Philips SB5200A manual

Philips SB5200A

On this page you find the Philips SB5200A manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Philips
Model
SB5200A
Product
EAN
4895185602882, 8712581700461
Language
English, German, Spanish, Danish, Czech, Greek
Filetype
PDF
Website
http://www.philips.com/global
LED
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SB5200_UM_10.1_V1.2_WK1324.5
SB5200
User manual
Příručka pro uživatele
Brugervejledning
Benutzerhandbuch
Εγχειρίδιο χρήσης
Manual del usuario
www.philips.com/welcome
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
Question?
Contact
Philips
Always there to help you
(sold separately)
(prodává se samostatně)
(sælges separat)
(separat erhältlich)
(πωλείται ξεχωριστά)
(se venden por separado)
EN Through Bluetooth, connect the SB5200 speaker with your Bluetooth
device, such as an iPad, iPhone, Android phone, or laptop.
To get more powerful sound, use the audio cable to hook two, three or
more SB5200 speakers together.
CS Prostřednictvím rozhraní Bluetooth připojte reproduktor SB5200
k zařízení Bluetooth, jako je iPad, iPhone, telefon se systémem Android
nebo notebook.
Chcete-li získat výkonnější zvuk, použijte audiokabel ke propojení dvou, tří
nebo více reproduktorů SB5200.
DA Via Bluetooth kan du tilslutte SB5200-højttaleren til en Bluetooth-enhed
som f.eks. en iPad, iPhone, Android-telefon eller bærbar PC.
For at få mere kraftig lyd skal du bruge lydkablet til at koble to, tre eller
ere SB5200-højttalere sammen.
DE Verbinden Sie den SB5200-Lautsprecher über Bluetooth mit Ihrem
Bluetooth-Gerät, wie zum Beispiel einem iPad, iPhone, Android-Telefon
oder Laptop.
Hängen Sie für kräftigeren Sound zwei, drei oder mehr SB5200-
Lautsprecher mithilfe eines Audiokabels zusammen.
EL Μέσω Bluetooth, συνδέστε το ηχείο SB5200 με τη συσκευή Bluetooth
(π.χ. iPad, iPhone, τηλέφωνο Android ή φορητό υπολογιστή).
Για πιο ισχυρό ήχο, χρησιμοποιήστε το καλώδιο ήχου για να
συνδέσετε δύο, τρία ή περισσότερα ηχεία SB5200 μαζί.
ES A través de Bluetooth, conecte el altavoz SB5200 a su dispositivo
Bluetooth, como un iPad, iPhone, teléfono Android o portátil.
Para disfrutar de un sonido más potente, utilice el cable de audio para
conectar entre sí, dos, tres o más altavoces SB5200.
EN Through an MP3 link cable, you can also connect the speaker
to an audio device, such as an MP3 player.
ES Přes kabel MP3 Link můžete také připojit reproduktor
k audiozařízení, jako je MP3 přehrávač.
DA Via et MP3-link-kabel kan du også tilslutte højttaleren til en
lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller.
DE Über ein MP3-Link-Kabel können Sie den Lautsprecher
außerdem an ein Audiogerät, z. B. einen MP3-Player,
anschließen.
EL Με ένα καλώδιο MP3 Link, μπορείτε επίσης να συνδέσετε
το ηχείο σε μια συσκευή ήχου, όπως π.χ. συσκευή MP3.
ES A través de un cable de conexión MP3, también puede
conectar el altavoz a un dispositivo de audio, como un
reproductor de MP3.
EN Press to switch on. Ready for pairing: Blue
light ashes.
If there is no action on SB5200 for 5 minutes,
SB5200 switches off automatically.
CS Stisknutím tlačítka přístroj zapněte.
Připraveno k párování: Modrá kontrolka bliká.
Pokud je přístroj SB5200 neaktivní po dobu
5 minut, automaticky se vypne.
DA Tænd ved at trykke på . Klar til parring: Blåt
lys blinker.
Hvis der ikke udføres en handling på SB5200 i
5 minutter, slukker SB5200 automatisk.
DE Drücken Sie zum Einschalten auf . Bereit zur
Kopplung: Die blaue Anzeige blinkt.
Erfolgt 5 Minuten lang keine Aktion auf dem
SB5200, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
EL Πατήστε για ενεργοποίηση. Έτοιμη για
σύζευξη: Αναβοσβήνει η μπλε λυχνία.
Αν δεν σημειωθεί καμία ενέργεια
στο SB5200 για 5 λεπτά, το SB5200
απενεργοποιείται αυτόματα.
ES Pulse para encender el aparato. Preparado
para el emparejamiento: el piloto azul
parpadea.
Si no se realiza ninguna acción en el SB5200
durante 5 minutos, se apaga automáticamente.
On your Bluetooth device,
activate Bluetooth and search
for Philips SB5200.
Aktivujte funkci Bluetooth na
zařízení Bluetooth a vyhledejte
položku Philips SB5200.
På din Bluetooth-enhed skal du
aktivere Bluetooth og søge efter
Philips SB5200.
Aktivieren Sie auf Ihrem
Bluetooth-Gerät die Bluetooth-
Funktion, und suchen Sie nach
Philips SB5200.
Στη συσκευή Bluetooth,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Bluetooth και αναζητήστε το
Philips SB5200.
En el dispositivo Bluetooth,
active la función Bluetooth y
busque Philips SB5200.
