Philips Daily Collection HR2895 manual

Philips Daily Collection HR2895

On this page you find the Philips Daily Collection HR2895 manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Philips
Model
Daily Collection HR2895
Product
EAN
0871010384162
Language
English, Polish, Russian, Romanian, Slovak, Hungarian, Slovene, Croatian, Ukrainian
Filetype
PDF
Website
http://www.philips.com/global
Caution
In order to avoid a hazard due to
inadvertent resetting of the thermal cut-
out, this appliance must not be supplied
through an external switching device, such
as a timer, or connected to a circuit that is
regularly switched on and off by the utility.
Never use any accessories or parts from
other manufacturers or that Philips does
not specifically recommend. If you use
such accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
Do not exceed the maximum indication on
the blender jar, the mill (specific types only)
beaker and the chopper bowl (specific
types only).
Do not exceed the maximum quantities
and processing times indicated in the
relevant table.
If food sticks to the wall of the blender jar,
switch off the appliance and unplug it. Then
use a spatula to remove the food from the
wall.
Never fill the blender jar with ingredients
hotter than 80°C.
Noise level: Lc = 86 dB(A).
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender
jar, the multi-chopper beaker or the on-the-go cup is assembled on the
motor unit properly. If the blender jar, the multi-chopper beaker or the on-
the-go cup is correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
regarding exposure to electromagnetic fields.
Recycling
This symbol means that this product shall not be disposed of with
normal household waste (2012/19/EU).
Follow your country’s rules for the separate collection of electrical
and electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2 Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the
Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care
Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee
leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
Български
1 Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и
го запазете за справка в бъдеще.
Предупреждение
Не докосвайте острите ножовете, докато
уредът е включен в контакта. Ако ножовете
заседнат, изключете уреда от контакта, преди да
отстраните продуктите. Бъдете внимателни при
докосването на ножовете, при изпразването на
купата и по време на почистване.
Изключете уреда и извадете кабела от контакта,
преди да:
Премахвате уреда от стойката, да сменяте
аксесоари или да докосвате частите, които се
движат при употреба.
Сглобявате, разглобявате или почиствате
уреда.
Оставяте уреда без надзор.
Не потапяйте уреда във вода или друга течност.
Преди да включите уреда в електрически
контакт, проверете дали посоченото върху
уреда напрежение отговаря на това на местната
електрическа мрежа.
Не използвайте уреда, ако щепселът, кабелът,
въртящата се цедка или предпазващият капак са
повредени или имат видими пукнатини. С оглед
предотвратяване на опасност, при повреда в
захранващия кабел той трябва да бъде сменен
от Philips, оторизиран от Philips сервиз или
квалифициран техник.
Уверете се, че режещият блок е закрепен
безопасно и капакът е монтиран правилно към
каната на пасатора, преди да използвате уреда.
Този уред не бива да се използва от деца.
Пазете уреда и кабела далече от достъп на деца.
Този уред може да се използва от хора с
намалени физически възприятия или умствени
недостатъци или без опит и познания, ако са под
наблюдение или са инструктирани за безопасна
употреба на уреда и са разбрали евентуалните
опасности.
Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
Бъдете внимателни, ако наливате горещи
течности в кухненския робот или пасатора, тъй
като поради изпаренията може ненадейно да
пръсне течност навън.
Никога не монтирайте или демонтирайте каната
на пасатора, каната на кълцащата приставка или
каната на мелачката към задвижващия блок,
докато уредът е включен.
Този уред е предназначен само за битови цели.
Внимание
За да се избегне евентуална опасност
вследствие на спонтанно превключване на
термичния прекъсвач, този уред не бива никога
да се свързва към външен превключвател,
например таймер, нито да се свързва към
верига, която често се включва и изключва от
енергоснабдяването.
Никога не използвайте аксесоари или части
от други производители или такива, които
не са специално препоръчвани от Philips. При
използване на такива аксесоари или части вашата
гаранция става невалидна.
Не превишавайте максималното количество,
означено върху каната на пасатора, каната на
мелачката (само за определени модели) и купата
на кълцащата приставка (само за определени
модели).
