to the teapot filter, place the glass teapot onto the electrical kettle. Set
the water boiling button on the handle and the On/Off button at the lower part of the Kettle to on position.
The pilot lights will turn on in both buttons and the water will start heating. Depending on the amount
of the water the water will start boiling in 3-8 minutes. After boiling the On/Off button automatically
switches to off position and Sinbo tea set will continue operating in steeping mode. Place the pot onto
the teapot by steeping it with the boiled water. If you add cold water to your water heater, set the boiling
button to the on position again.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning unplug the device definitely. Do not wash the Kettle (water heater) and the energy base
in dishwasher and submerge into water. In order to clean this part, clean with a dry or damp cloth after
unplugging the device. You can clean the glass teapot by washing in hand.
The filter inside the Kettle and the glass teapot can be detached and cleaned.
REMOVING LIME
Little or much amount of lime in water either settles or sticks onto the heater base by separating from
the water when the water is boiled. The lime residues are not harmful for your health. However, when
it is added inside the beverages, it may form an obscurity in appearance or a powder-like structure and
taste. This situation may decrease the performance of the device.
Clean the calcification formed inside the heater periodically in respect of health and energy saving. If
this a soft calcification formed, you can clean the device with the help of a soft sponge without scratching
after unplugging the device. However, if the formed calcification is a residual hard calcification, you can
clean it with anti-scale agents or vinegar sold for household appliances.
Warning: Do not use hard-surfaced cleaners; otherwise the surfaces may be scratched.
CLEANING WITH ANTI-SCALE AGENTS
Put some amount of water into the heater and then mix a little amount of anti-scale agent in water.
After waiting for 5-10 minutes, discharge the water and put clean water into the heater and boil for 3-
4 minutes and discharge it and wash it with clean water 2-3 times.
Cleaning with white vinegar: Fill your device with white vinegar of half a liter and allow it for about 1
hour; discharge the vinegar in the same way and wash your device 2-3 times with clean water.
SAFETY PROTECTION
Switching automatically to energy saving position when the water is boiled, the tea set has been protected
against water-free operation with two thermostats. Your electrical teapot will not operate when these
thermostats disable the device due to dehydration. In order to set up the device again and operate it,
just add water and place the teapot by lifting it from its energy base.
SINBO STM 5700 TEA SET
USER GUIDE
IMPORTANT SAFETY WARNINGS
Please read these instructions and save them in order to prevent it from breaking as a result of misuse
before starting to use the device.
Warning: Misuse may harm the user and the device.
1. Check whether the voltage of the place you will use the device is compatible with the voltage mentioned
on the product or not.
2. Pay attention that the plug is grounded against electric shock risk. Make sure the plug is fit safely.
3. Do not wrap the power cable or twist or apply extreme force otherwise the cable will be damaged.
If the power cable is damaged, it has to be changed by professional persons in order to prevent electric
shock risk. Do not attempt to change the power cable by yourself.
Warning: If you will use an extension cable, select the extension cable you will use by taking the power
consumption of the device into consideration.
4. Keep the electric cable away from hot surfaces.
5. Do not attempt to dismantle and open the part where the electrical equipments exist.
Warning: If the devices fall into water accidentally, unplug it immediately and show it to the authorized
technical service before using again.
6. Do not allow the cable hang from the sharp ends of the surface (such as counter) where it is present.
7. Unplug the device when not in use or during cleaning. Pull the cable by holding from its head side,
not the cable itself while unplugging and make sure the device is well cooled.
8. Use of additional accessories not approved by the manufacturer may lead to injuries.
9. The device is suitable for home use, do not use in outdoors and for commercial purposes.
10. This device is not suitable for the use of children. Do not leave the device unattended where children
are present.
11. Place the device to a flat, sound and a cool surface.
12. Do not touch the hot internal surfaces of the device.
13. Do not place your device on or near stove, oven and similar direct heat sources and pay attention
it will not contact with other devices.
14. Use the tea set always by holding from its handle against the probability that its external surface
may be extremely hot.
15. Do not put any liquid other than water to the water heating part of the device for boiling.
16. Take the device from the base part before putting water into it.
17. Use only the energy base of the tea set itself, do not use any other base of other devices.
18. Do not wash the base part in a dish washer; do not use it in environments where the humidity rate
is high.
19. Protect your hands and your face from the vapor as it will discharge vapor during boiling.
20. When there is no water in Kettle part and not used, shut the keeping hot button present in lower
part off.
21. When the tea set is in keeping hot on position, the porcelain teapot on the water heater or the cover
must definitely be present. Otherwise, the keeping hot button can not sense the vapor and stop boiling
as the water vapor will completely be discharged.
22. When the water is boiled, the device will switch to stand-by position automatically and keeps the
water in boiling point.
23. Do not drop your device during handling or transportation and avoid hard impacts. Notice that the
hot water inside the device may spill as a result of impact and pay attention.
