Philips Daily Collection HR2603

Philips Daily Collection HR2603 manual

(2)
 • English
  1 Overview (Fig.1)
  Plastic blender jar (HR2603/
  HR2604/HR2607 only)
  Tumbler (HR2603/HR2604/HR2605
  only)
  a
  Plastic blender jar lid
  j
  Tumbler lid
  b
  Plastic blender jar
  k
  Tumbler jar
  Glass blender jar (HR2605/
  HR2606/HR2616 only)
  Main unit
  c
  Glass blender jar lid
  l
  Sealing ring
  d
  Sealing ring
  m
  Blade unit
  e
  Glass blender jar
  n
  Built-in safety lock
  Multi-chopper
  o
  Motor unit
  f
  Multi-chopper lid
  p
  Speed 1 button: for normal speed
  blending
  g
  Multi-chopper
  q
  Speed 2 button: for full speed
  blending
  h
  Sealing ring
  i
  Extra blade unit for multi-
  chopper
  2 Before first use
  Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use
  the appliance for the rst time (see Fig. 5).
  If you nd unpleasant smell during the rst use, this is normal.
  3 Application
  Note:
  Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated
  in the Fig. 2.
  Do not operate the appliance for more than 60 seconds (for blender
  jar and tumbler) or 30 seconds (for multi-chopper) at a time when
  processing heavy loads and let it cool down to room temperature for next
  operation.
  Never ll all the accessories with ingredients hotter than 60°C.
  When you blend thick puree, start with slower speed 1 for a short time
  to enable the soft start turning and gradually switch to full speed 2 for
  powerful cutting and blending.
  Always add liquids together with solid ingredients in the jar and tumbler
  for better blending result. Never blend only solid ingredients.
  Follow the locking mark direction to securely lock the accessory onto the
  base before blending.
  Handle the glass jar with caution, since the glass jar can get slippery with
  wet surface.
  Ensure the sealing ring is properly placed in the blade unit to avoid
  spillage and leakage before use.
  Do not blend with carbonated liquid.
  Using the blender (Fig. 3)
  Note: Never overll the blender jar above the maximum level indication
  (0.6 liters) to avoid spillage.
  The blender is intended for:
  Blending uids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, mixed drinks,
  shakes.
  Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
  Pureeing cooked ingredients, e.g. for vegetable soups.
  Using the tumbler (HR2603/HR2604/HR2605 only)
  (Fig. 4)
  Note: Never overll the tumbler above the maximum level indication
  (0.6 liters) to avoid spillage.
  Make your smoothies or shakes directly with the tumbler. Remove the blade
  unit and attach the tumbler lid. Then you can bring the tumbler out and drink
  directly by the lid.
  Using the multi-chopper (Fig. 5)
  Note:
  Do not ll the multi-chopper beyond the maximum indication. See the
  table for the advised quantities.
  You can order the multi-chopper as an extra accessory from your Philips
  dealer.
  The multi-chopper accessory comes with an extra blade unit. This allows
  you to process separately raw ingredients (meat/garlic/onion) with one
  blade unit and cooked/fresh ingredients (cooked vegetable/fruits) with
  the extra blade unit.
  The multi-chopper is intended for
  Chopping ingredients like onion, garlic, herbs, meat, etc.
  Grinding dry ingredients such as peppercorns, sesame seeds, rice, wheat,
  coconut esh, nuts (shelled), coee beans, dried soy beans, dried peas,
  cheese, breadcrumbs, etc.
  4 Motor overheat protection
  This appliance is equipped with overheat protection. If the appliance overheats,
  it switches o automatically. Unplug the appliance and let it cool down for
  30 minutes. Then put the mains plug back into the power outlet and switch on
  the appliance again. Please contact your Philips dealer or an authorized Philips
  service center if the overheat protection is activated too often.
  Български
  1 Общ преглед (Фиг.1)
  Пластмасова кана на
  пасатора (само за HR2603/
  HR2604/HR2607)
  Чаша (само за HR2603/HR2604/
  HR2605)
  a
  Капак на пластмасовата
  кана на пасатора
  j
  Капак на чашата
  b
  Пластмасова кана на
  пасатора
  k
  Кана с чаша
  Стъклена кана на пасатора
  (само за HR2605/HR2606/
  HR2616)
  Основен блок
  c
  Капак на стъклената кана
  на пасатора
  l
  Уплътнителен пръстен
  d
  Уплътнителен пръстен
  m
  Режещ блок
  e
  Стъклена кана на пасатора
  n
  Вградена защитна блокировка
  Многофункционална
  кълцаща приставка
  o
  Задвижващ блок
  f
  Капак на
  многофункционалната
  кълцаща приставка
  p
  Бутон за скорост 1: за пасиране с
