Maxwell MW-1053 ST manual

Maxwell MW-1053 ST

On this page you find the Maxwell MW-1053 ST manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Maxwell
Model
MW-1053 ST
Product
EAN
9120048695875
Language
English, German, Russian, Romanian, Ukrainian
Filetype
PDF
Fierbător
Instrucţiune de exploatare
Fierbătorul este destinat pentru fierberea apei.
Descriere
1. Balon din sticlă
2. Gradaţie a nivelului de apă
3. Filtru de sită
4. Capac
5. Tastă deschidere capac
6. Mâner
7. Buton de conectare/deconectare «0/I»
8. Suport
9. Locaş pentru rularea cablului de alimentare
Atenţie!
Pentru o protecţie suplimentară, vă sfătuim să instalaţi
un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul
electric. Acest RCD trebuie acţioneze la o intensitate
reziduală maximă de 30 mA, pentru instalare cereţi sfatul
instalatorului.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune înainte de utilizarea
aparatului şi păstraţi-o pentru consultări ulterioare.
Folosiţi aparatul conform destinaţiei şi în scopurile
menţionate în prezenta instrucţiune. Utilizarea greşită a
aparatului poate duce la defectarea acestuia, cauzarea de
prejudicii utilizatorului şi proprietăţii lui.
Asiguraţi-vă tensiunea de lucru a aparatului cores-
punde cu tensiunea din reţeaua electrică.
Cablul de alimentare este dotat cu fişă de tip «euro»;
conectaţi-o doar la prize electrice prevăzute cu
împâmântare.
Pentru a evita riscul de apariţie a incendiului nu utili-
zaţi maşon de reducţie la conectarea fierbătorului la
priza electrică.
Nu folosiţi fierbătorul în baie. Nu-l utilizaţi în apropierea
piscinelor sau a altor recipiente umplute cu apă.
Nu folosiţi fierbătorul în apropierea surselor de căldură
sau a flăcării deschise.
Nu folosiţi fierbătorul în afara încăperilor.
Nu lăsaţi fierbătorul conectat nesupravegheat.
Plasaţi fierbătorul pe o suprafaţa plană şi stabilă, nu-l
puneţi pe marginea mesei.
Înainte de a porni fierbătorul, asiguraţi-vă acesta
este aşezat pe suport fără înclinări.
Folosiţi numai suportul care este inclus în set.
Nu lăsaţi cablul de alimentare atîrne de pe masă,
şi asiguraţi-vă el nu se atinge de suprafeţe fierbinţi
şi margini ascuţite ale mobilei. Lungimea cablului de
alimentare poate fi reglata prin fixarea cablului in locul
pentru rularea cablului.
Nu atingeţi cablul de alimentare şi fişa cablului de ali-
mentare cu mâinile ude.
Nu conectaţi fierbătorul fără apă.
Nu turnaţi apă în fierbător atunci cînd el se află pe
suport.
Înainte de a deschide capacul, ridicaţi fierbătorul de
pe suport.
Utilizaţi fierbătorul numai pentru fierberea apei, este
interzisă încălzirea sau fierberea altor lichidelor în
fierbător.
Aveţi grijă ca nivelul apei din fierbător să nu se situeze
sub nivelul minim «MIN» şi nu depăşească nivelul
maxim «MAX». În caz de umplere dincolo de nivelul
maxim apa se poate vărsa în timpul fierberii.
Pentru a evita opărirea cu aburi fierbinţi, nu vă aplecaţi
deasupra fierbătorului în funcţionare.
Nu utilizaţi fierbătorul fără filtru sau cu capacul neîn-
chis.
Nu deschideţi capacul în timpul fierberii apei.
Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale fierbătorului, apu-
caţi-l doar de mîner.
Atenţie! Manipulaţi cu grijă balonul de sticlă, acesta se
poate sparge dacă fierbătorul a căzut sau dacă a fost
lovit accidental (de exemplu, de chiuveta metalică în
timp ce îl umpleţi cu apă).
Respectaţi precauţie cînd deplasaţi fierbătorul plin cu
apă fiartă.
Nu luaţi fierbătorul de pe suport în timpul funcţionării
lui. Înainte de a lua fierbătorul de pe suport, deconec-
taţi-l, mutând butonul de conectare/deconectare în
poziţia «0», apoi puteţi să-l ridicaţi de pe suport.
De fiecare dată înainte de curăţare, precum şi în
cazul în care nu utilizaţi aspiratorul, deconectaţi-l de
la reţeaua electrică. Pentru deconectare trageţi de
fişă, nu de cablu.
Pentru a evita şocul electric nu scufundaţi dispozitivul
şi suportul în apă sau alte lichide.
Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de spă-
lat vase.
Nu permiteţi copiilor folosească fierbătorul în cali-
tate de jucarie.
Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru a fi utili-
zat de către copii şi persoane cu dizabilităţi. Aceştia
pot utiliza dispozitivul doar în cazuri în care persoana
responsabilă pentru siguranţa acestora le-a explicat
instrucţiunile corespunzătoare de utilizare a dispoziti-
vului şi pericolele legate de utilizarea necorespunza-
toare a acestuia.
Păstraţi dispozitivul în locuri neaccesibile pentru copii.
Din motive de siguranţa copiilor nu lăsaţi pungile de
polietilenă, utilizate în calitate de ambalaj fără supra-
veghere.
Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu pungile
de polietilenă sau pelicula pentru ambalare. Pericol
de asfixiere!
Periodic verificaţi integritatea cablului de alimentare
şi a fişei cablului de alimentare. Nu folosiţi fierbătorul
dacă corpul fierbătorului, balonul din sticlă, suportul,
fişa sau cablul de alimentare prezintă defecţiuni.
Este interzisă repararea dispozitivului de sine stătător.
În caz de defecţiuni deconectaţi aparatul de la reţeaua
electrică şi apelaţi la un service autorizat.
Transportaţi aparatul numai în ambalajul producă-
torului.
Păstraţi dispozitivul în locuri neaccesibile pentru copii.
APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI CASNIC
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
În caz de transportare sau păstrare a aparatului la
temperaturi joase este necesară ţinerea acestuia la
temperatura camerei cel puţin două ore.
Scoateţi fierbătorul din ambalaj, şi îndepărtaţi toate
etichetele care ar împiedica funcţionarea aparatului.
Asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a aparatului cores-
punde cu tensiunea din reţeaua electrică.
Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză elec-
trică.
Luaţi fierbătorul de pe suport (8), deschideţi capacul
(4), apăsînd butonul (5).
Umpleţi fierbătorul cu apă până la indicatorul nivelului
maxim «MAX», închideţi bine capacul (4), aşezaţi fier-
bătorul pe suport (8).
Remarcă: Pentru determinarea nivelului de apă folosiţi
gradaţiile (2).
Porniţi fierbătorul apăsând pe tasta (7) «0/I», ilumina-
rea balonului fierbătorului se va aprinde.
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconecta auto-
mat, iluminarea se va stinge. Goliţi de apă şi repetaţi
fierberea de 2-3 ori.
Remarcă:
Înainte de a ridica fierbătorul de pe suport asiguraţi-vă
că tasta (7) «0/I» se află în poziţia «0».
Utilizarea
Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză elec-
trică.
Luaţi fierbătorul de pe suport (8), deschideţi capacul
fierbătorului (4), apăsînd butonul (5). Nu umpleţi fire-
bătorul cu apă mai jos de nivelul «MIN» şi dincolo de
nivelul maxim «MAX». Pentru determinarea nivelului
de apă folosiţi gradaţiile (2).
Închideţi capacul (4), aşezaţi fierbătorul pe suport (8).
Porniţi fierbătorul, mutând tasta (7) «0/I» în poziţia «I»,
iluminarea balonului fierbătorului se va aprinde.
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconecta auto-
mat, iluminarea se va stinge.
Înainte de a ridica fierbătorul de pe suport (8), asigu-
raţi-vă că tasta (7) se află în poziţia «0».
După oprirea fierbătorului aşteptaţi 10-20 de secun-
de, după care puteţi porni din nou fierbătorul pentru
a fierbe apa.
Dacă aţi pornit accidental fierbătorul, iar nivelul apei
în acesta este mai jos de limita minimă, va acţiona
siguranţa termică automată şi fierbătorul se va opri.
În acest caz, ridicaţi fierbătorul de pe suport (8) şi
lăsaţi-l să se răcească 5-10 minute. După care umpleţi
fierbătorul cu apă şi porniţi-l, aparatul va funcţiona în
regim normal.
Atenţie!
Manipulaţi cu grijă balonul de sticlă (1), acesta se
poate sparge dacă fierbătorul a căzut sau dacă a fost
lovit accidental (de exemplu, de chiuveta metalică în
timp ce îl umpleţi cu apă).
Pentru a evita opărirea cu aburi fierbinţi, nu vă aplecaţi
deasupra fierbătorului în funcţionare.
Curăţare şi întreţinere
Înainte de curăţare deconectaţi fierbătorul de la reţea-
ua electrică, goliţi-l de apă şi permiteţi-i se răceas-
că.
Ştergeţi suprafaţa exterioară a fierbătorului cu o cârpă
umedă sau un burete. Pentru înlăturarea murdăriei
folosiţi detergenţi delicaţi, nu folosiţi perii de metal şi
detergenţi abrazivi.
Nu scufundaţi fierbătorul şi suportul în apă sau în
alte lichide.
Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de spă-
lat vase.
Curăţaţi filtrul (3) fierbătorului de murdărie în mod
regulat. Întoarceţi fierbătorul cu orifciul de scurgere
spre sine, luaţi filtrul (3) de partea de sus şi scoateţi-l.
Spălaţi filtrul, instalaţi-l la loc.
Îndepărtarea depunerelor de calcar
Depunerile de calcar din interiorul fierbătorului influen-
ţează calităţile gustative ale apei, precum şi schimbul
de căldură dintre apă şi elementul de încălzire.
Pentru înlăturarea depunerilor de calcar umpleţi fier-
bătorul pînă la nivelul maxim cu apă, în care dizolvaţi
oţet de bucătărie în proporţie de 2:1.
Încălziţi apa pînă la fierbere şi lăsaţi-o în fierbător
peste noapte. Dimineaţa vărsaţi lichidul, umpleţi fier-
bătorul cu apă pînă la nivelul maxim, fierbeţi-o şi
vărsaţi-o.
Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar pot fi utili-
zate soluţii speciale, destinate pentru curăţarea fier-
bătorelor electrice.
Curăţaţi fierbătorul de depunerile de calacar în mod
regulat.
Păstrare
Înainte de a plasa fierbătorul pentru păstrare pe ter-
men lung, decnectaţi-l de la reţea, vărsaţi apă şi lăsaţi
să se răcească.
Fixaţi cablul de alimentare în locaşul pentru
rularea cablului (9).
Păstraţi dispozitivul într-un loc uscat şi
răcoros, inaccesibil pentru copii.
Conţinut pachet
Fierbător – 1 buc.
Suport – 1 buc.
Intrucţiune – 1 buc.
Specificaţii tehnice
Alimentarea electrică: 220-240 V ~ 50 Hz
Consum de putere de: 1850-2200 W
Volumul maxim de apă: 1,7 l
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
caracteristicile dispozitivelor fără anunţare prealabilă.
Termenul de funcţionare a dispozitivului - 3 ani
Durata de funcţionare a cântarului – 3 ani
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat, rugăm
adresaţi la distribuitorul regional sau la compania,
unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanţie se
realizează cu condiţia prezentării bonului de plată sau a
oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea
produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor EMC, în-
tocmite în conformitate cu Directiva 2004/108/
EC i Directiva cu privire la electrosecuritate/
joasă tensiune 2006/95/EC.
romÂnĂ/ moldoveneascĂ
6
Шайнек
Пайдалану бойынша нұсқаулық
Шайнек суды қайнатуға ғана арналған.
Сипаттамасы
1. Шыны құты
2. Су деңгейінің бағаны
3. Торлы сүзгіш
4. Қақпақ
5. Қақпақты ашу пернесі
6. Сап
7. «0/I» іске қосу/айыру пернесі
8. Тіреу
9. Желілік бауды орайтын орын
Назар аударыңыз!
Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден аспайтын
номиналды жұмыс істеу тоғы бар қорғаушы ажыратқыш
құрылғыны (ҚАҚ) орнатып қойған жөн; ҚАҚ-ты орнату
үшін маманға жолығу керек.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электроприборды пайдаланбас бұрын, осы пайдалану
нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық
материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей
мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Приборды дұрыс
қолданбау оның бұзылуына және пайдаланушыға неме-
се оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге сәйкес
болуына көз жеткізіңіз.