Не превишавайте максималните количества и
времена за обработване, посочени в съответната
таблица.
Ако по стената на каната полепнат продукти,
изключете уреда и извадете щепсела от
контакта. След това отстранете продуктите с
лопатка.
Никога не сипвайте в каната на пасатора
продукти, които са по-горещи от 80°C.
Ниво на шума: Lc= 86 dB(A)
Вграденазащитнаблокировка
Тази функция гарантира, че можете да включвате уреда само ако каната на пасатора,
каната на многофункционалната кълцаща приставка или чашката за употреба в
движение са монтирани правилно към задвижващия блок. Ако каната на пасатора,
каната на многофункционалната кълцаща приставка или чашката за употреба в
движение е монтирана правилно, вградената защитна блокировка ще се деблокира.
Електромагнитниполета(EMF)
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи
стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.
Рециклиране
Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с
обикновените битови отпадъци (2012/19/EU).
Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на
електрическите и електронните уреди. Правилното изхвърляне помага за
предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и
човешкото здраве.
2 Гаранцияисервиз
Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем,
посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра
за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще
намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма център за
обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.
Čeština
1 Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a
uschovejte ji pro budoucí použití.
Varování
Nedotýkejte se ostrých nožů, obzvlášť je-
li přístroj připojen k napájení. Pokud by se
nože zablokovaly, nejprve odpojte přístroj
ze sítě a pak vyjměte ingredience. Při
manipulaci s ostrými noži, vyprazdňování
mísy a čištění přístroje dbejte zvýšené
opatrnosti.
Vypněte a odpojte přístroj od napájení
před:
Vyjmutím ze stojanu, výměnou
příslušenství nebo manipulaci se
součástmi, které se při provozu pohybují.
Sestavením, rozložením nebo čištěním
přístroje.
Ponecháním bez obsluhy.
Přístroj neponořujte do vody ani do jiné
kapaliny.
Dříve než přístroj připojíte do sítě,
zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji
souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
Nepoužívejte přístroj, pokud je zástrčka,
napájecí kabel, rotační sítko nebo ochranný
kryt poškozený nebo mají praskliny.
Pokud je poškozen napájecí kabel, musí
jeho výměnu provést společnost Philips,
autorizovaný servis společnosti Philips
nebo obdobně kvalikovaní pracovníci, aby
se předešlo možnému nebezpečí.
Před použitím přístroje se ujistěte, že
nožová jednotka je bezpečně připevněna
k nádobě mixéru.
Přístroj nesmějí používat děti. Přístroj a
napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí.
Přístroj mohou používat osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
jsou pod dohledem nebo byly poučeny
o bezpečném používání přístroje a rozumí
všem rizikům spojeným s používáním
přístroje.
Dohlédněte na to, aby si s přístrojem
nehrály děti.
Při nalévání horkých tekutin do
kuchyňského robota nebo mixéru buďte
opatrní, může nečekaně vystříknout.
Nikdy nesestavuje nebo nerozkládejte
nádobu mixéru, sekáčku nebo mlýnku
k motorové jednotce, když je přístroj
zapnutý.
Přístroj je určen výhradně pro použití
v domácnosti.
Upozornění
Abyste předešli možnému nebezpečí kvůli
nezáměrnému resetování tepelné pojistky,
nesmí být tento přístroj nikdy připojený
k externímu spínacímu zařízení, jako je
např. časový spínač, nebo k obvodu, který
je pravidelně zapínán a vypínán.
Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo
díly od jiných výrobců nebo takové, které
nebyly doporučeny společností Philips.
Použijete-li takové příslušenství nebo díly,
pozbývá záruka platnosti.
Nepřekračujte maximální hladinu
vyznačenou na nádobě mixéru, nádobě
mlýnku (pouze některé typy) nebo misce
sekáčku (pouze některé typy).
Nikdy nepřekračujte maximální množství
a dobu zpracování potravin uvedené
v příslušných tabulkách.
Pokud se na stěnách nádoby mixéru
přichytí jídlo, přístroj vypněte a odpojte
ze zásuvky. Poté přichycené jídlo ze stěn
odstraňte stěrkou.