Warning: When there is no water in the heater or there is water less than 0.5 liter, the boiling button
must not be turned on; it must be turned off when the water is finished.
Warning: Failures arising from the misuse of the device or for not complying with the instructions in
this guide are not included in the scope of the guarantee. The expressions mentioned on the device or
the user guide is subject to change without prior notice.
Warning: Do not lift the cover while the water is boiling.
Use the device only with the base provided with itself.
Do not operate the product with water more than the level mentioned with Max and less than the level
mentioned with minimum.
ATTENTION: Water may spring out during boiling when the teapots are over filled.
PARTS OF THE DEVICE
1. Glass Teapot & Water Heater (Kettle) Cover
2. Glass Teapot
3. Water Heater (Kettle)
4. Lower Unit with Cable Winding
5. Ergonomic Handle
6. Water Boiling Button
7. Water Heater (Kettle) Handle
8. On/Off Button
9. Warning Lights
TECHNICAL SPECIFICATIONS
* 360° degrees rotating lower unit.
* 0.7 lt Glass teapot capacity
* 1.7 lt Kettle capacity
* Detachable filters
* Stainless hidden resistance
* Cable winding slot
* Key providing the use as Kettle and tea set
* Safety system preventing water-free operation
* Double heating system,1800W (Boiling), 135W (Keeping hot)
BEFORE USE
Sinbo tea set has been manufactured to steep tea in a practical way. It boils the water in a short time
and then provides energy saving by maintaining the energy consumption automatically in a certain level.
Preventing the unnecessary vaporization the tea set also provides the tea in the teapot stay hot
continuously. The tea set can also be used as a water heater.
Before the first use, wash it by putting water into it. Boil water 3 times inside the heater and change
the water with cold water at every boiling. Do not forget to fill the water to the maximum point during
this process. Never use any serial or chemical cleaner such as hydrochloric acid or bleacher during
cleaning. After the water is boiled, the formation of residue like powder inside the boiled water according
to its hardness degree is normal. This situation resulting from the water will not harm human health.
USE
1) AS KETTLE
The device will be operated at the moment you turn the On/Off button at the lower part and the water
boiling button on the handle. The signal light on the Kettle will turn on and the device will start heating
water in 1800 W full power. When the water starts boiling, the device will automatically shut off and
the heating process will finish. The boiling water is now ready.
Warning: Always fill water to your heater between the levels min. (0, 5 lt) or max. (1.7 lt). In case you
boil the water under the minimum level, it will cause the device shut off early. Trying to boil the water
over the maximum level may cause the water to spill over.
- 9 -
USE
- 12 -
UTILISATION
- 15 -
VERBRAUCH
- 19 -
USO
SINBO STM 5700 THÉIÈRE ÉLECTRIQUE
MODE D’EMPLOI
CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil pour éviter d’endommager à cause d’une
mauvaise utilisation et conservez –les pour pouvoir les consulter lorsque vous en aurez besoin.
Avertissement: Une utilisation incorrecte peut causer des dommages à l’appareil et à l’utilisateur.
1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond
à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.
2. Utilisez toujours une prise liée à la terre pour éviter d’un choc électrique.Assurez vous que la prise
est bien branchée.
3. Evitez d’endommager le cordon d’alimentation (8) par écrasement, pliure ou frottement contre des
bords tranchants. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par des personnes
qualifiées afin d'éviter tout danger.Aucune réparation ne peut être effectuée par l’utilisateur.
Avertissement: Si vous utilisez une rallonge, celle-ci doit correspondre à la puissance concernée.
4. Ne placez pas le cordon d’alimentation à proximité d’une quelconque source de chaleur.
5. N’Essayez pas de démonter la partie où se trouve la connection électrique.
Avertissement :Si l’appareil est accidentellement tombé dans l’eau, débranchez immédiatement la
fiche de la prise de courant et contactez votre service agrée avant de l’utiliser à nouveau.
6. Ne laissez pas pendre le cordon d’alimentation sur le rebord d’une table ou d’un plan de travail.
7. Débranchez toujours l’appareil de la prise de courant lorsque vous ne l’utilisez pas ou pendant le
nettoyage. Lorsque vous débranchez le cordon d’alimentation ,tirez-le toujours au niveau de la fiche
,ne tirez pas sur le cordon lui-même et assurez vous que l’appareil a bien refroidi.
8. L’utilisation d’accessoires non recommandés pourrait présenter un danger pour l’utilisateur et
risquerait d’endommager l’appareil.
9. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel,
commercial, etc.) est exclu.
10. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants. Ne laissez pas l’appareil sans
surveillance à proximité des enfants.
