Nedis VCON100BK

Nedis VCON100BK manual

(1)
 • Description English
  The VHS-C cassette adapter is a device the size of a normal VHS cassette, designed to play
  back the VHS-C cassette in a regular video recorder (VCR).
  1. Open/close switch
  2. VHS-C cassette compartment
  3. Lid (VHS-C cassette compartment)
  4. Battery compartment
  5. Cover (battery compartment)
  Use
  Installing the battery
  1. Remove the cover from the battery compartment.
  2. Insert a battery (AA) into the battery compartment.
  3. Place the cover onto the battery compartment.
  Installing VHS-C cassette
  1. Move the open/close switch into the direction of the arrow to open the lid.
  2. Place the VHS-C cassette into the VHS-C cassette compartment.
  3. Close the lid until the open/close switch clicks into place.
  Removing the VHS-C cassette
  1. Move the open/close switch into the direction of the arrow to open the lid.
  Note: The VHS-C cassette will rewind automatically.
  2. Remove the VHS-C cassette from the VHS-C cassette compartment.
  3. Close the lid until the open/close switch clicks into place.
  Safety
  General safety
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other
  purposes than described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or
  defective, replace the device immediately.
  Do not expose the device to water or moisture.
  Battery safety
  Use only the batteries mentioned in the manual.
  Do not install batteries in reverse polarity.
  Do not short-circuit or disassemble the batteries.
  Do not expose the batteries to water.
  Do not expose the batteries to re or excessive heat.
  Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product,
  remove the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time.
  If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse
  with water.
  Cleaning and maintenance
  Warning!
  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it
  with a new device.
  Do not immerse the device in water or other liquids.
  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
  Clean the inside of the device using a soft brush.
  Beschrijving Nederlands
  De VHS-C-cassetteadapter is een apparaat ter grootte van een normale VHS-cassette,
  ontworpen om de VHS-C-cassette in een gewone videorecorder af te spelen.
  1. Open/dicht-schakelaar
  2. VHS-C-cassettecompartiment
  3. Deksel (VHS-C-cassettecompartiment)
  4. Batterijcompartiment
  5. Klep (batterijcompartiment)
  Gebruik
  De batterij installeren
  1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
  2. Plaats een batterij (AA) in het batterijcompartiment.
  3. Plaats het deksel op het batterijcompartiment.
  De VHS-C-cassette installeren
  1. Beweeg de open/dicht-schakelaar in de richting van de pijl om het deksel te openen.
  2. Plaats de VHS-C-cassette in het VHS-C-cassettecompartiment.
  3. Sluit het deksel totdat de open/dicht-schakelaar op zijn plaats klikt.
  De VHS-C-cassette verwijderen
  1. Beweeg de open/dicht-schakelaar in de richting van de pijl om het deksel te openen.
  Opmerking: De VHS-C-cassette wordt automatisch teruggespoeld.
  2. Verwijder de VHS-C-cassette uit het VHS-C-cassettecompartiment.
  3. Sluit het deksel totdat de open/dicht-schakelaar op zijn plaats klikt.
  Veiligheid
  Algemene veiligheid
  Lees de handleiding voor gebruik aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere
  raadpleging.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat
  niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een
  beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
  Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
  Batterijveiligheid
  Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
  Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
  Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
  Stel de batterijen niet bloot aan water.
  Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
  Batterijen kunnen gaan lekken wanneer deze volledig zijn ontladen. Verwijder de
  batterijen wanneer u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaat om
  schade aan het product te voorkomen.
  Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk
  spoelen met water.
  Reiniging en onderhoud
  Waarschuwing!
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang
  het dan door een nieuw apparaat.
  Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
  Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, droge doek.
  Reinig de binnenkant van het apparaat met een zachte borstel.
  Beschreibung Deutsch
  Der VHS-C-Kassettendapter, der die Größe einer normalen VHS-Kassette hat, kann VHS-C-
  Kassetten in einem gewöhnlichen Videorecorder (VCR) wiedergeben.