Желілік шнур «евроашамен» жабдықталған; оны
жерге сенімді қосылған байланысы бар электр розет-
касына қосыңыз.
Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін
шайнекті электр розеткасына қосқан кезде өткізуші
тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
Шайнекті жуынатын бөлмелерде пайдаланбаңыз.
Шайнекті бассейндердің немесе су толтырылған
басқа да ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз.
Шайнекті тікелей жылу көзіне немесе ашық отқа
жақын жерде пайдаланбаңыз.
Шайнекті бөлмеден тыс жерде пайдалануға тыйым
салынады.
Іске қосылған шайнекті қараусыз қалдырмаңыз.
Шайнекті тегіс және тұрақты бетте пайдаланыңыз,
шайнекті үстелдің шетіне қоймаңыз.
Іске қосу алдында, шайнек тұғырда қисық
орнатылмағанына көз жеткізіңіз.
Тек жеткізу жинағына кіретін тұғырды пайдаланыңыз.
Желілік шнурдың үстелден салбырап тұруын,
сондай-ақ ыстық беттерге және жиһаздың өткір
жиектеріне тиюін болдырмаңыз. Желілік баудың
ұзындығын оны желілік бауды орайтын жерге бекітіп
реттеуге болады.
Желілік бауды және желілік баудың айыртетігін сулы
қолмен ұстамаңыз.
Шайнекті сусыз пайдаланбаңыз.
Тұғырда тұрған шайнекке су құймаңыз.
Қақпақты ашу алдында, шайнекті тіреуден шешіңіз.
Шайнекті тек суды қайнату үшін пайдаланыңыз,
кез келген басқа сұйықтықтарды қыздыруға немесе
қайнатуға тыйым салынады.
Шайнектегі судың деңгейі «MIN» минималды
белгісінен төмен және «MAX» максималды белгіден
жоғары болмауын қадағалаңыз. Максималды белгі
деңгейінен асып кеткен жағдайда қайнап жатқан су
қайнау кезінде шашырауы мүмкін.
Ыстық буға күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған
шәйнектің шүмегінің үстіне еңкеймеңіз.
Шайнекті сүзгішсіз немесе толық жабылмаған
қақпақпен пайдаланбаңыз.
Су қайнап жатқан кезде шайнектің қақпағын ашуға
тыйым салынады.
Шайнектің ыстық беттеріне қол тигізбеңіз, сабынан
ғана ұстаңыз.
Назар аударыңыз! Шайнектің шыны құтысын
пайдаланғанда аса сақ болыңыз, құты шайнек
құлағанда немесе шайнекке су толтырғанда металл
қолжуғышқа кездейсоқ соғылып сынуы мүмкін.
Қайнаған суға толы шайнекті жылжытқан кезде абай
болыңыз.
Жұмыс істеп тұрған шайнекті тіреуден шешуге тыйым
салынады. Егер шайнекті шешу қажеттілігі туындаса,
қосу/сөндіру батырмасын «0» күйіне ауыстырып, оны
сөндіріңіз, ал содан кейін тіреуден шешіңіз.
Шаңсорғышты әрбір тазалау алдында, сондай
ақ оны пайдаланбайтын болған жағдайда электр
желісінен ажыратып отырыңыз. Құрылғыны электр
желісінен ажыратқан кезде, оны желі шнурынан
тартпай, ашасынан ұстаңыз.
Электр тоғының соғу қаупін болдырмас үшін прибор-
ды және тұғырды суға немесе кез келген басқа да
сұйықтыққа батырмаңыз.
Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
салмаңыз.
Шайнекті балаларға ойыншық ретінде бермеңіз.
Балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдардың
қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты
қауіпсіз пайдалану және оны дұрыс пайдаланбаған
кезде пайда болатын қауіптер туралы сәйкес және
түсінікті нұсқаулықтар берілген болмаса, берілген
құрылғы олардың пайдалануына арналмаған.
Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде
сақтаңыз.
Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама
ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді
қадағалаусыз қалдырмаңыз.
Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакет-
термен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат
бермеңіз. Тұншығу қаупі!
Желілік бау мен желілік айыртетіктің оқшаулануының
күйін тұрақты тексеріп тұрыңыз. Шайнектің
корпусының, шыны құтының, тіреудың, желілік
ашаның немесе желілік шнурдың бүлінген жерлері
бар болған жағдайда, шайнекті пайдаланбаңыз.
Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тыйым салына-
ды. Ақаулар табылған жағдайда құрылғыны электр
желісінен ажыратыңыз да, рұқсаты бар (уәкілетті)
сервис орталығына жолығыңыз.
Құрылғыны тек зауыттық орауда ғана тасымалдаңыз.
Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде
сақтаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
Құрылғыны төмен температура кезінде
тасымалдаған немесе сақтаған жағдайда оны
бөлме температурасында екі сағаттан кем емес
уақыт ұстаған жөн.
Шәйнекті ораудан шығарыңыз, құрылғының
жұмысына кедергі болатын кез-келген жапсырма-
ларды жойыңыз.
Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге сәйкес
болуына көз жеткізіңіз.
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
сұғыңыз.
Шайнекті тіреуден (8) алып тастаңыз, пернені (5)
басып, қақпақты (4) ашыңыз.
Шайнекке суды «MAX» максималды деңгей
көрсеткішіне дейін құйыңыз да, қақпақты (4) тығыз
жабыңыз, шайнекті тұғырға (8) орнатыңыз.
Ескерту: Судың деңгейінің анықтау үшін бағанын (2)
пайдаланыңыз
«0/I» пернесін (7) басып шайнекті қосыңыз,
шайнектiң колбасының жарығы жанады.
Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді,
жарығы сөніп қалады. Суды төгіңіз және суды
қайнату рәсімін 2-3 рет қайталаңыз.
Ескерту:
Шәйнекті тұғырдан шешіп алмас бұрын, «0/I»
пернесінің (7) «0» күйде тұрғанын тексеріп алыңыз.
Пайдаланылуы
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
сұғыңыз.
Шайнекті тіреуден (8) алып тастаңыз, пернені (5)
басып, қақпақты (4) ашыңыз. Шайнекке суды «MIN»
минималды белгісінен төмен емес және «MAX»
максималды белгіден асырмай құйыңыз. Судың
деңгейінің анықтау үшін бағанын (2) пайдаланыңыз
Қақпақты (4) жабыңыз, шайнекті тұғырға (8)
орналастырыңыз.