11. Placez l’appareil sur une surface plane,stable et non chaude
12. Ne touchez pas les surfaces intérieures chaudes de l’appareil.
13. Ne placez pas et n’utilisez pas cet appareil sur ou à proximité d’une quelconque source de chaleur
(table de cuisson, chauffage, etc.).et évitez le contact des autres appareils.
14. La surface externe de l’appareil est brûlante lors de son utilisation.Prenez toujours l’appareil par
sa poignée.
15. Ne mettez aucune liquide dans la bouilloire sauf l’eau afin de faire bouillir.
16. Avant d’ajouter l’eau dans la bouilloire, prenez l’appareil de sa base.
17. Utilisez la théière uniquement avec sa base d’alimentation
18. Ne lavez pas la base au lave-vaisselle, n’utilisez pas l’appareil aux endroits avec une forte humidité.
19. Protégez les mains et le visage de la vapeur pendant l’ébullition.
20. Arrêtez le bouton de température en bas lorsqu’il n’y pas d’eau dans la bouilloire ou l’appareil
n’est pas utilisé.
21. Lorsque le bouton de température est réglé pour garder la température, la verseuse en verre ou
le couvercle doit absolument être à leur place sinon la vapeur d’eau s’évapore complètement et le
bouton de température ne peut pas apercevoir la vapeur et ne peut pas arrêter l’ébullition.
22. L’appareil se met automatiquement à la position d’attente lorsque l’eau bout et garde l’eau au
niveau d’ébullition.
23. Ne pas laisser tomber l’appareil pendant le transport et évitez les coups durs. Vous devez toujours
prendre en considération que l’eau chaude peut être versée à cause des coups.
Avertissement: S’il n’y a pas d’eau dans la bouilloire ou l’eau est moins de 0.5 litres, ne pas allumer
le bouton d’ébullition, éteigner –le lorsque l’eau se termine.
Avertissement: Les dommages causés par une utilisation incorrecte ou par le non-respect des
instructions de ce mode d’emploi ne sont pas couverts par la garantie..Les phrases spécifiées sur
l’appareil ou dans le mode d’emploi peuvent être modifiées sans préavis.
Avertissement: Ne pas ouvrir le couvercle pendant l’ébullition Utilisez uniquement l’appareil avec la
base fournie Ne pas faire fonctionner l’appareil en surpassant le niveau indiqué par Max ou avec l’eau
insuffisante du niveau indiqué par Minumum
ATTENTION: Si la théière est trop remplie, de l’eau bouillante risque d’être éjectée au cours d’ébuillition.
PIÈCES DE L’APPAREIL
1. Couvercle de verseuse en verre & Bouilloire
2. Verseuse en verre
3. Bouilloire
4. Base avec enrouleur de cordon d’alimentation
5. Poignée ergonomique
6. Bouton d’ébullition
7. Poignée de bouilloire
8. Bouton Marche /Arrêt
9. Voyant lumineux
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
* Base pivotante à 360°
* Théière en verre de 0.7 lt
* Capacité de bouilloire : 1.7 lt
* Filtres amovibles
* Résistance cachée inoxydable
* Foyer pour enrouler le câble
* Interrupteur pour une utilisation en tant que la bouilloire et la théière.
* Système de sécurité pour empêcher le fonctionnement vide
* Système de chauffage double, 1800W (Bouillir), 135W (Garder la température)
AVANT DE MISE EN MARCHE
La théière Sinbo est produite pour une infusion classique d’une manière pratique.L’Appareil fait
rapidement bouillir l’eau et en concervant la consommation d’énergie à un certain niveau , assure
l’économie d’énergie.La théière,en empêchant l’évoporation inutile, maintient le thé constamment
chaud.La théière peut être utilisé en tant que la bouilloire.
Rincez -la théière en mettant de l’eau dans l’appareil avant la première utilisation. Faites bouillir l’eau
3 fois dans la bouilliore et changez chaque fois l’eau chaude par l’eau froide.N’oubliez pas de remplir
l’eau jusqu’à la ligne maximum pendant le processus. N’Utilisez aucun nettoyant chimique et masse
tels que l’acide chlorhydrique et de javel pendant le nettoyage.Après avoir fait bouillir l’eau, un résidus
en poudre sur l’eau bouillante est tout à fait normal selon la durété de l’eau .Ceci n’est pas nuisible à
la santé humaine.
UTILISATION
1) BOUILLOIRE
La bouilloire est prête à fonctionner lorsque vous appuyez sur le bouton Marche /Arrêt sur le côté
inférieur et le bouton de bouilloire sur la poignée.Le voyant lumineux s’allume et l’appareil commence
à chauffer l’eau à pleine puissance de 1800W.L’Appareil va automatiquement s’éteigner lorsque l’eau
commence à bouillir et le processus de chauffage sera résilié.L’Eau bouillante est prête.