  1. Önen-/Schließen-Schalter
  2. VHS-C-Kassettenfach
  3. Deckel (VHS-C-Kassettenfach)
  4. Batteriefach
  5. Deckel (Batteriefach)
  Gebrauch
  Einsetzen der Batterie
  1. Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach.
  2. Setzen Sie eine Batterie (AA) in das Batteriefach ein.
  3. Setzen Sie den Deckel auf das Batteriefach.
  Einsetzen einer VHS-C-Kassette
  1. Bewegen Sie den Önen-/Schließen-Schalter in Pfeilrichtung, um den Deckel zu önen.
  2. Setzen Sie die VHS-C-Kassette in das VHS-C-Kassettenfach ein.
  3. Schließen Sie den Deckel, bis der Önen-/Schließen-Schalter einrastet.
  Entfernen der VHS-C-Kassette
  1. Bewegen Sie den Önen-/Schließen-Schalter in Pfeilrichtung, um den Deckel zu önen.
  Hinweis: Die VHS-C-Kassette wird automatisch zurückgespult.
  2. Entfernen Sie die VHS-C-Kassette aus dem VHS-C-Kassettenfach.
  3. Schließen Sie den Deckel, bis der Önen-/Schließen-Schalter einrastet.
  Sicherheit
  Allgemeine Sicherheit
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren
  Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für
  den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät
  beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
  Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
  Batteriesicherheit
  Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
  Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
  Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
  Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
  Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
  Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine
  Beschädigung des Produkts zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das
  Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
  Falls Batterieüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie
  die Flüssigkeit sofort mit Wasser fort.
  Reinigung und Pege
  Warnung!
  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet,
  tauschen Sie es gegen ein neues aus.
  Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
  Reinigen Sie das Innere des Geräts mit einer weichen Bürste.
  Descripción Español
  El adaptador de cinta VHS-C es un dispositivo del tamaño de una cinta VHS normal,
  diseñado para reproducir la cinta VHS-C en un grabador de vídeo (VCR) común.
  1. Interruptor de apertura/cierre
  2. Compartimento de cinta VHS-C
  3. Tapa (compartimento de cinta VHS-C)
  4. Compartimento de la pila
  5. Cubierta (compartimento de la pila)
  Uso
  Instalación de la pila
  1. Retire la cubierta del compartimento de la pila.
  2. Introduzca una pila (AA) en el compartimento de la pila.
  3. Coloque la cubierta en el compartimento de la pila.
  Instalación de la cinta VHS-C
  1. Mueva el interruptor de apertura/cierre en la dirección de la echa para abrir la tapa.
  2. Coloque la cinta VHS-C en el compartimento de la cinta VHS-C.
  3. Cierre la tapa hasta que el interruptor de apertura/cierre encaje en posición.
  Retirada de la cinta VHS-C
  1. Mueva el interruptor de apertura/cierre en la dirección de la echa para abrir la tapa.
  Nota: La cinta VHS-C se rebobinará automáticamente.
  2. Retire la cinta VHS-C del compartimento de la cinta VHS-C.
  3. Cierre la tapa hasta que el interruptor de apertura/cierre encaje en posición.
  Seguridad
  Seguridad general
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una
  nalidad distinta a la descrita en el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el
  dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
  Seguridad de las pilas
  Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
  No instale las pilas con la polaridad invertida.
  No cortocircuite ni desmonte las pilas.
  No exponga las pilas al agua.
  No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
  Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños
  en el producto, saque las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos
  prolongados de tiempo.
  Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente
  con agua.
  Limpieza y mantenimiento
  ¡Advertencia!
  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente,
  sustitúyalo por uno nuevo.
  No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
  Limpie el interior del dispositivo con un cepillo suave.
  Description Français
  L’adaptateur de cassette VHS-C est un appareil de la taille d’une cassette VHS normale et
  conçu pour lire une cassette VHS-C dans un lecteur de cassette vidéo (VCR) normal.