Nikdy neplňte nádobu mixéru přísadami,
které jsou teplejší než 80 °C.
Hladina hluku: Lc = 86 dB(A).
Vestavěný bezpečnostní vypínač
Tato funkce zajišťuje, že přístroj lze zapnout pouze se správně připojenou
motorovou jednotkou k nádobě mixéru, multisekáčku nebo cestovnímu
hrnečku. Pokud je nádoba mixéru, multisekáčku nebo cestovního hrnečku
správně nasazena, integrovaný bezpečnostní vypínač se odblokuje.
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím
se elektromagnetických polí.
Recyklace
Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným
komunálním odpadem (2012/19/EU).
Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických
výrobků. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví
2 Záruka a servis
Pokud byste měli jakýkoli problém nebo pokud potřebujete servis či
nějakou informaci, navštivte web společnosti Philips www.philips.com nebo
kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi
(telefonní číslo najdete v záručním listu s celosvětovou platností). Pokud se ve
vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se
na místního prodejce výrobků Philips.
Eesti
1. Tähtis
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see
edaspidiseks alles.
Hoiatus
Kui seade on elektrivõrku ühendatud,
ärge teravaid terasid puudutage. Kui
lõiketerad kiiluvad kinni, eemaldage seade
vooluvõrgust, enne kui asute eemaldama
koostisaineid. Olge ettevaatlik teravate
lõiketerade käsitsemisel, nõu tühjendamisel
ja puhastamise ajal.
Lülitage seade välja ja eemaldage see
vooluvõrgust enne:
selle aluselt eemaldamist, tarvikute
vahetamist või kasutamise ajal liikuvatele
osadele lähenemisel;
selle kokkupanemist, lahtivõtmist või
puhastamist;
selle järelevalveta jätmist.
Ärge kastke seadet vette ega mõne muu
vedeliku sisse.
Enne seadme ühendamist vooluvõrku
kontrollige, kas seadmele märgitud
toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu
pingele.
Ärge kasutage seadet, kui pistik, toitejuhe,
pöördsõel või kaitsekate on kahjustatud või
neil esineb silmaga nähtavaid mõrasid. Kui
toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike
olukordade vältimiseks uue vastu vahetama
Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või
samaväärset kvalikatsiooni omav isik.
Enne seadme kasutamist veenduge selles,
et lõiketerade moodul oleks kindlalt
kinnitatud ja kaas korralikult paigaldatud
kannmikseri kannu külge.
Lapsed ei tohi seda seadet kasutada.
Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele
kättesaamatus kohas.
Seda seadet võivad kasutada füüsilise,
meele- või vaimse puudega isikud või
isikud, kellel puuduvad kogemused ja
teadmised, kui neid valvatakse või neile on
antud juhendid seadme ohutu kasutamise
kohta ja nad mõistavad sellega seotud
ohte.
Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks
seadmega.
Olge ettevaatlik kuuma vedeliku valamisel
köögikombaini või kannmikserisse, sest see
võib ootamatu aurutamise tõttu seadmest
välja paiskuda.
Ärge pange kannmikseri, hakkija või
peenesti kannu mootorialuse külge, kui
seade on sisse lülitatud.
Seade on mõeldud kasutamiseks vaid
kodumajapidamises.
Ettevaatust
Et ära hoida vigastusi, mis võivad tekkida
termilise ohutuslüliti ettekavatsematu
lähtestamise tagajärjel, ei tohi seda seadet
ühendada ei välise lülitusseadmega, nagu
nt taimeriga, ega ühendada skeemiga, mida
elektrivõrk korrapäraselt sisse-välja lülitab.
Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt
tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei
ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute
või osade kasutamisel kaotab garantii
kehtivuse.
Ärge ületage kannmikseri kannule,
peenestajale (ainult teatud mudelid) või
hakkimiskausile (ainult teatud mudelid)
kantud maksimaaltaseme märgist.
Ärge ületage vastavas tabelis toodud
toiduainete koguseid ega töötlemise
kestust.