Avertissement : Remplir toujours la bouilloire par l’eau entre les niveaux min (0,5 lt) et max(1,7 lt). Au
cas d’ébullition moins du niveau minumum, l’appareil peut s’éteigner plus tôt, au cas d’ébullition plus
du niveau maximum peut déborder l’eau
SINBO STM 5700 TEEKOCHER
GEBRAUCHSANWEISUNG
WICHTIGE SICHERHEITSWARNUNGEN
Bevor Sie das Gerät anfangen zu benutzen, bitte lesen Sie diese Anweisungen durch und bewahren Sie
sie auf, um es zu vermeiden, dass das Gerät nach falscher Benutzung kaputt geht.
Warnung: Eine falsche Benutzung konnte dem Verbraucher und dem Gerät schaden.
1. Bitte kontrollieren Sie, dass die Spannung auf dem Gerät angemessen der Spannung des Ortes, wo
Sie das Gerät benutzen, ist.
2. Gegen einen elektrischen Schock seien Sie vorsichtig, dass die Steckdose geerdet worden ist. Seien
Sie sicher, dass die Steckdose mit Sicherheit gesteckt worden ist.
3. Niemals wickeln oder beugen Sie das Kabel oder ausüben Sie extreme Leistung, sonst wurde das
Kabel geschädigt. Wenn das Spannungskabel kaputt gegangen ist, soll diese von einem Fachmann
geändert werden, einen elektrischen Schock zu vermeiden. Niemals versuchen Sie das Leistungskabel
sich selbst zu ändern.
Warnung: Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen sollen, wählen Sie dieses nach dem
Spannungsverbrauch von dem Gerät.
4. Halten Sie das elektrische Kabel weg von warmen Flächen.
5. Niemals versuchen Sie das Teil, in dem sich die elektrischen Teile befinden, zu demontieren.
Warnung: Wenn das Gerät falsch ins Wasser fällt, ziehen Sie gleich den Stecker aus der Steckdose
heraus und bringen Sie es zu einem technischen Service.
6. Niemals erlauben Sie, dass das Kabel auf dem Platz(wie Ladentisch) an scharfen Ecken angehängt
bleibt.
7. Während der Reinigung oder wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose heraus. Während Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen, ziehen Sie nicht von dem
Kabel sondern von den Seiten des Kopfes. Seien Sie sicher, dass das Gerät genügend abgekühlt ist.
8. Das Benutzen vom zusätzlichen Zubehörteile, die keine Genehmigung von dem Hersteller haben,
können Verletzungen verfolgen.
9. Das Gerät ist angemessen für den Haushaltsverbrauch. Benutzen Sie es nicht auf offenen Plätzen
oder für kommerziellen Verbrauch.
10. Das Benutzen des Gerätes bei den Kindern ist nicht erlaubt. Niemals lassen Sie das Gerät ohne
Besichtigung, wenn sich in der Nähe Kinder befinden.
11. Platzieren Sie das Gerät auf eine glatte, stabile und nicht warme Fläche.
12. Niemals berühren Sie die heißen Innenflächen von dem Gerät.
13. Platzieren Sie das Gerät nicht in die Nähe von Ofen, Herden oder direkten Hitzequellen. Seien Sie
sicher, dass es nicht andere Geräte berührt.
14. Halten Sie den Teekocher immer von dem Halter wegen der Möglichkeit, dass die äußere Fläche
von dem Teekocher zu heiß wird.
15. Niemals füllen Sie den Behälter, in dem Wasser gekocht wird, mit einer anderen Flüssigkeit.
16. Bevor Sie Wasser in den Behälter gießen, nehmen Sie das Gerät von dem Bodenteil.
17. Benutzen Sie den Teekocher nur mit seinem Energiebodenteil. Niemals benutzen Sie die Bodenteile
von anderen Geräten.
18. Waschen Sie das Bodenteil nicht in der Geschirrspülmaschine. Benutzen Sie es nicht an feuchten
Plätzen.
19. Während des Kochens wird Dampf aus dem Gerät kommen. Schützen Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht.
20. Wenn sich in dem Kettle kein Wasser befindet oder kein Wasser benutzt wird, schließen Sie die
Taste für das warme Halten des Gerätes.
21. Die Porzellan-Teekanne oder der Deckel soll niemals auf dem Behälter sein, wenn die Taste, die
den Teekocher warm hält, in der Position offen steht. Andernfalls wird der Wasserdampf total nach
außen gehen und die Taste empfiehlt den Dampf nicht und kann kochen nicht beenden.
22. Wenn das Wasser gekocht wird, wird das Gerät automatisch zur Position warten gehen und hält
das Wasser im kochenden Punkt.
23. Niemals lassen Sie Ihr Gerät fallen, wenn Sie es tragen. Verhindern Sie Schläge. Nach einem Schlag
konnte heißes Wasser nach außen fließen. Bitte seien Sie vorsichtig.