Connected: Blue light is always on.
Next time you switch on SB5200, the
speaker connects to the last paired
device automatically.
Připojeno: Modrá kontrolka je vždy
rozsvícená.
Jakmile příště zapnete reproduktor
SB5200, automaticky se připojí
k poslednímu párovanému zařízení.
Tilsluttet: Blå lys konstant tændt.
Næste gang du tænder SB5200, opretter
højttaleren automatisk forbindelse til
den senest parrede enhed.
Verbindung hergestellt: Die blaue
Anzeige leuchtet dauerhaft.
Wenn Sie den SB5200-Lautsprecher
das nächste Mal einschalten, stellt dieser
automatisch die Verbindung mit dem
zuletzt gekoppelten Gerät her.
Σε σύνδεση: Η μπλε λυχνία παραμένει
σταθερά αναμμένη.
Την επόμενη φορά που θα
ενεργοποιήσετε το SB5200, το ηχείο
θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή
που συζεύχθηκε τελευταία φορά.
Conectado: el piloto azul permanece
encendido.
La próxima vez que encienda el
SB5200, el altavoz se conectará con
el último dispositivo emparejado
automáticamente.
To connect SB5200 to another Bluetooth device, switch off
Bluetooth on current Bluetooth device.
Chcete-li připojit zařízení SB5200 k dalšímu zařízení Bluetooth,
vypněte funkci Bluetooth na aktuálním zařízení Bluetooth.
Hvis du vil tilslutte SB5200 til en anden Bluetooth-enhed, skal
du deaktivere Bluetooth på den aktuelle Bluetooth-enhed.
Um den SB5200 mit einem anderen Bluetooth-Gerät
zu verbinden, schalten Sie Bluetooth auf dem aktuellen
Bluetooth-Gerät aus.
Για να συνδέσετε το SB5200 σε μια άλλη συσκευή
Bluetooth, απενεργοποιήστε το Bluetooth στην τρέχουσα
συσκευή Bluetooth.
Para conectar el SB5200 a otro dispositivo Bluetooth,
desconecte la función Bluetooth en el dispositivo Bluetooth
actual.
Switch on & Connect
LED
RESET
AUDIO IN
Sound mode
Reset Bluetooth
AUDIO OUT
LED
Sound mode
EN The music streaming may be interrupted by obstacles
between the device and SB5200, such as walls, or
other devices nearby that operate in the same
frequency.
CS Streamovaná hudba může být přerušována
překážkami mezi tímto zařízením a zařízením SB5200,
jedná se o zdi nebo další aktivní zařízení na stejné
frekvenci, která se vyskytují v blízkosti.
DA Musikstreaming kan blive forstyrret af forhindringer
mellem enheden og SB5200, f.eks. vægge eller andre
enheder i nærheden, der kører på samme frekvens.
DE Die Musikübertragung kann durch Hindernisse
zwischen dem Gerät und dem SB5200, wie z. B. einer
Wand, oder einem nahegelegenen Gerät, das die
gleiche Frequenz verwendet, unterbrochen werden.
EL Η μετάδοση μουσικής ενδέχεται να διακόπτεται
από τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ
της συσκευής και του SB5200, όπως ο τοίχος
ή άλλες συσκευές που λειτουργούν στην ίδια
συχνότητα με τη συσκευή.
ES La transmisión de música se puede interrumpir si hay
obstáculos entre el dispositivo y el SB5200, como
paredes u otro dispositivo cercano que funcione en la
misma frecuencia.
Press the button repeatedly to switch between
the indoor and outdoor sound effects.
Opakovaným stisknutím tlačítka přepnete mezi
vnitřními a venkovními zvukovými efekty.
Tryk gentagne gange på knappen for at skifte
mellem indendørs og udendørs lydeffekter.
Drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen
Soundeffekten für drinnen und draußen
umzuschalten.
Για να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στα εφέ ήχου
για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
πατήστε το κουμπί επανειλημμένα.
Pulse el botón varias veces para cambiar entre
los efectos de sonido para interiores y exteriores.
To play through the MP3 link cable, switch off
Bluetooth on the Bluetooth device.
Chcete-li přehrávat přes kabel MP3 Link,
vypněte na zařízení Bluetooth funkci Bluetooth.
Deaktiver Bluetooth på Bluetooth-enheden for
at afspille gennem MP3-link-kablet.
Um Musik über das MP3-Link-Kabel
wiederzugeben, schalten Sie Bluetooth auf dem
Bluetooth-Gerät aus.
Για αναπαραγωγή μέσω του καλωδίου MP3
Link, απενεργοποιήστε το Bluetooth στη
συσκευή Bluetooth.
Para reproducir a través de un cable de
conexión MP3, desactive la función Bluetooth
en el dispositivo Bluetooth.
Play
Zapnutí a připojení Einschalten & verbinden Encendido y conexión
Aktiver og Tilslut Ενεργοποίηση και σύνδεση
Přehrávání Wiedergabe Reproducción
Afspil Αναπαραγωγή
Zvukový režim
Lydtilstand
Tonbetrieb
Λειτουργία ήχου
Modo de sonido
Resetujte Bluetooth
Nulstil Bluetooth
Bluetooth zurücksetzen
Επαναφορά Bluetooth
Restablecimiento de la
función Bluetooth
SB5200_UM_10.1_V1.2.indd 1-4 2013/6/14 13:44:25