  нормална скорост
  g
  Многофункционална
  кълцаща приставка
  q
  Бутон за скорост 2: за пасиране
  на пълна скорост
  h
  Уплътнителен пръстен
  i
  Допълнителен режещ блок
  за многофункционална
  кълцаща приставка
  2 Преди първата употреба
  Преди да използвате уреда за първи път, почистете старателно частите,
  които влизат в контакт с храна (вж. фиг. 5).
  Нормално е да усетите неприятна миризма при първата употреба.
  3 Приложение
  Забележка:
  Не превишавайте максималните количества и времена за
  обработване, посочени във фигурата. 2.
  Не допускайте уредът да работи повече от 60 секунди (за каната
  на пасатора и чашата) или 30 секунди (за многофункционалната
  кълцаща приставка), когато обработва по-голямо количество
  продукти, и го оставете да се охлади до стайна температура, преди
  да го използвате отново.
  Никога не пълнете приставките с продукти, които са по-горещи от
  60°C.
  Когато пасирате гъсти пюрета, започнете с по-бавната скорост
  1 за кратко, за да задействате лекото завъртане, а после плавно
  превключете на пълна скорост 2 за мощно рязане и пасиране.
  Винаги добавяйте течности към твърдите продукти в каната и
  чашата за по-добър резултат при пасиране. Никога не пасирайте
  само твърди продукти.
  Следвайте посоката на обозначението за заключване, за да
  закрепите надеждно приставките към основата, преди да пасирате.
  Задръжте внимателно стъклената кана, тъй като тя може да стане
  хлъзгава, когато повърхността й е мокра.
  Уверете се, че уплътнителният пръстен е поставен правилно на
  режещия блок, за да избегнете разливане и протичане преди
  употреба.
  Не пасирайте с газирани течности.
  Използване на пасатора (фиг. 3)
  Забележка: Никога не препълвайте каната на пасатора над индикацията
  за максимално количество (0,6 литра), за да избегнете разливане.
  Пасаторът е предназначен за:
  Разбъркване на течности, напр. млечни продукти, сосове, плодови
  сокове, коктейли, шейкове.
  Разбъркване на меки продукти, като тесто за палачинки или
  майонеза.
  Приготвяне на пюре от сварени продукти, напр. за зеленчукови супи.
  Употреба на чашата (само за HR2603/HR2604/
  HR2605) (Фиг. 4)
  Забележка: Никога не препълвайте каната на пасатора над индикацията
  за максимално количество (0,6 литра), за да избегнете разливане.
  Направете си смутита или шейкове директно с каната. Отстранете
  режещия блок и прикачете капака на чашата. Така ще можете да
  извадите чашата и да пиете директно от капака.
  © 2019 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  3000 034 68731
  HR2603 HR2604,
  HR2605 HR2606,
  HR2607 HR2616
  1
  2
  (MAX)
  (MAX)
  30 sec200 g
  30 sec200 ml
  400 ml
  30 sec
  30 sec
  30 sec
  * 6 Pulse
  (speed 2)
  * 2-5 Pulse
  (speed 1)
  * 2-5 Pulse
  (speed 1)
  360 ml
  240 g
  200 g
  250 ml
  30 sec200 g +
  30 sec
  200 ml
  30 sec
  200 g
  250 ml
  2x2x2 cm
  50 g
  50 g
  50 g
  50 g
  50 g
  50 g
  60 g
  20 - 100 g
  20 - 100 g
  30 sec
  30 sec
  30 sec
  30 sec
  30 sec
  30 sec
  10 sec
  20 - 30 sec
  30 g
  4
  1
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  5
  3
  3
  1
  2
  2
  5
  7
  4
  6
  7
  5
  1
  2
  3
  4
  1
  2
  2
  5
  <60°C
  2
  1
  1
  2
  1
  6
  1
  2
  2
  6
  3
  1
  13
  14
  15
  17
  16
  9
  10
  11
  8
  4
  12
  3
  2
  HR2603
  HR2604
  HR2607
  6
  7
  HR2603
  HR2604
  HR2605
  5
  HR2605
  HR2606
  HR2616
  6
  1/2
  1
  4
  2
  3
  EN
  BG
  CS
  EL
  ET
  HR
  HU
  KK
  LT
  LV
  PL
  RO
  RU
  SK
  * 6 Pulses (Speed 2)
  * 6 Импулса (Скорост 2)
  * 6 pulzů (Rychlost 2)
  * 6 στιγμιαίες λειτουργίες
  (ταχύτητα 2)
  * 6 impulssi (kiirus 2)
  * 6 Pulsiranje (brzina 2)
  * 6 pulzálás (2. sebesség-
  fokozat)
  * 6 Импульстер (2-жылдамдық)
  * 6 impulsai (2 greitis)
  * 6 impulsi (2. ātrums)
  * 6 pulsów (prędkość 2)
  * 6 impulsuri (turaţia 2)
  * 6 импульсов (скорость 2)
  * 6 impulzov (rýchlosť 2)
  SL
  * 6 impulzov (hitrost 2)
  SR
  * 6 Pulsiranje (brzina 2)
  UK
  * 6 імпульсів (швидкість 2)
  * 6 Pulse
  (speed 2)
  LV Lietotāja rokasgrāmata
  PL Instrukcja obsługi
  RO Manual de utilizare
  RU Руководство пользователя
  SK Príručka užívateľa
  SL Uporabniški priročnik
  SR Korisnički priručnik
  UK Посібник користувача
  EN User manual
  BG Ръководство за потребителя
  CS Příručka pro uživatele
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ET Kasutusjuhend
  HR Korisnički priručnik
  HU Felhasználói kézikönyv
  KK Қолданушының нұсқасы
  LT Vartotojo vadovas
  1/2
  3000 034 68731
Philips Daily Collection HR2603