Kui toiduained kleepuvad mikserikannu
seintele, lülitage seade välja ja eemaldage
see elektrivõrgust. Seejärel kasutage
toiduainete anuma seintelt eemaldamiseks
spaatlit.
Ärge täitke kannmikserit toiduainetega, mis
on kuumemad kui 80 °C.
Müratase: Lc = 86 dB (A).
Sisseehitatud ohutuslukk
Sisseehitatud ohutuslukk tagab, et saate seadme sisse lülitada ainult
siis, kui olete kannmikseri kannu, multifunktsionaalse hakkija kannu või
kaasavõetava tassi õigesti mootori külge kinnitanud. Kui kannmikseri kann,
multifunktsionaalse hakkija kann või kaasavõetav tass on korralikult kinnitatud,
siis sisseehitatud ohutuslukk avaneb.
Elektromagnetväljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste
väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
Ringlussevõtt
See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste
olmejäätmete hulka (2012/19/EL).
Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke
eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke
kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.
2 Garantii ja hooldus
Kui seadmed vajavad hooldust, soovite lisateavet või teil on probleeme
seadmete kasutamisel, külastage Philipsi kodulehekülge aadressil
www.philips.com või võtke ühendust kohaliku Philipsi
klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate ülemaailmsest
garantiivoldikust). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge
Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.
Hrvatski
1 Važno
Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga
za buduće potrebe.
Upozorenje
Nemojte dodirivati oštre rezače dok je
aparat ukopčan. Ako se rezači zaglave,
iskopčajte aparat prije uklanjanja sastojaka.
Budite pažljivi prilikom rukovanja oštricama,
pražnjenja zdjele i čišćenja.
Isključite ili iskopčajte aparat iz napajanja
prije:
Uklanjanja s postolja, promjene dodatne
opreme ili približavanja dijelovima koji se
u radu okreću.
Sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.
No što ga ostavite bez nadzora.
Aparat nikada nemojte uranjati u vodu ili
neku drugu tekućinu.
Prije ukopčavanja aparata provjerite
odgovara li mrežni napon naveden na
aparatu naponu lokalne mreže.
Aparat nemojte koristiti ako je utikač,
kabel napajanja, rotirajuće sito ili zaštitni
poklopac oštećen ili su na njemu vidljive
napukline. Ako se kabel za napajanje
ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips,
ovlašteni Philips servisni centar ili neka
druga kvalicirana osoba kako bi se izbjegle
potencijalno opasne situacije.
Prije upotrebe aparat provjerite je li
jedinica s rezačima sigurno pričvršćena i
je li poklopac ispravno postavljen na vrč
blendera.
Djeca ne smiju koristiti ovaj aparat. Aparat i
njegov kabel držite izvan dosega djece.
Ovaj aparat mogu koristiti osobe
sa smanjenim zičkim ili mentalnim
sposobnostima te osobe koje nemaju
dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da
su pod nadzorom ili da su primili upute u
vezi rukovanja aparatom na siguran način
te razumiju moguće opasnosti.
Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s
aparatom.
Budite pažljivi prilikom ulijevanja vruće
tekućine u aparat za obradu hrane
ili blender jer bi mogla prskati uslijed
iznenadnog stvaranja pare.
Nikada nemojte sastavljati ili rastavljati
vrč blendera, posudu sjeckalice ili posudu
mlinca na postolju motora dok je aparat
uključen.
Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi
u kućanstvu.
Pažnja
Kako biste izbjegli potencijalno opasne
situacije nastale nehotičnim ponovnim
postavljanjem toplinskog osigurača,
aparat nikada nemojte spajati na vanjski
uređaj za prebacivanje napona, kao što je
mjerač vremena, niti na strujni krug koji se
programirano uključuje i isključuje.
Nikada nemojte upotrebljavati dodatke ili
dijelove drugih proizvođača ili proizvođača
koje tvrtka Philips nije izričito preporučila.
Ako upotrebljavate takve dodatke ili
dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
Nemojte premašiti oznaku za maksimalnu
razinu na vrču blendera, posudi mlinca
(samo određeni modeli) i zdjeli sjeckalice
(samo određeni modeli).
Nemojte premašiti maksimalne količine
i vrijeme pripremanja naznačene u
odgovarajućoj tablici.