  1. Interrupteur ouvrir/fermer
  2. Compartiment de cassette VHS-C
  3. Couvercle (compartiment de cassette VHS-C)
  4. Compartiment de pile
  5. Couvercle (compartiment de pile)
  Usage
  Installation de pile
  1. Retirez le couvercle du compartiment de pile.
  2. Insérez une pile (AA) dans le compartiment de pile.
  3. Placez le couvercle sur le compartiment de pile.
  Installation de cassette VHS-C
  1. Déplacez l’interrupteur ouvrir/fermer dans le sens de la èche pour ouvrir le couvercle.
  2. Placez la cassette VHS-C dans le compartiment de cassette VHS-C.
  3. Fermez le couvercle pour enclencher l’interrupteur ouvrir/fermer.
  Retrait de cassette VHS-C
  1. Déplacez l’interrupteur ouvrir/fermer dans le sens de la èche pour ouvrir le couvercle.
  Remarque: La cassette VHS-C se rembobine automatiquement.
  2. Sortez la cassette VHS-C du compartiment de cassette VHS-C.
  3. Fermez le couvercle pour enclencher l’interrupteur ouvrir/fermer.
  Sécurité
  Sécurité générale
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence
  ultérieure.
  Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres
  ns que celles décrites dans le manuel.
  N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.
  Sil’appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
  N’exposez pas l’appareil à l’eau ou à l’humidité.
  Sécurité des piles
  Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
  N’installez pas les piles selon une polarité inversée.
  Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
  N’exposez pas les piles à l’eau.
  N’exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
  Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d’endommager l’appareil, retirez
  les piles si vous laissez l’appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
  Si du liquide s’échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements,
  rincez immédiatement à l’eau.
  Nettoyage et maintenance
  Avertissement !
  N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
  Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou autres liquides.
  Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.
  Nettoyez l’intérieur de l’appareil avec une brosse douce.
  Descrizione Italiano
  L’adattatore per videocassette VHS-C è un dispositivo delle dimensioni di una normale
  videocassetta VHS, progettato per riprodurre le videocassette VHS-C in un videoregistratore
  standard (VCR).
  1. Interruttore di apertura/chiusura
  2. Vano per videocassette VHS-C
  3. Coperchio (vano videocassette VHS-C)
  4. Vano batterie
  5. Coperchio (vano batterie)
  Uso
  Installazione della batteria
  1. Rimuovere il coperchio dal vano batterie.
  2. Inserire una batteria (AA) nel vano batterie.
  3. Collocare il coperchio sul vano batterie.
  Installazione della cassetta VHS-C
  1. Spostare l’interruttore di apertura/chiusura in direzione della freccia per aprire il coperchio.
  2. Collocare la cassetta VHS-C nel vano per videocassette VHS-C.
  3. Chiudere il coperchio per far scattare in posizione l’interruttore di apertura/chiusura.
  Rimozione della videocassetta VHS-C
  1. Spostare l’interruttore di apertura/chiusura in direzione della freccia per aprire il coperchio.
  Nota: La videocassetta VHS-C si riavvolge automaticamente.
  2. Rimuovere la cassetta VHS-C dal vano per videocassette VHS-C.
  3. Chiudere il coperchio per far scattare in posizione l’interruttore di apertura/chiusura.
  Sicurezza
  Istruzioni generali
  Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per
  riferimenti futuri.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi
  diversi da quelli descritti nel manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato
  o difettoso, sostituirlo immediatamente.
  Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
  Sicurezza relativa alla batteria
  Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.
  Non installare le batterie invertendo la polarità.
  Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.
  Non esporre le batterie all’acqua.
  Non esporre le batterie a amme o calore eccessivo.
  Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare
  di danneggiare il prodotto, rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito
  per periodi prolungati.
  Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare
  immediatamente con acqua.
  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!
  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente,
  sostituirlo con uno nuovo.
  Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
  Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
  Pulire l’interno del dispositivo con una spazzola morbida.