Warnung: Wenn der Kocher kein Wasser enthält oder wenn er Wasser weniger als 0.5 lt enthält, soll
niemals die Kochentaste geöffnet werden. Wenn das Wasser zu Ende kommt, soll man die Maschine
schließen.
Warnung: Die Schädigungen, die nach dem falschen Gebrauch des Gerätes verfolgen, sind außer
Garantie. Wenn Sie diese Anweisungen nicht anpassen, werden Sie auch kein Recht zur Garantie haben.
Die Anweisungen, die sich auf dem Gerät oder in der Gebrauchsanweisung befinden, können ohne
Vorhersage geändert werden.
Warnung: Niemals öffnen Sie den Deckel, wenn das Wasser gekocht wird.
Benutzen Sie das Gerät nur mit dem Bodenteil, der mit dem Gerät gekommen ist.
Niemals erlauben Sie, dass das Gerät mit Wasser oben maximaler Ebene oder unter minimaler Ebene
arbeitet.
ACHTUNG: Falls der Kesselübermäßiggefülltist, währenddesKochenkanndasWasserherausspritzen
TE‹LE VON DEM GERÄT:
1. Glas Teekanne & Wasserkocher (Kettle) Deckel
2. Glas Teekanne
3. Wasserkocher (Kettle)
Kabel wickelndes Unterteil
4. Ergonomischer Halter
5. Wasserkocher Taste
6. Wasserkocher (Kettle) Halter
7. Öffnen/Schließen Taste
8. Warnungslampen
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
* 360° Grad drehbarer Unterteil.
* Teekanne aus glass mit 0.7 lt kapazität
* 1.7 l Kettle Kapazität
* Annehmbares Sieb
* Rostfrei Geheime Resistenz
* Wicklungsnut
* Schalter, der erlaubt, dass das Gerät als Kettle oder Teekocher arbeitet.
* Sicherheitssystem, das verhindert, dass das Gerät ohne Wasser arbeitet.
* Doppel Heizsystem, 1800W (Kochen), 135W (Warm halten)
VOR DER BENUTZUNG
Sinbo Teekocher ist produziert für das Kochen von klassischem Tee praktisch. Er kocht Wasser in
kurzer Zeit und schafft Energieeinsparung an, indem er automatisch den Energieverbrauch an einem
gewissen Maß hält. Der Teekocher verhindert unnötig dampfen und versorgt, dass der Tee in der Kanne
immer warm bleibt. Sie können den Teekocher auch als Wasserkocher benutzen.
Vor dem ersten Verbrauch waschen Sie das Gerät, indem Sie es mit Wasser füllen. Kochen Sie dreimal
den Kocher mit Wasser und ändern Sie das Wasser bei jedem Kochen, indem Sie mit kaltem Wasser
waschen. Vergessen Sie nicht, den Kocher bei dieser Operation bis maximale Ebene zu füllen. Benutzen
Sie bei der Reinigung kein serielles oder chemisches Reinigungsmittel wie Salzsäure oder Bleichmittel.
Nach dem Kochen des Wassers besteht pulverförmigen Rückstand je nach Härtegrad von dem gekochten
Wasser und das ist normal. Wegen des Wassers bestehender Zustand schädigt Menschengesundheit
nicht.
- 16 -
ENTFERNUNG DER VERKALKUNG
Warnung: Benutzen Sie kein Reinigungsmittel für harte Oberflächen. Andernfalls können die Oberflächen
eingekratzt werden.
REINIGUNG MIT ENTKALKEN
Füllen Sie den Kocher mit einiger Menge Wasser und mischen Sie wenige Menge von Entkalken ins
Wasser. Warten Sie bis 5-10 Minuten. Füllen Sie den Kocher mit reinigen Wasser. Kochen Sie das
Wasser 3-4 Minuten. Leeren Sie das Gerät. Waschen Sie mit reinigen Wasser 2 oder 3 Mal.
Reinigung mit weißer Säure: Füllen Sie das Gerät 0,5 l mit weißer Säure und warten Sie 1 Stunde lang.
In gleicher Weise leeren Sie den Essig und waschen Sie Ihr Gerät 2 oder 3 Mal mit reinigen Wasser.
SICHERHEITSSCHUTZ
Wenn das Wasser gekocht wird, geht der Teekocher automatisch zur Position Energieeinsparung. Für
die Sicherheit gibt es bei dem Gerät zwei Thermostats für das Arbeiten ohne Wasser. Wenn das Gerät
ohne Wasser bleibt, deaktivieren die Thermostats das Gerät und arbeitet der Teekocher nicht mehr.
Für die neue Aktivierung des Gerätes nehmen Sie den Energiebodenteil heraus, füllen Sie es mit Wasser
und platzieren Sie es wieder.
SINBO STM 5700 EQUIPO DE TÉ
MANUAL DEL USO
AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Por favor leer con cuidado y conservar estas instrucciones para evitar que se estropeara en el resultado
de usar erróneo antés de empezar a usar el aparato.