«0/I» пернесін (7) «I» күйіне ауыстырып шайнекті
қосыңыз, колбасының жарығы жанады.
Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді,
жарығы сөніп қалады.
Шәйнекті тіреуден (8) шешіп алмас бұрын,
пернесінің (7) «0» күйде тұрғанын тексеріп алыңыз.
Шайнек сөнгеннен кейін 10-20 секунд күтіңіз, осы-
дан кейін сіз оны суды қайта қайнату үшін қайтадан
қоса аласыз.
Егер сіз шәйнекті абайсызда аз суымен қосып
қалсаңыз, онда автоматты термосақтандырғыш
іске қосылады, бұл кезде шәйнек ажыратыла-
ды. Бұл жағдайда шәйнекті тұғырдан (8) алып
қойыңыз да, 5-10 минут бойы оны суытыңыз. Содан
кейін шайнекке суды толтыру және оны іске қосу
қажет, құрылғы қалыпты режимде жұмыс істеуді
жалғастырады.
Назар аударыңыз!
Шыны құтысын (1) пайдаланғанда аса сақ
болыңыз, құты шайнек құлағанда немесе шайнек-
ке су толтырғанда металл қолжуғышқа кездейсоқ
соғылып сынуы мүмкін.
Ыстық буға күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған
шәйнектің шүмегінің үстіне еңкеймеңіз.
Тазалау және күтім
Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз,
суын төгіңіз және шәйнекке салқындауға беріңіз.
Шәйнектің сыртқы бетін дымқыл шүберекпен неме-
се ысқышпен сүртіңіз. Кірді кетіру үшін жұмсақ
тазартқыш заттарды пайдаланыңыз, металдан
жасалған қылшақтарды және қажайтын жуғыш зат-
тарды пайдаланбаңыз.
Шайнек пен тұғырды суға немесе кез келген басқа
да сұйықтықтарға батырмаңыз.
Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
салмаңыз.
Шәйнектің сүзгіні (3) үнемі кірден тазартып
отырыңыз. Шайнекті шүмегімен өзіңізге қарай
бұрыңыз, сүзгіні (3) үстіңгі жағынан ұстап, шығарып
алыңыз. Сүзгішті жуыңыз, және оны орнына
орнатыңыз.
Қақты жою
Шайнектің ішінде түзілетін қақ, судың дәмдік сапа-
сына әсер етеді, сондай-ақ су мен қыздырғыш
элементтің арасындағы жылу алмасуды бұзады.
Қақты кетіру үшін ас сірке суы 2:1 пропорциясы бой-
ынша араластырылған суды шайнектің ең жоғарғы
деңгейіне дейін толтырыңыз.
Сұйықтықты қайнатыңыз да, оны түнге қалтырыңыз.
Таңертең сұйықты төгіп тастаңыз, шайнекті ең
жоғарғы деңгейге дейін сумен толытырыңыз да, оны
қайнатып, содан кейін төгіп тастаңыз.
Қақты кетіру үшін электр шайнектеріне арналған
арнайы заттарды пайдалануға болады.
Шайнекті қақтан мезгілімен тазартып тұрыңыз.
Сақтау
Құрылғыны ұзақ уақытқа сақтап қойғанға дейін, оны
желіден ажыратыңыз, суын төгіңіз және құрылғыға
салқындауға уақыт беріңіз.
Желілік шнурды шнур оралатын жерге (9) бекітіңіз.
Шайнекті құрғақ, салқын, балалардың қолдары
жетпейтін жерде сақтаңыз.
Жеткізу жинағы
Шайнек – 1 дн.
Тіреу – 1 дн.
Нұсқаулық – 1 дн.
Техникалық сипаттары
Электрқорегі: 220-240 В ~ 50 Гц
Қажет ететін қуаты: 1850-2200 Вт
Судың максималды көлемі: 1,7 л
Өндіруші құрылғылардың сипаттамаларын алдын-ла
хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды.
Прибордың қызмет ету мерзімі – 3 жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер
дилерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы
гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.
Бұл тауар ЕМС жағдайларға сәйкес
келедi негiзгi Мiндеттемелер 2004/108/
EC Дерективаның ережелерiне енгiзiлген
Төменгi Ережелердiң Реттелуi 2006/95/
EC
ҚАЗАҚША
542
Kettle
Instruction manual
The kettle is intended for water boiling.
Description
1. Glass flask
2. Water level scale
3. Mesh filter
4. Lid
5. Lid opening button
6. Handle
7. On/Off button «0/I»
8. Base
9. Cord storage
Attention!
For additional protection it is reasonable to install
a residual current device (RCD) with nominal
operation current not exceeding 30 mA. To install
RCD contact a specialist.
SAFETY MEASURES
Before using the unit, read this instruction
carefully. Keep these instructions for further
reference.
Use the unit according to its intended purpose
only, as it is stated in this user manual.
Mishandling the unit can lead to its breakage
and cause harm to the user or damage to his/
her property.
Make sure that the operating voltage of the
kettle corresponds to the voltage of your
mains.
The power cord is equipped with a “euro-
plug”; plug it into the socket with reliable
grounding contact.
To avoid risk of fire, do not use adapters for
connecting the kettle to the mains.
Do not use the kettle in bathrooms. Do not
use the kettle near swimming pools or other
containers filled with water.
Do not use the kettle near heat sources and
open flame.
Do not use the kettle outdoors.
Do not leave the operating kettle unattended.
Place the kettle on a flat stable surface; do
not place the kettle on the edge of the table.
Before switching the kettle on, make sure that
it is placed on the base evenly.
Use only the base supplied with the unit.
Do not let the cord hang from the edge of the
table and make sure it does not touch hot
surfaces or sharp edges of furniture. You can
adjust the power cord length by fixing it in the
cord storage.
Do not touch the power cord and power plug
with wet hands.
Do not switch the kettle on if it is empty.
Do not fill the kettle with water if it is put on
the base.
Take the kettle off the base before opening
the lid.
Use the kettle only for water boiling; do not
heat or boil other liquids.
Ensure that the water level in the kettle is not
below the minimal mark «MIN» and not above
the maximal mark «MAX». If the water level
exceeds the maximal mark, boiling water can
splash out from the kettle.
To avoid burns by hot steam, do not bend
over the kettle spout while it is operating.
Do not use the kettle without the filter or if the
lid is not closed tightly.
Do not open the kettle lid while water boiling.
Do not touch hot surfaces of the kettle; take it
only by the handle.
Attention! Be careful when handling the
glass flask of the kettle; dropping of kettle
or accidental hitting (for instance, against a
metal sink when filling the kettle with water)
can break the flask.
Be careful while carrying the kettle filled with
boiling water.
Do not remove the operating kettle from the
base. Before taking the kettle off the base,
switch it off by setting the on/off button to
the «0» position and then remove the kettle
from the base.
Unplug the kettle every time before clean-
ing or when you do not use it. When unplug-
ging the unit, do not pull the power cord, hold
the plug.
To avoid electric shock, do not immerse the
unit and base into water or any other liquids.
Do not wash the kettle and base in a dish-
washing machine.
Do not allow children to use the kettle as a toy.
This unit is not intended for usage by children
or disabled persons, unless they are given all
the necessary and understandable instruc-
tions by a person who is responsible for their
safety on safety measures and information
about danger that can be caused by improper
usage of the unit.
Keep the unit out of reach of children.
For children safety reasons, do not leave
polyethylene bags, used as a packaging,
unattended.
Attention! Do not allow children to play with
polyethylene bags or packaging film. Danger
of suffocation!
Check the power cord and plug integrity peri-
odically. Do not use the kettle if its body, glass
flask, base, power plug or power cord have
damages.
Do not repair the unit by yourself. If you find
any damages, unplug the unit and apply to an
authorized service center.
Transport the unit in the original package only.
Keep the unit out of reach of children.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
USAGE ONLY
BEFORE THE FIRST USE
After unit transportation or storage at low
temperature it is necessary to keep it for at
least two hours at room temperature before
switching on.
Unpack the kettle, remove any stickers that
can prevent unit operation.
Make sure that the operating voltage of the
unit corresponds to the voltage of your mains.
Insert the power plug into the mains socket.
Take the kettle off the base (8) and open the
lid (4) by pressing the button (5).
Fill the kettle with water till the «MAX» water
level mark, close the lid (4) tightly, place the
kettle on the base (8).
Note: Determine the water level using the scale
(2).
Switch the kettle on by pressing the “0/I” but-
ton (7), the flask illumination will light up.
Once water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically, the illumination
will go out. Pour out water and repeat the
water boiling procedure 2-3 times.
Note:
Before removing the kettle from the base,
make sure that the «0/I» button (7) is in the
«0» position.
Usage
Insert the power plug into the mains socket.
Take the kettle off the base (8) and open the
lid (4) by pressing the button (5). Fill the kettle
with water; the water level must not be below
the minimal mark «MIN» and not above the
maximal mark «MAX». Determine the water
level using the scale (2).
Close the lid (4), place the kettle on the base
(8).
Switch the kettle on by moving the «0/I» but-
ton (7) to the «I» position, the flask illumina-
tion will light up.
Once water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically, the illumination
will go out.
Before removing the kettle from the base (8),
make sure that the button (7) is in the «0»
position.
After switching the kettle off, wait for 10-20
seconds, then you can switch it on again for
water re-boiling.
If you accidentally switched the kettle on with
insufficient amount of water, the automatic
thermal switch will be on and the kettle will be
switched off. In this case take the kettle off
the base (8) and let it cool down for 5-10 min-
utes. Then fill it with water and switch it on,
the kettle will operate in normal mode.
Attention!
Be careful when handling the glass flask (1);
dropping of kettle or accidental hitting (for
instance, against a metal sink or when filling
the kettle with water) can break the flask.
To avoid burns by hot steam, do not bend
over the kettle spout while it is operating.
Cleaning and care
Before cleaning, disconnect the unit from the
mains, pour out water and let the unit cool
down completely.
Wipe the outer surface of the kettle with a
damp cloth or a sponge. Use soft detergents
to remove dirt; do not use metal brushes and
abrasives.
Do not immerse the kettle and base into water
or any other liquids.
Do not wash the kettle and base in a dish-
washing machine.
Regularly clean the kettle filter (3) from
obstruction. Place the kettle with the spout
facing you, take the filter (3) by its upper part
and pull it out. Wash the filter, install it back
to its place.
Descaling
Scale, appearing inside the kettle, influenc-
es the water taste and disturbs the heat
exchange between water and heating ele-
ment.
To remove scale, fill the kettle with a mixture
of one part ordinary vinegar and two parts
water till the maximal water level mark.
Boil the liquid and leave it in the unit over-
night. In the morning pour out the liquid, fill
the kettle with water till the maximal water
level mark, boil and pour the water out.
You can use special detergents for electric
kettles to remove scale.
Clean the kettle from scale regularly.
Storage
Before taking the kettle away for storage,
unplug it, pour out water and let the unit cool
down.
Fix the power cord in the cord storage (9).
Keep the kettle away from children in a dry
cool place.
Delivery set
Kettle – 1 pc.
Base – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
Technical specifications
Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Power consumption: 1850-2200 W
Maximal water capacity: 1.7 L
The manufacturer preserves the right to
change the specifications of the unit without a
preliminary notification.
Unit operating life is 3 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can
be obtained from the dealer from whom the
appliance was purchased. The bill of sale or
receipt must be produced when making any
claim under the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the
Council Directive 2004/108/EC and to
the Law Voltage Regulation 2006/95/
EC
ENGLISH
Wasserkocher
Bedienungsanleitung
Der Wasserkocher ist fürs Wasserkochen bestimmt.
Beschreibung
1. Glaskolben
2. Wasserstandsanzeiger
3. Siebfilter
4. Deckel
5. Taste der Deckelöffnung
6. Handgriff
7. Ein-/Ausschalttaste «0/I»
8. Untersatz
9. Kabelaufbewahrung
Achtung!
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter
mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Stromversorgungskreis
aufzustellen. Wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie
diese für weitere Referenz auf.
Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsmäßig und
laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäße
Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen
gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer
hervorrufen.
Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des
Wasserkochers und die Netzspannung übereinstimmen.
Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausgestat-
tet; stecken Sie diesen in die Steckdose mit sicherer
Erdung ein.
Verwenden Sie keine Adapterstecker beim Anschließen
des Wasserkochers an das Stromnetz, um Brandrisiko
zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im Badezimmer
zu benutzen. Benutzen Sie den Wasserkocher in der
Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit Wasser
gefüllten Wasserbehältern nicht.
Benutzen Sie den Wasserkocher in der Nähe von
Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher draußen zu
benutzen.
Lassen Sie den eingeschalteten Wasserkocher nie unbe-
aufsichtigt.
Benutzen Sie den Wasserkocher auf einer geraden und
stabilen Oberfläche, stellen Sie ihn an den Tischrand
nicht auf.
Vor der Einschaltung des Geräts vergewissern Sie sich,
dass der Wasserkocher auf dem Untersatz aufrecht
steht.
Benutzen Sie nur den mitgelieferten Untersatz.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch
nicht herabhängt und heiße Oberflächen und
scharfe Möbelkanten nicht berührt. Die Länge des
Netzkabels kann man regeln, indem man es in der
Kabelaufbewahrung befestigt.
Berühren Sie das Netzkabel und den Netzstecker mit
nassen Händen nicht.
Schalten Sie den Wasserkocher ohne Wasser nicht ein.
Es ist nicht gestattet, Wasser in den Wasserkocher ein-
zugießen, wenn er auf dem Untersatz steht.
Nehmen Sie den Wasserkocher vom Untersatz, bevor
Sie den Deckel öffnen.
Benutzen Sie den Wasserkocher nur fürs Wasserkochen;
es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu
erwärmen oder aufzukochen.
Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Wasserkocher
nicht unter der «MIN»-Wasserstandsmarke und nicht
über der «MAX»-Wasserstandsmarke liegt. Das kochende
Wasser kann sich beim Übersteigen der «MAX»-
Wasserstandsmarke während des Kochens ausgießen.
Beugen Sie sich über der Tülle während des
Wasserkocherbetriebs nicht, um Dampfverbrühung zu
vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Filter oder mit
undicht geschlossenem Deckel zu benutzen.
Öffnen Sie den Wasserkocherdeckel während des
Wasserkochens nicht.
Berühren Sie die heißen Oberflächen des Wasserkochers
nicht, halten Sie ihn nur am Handgriff.
Achtung! Gehen Sie mit dem Glaskolben des
Wasserkochers vorsichtig um, der Kolben kann beim
Sturz des Wasserkochers oder beim zufälligen Stoß
(zum Beispiel, auf ein metallisches Spülbecken wäh-
rend der Auffüllung des Wasserkochers mit Wasser)
zerbrechen.
Seien Sie beim Übertragen des mit kochendem Wasser
befüllten Wasserkochers vorsichtig.
Es ist nicht gestattet, den eingeschalteten Wasserkocher
vom Untersatz abzunehmen. Bevor Sie den
Wasserkocher vom Untersatz abnehmen, schalten Sie
ihn aus, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste in die Position
«0» umstellen, dann nehmen Sie ihn vom Untersatz ab.
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz immer ab, wenn
Sie es nicht benutzen oder Reinigung vornehmen möch-
ten. Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abtrennen
vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen. Halten Sie
den Stecker.
Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz ins Wasser
oder andere Flüssigkeiten, um das Stromschlagrisiko
zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
Es ist nicht gestattet, Kindern den Wasserkocher als
Spielzeug zu geben.
Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten
Personen nicht genutzt werden, außer wenn die Person,
die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ihnen entspre-
chende und verständliche Anweisungen über sichere
Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner fal-
schen Nutzung gibt.
Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzugäng-
lichen Ort auf.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten,
die als Verpackung verwendet werden, nie ohne
Aufsicht.
Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
Verpackungsfolien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels und des
Netzsteckers periodisch. Es ist nicht gestattet, den
Wasserkocher zu benutzen, wenn das Gehäuse des
Wasserkochers, der Glaskolben, der Untersatz, der
Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind.
Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparie-
ren. Bei der Feststellung von Beschädigungen trennen
Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an
einen autorisierten Kundendienst.
Transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzugäng-
lichen Ort auf.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT
GEEIGNET
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen transpor-
tiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor der Nut-
zung bei der Raumlufttemperatur nicht weniger als zwei
Stunden bleiben.
Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpackung
heraus und entfernen Sie alle Aufkleber, die die Nutzung
des Geräts stören.
Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des
Geräts und die Netzspannung übereinstimmen.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Nehmen Sie den Wasserkocher vom Untersatz (8) ab
und öffnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste (5)
drücken.
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur „MAX“-
Wasserstandsmarke auf, machen Sie den Deckel (4)
dicht zu und stellen Sie den Wasserkocher auf den
Untersatz (8) auf.
Anmerkung: Um den Wasserstand festzustellen, benutzen
Sie den Wasserstandsanzeiger (2).
Schalten Sie den Wasserkocher mit der Ein-/
Ausschalttaste «0/I» (7) ein, dabei leuchtet die
Glaskolbenbeleuchtung auf.
Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab und die Beleuchtung
erlischt. Gießen Sie das Wasser ab und wiederholen Sie
die Kochprozedur zwei- bis dreimal.
Anmerkung:
Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen des
Wasserkochers vom Untersatz, dass sich die Taste (7)
«0/I» in der Position «0» befindet.
Verwendung
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Nehmen Sie den Wasserkocher vom Untersatz (8) ab und
öffnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste (5) drücken.
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser nicht unter der
„MIN“-Wasserstandsmarke und nicht über der „MAX“-
Wasserstandsmarke auf. Um den Wasserstand festzustel-
len, benutzen Sie den Wasserstandsanzeiger (2).
Machen Sie den Deckel (4) zu und stellen Sie den
Wasserkocher auf den Untersatz (8).
Schalten Sie den Wasserkocher ein, indem Sie die Ein-/
Ausschalttaste «0/I» (7) in die Position «I» umstellen,
dabei leuchtet die Glaskolbenbeleuchtung auf.
Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der Wasserkocher
automatisch ab und die Beleuchtung erlischt.
Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen des
Wasserkochers vom Untersatz (8), dass sich die Taste
(7) in der Position «0» befindet.
Warten Sie nach dem Ausschalten des Wasserkochers
10-20 Sekunden ab, danach können Sie ihn wieder ein-
schalten, um Wasser aufzukochen.
Falls Sie den Wasserkocher mit ungenügendem
Wasserstand zufällig eingeschaltet haben, spricht
das Sicherungselement automatisch an und der
Wasserkocher schaltet sich aus. In diesem Fall nehmen
Sie den Wasserkocher vom Untersatz (8) ab und lassen
Sie ihn 5-10 Minuten lang abkühlen. Dann befüllen Sie
den Wasserkocher mit Wasser und schalten Sie ihn ein,
das Gerät wird im normalen Betrieb funktionieren.
Achtung!
Gehen Sie mit dem Glaskolben (1) vorsichtig um, der
Kolben kann beim Sturz des Wasserkochers oder beim
zufälligen Stoß (zum Beispiel, auf ein metallisches Spül-
becken während der Auffüllung des Wasserkochers mit
Wasser) zerbrechen.
Beugen Sie sich über der Tülle während des Wasserko-
cherbetriebs nicht, um Dampfverbrühung zu vermei-
den.
Reinigung und Pflege
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz
ab, gießen Sie Wasser aus und lassen Sie den
Wasserkocher abkühlen.
Wischen Sie die Außenoberfläche des Wasserkochers
mit einem feuchten Tuch oder einem Schwamm ab.
Für Entfernung von Verschmutzungen nutzen Sie wei-
che Reinigungsmittel, aber keine Metallbürsten und
Abrasivmittel.
Tauchen Sie den Wasserkocher und seinen Untersatz ins
Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht ein.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
Reinigen Sie den Filter (3) des Wasserkochers von
Verschmutzungen regelmäßig. Wenden Sie die Tülle des
Wasserkochers Ihnen zu, greifen Sie den Oberteil des
Filters (3) und nehmen Sie ihn heraus. Spülen Sie den
Filter und stellen Sie ihn zurück auf.
Kalkentfernung
Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers
bildet, beeinflusst die Geschmackseigenschaften des
Wassers und verletzt den Wärmeaustausch zwischen
Wasser und dem Heizelement.
Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie den
Wasserkocher bis zur maximalen Wasserstandsmarke
mit Wasser-Essig-Lösung (2:1) auf.
Kochen Sie die Flüssigkeit auf und lassen Sie diese im
Wasserkocher über Nacht bleiben. Am Morgen gießen
Sie die Flüssigkeit ab, befüllen Sie den Wasserkocher
mit Wasser bis zur „MAX“-Wasserstandsmarke, kochen
Sie es auf und gießen Sie das Wasser ab.
Zur Entkalkung können Sie spezielle Entkalkungsmittel
für elektrische Wasserkocher verwenden.
Führen Sie die Entkalkung des Wasserkochers regel-
mäßig aus.
Aufbewahrung
Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung wegpa-
cken, trennen Sie es vom Stromnetz ab, gießen Sie Wasser
ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.
Befestigen Sie das Netzkabel in der Kabelaufbewahrung
(9).
Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen
und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
Lieferumfang
Wasserkocher – 1 St.
Untersatz – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung: 1850-2200 W
Fassungsvermögen: 1,7 l
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und tech-
nische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung
zu verändern.
Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man
beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen.
Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der
Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder
die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den Forde-
rungen der elektromagnetischen Verträglichkeit,
die in 2004/108/EC-Richtlinie des Rates und den
Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspan-
nungsgeräte vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
Чайник
Инструкция по эксплуатации
Чайник предназначен для кипячения воды.
Описание
1. Стеклянная колба
2. Шкала уровня воды
3. Сетчатый фильтр
4. Крышка
5. Клавиша открытия крышки
6. Ручка
7. Клавиша включения/выключения «0/I»
8. Подставка
9. Место намотки сетевого шнура
Внимание!
Для дополнительной защиты целесообразно в
цепи питания установить устройство защитного
отключения (УЗО) с номинальным током
срабатывания, не превышающим 30 мА, для
установки УЗО обратитесь к специалисту.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации электроприбора
внимательно прочитайте настоящую инструкцию
и сохраните её для использования в качестве
справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому
назначению, как изложено в данной инструкции.
Неправильное обращение с прибором может
привести к его поломке, причинению вреда
пользователю или его имуществу.
Убедитесь в том, что рабочее напряжение чай-
ника соответствует напряжению электросети.
Сетевой шнур снабжён «евровилкой»; вклю-
чайте её в электрическую розетку, имеющую
надёжный контакт заземления.
Во избежание риска возникновения пожара не
используйте переходники при подключении
чайника к электрической розетке.
Не используйте чайник в ванных комнатах. Не
пользуйтесь чайником вблизи бассейнов или
других ёмкостей, наполненных водой.
Не используйте чайник в непосредственной
близости от источников тепла или открытого
пламени.
Запрещается использовать чайник вне поме-
щений.
Не оставляйте включённый чайник без при-
смотра.
Используйте чайник на ровной и устойчивой
поверхности, не ставьте чайник на край стола.
Перед включением убедитесь в том, что чайник
установлен на подставке без перекосов.
Используйте только ту подставку, которая вхо-
дит в комплект поставки.
Не допускайте, чтобы сетевой шнур свеши-
вался со стола, а также следите, чтобы он не
касался горячих поверхностей и острых кромок
мебели. Длину сетевого шнура можно регули-
ровать, закрепив его в месте намотки шнура.
Не прикасайтесь к сетевому шнуру и к вилке
сетевого шнура мокрыми руками.
Не включайте чайник без воды.
Не наливайте воду в чайник, стоящий на под-
ставке.
Прежде чем открыть крышку, снимите чайник
с подставки.
Используйте чайник только для кипячения
воды, запрещается подогревать или кипятить
любые другие жидкости.
Следите за тем, чтобы уровень воды в чайни-
ке был не ниже минимальной отметки «MIN» и
не выше максимальной отметки «MAX». Если
уровень воды выше максимальной отметки,
кипящая вода может выплеснуться из чайника.
Чтобы избежать ожога горячим паром, не
наклоняйтесь над носиком работающего чай-
ника.
Не используйте чайник без фильтра или с
неплотно закрытой крышкой.
Запрещается открывать крышку чайника во
время кипячения воды.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям чай-
ника, беритесь только за ручку.
Внимание! Осторожно обращайтесь со сте-
клянной колбой чайника, она может разбиться
в результате падения чайника или при случай-
ном ударе (например, о металлическую рако-
вину при наполнении чайника водой).
Соблюдайте осторожность при переносе чай-
ника, наполненного кипятком.
Запрещается снимать работающий чайник с
подставки. Прежде чем снять чайник с под-
ставки, отключите его, переведя клавишу
включения/выключения в положение «0», а
затем снимите чайник с подставки.