  Descrição Português
  O adaptador de cassete VHS-C é um dispositivo com o tamanho de uma cassete VHS normal,
  concebido para reproduzir a cassete VHS-C num gravador de vídeo (VCR) normal.
  1. Interruptor de abertura/fecho
  2. Compartimento da cassete VHS-C
  3. Tampa (compartimento da cassete VHS-C)
  4. Compartimento da pilha
  5. Tampa (compartimento das pilhas)
  Utilização
  Colocação da pilha
  1. Retire a tampa do compartimento da pilha.
  2. Coloque uma pilha (AA) no compartimento da pilha.
  3. Coloque a tampa no compartimento da pilha.
  Colocação da cassete VHS-C
  1. Desloque o interruptor de abertura/fecho na direcção da seta para abrir a tampa.
  2. Coloque a cassete VHS-C no compartimento da cassete VHS-C.
  3. Feche a tampa até que o interruptor de abertura/fecho encaixe.
  Remoção da cassete VHS-C
  1. Desloque o interruptor de abertura/fecho na direcção da seta para abrir a tampa.
  Nota: A cassete VHS-C irá rebobinar automaticamente.
  2. Retire a cassete VHS-C do compartimento da cassete VHS-C.
  3. Feche a tampa até que o interruptor de abertura/fecho encaixe.
  Segurança
  Segurança geral
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para
  consulta futura.
  Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo
  para outras nalidades além das descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o
  dispositivo estiver danicado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
  Não exponha o dispositivo a água ou humidade.
  Segurança das pilhas
  Utilize apenas as pilhas indicadas neste manual.
  Não instale as pilhas com polaridade invertida.
  Não coloque as pilhas em curto-circuito nem as desmonte.
  Não exponha as pilhas a água.
  Não exponha as pilhas a fogo ou calor excessivo.
  As pilhas facilmente apresentam fugas quando totalmente descarregadas. Para evitar
  danos ao produto, retire as pilhas sempre que não for utilizar o produto durante
  longos períodos de tempo.
  Se o líquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou vestuário, lave imediatamente
  com água.
  Limpeza e manutenção
  Aviso!
  Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
  Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente,
  substitua-o por um dispositivo novo.
  Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
  Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
  Limpe o interior do dispositivo com uma escova macia.
  Beskrivelse Dansk
  VHS-C-kassetteadapteren er et apparet på størrelse med en normal VHS-kassette, som er
  udviklet til at afspille VHS-C-kassetter i almindelige videoafspillere (VCR).
  1. Åben/luk-kontakt
  2. VHS-C-kassetterum
  3. Låg (VHS-C-kassetterum)
  4. Batterirum
  5. Dæksel (batterirum)
  Anvendelse
  Montering af batteriet
  1. Fjern dækslet fra batterirummet.
  2. Indsæt et batteri (AA) i batterirummet.
  3. Anbring dækslet på batterirummet.
  Montering af VHS-C-kassetten
  1. Flyt åben/luk-kontakten i pilens retning for at åbne låget.
  2. Anbring VHS-C-kassetten i VHS-C-kassetterummet.
  3. Luk låget, så åben/luk-kontakten klikker på plads.
  Udtagning af VHS-C-kassetten
  1. Flyt åben/luk-kontakten i pilens retning for at åbne låget.
  Bemærk: VHS-C-kassetten spoler automatisk tilbage.
  2. Fjern VHS-C-kassetten fra VHS-C-kassetterummet.
  3. Luk låget, så åben/luk-kontakten klikker på plads.
  Sikkerhed
  Generel sikkerhed
  Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til
  fremtidig brug.
  Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end
  dem, som er beskrevet i vejledningen.
  Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er
  beskadiget eller defekt, skal det omgående udskiftes.
  Udsæt ikke apparatet for vand eller fugt.
  Batterisikkerhed
  Brug kun de batterier, som er nævnt i vejledningen.
  Installer ikke batterierne med omvendt polaritet.
  Kortslut eller afmonter ikke batterierne.
  Udsæt ikke batterierne for vand.
  Udsæt ikke batterierne for ild eller overdreven varme.
  Batterier kan lække, når de er fuldt aadede. For at undgå skade på produktet skal
  batterierne ernes, når de produktet efterlades uden opsyn i et længere tidsrum.
  Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skal du omgående skylle med vand.
  Rengøring og vedligeholdelse
  Advarsel!
  Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
  Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det
  udskiftes med et nyt.
  Sænk ikke apparatet ned i vand eller andre væsker.
  Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.
  Rengør apparatet indvendigt med en blød børste.
  Beskrivelse Norsk
  VHS-C kassettadapteren er en enhet på størrelse med en vanlig VHS-kassett som er
  designet for å spille av VHS-C-kassetter i en vanlig videomaskin (VCR).
  1. Åpne/lukke-bryter
  2. VHS-C-kassettrom
  3. Lokk (VHS-C-kassettrom)
  4. Batterirom
  5. Deksel (batterirom)
  Bruk
  Sette i batteriet
  1. Fjern dekselet fra batterirommet.
  2. Sett ett batteri (AA) inn i batterirommet.
  3. Plasser dekselet på batterirommet.
  Sette i VHS-C-kassette
  1. Flytt åpne/lukke-bryteren i retning av pilen for å åpne dekselet.
  2. Plasser VHS-C-kassetten inn i VHS-C-kassettrommet.
  3. Lukk lokket til åpne/lukke-bryteren klikke på plass.
  Ta ut VHS-C-kassetten
  1. Flytt åpne/lukke-bryteren i retning av pilen for å åpne dekselet.
  Merk: VHS-C-kassetten spoler seg tilbake automatisk.
  2. Ta ut VHS-C-kassetten fra VHS-C-kassettrommet.
  3. Lukk lokket til åpne/lukke-bryteren klikke på plass.
  Sikkerhet
  Generell sikkerhet
  Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
  Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn
  det som er beskrevet i bruksanvisningen.
  Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes
  umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
  Ikke utsett enheten for vann eller fuktighet.
  Batterisikkerhet
  Bruk bare batteriene som er nevnt i denne veiledningen.
  Ikke sett inn batterier i omvendt polaritet.
  Ikke kortslutt eller demonter batteriene.
  Ikke utsett batteriene for vann.
  Ikke utsett batteriene for brann eller overdreven varme.
  Batterier er mer utsatt for lekkasje når de helt utladet. For å unngå skader på produktet,
  ta ut batteriene når du forlater produktet uten tilsyn i lengre perioder.
  Hvis væske fra batteriene kommer i kontakt med hud eller klær skal du skylle med
  vann umiddelbart.
  Rengjøring og vedlikehold
  Advarsel!
  Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
  Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den
  med en ny enhet.
  Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
  Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
  Rengjør utsiden av enheten med en myk børste.
  Beskrivning Svenska
  VHS-C-kassettadaptern är en enhet i samma storlek som en vanlig VHS-kassett, designad
  för att spela upp VHS-C-kassetter i en vanlig videobandspelare (VCR).
  1. Öppna/stäng-brytare
  2. VHS-C-kassettfack
  3. Lock (VHS-C-kassettfack)
  4. Batterifack
  5. Lock (batterifack)
  Användning
  Installera batteriet
  1. Ta bort batterifackets lock.
  2. Sätt i ett batteri (AA) i batterifacket.
  3. Placera locket på batterifacket.
  Installera VHS-C-kassetten
  1. Flytta öppna/stäng-brytaren i samma riktning som pilen för öppning av locket.
  2. Placera VHS-C-kassetten i VHS-C-kassettfacket.
  3. Stäng locket tills öppna/stäng-brytaren klickar på plats.
  Ta bort VHS-C-kassetten
  1. Flytta öppna/stäng-brytaren i samma riktning som pilen för öppning av locket.
  Obs: VHS-C-kassetten spolas tillbaka automatiskt.