Ako se hrana zalijepi za stjenku vrča
blendera, isključite i iskopčajte aparat.
Zatim lopaticom uklonite hranu sa stjenke.
U vrč blendera nikada nemojte stavljati
sastojke čija je temperatura viša od 80°C.
Razina buke: Lc = 86 dB (A).
Ugrađeni sigurnosni mehanizam
Ova značajka omogućava uključivanje aparata samo ako se vrč blendera,
posuda višenamjenske sjeckalice ili prijenosna čaša pravilno montiraju na
jedinicu motora. Ako se vrč blendera, posuda višenamjenske sjeckalice
ili prijenosna čaša ispravno pričvrste, otključat će se ugrađeni sigurnosni
mehanizam.
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i
propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.
Recikliranje
Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim
otpadom iz kućanstva (2012/19/EU).
Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i
elektroničkih proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju
negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
2 Jamstvo i servis
Ako su vam potrebne informacije ili pomoć, posjetite web-mjesto tvrtke
Philips na www.philips.com ili se obratite Philips centru za korisničku podršku
u svojoj državi (telefonski broj se nalazi u međunarodnom jamstvenom
listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se
lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
Magyar
1 Fontos tudnivalók
A készülék első használata előtt gyelmesen olvassa el a használati
útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
Figyelem
Ne nyúljon az éles aprítókésekhez, ha a
készülék csatlakoztatva van. Amennyiben
a vágókések elakadnak, húzza ki a hálózati
csatlakozódugót, mielőtt eltávolítja az
alapanyagokat. Legyen óvatos az éles
vágókések kezelésekor, az edény ürítésekor
és tisztításkor.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki
hálózati csatlakozódugóját a következők
előtt:
Állványról való eltávolítás, alkatrészek
cseréje, használatkor mozgó részekhez
való közeledés.
Összerakás, szétszerelés vagy tisztítás.
A készülék felügyelet nélkül hagyása.
Ne merítse a készüléket vízbe vagy más
folyadékba.
A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy a rajta feltüntetett feszültség
egyezik-e a helyi hálózatéval.
Ne használja a készüléket, ha a
csatlakozódugó, a hálózati kábel, a forgó
szűrő, vagy a védőburkolat sérült vagy
repedés látható rajtuk. Ha a hálózati kábel
meghibásodik, a kockázatok elkerülése
érdekében Philips szakszervizben vagy
hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
A készülék használata előtt győződjön meg
arról, hogy a késegység erősen rögzítve
van-e, illetve a fedél megfelelően van-e
ráhelyezve a turmixkehelyre.
A készüléket gyermekek nem
használhatják. A készüléket és a vezetéket
tartsa gyermekektől távol.
A készüléket csökkent zikai, érzékelési
vagy szellemi képességekkel rendelkező,
vagy a készülék működtetésében járatlan
személyek is használhatják, amennyiben
ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik
EN Important information leaet
BG Брошура“Важнаинформация”
CS Leták s důležitými informacemi
ET Olulise teabe brošüür
HR Letak s važnim informacijama
HU Fontos tudnivalók
KK «Маңыздыақпарат»кітапшасы
LT Svarbus informacijos lankstinukas
LV Brošūra ar svarīgu informāciju
PL Ulotka informacyjna
RO Broşură cu informaţii importante
RU Буклетсважнойинформацией
SK Leták s dôležitými informáciami
SL Letak s pomembnimi informacijami
SR List sa važnim informacijama
UK Інформаційнийбуклет
English
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for
future reference.
Warning
Do not touch the sharp blades when
the appliance is plugged in. If the blades
get stuck, unplug the appliance before
you remove the ingredients. Be careful
when handling the sharp cutting blades,
emptying the bowl and during cleaning.
Switch off and unplug the appliance from
the power supply before:
Removing it from the stand, changing
accessories or approaching parts that
move in use.
Assembling, disassembling or cleaning it.
It is left unattended.
Do not immerse the appliance in water or
any other liquid.
Check if the voltage indicated on the
appliance corresponds to the local mains
voltage before you connect the appliance.
Do not use the appliance if the plug, the
mains cord or the rotating sieve or the
protecting cover are damaged or has visible
cracks. If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a service
centre authorised by Philips or similarly
qualified persons in order to avoid a
hazard.
Make sure the blade unit is securely
fastened and the lid is properly assembled
to the blender jar before you use the
appliance.
This appliance shall not be used by
children. Keep the appliance and its cord
out of reach of children.
This appliance can be used by persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
Be careful if hot liquid is poured into the
food processor or blender as it can be
ejected out of the appliance due to a
sudden steaming.
Never assemble or disassemble the blender
jar, chopper beaker or mill beaker to the
motor base while the power is on.
This appliance is intended for household
use only.
a készülék biztonságos működtetésének
módját és az azzal járó veszélyeket.
Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Legyen óvatos, ha forró folyadékot önt a
konyhai robotgépbe, vagy a turmixgépbe,
mivel az a hirtelen párolgás következtében
kifuthat a készülékből.
A készülék bekapcsolt állapotában
soha ne szerelje fel a turmixkelyhet, az
aprítóedényt, vagy a darálóedényt a
motoregységre, illetve ne távolítsa el
azokat onnan.
A készüléket kizárólag háztartási
használatra tervezték.
Vigyázat
A biztonsági hőkioldó véletlen
alaphelyzetbe állítása miatti veszély
elkerülése érdekében ne külső
kapcsolóeszközön, például időkapcsolón
keresztül biztosítsa a készülék tápellátását,
és ne csatlakoztassa olyan áramkörre,
amelyet az áramszolgáltató rendszeresen
ki- és bekapcsol.
Ne használjon más gyártótól származó,
vagy a Philips által jóvá nem hagyott
tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező
esetben a garancia érvényét veszti.
Ne töltse túl a turmixkelyhen, a
darálóedényen (kizárólag bizonyos
típusoknál) vagy az aprítóedényen
(kizárólag bizonyos típusoknál) feltüntetett
legnagyobb szintet.
Ne lépje túl a megfelelő táblázatban
feltüntetett maximális mennyiségeket és
használati időt.
Ha a turmixkehely falához étel
tapad, kapcsolja ki a készüléket, és a
csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
Az odatapadt ételt kenőlapát segítségével
távolítsa el.
Ne töltsön 80 °C-nál forróbb anyagot a
turmixkehelybe.
Zajszint: Lc = 86 dB(A)
Beépített biztonsági zár
Ez a funkció biztosítja, hogy csak akkor lehessen bekapcsolni a készüléket, ha
a turmixkehely, a multiaprító-edény, illetve az utazópohár megfelelően van
felszerelve a motoregységre. Ha a turmixkehely, a multiaprító-edény, illetve az
utazópohár megfelelően van felszerelve, a beépített biztonsági zár kiold.
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó
szabványnak és előírásnak megfelel.
Újrahasznosítás
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál
háztartási hulladékként (2012/19/EU).
vesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus
készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő
hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatívvetkezmények megelőzésében.
2 Jótállás és szerviz
Ha információra van szüksége, javíttatást szeretne igényelni vagy valamilyen
probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com),
vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot
megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem
működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
Қазақша
1 Маңыздыақпарат
Құралды қолданбастан бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да,
оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.
Ескерту
Құрал қуат көзіне қосылып тұрған кезде
пышақтардың өткір жүзін ұстамаңыз. Егер
пышақтарға тамақ тұрып қалса, пышаққа тұрып
қалған ингредиенттерді алып тастамас бұрын,
құралды ток көзінен ажыратыңыз. Өткір кесетін
пышақтарды қолданғанда, ыдысты босатқанда
және тазалау барысында абай болыңыз.
Мына әрекеттерді орындамас бұрын, құралды
өшіріп, ток көзінен ажыратыңыз:
оны тұғырдан алғанда, қосалқы құралдарды
өзгерткенде немесе пайдаланғанда қозғалатын
бөліктерді ұстағанда;
оны жинағанда, бөлшектегенде немесе
тазалағанда;
қадағалаусыз қалғанда.
Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа
батырмаңыз.
Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген
кернеудің жергілікті желі кернеуіне сәйкес
келетінін тексеріп алыңыз.
Аша, қуат сымы, айналмалы елек немесе қорғаныс
қақпағы зақымдалған не болмаса көзге көрінетін
сызат бар болса, құралды пайдаланбаңыз. Қуат
сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын
алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында,
Philips мақұлдаған қызмет орталығында немесе
білікті мамандар ауыстыруы керек.
Құралды пайдаланар алдында пышақтың мықтап
бекітілгенін және қақпақтың блендер құмырасына
дұрыс жиналғанын тексеріңіз.
Бұл құрылғыны балалардың пайдалануына
болмайды. Құралды және оның сымын
балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
Құралды қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқаулар
беріліп, басқа біреу қадағалаған және құралды
пайдалануға қатысты қауіп-қатерлер түсіндірілген
жағдайда, осы құралды физикалық, сезу немесе
ойлау қабілеті шектеулі, білімі мен тәжірибесі аз
адамдар пайдалана алады.
Балаларды бақылап, олардың құралмен
ойнамауын қадағалыныңыз.
Ас комбайнына немесе блендерге ыстық
сұйықтық құйылса, абай болыңыз, себебі бу
құрылғыдан сыртқа шығуы мүмкін.
Қосылып тұрғанда блендер құмырасын, турағыш
ыдысын немесе диірменді мотор негізіне
ешқашан жинамаңыз не болмаса бөлшектемеңіз.
Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған.
Абайлаңыз
Жылуды қосу/өшіру түймесін байқаусызда
бастапқы қалпына келтіру нәтижесінде орын
алатын қауіпті жағдайды болдырмау үшін, бұл
құралға таймер сияқты сырттай қосылатын құрал
жалғанбауы керек және оны өшіріліп-қосылатын
электр желісіне жалғамаған жөн.
Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips
компаниясы нақты ұсынбаған қосалқы құралдар
мен бөлшектерді пайдаланбаңыз. Ондай қосалқы
құралдар мен бөлшектерді пайдалансаңыз,
кепілдік өз күшін жояды.
Блендер банкасының, диірмен (тек белгілі
бір түрлерінде) ыдысының және ұсақтағыш
ыдысының (тек белгілі бір түрлерінде) ең
жоғарғы көрсеткішінен асырмаңыз.
Блендерді ингредиенттермен толтырған кезде,
кестеде көрсетілген нормадан аспау керек,
сондай-ақ дайындау уақытын да сақтау қажет.
Тамақ блендер құмырасының қабырғасына
жабысып қалса, құралды өшіріп, розеткадан
ажыратыңыз. Жабысып қалған азықты
күрекшемен алып тастаңыз.
Блендер құмырасына 80 ºC-тан ыстық азық
салмаңыз.
Шу деңгейі: Lc = 86 дБ(А).
Ішінеорнатылғанқауіпсіздікқұлпы
Бұл мүмкіндік құралды тек блендер ыдысы, мульти-турағыш ыдысы немесе жолға
арналған шыныаяқ мотор бөлігіне дұрыс жиналғанда қосылатынына сенімді болуға
көмектеседі. Блендер ыдысы, мульти-турағыш ыдысы немесе жолға арналған шыныаяқ
мотор бөлігіне дұрыс жиналғанда, ішіне орнатылған қауіпсіздік құлпы ашылады.
Электромагниттікөрістер(ЭМӨ)
Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы
стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Өңдеу
Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтынын
білдіреді (2012/19/EU).
Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі
еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және
адам денсаулығына тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі.
2 Кепілдікжәнеқызмет
Егер сізге қызмет немесе ақпарат қажет болса немесе шешілмеген бір мәселе болса,
www.philips.com мекенжайындағы Philips веб-сайтына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips
Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (телефон нөмірін дүниежүзілік
кепілдік кітапшасынан табасыз). Егер еліңізде тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы
болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.