Aviso: Uso erróneo puede dañar al aparato al/a la usador/a.
1. Controlar el voltaje del lugar del uso que sean concordante con el voltaje expresado sobre el aparato.
2. Tener cuidado que sea conectado con la tierra su enchufe ante el shock eléctrico. Estar seguro que
es enchufado la ficha seguramente.
3. No enrollar el cable de energía o doblarlo ú cargarlo excesivo, an caso contrario el cable se dañará.
Enc aso de ser dañado el cable de energía, debe recambiar por las personas profesionales para evitar
el shock eléctrico. No intentar a recambiar usted mismo el cable de la energía.
Aviso: En caso de usted va a usar el cable para la extensión, seleccionar el cable para la extensión
teniendo en consideración el consumo de la energía por el aparato.
4. Guardar la distancia entre el cable eléctrica y superficies calientes.
5. No intentar a desmontar y abrir la sección del equipo eléctrico.
Aviso: En caso de ser caído el aparato en agua accidentalmente, desenchufarlo inmediatamente y
mostrarlo al servicio técnico antés de usarlo otra vez.
6. No permitir que se colgara el aparato del borde afilado del superficie encontrado (como la tabla).
7. Desenchufar el aparato durante la limpieza y mientrás no está usado. Tirar el cable cogiéndolo del-
la cabecera sino el cable y estar seguro que es enfríado el aparato completamente.
8. Uso de los acesorios extras no confirmados por el fabricante puede causar sufrimientos de las
heridas.
9. El aparato es conveniente para el uso doméstico, no usarlo en lugares del aire libre y con objetivo
comercial.
10. Este aparato no es conveniente para el uso de los niños, no dejar el aparato sin vigilancia cerca de
los niños.
11. Colocar el aparato sobre un superficie plano, duro y no sea caliente.
12. No tocar los superficies caliientes internos del aparato.
13. No colocar su aparato sobre y cerca de las fuentes directas de calor como estufa, fogón y asimilados
y tener cuidado que no se tocan con otros aparatos.
14. Ante la posibilidad de ser caliente escesivamente la parte exterior del aparato, usar el equipo de
té siempre cogiendo de su mango.
15. No poner otro líquido fuera de agua para hervir en la parte del calentador de agua.
16. Antés poner agua en el aparato, cogerlo de la sección de la base.
17. Solamente usar la base de energía incluído en el equipo de té, no usar diferente base perteneciente
de otros aparatos.
18. No lavar la parte de la base con lavavajillas, no usarlo en lugares con alto nivel de humedad.
19. Proteger sus manos y cara ante el vapor por motivo de hechar vapor durante el hervimiento.
20. Pulsar al botón de conservarlo caliente para que se apague durante no es encontrado agua en la
sección del calentador de agua y durante no es usado.
21. En caso de ser funcionado el botón para conservar el equipo de té caliente, definitivamente debe
estar presente la tapa o tetera de porcelana. En caso contrario el botón de conservarlo caliente no
podrá sentir el vapor de agua y no parar el hervimiento por motivo de salir completamente a fuera
todo el vapor.
22. Al hervir la agua el aparato se para al modo de esperar automáticamente y conservar la agua en
una posición hervida.
23. No caer su aparato durante la transportación de su aparato y evitar los golpes duros. Terner en
consideración y cuidado definitivamente que se podrá echar la agua caliente en el aparato en el resultado
del golpe.
Aviso: En caso de no encontrar agua o ser menos de 0.5 litros en el calen tador no debe funcionar el
botón de hervimiento, debe apagar al finalizar la agua.
Aviso: Las averías causados por uso erróneo del aparato ú no cumplir con las instrucciones en este
manual están fuera de la garantía. Las frases expresados sobre el aparato ú en el manual del uso se
pueden cambiar sin avisar anteriormente.
Aviso: No elevar la tapa durante se hirve la agua.
Usar el aparato solamente con la base entregado con el mismo.
No funcionar el aparato con el nivel expresado con máximo y con el nivel de agua menos del mínimo.
OJO: Se puede echar agua durante el hirvimiento en caso de ser llenado excesivamente
SECCIONES DEL APARATO
1. Tetera de vidrio y la tapa del calentador de agua (Kettle).
2. Tetera de vidrio .
3. El calentador de agua (Kettle).
4. Unidad de base con el enrollo del cable.
5. Mango ergonómico para coger.
6. Botón para hervir agua.
7. Mango para coger el calentador de agua (Kettle).
8. Botón de on/off.
9. Luces de aviso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
* Unidad de base girable 360° grados.
* Tetera de vidrio de capacidad de 0.7 lts
* Capacidad del calentador de agua 1.7 lts
* Filtros desmontables
* Resistencia escondido de acero inoxidable
* Encaje para enrollar el cable
* Interruptor para poder usar el calentador de agua y el equipo de té
* El sistema para impedir el uso sin agua
* Sistema del calentamiento doble, 1800W (Hervimiento), 135W (Conservar que sea caliente)
ANTES DEL USO
El equipo de té de Sinbo es fabricado para preparar té clásico prácticamente. Hirve la cagua en poco
tiempo y después ahorra energía conservando el consumo de energía en un cierto nivel automáticamente.
El equipo de té que impide vaporización innecesaria, conserva el té caliente en la tetera continuamente.
El equipo de té puede usarse como el calentador de agua.
Antés del primer uso lavarlo poniendo agua a dentro. Hervir agua tres veces en el calentador y cambiar
la agua lavando con agua fría cada vez. No olvidar a llenar hasta el nivel máximo la agua durante este
proceso. No usar limpiadores químicos y de serie como lejía. Después de hervir la agua, es normal que
sea producido residuo que se parece a polvos según la dureza de la agua. Esta situación dependiente
de la agua no daña a la salud humana en alguna forma.
USO
1) COMO CALENTADOR DE AGUA
El calentador de agua se funciona cuando sea funcionado el botón de on/off en la parte abajo y también
el botón de hervimiento de agua. Se iluminará la luz sobre el calentador de agua y el aparato inicia
calentar la agua con1800 W, poder completo. Al iniciar de hervimiento del agua, el aparato se apagará
automáticamente y se terminará el proceso del calentamiento. La agua hervida ya es lista.
Aviso: Siempre llenar su calentador de agua con agua entre los niveles mínimo. (0,5 lts) o máximo (1.7
lts). En caso de hervir agua menos del nivel mínimo, puede causar que el aparato se apagara anterior,
en caso de intentar a hervir agua superior del nivel máximo puede causar que la agua se sale al hervir.
- 33 -
- 40 -
INA‹NTE DE PUNEREA IN FUNT‹UNE
- 4 -
ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
18. Taban bölümünü bulafl›k makinesinde y›kamay›n, nem oran› yüksek mekanlarda kullanmay›n.
19. Kaynama s›ras›nda cihaz buhar ç›karaca¤›ndan ellerinizi ve yüzünüzü buhardan koruyunuz.
20. Kettle bölümünde su bulunmad›¤› ve kullan›lmad›¤› zamanlarda alt k›s›mda bulunan s›cak tutma
dü¤mesini kapat›n›z.
21. Çay seti s›cak tutma dü¤mesi aç›k konumdayken, su ›s›t›c›s›n›n üzerinde bulunan porselen demlik
veya kapak kesinlikle bulunmal›d›r. Aksi halde su buhar› tamam› ile d›flar› ç›kaca¤›ndan s›cak tutma
dü¤mesi buhar› hissedemez ve kaynatmay› durduramaz.
22. Su kaynad›¤›nda cihaz otomatik olarak bekleme konumuna geçer ve suyu kaynar noktada tutar.
23. Tafl›ma ve nakliye esnas›nda cihaz›n›z› düflürmeyiniz ve sert darbelerden kaç›n›n. Darbe sonucu
cihaz içindeki s›cak suyun dökülebilece¤ini mutlaka göz önünde bulundurun ve dikkat edin.
Uyar›: Is›t›c›da su yokken veya 0.5 litreden az ise kaynatma dü¤mesi aç›lmamal›, su bitti¤inde
kapat›lmal›d›r.
Uyar›: Bu k›lavuzdaki talimatlara uyulmamas›ndan veya cihaz›n yanl›fl kullan›m›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam d›fl›ndad›r. Cihaz üzerinde veya kullan›m k›lavuzunda belirtilen ibareler önceden
haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
Uyar›: Su kaynarken kapa¤› kald›rmay›n›z.
Cihaz› yaln›z kendisi ile verilen altl›kla kullan›n›z.
Max ile belirtilen seviyeden fazla minumum ile belirtilen seviyeden az su ile ürünü çal›flt›rmay›n›z.
D‹KKAT: Çaydanl›klar afl›r› dolduruldu¤unda kaynama esnas›nda su f›flk›rabilir.
C‹HAZIN TANITIMI
1. Cam Demlik & Su Is›t›c›s› (Kettle) Kapa¤›
2. Cam Demlik
3. Su Is›t›c›s› (Kettle)
4. Kablo Sarmal› Alt Birim
5. Ergonomik Tutma Sap›
6. Su Kaynatma Dü¤mesi
7. Su Is›t›c›s› (Kettle) Tutma Sap›
8. Açma/Kapama Dü¤mesi
9. ‹kaz Lambalar›
KULLANIMDAN ÖNCE
Sinbo çay seti pratik bir flekilde klasik çay demlemek üzere üretilmifltir. K›sa zamanda suyu kaynat›r
ve daha sonra otomatik olarak enerji sarfiyat›n› belirli seviyede koruyarak enerji tasarrufu sa¤lar.