  2. Ta bort VHS-C-kassetten från VHS-C-kassettfacket.
  3. Stäng locket tills öppna/stäng-brytaren klickar på plats.
  Säkerhet
  Allmän säkerhet
  Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna
  använda den igen.
  Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra
  ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
  Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad
  eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
  Utsätt inte enheten för vatten eller fukt.
  Batterisäkerhet
  Använd endast de batterier som omnämns i denna bruksanvisning.
  Montera inte batterierna med polerna felvända.
  Kortslut eller öppna inte batterierna.
  Utsätt inte batterierna för vatten.
  Utsätt inte batterierna för eld eller kraftig värme.
  Det nns risk för att batterierna läcker när de är helt urladdade. Undvik skada på produkten
  genom att avlägsna batterierna när produkten inte används under längre perioder.
  Om batterivätska kommer i kontakt med din hud eller din kläder, skölj omedelbart
  med vatten.
  Rengöring och underhåll
  Varning!
  Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
  Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
  Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
  Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.
  Rengör enhetens insida med en mjuk borst.
  Kuvaus Suomi
  VHS-C-kasettiadapteri on normaalin VHS-kasetin kokoinen laite, joka on suunniteltu
  toistamaan VHS-C-kasetteja tavallisessa videotallentimessa (VCR).
  1. Avaa/sulje-kytkin
  2. VHS-C-kasettitila
  3. Kansi (VHS-C-kasettitila)
  4. Paristotila
  5. Kansi (paristotila)
  Käyttö
  Pariston asennus
  1. Poista paristotilan kansi.
  2. Laita paristo (AA) paristotilaan.
  3. Laita paristotilan kansi takaisin paikalleen.
  VHS-C-kasetin asennus
  1. Avaa kansi siirtämällä avaa/sulje-kytkin nuolen suuntaan.
  2. Laita VHS-C-kasetti VHS-C-kasettitilaan.
  3. Sulje kansi varmistaen, että avaa/sulje-kytkin lukittuu paikalleen.
  VHS-C-kasetin poisto
  1. Avaa kansi siirtämällä avaa/sulje-kytkin nuolen suuntaan.
  Huomaa: VHS-C-kasetti kelautuu alkuun automaattisesti.
  2. Poista VHS-C-kasetti VHS-C-kasettitilasta.
  3. Sulje kansi varmistaen, että avaa/sulje-kytkin lukittuu paikalleen.
  Turvallisuus
  Yleinen turvallisuus
  Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
  Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun
  kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
  Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai
  viallinen, vaihda laite välittömästi.
  Älä altista laitetta vedelle ja kosteudelle.
  Paristoturvallisuus
  Käytä vain käsikirjassa mainittuja paristoja.
  Älä asenna paristoja väärin päin.
  Älä aiheuta paristoissa oikosulkua tai pura niitä.
  Älä altista paristoja vedelle.
  Älä altista paristoja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
  Akut saattavat vuotaa, kun ne ovat täysin tyhjät. Jotta tuote ei vaurioidu, poista
  paristot jättäessäsi tuotteen valvomatta pitemmäksi aikaa.
  Jos paristoista vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele
  välittömästi vedellä.
  Puhdistus ja huolto
  Varoitus!
  Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
  Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
  Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
  Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.
  Puhdista laite sisäpuolelta pehmeällä harjalla.
  Περιγραφή Ελληνικά
  Ο αντάπτορας κασέτας VHS-C είναι μια συσκευή στο μέγεθος μιας κανονικής κασέτας VHS,
  που έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγει κασέτες VHS-C σε μια συνήθη συσκευή αναπαραγωγής
  βίντεο (VCR).
  1. Διακόπτης άνοιγμα/κλείσιμο
  2. Χώρος κασέτας VHS-C
  3. Καπάκι (χώρος κασέτας VHS-C)
  4. Θήκη μπαταριών
  5. Κάλυμμα (θήκη μπαταρίας)
  Χρήση
  Εγκατάσταση της μπαταρίας
  1. Απομακρύνετε το κάλυμμα από το χώρο μπαταρίας.
  2. Τοποθετήστε μια μπαταρία (AA) στη θήκη μπαταριών.
  3. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θήκη μπαταρίας.
  Εγκατάσταση της κασέτας VHS-C
  1. Μετακινήστε τον διακόπτη ανοίγματος/κλεισίματος στην κατεύθυνση του βέλους
  για να ανοίξετε το καπάκι.
  2. Τοποθετήστε την κασέτα VHS-C στο χώρο κασέτας.
  3. Κλείστε το καπάκι έως ότου ο διακόπτης ανοίγματος/κλεισίματος κουμπώσει στη θέση του.
  Απομάκρυνση της κασέτας VHS-C
  1. Μετακινήστε τον διακόπτη ανοίγματος/κλεισίματος στην κατεύθυνση του βέλους
  για να ανοίξετε το καπάκι.
  Σημείωση: Η κασέτα VHS-C θα ξανατυλιχτεί αυτόματα.
  2. Απομακρύνετε την κασέτα VHS-C από το χώρο κασέτας VHS-C.
  3. Κλείστε το καπάκι έως ότου ο διακόπτης ανοίγματος/κλεισίματος κουμπώσει στη θέση του.
  Ασφάλεια
  Γενική ασφάλεια
  Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για
  μελλοντική αναφορά.
  Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε
  τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα.
  Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
  Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή υγρασία.
  Ασφάλεια μπαταριών
  Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
  Μην εγκαθιστάτε μπαταρίες με αντίστροφη πολικότητα.
  Μην βραχυκυκλώνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
  Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε νερό.
  Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή υπερβολική θερμότητα.
  Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διαρροής των μπαταριών εάν αποφορτιστούν πλήρως.
  Προς αποφυγή ζημιάς στο προϊόν, αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αφήνετε το προϊόν
  ανεπιτήρητο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
  Εάν υγρό των μπαταριών έρθει σε επαφή με το δέρμα ή το ρουχισμό, ξεπλύνετε
  αμέσως με νερό.
  Καθαρισμός και συντήρηση
  Προειδοποίηση!
  Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
  Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά,
  αντικαταστήστε την με μια νέα.
  Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
  Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί.
  Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας μια μαλακιά βούρτσα.
  Opis Polski
  Adapter kasetowy VHS-C jest urządzeniem o rozmiarze normalnej kasety VHS, przeznaczonym
  do odtwarzania kasety VHS-C w zwykłym magnetowidzie.
  1. Przełącznik otwierania/zamykania
  2. Komora kasety VHS-C
  3. Pokrywa (komora kasety VHS-C)
  4. Gniazdo baterii
  5. Osłona (gniazdo baterii)
  Użytkowanie
  Instalacja baterii
  1. Zdjąć osłonę z gniazda baterii.
  2. Włożyć baterię (AA) do gniazda baterii.
  3. Umieścić osłonę na gnieździe baterii.
  1
  5
  3
  2
  4
  VCON100BK
  VHS-C cassette adapter

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Nedis VCON100BK or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Nedis VCON100BK owners to properly answer your question.

View the manual for the Nedis VCON100BK here, for free. This manual comes under the category Audio / video converters and has been rated by 1 people with an average of a 9.6. This manual is available in the following languages: English, Dutch, Hungarian, Greek, Slovak, Turkish, Romanian, Finnish, Norwegian, Polish, Danish, Portuguese, Swedish, Italian, Spanish, French, German, Slovene. Do you have a question about the Nedis VCON100BK or do you need help?

Nedis VCON100BK specifications

Brand Nedis
Model VCON100BK
Product Audio / video converter
EAN 5412810300235
Language English, Dutch, Hungarian, Greek, Slovak, Turkish, Romanian, Finnish, Norwegian, Polish, Danish, Portuguese, Swedish, Italian, Spanish, French, German, Slovene
Filetype PDF

Related products Nedis VCON100BK

  Related product manuals

  Audio / video converter Nedis

  Add manual

  Do you have a manual that you would like to add?