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Philips Daily Collection HR2603 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Philips Daily Collection HR2603 owners to properly answer your question.

View the manual for the Philips Daily Collection HR2603 here, for free. This manual comes under the category Blenders and has been rated by 2 people with an average of a 7.3. This manual is available in the following languages: English, Polish, Romanian, Slovak, Greek, Hungarian, Slovene, Croatian, Ukrainian. Do you have a question about the Philips Daily Collection HR2603 or do you need help? Ask your question here

Philips Daily Collection HR2603 specifications

Brand Philips
Model Daily Collection HR2603
Product Blender
EAN 8710103906759
Language English, Polish, Romanian, Slovak, Greek, Hungarian, Slovene, Croatian, Ukrainian
Filetype PDF
Power
Power consumption (typical) 350
AC input frequency 50 - 60
Power 350
Power source AC
AC input voltage 220 - 240
Weight & dimensions
Weight 1140
Width 108mm
Depth 108mm
Height 334mm
Material
Blade material Stainless steel
Material jar(s) SAN
Housing material Plastic
Recyclable material 90
Features
Capacity jar 1
Dimensions (LxWxH) 108 x 108 x 334mm
Design
Country of origin China
Type Tabletop blender
Removable bowl
Product colour White
Cord length 0.85
Non-slip feet
Easy to clean
Dishwasher-proof parts
Dishwasher proof accessories
Technical details
Blender rotational speed (max) 21
Performance
Bowl capacity 1
Number of speeds 2
Rotational speed (min) 21080
Rotational speed (max) 28520
Pulse function
Control type Buttons
Ice crushing
Jug
Packaging data
Package type Box

Related product manuals

Blender Philips

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Philips Daily Collection HR2603.

Is your question not listed? Ask your question here

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Read more