Lietuviškai
1 Svarbu
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir
saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
Įspėjimas
Nelieskite aštrių ašmenų, ypač kai prietaisas
įjungtas. Jei ašmenys užstringa, prieš
išimdami ašmenis blokuojančius produktus,
išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Būkite
atsargūs dirbdami aštriais pjaustymo
peiliukais, ištuštindami dubenį ir valydami.
Išjunkite prietaisą ir ištraukite jį iš elektros
tinklo prieš:
išimdami iš stovo, keisdami priedus ar
liesdami judančias dalis, kai naudojate.
Surinkdami, išrinkdami ar valydami jį.
Palikdami be priežiūros.
Prietaiso nemerkite į vandenį arba kitą
skystį.
Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant
prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio
elektros tinklo įtampą.
Nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad
kištukas, maitinimo laidas ir besisukantis
sietelis ar apsauginis dangtis yra pažeisti
arba ant jų matote įtrūkimų. Jei pažeistas
maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“
darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės
priežiūros centras arba kiti panašios
kvalikacijos specialistai, kitaip kyla
pavojus.
Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad
pjaustymo įtaisas ir dangtis gerai pritvirtinti
prie maišytuvo ąsočio.
Šiuo prietaisu negalima naudotis vaikams.
Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Šį prietaisą gali naudoti asmenys, kurių
ziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra
silpnesni arba kurie neturi patirties ir žinių,
taip pat tie, kurie buvo prižiūrimi arba
išmokyti saugiai naudotis prietaisu bei
supažindinti su susijusiais pavojais.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su
prietaisu.
Būkite atsargūs pildami karštą vandenį į
virtuvės kombainą ar maišytuvą, nes jis gali
būti atsitiktinai išleistas iš prietaiso.
Niekada netvirtinkite ir nenuimkite
maišytuvo ąsočio, kapoklio menzūrėlės
ar smulkintuvo puodelio prie variklio, kai
įjungtas maitinimas.
Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
Atsargiai
Tam, kad išvengtumėte pavojaus, galinčio
kilti neapdairiai išjungus terminę sistemą, šis
prietaisas neturi būti jungiamas per išorinį
perjungimo įtaisą, pvz., laikmatį, arba būti
prijungtas prie grandinės, kuri yra pastoviai
įjungiama ir išjungiama.
Nenaudokite jokių priedų ar dalių,
pagamintų kitų bendrovių arba
nerekomenduojamų „Philips“. Jei naudosite
tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų
garantija.
Neviršykite aukščiausios maišytuvo indo,
smulkintuvo puodelio (tik tam tikruose
modeliuose) ir kapotuvo dubens (tik tam
tikruose modeliuose) žymos.
Neviršykite maksimalių kiekių ir gaminimo
laiko, kurie nurodyti atitinkamoje lentelėje.
Jei maistas prilimpa prie maišytuvo ąsočio,
išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo. Tada mentele pašalinkite
maistą nuo sienelių.
Niekada nedėkite į maišytuvo ąsotį
produktų, karštesnių nei 80 °C.
Triukšmo lygis: Lc = 86 dB (A).
Integruota apsauginė spynelė
Ši funkcija užtikrina, kad jūs galėtumėte įjungti prietaisą tik tada, kai maišytuvo
ąsotis, daugiafunkcio kapoklio menzūrėlė ar kelioninis puodelis yra tinkamai
uždėti ant variklio įtaiso. Jei maišytuvo ąsotis uždėtas, daugiafunkcio kapoklio
menzūrėlė ar kelioninis puodelis uždėtas tinkamai, integruota apsauginė
spynelė atsirakins.
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl
elektromagnetinių laukų poveikio.
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 005 70931
HD9357, HD9358
HR2895

Do you have a question about the Philips Daily Collection HR2895?

If you have a question about the "Philips Daily Collection HR2895", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Performance
Number of speeds   1
Bowl capacity   0.6
Pulse function -
Ice crushing   -
Design
Cord storage yes
Detachable knife yes
Product colour   Grey, White
Type   Tabletop blender
Removable bowl   -
Dishwasher-proof parts -
Material
Blade material   Stainless steel
Material knife Stainless steel
Housing material ABS synthetics
Power
Power   350
AC input frequency 50 - 60
AC input voltage   220 - 240