Gereksiz buharlaflmay› önleyen çay seti, demlikteki çay›nda sürekli olarak s›cak kalmas›n› sa¤lar. Çay
seti su ›s›t›c›s› olarak da kullan›labilir.
‹lk kullan›mdan önce içine su koyarak y›kay›n›z. Is›t›c› içerisinde 3 defa olmak üzere su kaynat›n ve suyu
her kaynatmada so¤uk suyla y›kayarak de¤ifltirin. Bu ifllem esnas›nda suyu maksimum noktaya kadar
doldurmay› unutmay›n›z. Temizlik s›ras›nda tuzruhu ve çamafl›r suyu gibi hiçbir seri ve kimyasal
temizleyici kullanmay›n›z. Su kaynat›ld›ktan sonra, sertlik derecesine göre kaynam›fl suda pudrams›
tortu oluflmas› normaldir. Sudan kaynaklanan bu durum insan sa¤l›¤›na herhangi bir zarar vermez.
TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
Temizlik öncesinde mutlaka cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n. Kettle (su ›st›c›) ve enerji taban›n› bulafl›k
makinesinde y›kamay›n ve suya dald›rmay›n. Bu bölümü temizlemek için cihaz› prizden ç›kard›ktan
sonra kuru veya nemli bir bezle temizleyin. Cam demli¤i ise elde y›kayarak temizleyebilirsiniz.
Kettle ve cam demlik içerisinde bulunan süzgeç ç›kar›l›p, temizlenebilir.
BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman Aralıkları ile Kimin
Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Her kullan›mdan sonra temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
K‹REÇLENMEY‹ G‹DERME
Suda bulunan az veya çok miktardaki kireç, su kaynat›ld›¤›nda sudan ayr›larak ya dibe çöker ya da ›s›t›c›
taban üzerine yap›fl›r. Kireç tortular› sa¤l›¤›n›z için zararl› de¤ildir. Fakat içeceklerin içine kat›ld›¤›nda
görüntüde bulan›kl›k veya tozumsu bir yap› ve tad oluflturabilir. Bu durum cihaz›n verimini düflürebilir.
Is›t›c› içerisinde oluflan kireçlenmeyi sa¤l›k ve enerji tasarrufu aç›s›ndan periyodik olarak temizleyin.
E¤er bu oluflan yumuflak kireçlenme ise, cihaz› prizden çektikten sonra yumuflak bir sünger yard›m›
ile çizmeden temizleyebilirsiniz. Fakat oluflan kireçlenme tortulanm›fl sert kireçlenme ise ev aletleri
için sat›lan kireç çözücüler ya da sirke ile temizleyebilirsiniz.
Uyar›: Sert yüzeyli temizleyiciler kullanmay›n›z, aksi takdirde yüzeyler çizilebilir.
K‹REÇ ÇÖZÜCÜ ‹LE TEM‹ZL‹K
Is›t›c›n›n içine bir miktar suyu koyup, daha sonra az miktarda kireç çözücüyü suyun içine kar›flt›r›n. 5-
10 dakika bekledikten sonra suyu boflalt›p, ›s›t›c› içine temiz su koyarak 3-4 dakika kaynat›n ve boflalt›n
ve 2-3 kez temiz su ile y›kay›n.
Beyaz sirke ile temizlik: Cihaz›n›z› yar›m litre beyaz sirke ile doldurun ve 1 saat kadar bekletin, ayn›
flekilde sirkeyi boflalt›p cihaz›n›z› 2-3 kez temiz su ile y›kay›n.
GÜVENL‹K KORUMASI
Su kaynad›¤›nda otomatik olarak enerji tasarruf konumuna geçen çay seti, susuz çal›flmaya karfl›
emniyet bak›m›ndan iki termostat ile korunmufltur. Susuz kalmadan dolay› bu termostatlar cihaz›
devreden ç›kard›¤›nda elektrikli çaydanl›¤›n›z çal›flmayacakt›r. Cihaz› tekrar kurup çal›flt›rabilmek için
çaydanl›¤› enerji taban›ndan kald›r›p su ilave edip yerine yerlefltirmeniz yeterlidir.
- 41 -
CURATAREA fi‹ INTRET‹NEREA APARATULU‹
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Do you have a question about the Sinbo STM-5700?

If you have a question about the "Sinbo STM-5700", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Technical details
Bowl capacity   1.7
Bowl capacity   0.7
Features
Water tank capacity   1.7
Product colour   Black
Housing material -
Removable filter yes
On/off switch   yes
Keep warm function   yes
Overheat protection -
Water level indicator yes
Adjustable thermostat   no
Power
Power   2000
Power source   AC
Ergonomics
360° rotational base yes
Cordless -