Всякий раз перед чисткой или в том случае,
если вы чайником не пользуетесь, отключайте
его от электрической сети. Отключая устрой-
ство от электрической сети, не тяните за сете-
вой шнур, а держитесь за вилку.
Во избежание удара электрическим током не
погружайте устройство и подставку в воду или
в любые другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудомо-
ечную машину.
Не разрешайте детям использовать чайник в
качестве игрушки.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми и людьми с ограни-
ченными возможностями, если только лицом,
отвечающим за их безопасность, им не даны
соответствующие и понятные им инструкции
о безопасном пользовании устройством и тех
опасностях, которые могут возникать при его
неправильном использовании.
Храните устройство в местах, недоступных для
детей.
Из соображений безопасности детей не остав-
ляйте полиэтиленовые пакеты, используемые
в качестве упаковки, без надзора.
Внимание! Не разрешайте детям играть с
полиэтиленовыми пакетами или упаковочной
плёнкой. Опасность удушья!
Периодически проверяйте состояние сетевого
шнура и вилки сетевого шнура. Не пользуйтесь
чайником, если имеются какие-либо повреж-
дения корпуса, стеклянной колбы, подставки,
сетевой вилки или сетевого шнура.
Запрещается самостоятельно ремонтировать
устройство. При обнаружении неисправностей
отключите устройство от электрической сети и
обратитесь в авторизованный (уполномочен-
ный) сервисный центр.
Перевозите устройство только в заводской
упаковке.
Храните устройство в местах, недоступных для
детей.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После транспортировки или хранения
устройства при пониженной температуре
необходимо выдержать его при комнатной
температуре не менее двух часов.
Извлеките чайник из упаковки, удалите любые
наклейки, мешающие работе устройства.
Убедитесь в том, что рабочее напряжение
устройства соответствует напряжению элек-
тросети.
Вставьте вилку сетевого шнура в электриче-
скую розетку.
Снимите чайник с подставки (8), откройте
крышку (4), нажав на клавишу (5).
Наполните чайник водой до индикатора мак-
симального уровня «MAX», плотно закройте
крышку (4), установите чайник на подстав-
ке (8).
Примечание: Для определения уровня воды
используйте шкалу (2).
Включите чайник, нажав на клавишу (7) «0/I»,
загорится подсветка колбы чайника.
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится, подсветка погаснет. Слейте воду
и повторите процедуру кипячения воды 2-3
раза.
Примечание:
Перед снятием чайника с подставки убеди-
тесь в том, что клавиша (7) «0/I» находится в
положении «0» .
Использование
Вставьте вилку сетевого шнура в электриче-
скую розетку.
Снимите чайник с подставки (8), откройте
крышку чайника (4), нажав на клавишу (5).
Наполните чайник водой не ниже минималь-
ной отметки «MIN» и не выше максимальной
отметки «MAX». Для определения уровня воды
пользуйтесь шкалой (2).
Закройте крышку (4), расположите чайник на
подставке (8).
Включите чайник, переведя на клавишу (7)
«0/I» в положение «I», загорится подсветка
колбы.
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится, подсветка погаснет.
Прежде чем снять чайник с подставки (8),
убедитесь в том, что клавиша (7) находится в
положении «0».
После отключения чайника подождите 10-20
секунд, а затем его можно включить для
повторного кипячения воды.
Если вы случайно включили чайник c недоста-
точным количеством воды, сработает авто-
матический термопредохранитель, чайник
отключится. В этом случае снимите чайник с
подставки (8), дайте ему остыть течение 5-10
минут. Затем заполните чайник водой и вклю-
чите, прибор будет работать в нормальном
режиме.
Внимание!
Осторожно обращайтесь со стеклянной
колбой (1), она может разбиться при падении
чайника или в результате случайного удара
(например, о металлическую раковину при
наполнении чайника водой).
Чтобы избежать ожога горячим паром, не
наклоняйтесь над носиком работающего
чайника.
Чистка и уход
Перед чисткой отключите устройство от элек-
трической сети, слейте воду и дайте чайнику
остыть.
Протрите внешнюю поверхность чайни-
ка влажной тканью или губкой. Для удале-
ния загрязнений используйте мягкие чистя-
щие средства, не используйте металлические
щетки и абразивные моющие средства.
Не погружайте чайник и подставку в воду или в
любые другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудомо-
ечную машину.
Регулярно очищайте фильтр (3) чайника от
загрязнений. Поверните чайник носиком к
себе, возьмитесь за верхнюю часть фильтра
(3) и извлеките его. Промойте фильтр, устано-
вите его место.
Удаление накипи
Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет
на вкусовые качества воды нарушает тепло-
обмен между водой и нагревательным эле-
ментом.
Для удаления накипи наполните чайник до
максимального уровня водой с разведённым в
ней столовым уксусом в пропорции 2:1.
Доведите жидкость до кипения и оставьте её
на ночь. Утром слейте жидкость, наполните
чайник водой до максимального уровня, про-
кипятите и слейте воду.
Для удаления накипи можно использовать
специальные средства, предназначенные для
электрочайников.
Регулярно очищайте чайник от накипи.
Хранения
Прежде чем убрать чайник на длительное хра-
нение, отключите его от электрической сети,
слейте воду и дайте устройству остыть.
Сетевой шнур закрепите в месте намотки
шнура (9).
Храните чайник в сухом прохладном месте,
недоступном для детей.
Комплект поставки
Чайник– 1 шт.
Подставка – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Технические характеристки
Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 1850-2200 Вт
Максимальный объём воды: 1,7 л
Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики устройств без
предварительного уведомления.
Срок службы прибора – 3 года
Данное изделие соответствует всем требу-
емым европейским и российским стан-
дартам безопасности и гигиены.
Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41 Локхарт
Роуд, Ванчай, Гонконг
Сделано в КНР
РУССКИЙ
MW-1053.indd 1 31.07.2013 15:08:03

Do you have a question about the Maxwell MW-1053 ST?

If you have a question about the "Maxwell MW-1053 ST", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   1.7
Water level indicator yes
Concealed heating element yes
Filtering yes
On/off switch   yes
Product colour   Silver, Transparent
Overheat protection -
Adjustable thermostat   no
Housing material Glass, Plastic, Nylon
Power
Power   2200
AC input frequency 50
AC input voltage   220 - 240
Ergonomics
Cord storage yes
Cord length   1.8
Auto power off   yes
Cordless yes
Indication light yes