Do you have a question about the Philips SB5200A?

If you have a question about the "Philips SB5200A", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Loudspeakers
Audio output channels   -
Number of speakers   2
Number of drivers   2
Speaker type   -
Performance
Amplifier   -
Recommended usage   Universal
Mobile operating systems supported   Android, iOS
Compatible products   iPad, iPhone, iPod touch
Audio
Signal-to-Noise Ratio (SNR)   65
RMS rated power   10
Speakers RMS power 10
Frequency range   -
Impedance   -
Total Harmonic Distortion (THD)   10
Ports & interfaces
Connectivity technology Wired & Wireless
Bluetooth version   2.1+EDR
Bluetooth profiles A2DP, AVRCP, HFP
AUX in yes
Microphone in   yes
USB charging port yes
Bluetooth range 10
Bluetooth   yes
3.5 mm connector yes
Wi-Fi   no
- Bluetooth/3.5 mm
Design
Design   Rectangle
Product colour   Blue, Grey
Volume control Digital
Power
Power source type   AC, Battery, USB
Battery type   Built-in
Battery life (max)   6
Battery technology   Lithium Polymer (LiPo)
Battery capacity   1350
AC adapter frequency 50 - 60
AC adapter input voltage 100 - 240
Packaging content
Shoulder strap yes
Warranty card yes
Quick installation guide yes
Cables included AC, USB
Operational conditions
Operating temperature (cooling) (T-T) 0 - 45
Operating relative humidity (H-H) 5 - 90
Weight & dimensions
Width   210 mm
Depth   100 mm
Height   80 mm
Weight   500
Packaging data
Package width   260 mm
Package depth   110 mm
Package height   110 mm
Package weight   950

Related products: