Maxwell MW-1047 W manual

Maxwell MW-1047 W

On this page you find the Maxwell MW-1047 W manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Maxwell
Model
MW-1047 W
Product
EAN
9120048696032
Language
English, German, Russian, Czech, Romanian, Ukrainian
Filetype
PDF
Fierbător MW-1047
Aparatul este destinat pentru fierberea apei.
Descriere
1. Carcasă
2. Indicator nivel maxim de apă «MAX»
3. Capac
4. Mâner
5. Tastă de conectare/deconectare «0/I»
6. Suport
7. Locaş pentru rularea cablului de alimentare
Atenţie!
Pentru o protecţie suplimentar, sfătuim instalaţi
un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul
electric. Acest RCD trebuie să acţioneze la o intensitate
reziduală maximă de 30 mA, pentru instalare cereţi
sfatul instalatorului.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune de exploatare
înainte de utilizarea aparatului şi păstraţi-o pentru
consultări ulterioare.
Folosiţi aparatul conform destinaţiei şi în scopurile
menţionate în prezenta instrucţiune.
Utilizarea greşită a aparatului poate duce la defectarea
acestuia, cauzarea de prejudicii utilizatorului şi
proprietăţii lui.
Asiguraţi-vă tensiunea de lucru a aparatului
corespunde cu tensiunea din reţeaua electrică.
Cablul de alimentare este dotat cu fişă de tip
«euro»; conectaţi-o doar la prize electrice prevăzute
cu împâmântare.
Pentru a evita riscul de apariţie a incendiului nu uti-
lizaţi maşon de reducţie la conectarea fierbătorului
la priza electrică.
Nu folosiţi fierbătorul în baie. Nu-l utilizaţi în apropie-
rea piscinelor sau a altor recipiente umplute cu apă.
Nu folosiţi fierbătorul în apropierea surselor de căl-
dură sau a flăcării deschise.
Nu folosiţi fierbătorul în afara încăperilor.
Nu lăsaţi fierbătorul conectat nesupravegheat.
Plasaţi fierbătorul pe o suprafaţa plană şi stabilă,
nu-l puneţi pe marginea mesei.
Înainte de a porni fierbătorul, asiguraţi-vă că acesta
este aşezat pe suport fără înclinări.
Folosiţi numai suportul care este inclus în set.
Nu lăsaţi cablul de alimentare să atîrne de pe masă,
şi asiguraţi-vă el nu se atinge de suprafeţe
fierbinţi. Lungimea cablului de alimentare poate fi
reglata prin fixarea cablului in locul pentru rularea
cablului.
Nu apucaţi cablul de alimentare şi fişa cablului de
alimentare cu mâinile umede.
Nu conectaţi fierbătorul fără apă.
Nu turnaţi apă în fierbător atunci cînd el se află
pe suport.
Nu utilizaţi fierbătorul cu capacul neînchis.
Utilizaţi fierbătorul numai pentru fierberea apei, este
interzisă încălzirea sau fierberea altor lichidelor în
fierbător.
Aveţi grijă ca nivelul apei din fierbător să nu se situ-
eze sub nivelul minim şi nu depăşească nivelul
«MAX». În caz de umplere dincolo de nivelul maxim
apa se poate vărsa în timpul fierberii.
Pentru a evita opărirea cu aburi fierbinţi, nu vă aple-
caţi deasupra fierbătorului în funcţionare.
Nu deschideţi capacul în timpul fierberii apei.
Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale fierbătorului, apu-
caţi-l doar de mîner.
Mutaţi cu prudenţă fierbătorul ce conţine apă fier-
binte.
Nu luaţi fierbătorul de pe suport în timpul funcţionării
lui. Dacă aveţi nevoie să-l luaţi de pe suport, deco-
nectaţi-l, mutând butonul de conectare/deconectare
în poziţia «0», apoi puteţi să-l ridicaţi de pe suport.
Deconectaţi aparatul de la reţea în cazul în care nu
îl folosiţi sau înainte de curăţare. Pentru deconecta-
re trageţi de fişă, nu de cablu.
Pentru a evita şocul electric nu scufundaţi dispoziti-
vul şi suportul în apă sau alte lichide.
Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de spă-
lat vase.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu
aparatul şi nu le permiteţi se atingă de carcasa
aparatului sau cablul de alimentare în timpul funcţi-
onării aparatului.
Acest aparat nu este destinat pentru folosire de
către copii cu vârsta sub 8 ani.
Acest aparat nu este destinat pentru utilizare de
către persoane (inclusiv copiii sub 8 ani) cu defici-
enţe fizice, nervoase, psihice sau fără cunoştinţe-
le şi experienţa necesară. Utilizarea aparatului de
către astfel de persoane este posibilă doar în cazul
în care sunt supravegheaţi de către persoana res-
ponsabilă cu siguranţa lor, precum şi dacă le-au fost
date instrucţiuni corespunzătoare şi clare cu privire
la folosirea sigură a aparatului şi despre riscurile
care pot apărea în caz de folosire inadecvată.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca
cu aparatul.
Din motive de siguranţă copiilor nu lasaţi pungile de
polietilenă folosite ca ambalaj, fără supraveghere.
Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu pungile
de polietilenă sau pelicula pentru ambalare. Pericol de
asfixiere!
Niciodată nu trageţi de cablul de alimentare atunci
când deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică,
apucaţi de fişă şi scoateţi-o cu atenţie din priză.
Nu desfaceţi singuri aparatul, dacă acesta prezintă
defecţiuni sau dacă a căzut, apelaţi la cel mai apro-
piat centru service autorizat.
Transportaţi aparatul numai în ambalajul produ-
cătorului.
Păstraţi aparatul în locuri inaccesibile pentru copii şi
persoane cu dizabilităţi.
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
În caz de transportare sau păstrare a aparatului la
temperaturi joase este necesară ţinerea acestuia la
temperatura camerei cel puţin două ore.
Scoateţi fierbătorul din ambalaj, şi îndepărtaţi toate
etichetele care ar împiedica funcţionarea aparatu-
lui. Asiguraţi-vă tensiunea de lucru a aparatului
corespunde cu tensiunea din reţeaua electrică.
Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză elec-
trică.
Pentru a umple fierbătorul cu apă ridicaţi-l de pe
suport (6).
Scoateţi capacul fierbătorului (3), pentru aceasta
ridicaţi puţin şi rotiţi capacul fierbătorului (3) în sen-
sul acelor de ceasornic sau în sens contrar acelor
de ceasornic până la ieşirea capacului din orificiul
balonului fierbătorului.
Umpleţi fierbătorul cu apă până la marcajul nivelului
maxim (2) «MAX».
Instalaţi capacul (3) în poziţia iniţială, pentru aceas-
ta introduceţi una dintre ieşiturile de pe capac sub
muchia orificiului balonului fierbătorului şi, rotind
capacul (3) în sensul acelor de ceasornic sau în
sens contrar acelor de ceasornic, aliniaţi cealaltă
ieşitură de pe capac (3) cu canelura de pe muchia
orificiului balonului fierbătorului. Pentru o fixare
sigură a capacului (3) rotiţi-l puţin spre dreapta sau
spre stânga.
Conectaţi fierbătorul, stabilind butonul de conec-
tare/deconectare «0/I» (5) în poziţia «I», indicato-
rul, amplasat în butonul de conectare/deconectare
«0/I» (5), se va aprinde.
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconecta auto-
mat. Goliţi de apă şi repetaţi fierberea de 2-3 ori.
Remarcă:
La utilizarea fierbătorului asiguraţi-vă că butonul de
conectare/deconectare «0/I» (5) nu este blocat de
obiecte străine, iar capacul (3) este bine închis, în
caz contrar deconectarea automată a fierbătorului
va fi imposibilă.
Înainte de a ridica fierbătorul de pe suport asiguraţi-
acesta este oprit, adică tasta de conectare/
deconectare «0/I» (5) se află în poziţia «0».
Utilizarea fierbătorului
Feriţi fierbătorul de căderi, iar balonul ceramic de
lovituri, în special în timpul umplerii fierbătorului cu apă.
Remarcă: Pe partea adversă a suportului (6) este
prevăzut un locaş pentru rularea cablului de alimentare
(7). Ajustaţi cablul de alimentare la lungimea optimă,
rulându-l în modul corespunzător.
Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză
electrică.
Pentru a umple fierbătorul cu apă ridicaţi-l de pe
suport (6).
Scoateţi capacul fierbătorului (3), pentru aceasta
ridicaţi puţin şi rotiţi capacul fierbătorului (3) în sen-
sul acelor de ceasornic sau în sens contrar acelor
de ceasornic până la ieşirea capacului din orificiul
balonului fierbătorului.
Umpleţi fierbătorul cu apă până la marcajul nivelu-
lui maxim (2) «MAX», situat în interiorul balonului
fierbătorului.
Instalaţi capacul (3) în poziţia iniţială, pentru aceas-
ta introduceţi una dintre ieşiturile de pe capac sub
muchia orificiului balonului fierbătorului şi, rotind
capacul (3) în sensul acelor de ceasornic sau în
sens contrar acelor de ceasornic, aliniaţi cealaltă
ieşitură de pe capac (3) cu canelura de pe muchia
orificiului balonului fierbătorului. Pentru o fixare
sigură a capacului (3) rotiţi-l puţin spre dreapta sau
spre stânga.
Aşezaţi fierbătorul cu apă pe suport (6).
Conectaţi fierbătorul, stabilind butonul de conec-
tare/deconectare «0/I» (5) în poziţia «I», indicato-
rul, amplasat în butonul de conectare/deconectare
«0/I» (5), se va aprinde.
Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconecta
automat.
Puteţi opri fierbătorul, fixând tasta de conectare/
deconectare (5) în poziţia «0».
Ridicând fierbătorul de pe suport (6), asiguraţi-vă
acesta este oprit.
După oprirea fierbătorului aşteptaţi 15-30 de secun-
de, după care puteţi porni din nou fierbătorul pentru
a fierbe apa.
Dacă aţi pornit accidental fierbătorul, iar nivelul apei
în acesta este mai jos de limita minimă, va acţiona
siguranţa termică automată şi fierbătorul se va opri.
În acest caz, ridicaţi fierbătorul de pe suport (6) şi
lăsaţi-l se răcească 5-10 minute, apoi umpleţi
fierbătorul cu apă şi porniţi-l, aparatul va funcţiona
în regim normal.
Fiţi atenţi la deschiderea capacului fierbătorului,
deoarece aburii de ieşire sunt foarte fierbinţi.
Îndepărtarea depunerelor de calcar
Depunerile de calcar din interiorul fierbătorului
influenţează calităţile gustative ale apei, precum
şi schimbul de căldură dintre apă şi elementul de
încălzire.
Pentru înlăturarea depunerilor de calcar umpleţi
fierbătorul pînă la nivelul maxim cu apă, în care
dizolvaţi oţet de bucătărie în proporţie de 2:1.
Încălziţi apa pînă la fierbere şi lăsaţi-o în fierbător
peste noapte. Dimineaţa vărsaţi lichidul, umpleţi
fierbătorul cu apă pînă la nivelul maxim, fierbeţi-o
şi vărsaţi-o.
Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar pot fi
utilizate soluţii speciale, destinate pentru curăţarea
fierbătorelor electrice.
Curăţaţi fierbătorul de depunerile de calacar în
mod regulat.
PĂSTRARE
Înainte de a plasa fierbătorul pentru păstrare pe
termen lung, decnectaţi-l de la reţea, vărsaţi apă şi
lăsaţi să se răcească.
Fixaţi cablul de alimentare în locaşul pentru rularea
cablului (7).
Păstraţi dispozitivul într-un loc uscat şi răcoros,
inaccesibil pentru copii.
Conţinut pachet:
1. Fierbător – 1 buc.
2. Suport – 1 buc.
3. Intrucţiune – 1 buc.
Specificaţii tehnice
Alimentarea electrică: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Putere maximă: 1300-1500 W
Volumul maxim de apă: 1,2 l
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
caracteristicile dispozitivelor fără anunţare prealabilă.
Termenul de funcţionare a dispozitivului - 3 ani
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat,
rugăm adresaţi la distribuitorul regional sau la
compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul
de garanţie se realizează cu condiţia prezentării bonului
de plată sau a oricărui alt document financiar, care con-
firmă cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor EMC,
întocmite în conformitate cu Directiva
2004/108/EC i Directiva cu privire la electro-
securitate/joasă tensiune 2006/95/EC.
romÂnĂ/ moldoveneascĂ
6
Шайнек MW-1047
Құрылғы суды қайнатуға ғана арналған.
Сипаттамасы
1. Корпусы
2. Максималды су деңгейінің көрсеткіші «MAX»
3. Қақпақ
4. Сап
5. «0/I» іске қосу/айыру пернесі
6. Тіреу
7. Желілік бауды орайтын орын
Назар аудараңыз!
Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден
аспайтын номиналды жұмыс істеу тоғы бар қорғаушы
ажыратқыш құрылғыны (ҚАҚ) орнатып қойған жөн;
ҚАҚ-ты орнату үшін маманға жолығу керек.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны қоспас, пайдаланбас және реттемес
бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз
анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін
сақтап қойыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей
мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына,
пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян әкелуі
мүмкін.
Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге
сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
Желілік шнур «евроашамен» жабдықталған; оны
жерге сенімді қосылған байланысы бар электр
розеткасына қосыңыз.
Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін
шайнекті электр розеткасына қосқан кезде
өткізуші тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
Шайнекті жуынатын бөлмелерде пайдаланбаңыз.
Шайнекті бассейндердің немесе су толтырылған
басқа да ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз.
Шайнекті тікелей жылу көзіне немесе ашық отқа
жақын жерде пайдаланбаңыз.
Шайнекті бөлмеден тыс жерде пайдалануға
тыйым салынады.
Іске қосылған шайнекті қараусыз қалдырмаңыз.
Шайнекті тегіс және тұрақты бетте пайдаланыңыз,
шайнекті үстелдің шетіне қоймаңыз.
Іске қосу алдында, шайнек тұғырда қисық
орнатылмағанына көз жеткізіңіз.
Тек жеткізу жинағына кіретін тұғырды
пайдаланыңыз.
Желілік шнурдың үстелден салбырап тұруын,
сондай-ақ ыстық беттерге тиюін болдырмаңыз.
Желілік баудың ұзындығын оны желілік бауды
орайтын жерге бекітіп реттеуге болады.
Желілік бауды және желілік баудың айыртетігін
сулы қолмен ұстамаңыз.
Шайнекті сусыз пайдаланбаңыз.
Тұғырда тұрған шайнекке су құймаңыз.
Қақпағы тығыз жабылмаған шайнекті
пайдаланбаңыз.
Шайнекті тек суды қайнату үшін пайдаланыңыз,
кез келген басқа сұйықтықтарды қыздыруға
немесе қайнатуға тыйым салынады.
Шәйнектегі су деңгейінің «MAX» максималды
белгіден асып кетпеуін қадағалаңыз. Максималды
белгі деңгейінен асып кеткен жағдайда қайнап
жатқан су қайнау кезінде шашырауы мүмкін.
Ыстық буға күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған
шәйнектің шүмегінің үстіне еңкеймеңіз.
Су қайнап жатқан кезде шайнектің қақпағын
ашуға тыйым салынады.
Шайнектің ыстық беттеріне қол тигізбеңіз,
сабынан ғана ұстаңыз.
Қайнаған суға толы шәйнекті жылжытқан кезде
абай болыңыз.
Жұмыс істеп тұрған шайнекті тіреуден шешуге
тыйым салынады. Егер шайнекті шешу
қажеттілігі туындаса, қосу/сөндіру батырмасын
«0» күйіне ауыстырып, оны сөндіріңіз, ал содан
кейін тіреуден шешіңіз.
Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз немесе
тазалау алдында оны желіден ажыратыңыз.
Құрылғыны желіден ажыратқан кезде, оны
желілік шнурынан тартпай, ашасынан ұстаңыз.
Электр тоғының соғу қаупін болдырмас үшін
приборды және тұғырды суға немесе кез келген
басқа да сұйықтыққа батырмаңыз.
Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
салмаңыз.
Балаларға прибормен ойыншық ретінде
ойнауына рұқсат етпеңіз және жұмыс істеп
тұрған кезде балалардың корпусты және желілік
шнурды ұстауына жол бермеңіз.
Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың
пайдалануына арналмаған.
Бұл прибор жеке мүмкіншілігі шектеулі, жүйке,
психикасы ауыратын немесе білімі жеткіліксіз
адамдарға (8 жастан жоғары балаларды қоса
алғанда)пайдалануға арналмаған. Бұл адамдар
тек өздерінің қауіпсіздіктері үшін жауап беретін
тұлғаның қадағалауымен болса, сондай-ақ
өздеріне құрылғыны қауіпсіз пайдалану және
дұрыс пайдаланбаған жағдайда орын алуы
мүмкін қауіпті жағдайлар туралы тиісті және
түсінікті нұсқаулар берілген болса осы приборды
пайдалана алады.
Балалар приборды ойыншық ретінде
пайдаланбас үшін оларды қадағалап отырыңыз.
Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде
пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз
қалдырмаңыз.
Назар аудараңыз! Балаларға полиэтилен
пакеттермен немесе қаптама үлдірімен ойнауға
рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі бар!
Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде,
ешқашан желілік шнурдан тартпаңыз, оны желі
ашасынан ұстаңыз да, розеткадан абайлап
суырып алыңыз.
Аспапты өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, ақаулық
табылған жағдайда ең жақын туындыгерлес
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыны тек зауыттық орауда ғана
тасымалдаңыз.
Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері
шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде
сақтаңыз.
АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
Құрылғыны төмен температура кезінде
тасымалдаған немесе сақтаған жағдайда оны
бөлме температурасында екі сағаттан кем
емес уақыт ұстаған жөн.
Шәйнекті ораудан шығарыңыз, құрылғының
жұмысына кедергі болатын кез-келген
жапсырмаларды жойыңыз. Құрылғының жұмыс
кернеуі желідегі кернеуге сәйкес болуына көз
жеткізіңіз.
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
сұғыңыз.
Шәйнекті суға толтыру үшін оны тұғырдан (6)
алып қойыңыз.
Шәйнектің қақпағын (3) шешіп алыңыз, бұл
үшін шәйнектің қақпағын (3) көтеріңкіреңіз де,
сағат тілінің бағытымен немесе қарсы бағытта
қақпақ шәйнек колбасының аузынан шыққанша
бұрыңыз.
Шайнекті су деңгейі бағанының максималды
белгісіне дейін «MAX» (2) сумен толтырыңыз.
Қақпақты (3) орнына орнатыңыз, ол үшін
қақпақтағы дөңестердің біреуін шәйнек колбасы
аузының жиегіне апарып, қақпақты (3) сағат
тілінің бағытымен немесе қарсы бағытта
бұрыңыз, қақпақтағы (3) екінші дөңесті шәйнек
колбасының аузының жиегіндегі ойыққа
келтіріңіз. Қақпақтың (3) сенімді бекітілуі үшін
оны сәл оңға немесе солға бұрыңыз.
қосу/сөндіру «0/I» пернені (5) «І» күйіне белгілеп,
шайнекті іске қосыңыз, осы кезде қосу/сөндіру
«0/I» пернеде (5) орналасқан көрсеткіш жанады.
Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді.
Суды төгіңіз және суды қайнату рәсімін 2-3 рет
қайталаңыз.
Ескерту:
Шайнекті пайдаланған кезде іске қосу/сөндіріу
«0/І» пернесін (5) бөтен заттар бөгеттеп
тұрмағанына, ал қақпақ (3) тығыз жабылғанына
көз жеткізіңіз, кері жағдайда шайнектің
автоматты сөнуі мүмкін болмайды.
Шәйнекті тұғырдан шешіп алмас бұрын,
шәйнектің ажыратылып тұрғанын, қосу/
сөндіру «0/I» түймесінің (5) «0» күйде тұрғанын
тексеріп алыңыз.
Шәйнекті пайдалану
Шәйнекті құлаудан және керамикалық колбасының
соғылудан сақтаңыз, әсіресе шәйнекке су толтырған
кезде.
Ескерту: Тіреудің (6) кері жағында желілік бауды
орауға арналған орын (7) бар. Желілік бауды сәйкес
күйде орап, оның оптималды ұзындығын таңдаңыз.
Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
сұғыңыз.
Шәйнекті суға толтыру үшін оны тұғырдан (6)
алып қойыңыз.
Шәйнектің қақпағын (3) шешіп алыңыз, бұл
үшін шәйнектің қақпағын (3) көтеріңкіреңіз де,
сағат тілінің бағытымен немесе қарсы бағытта
қақпақ шәйнек колбасының аузынан шыққанша
бұрыңыз.
Шәйнекті шәйнек колбасының ішінде орналасқан
«MAX» максималды деңгейге (2) дейін суға
толтырыңыз.
Қақпақты (3) орнына орнатыңыз, ол үшін
қақпақтағы дөңестердің біреуін шәйнек колбасы
аузының жиегіне апарып, қақпақты (3) сағат
тілінің бағытымен немесе қарсы бағытта
бұрыңыз, қақпақтағы (3) екінші дөңесті шәйнек
колбасының аузының жиегіндегі ойыққа
келтіріңіз. Қақпақтың (3) сенімді бекітілуі үшін
оны сәл оңға немесе солға бұрыңыз.
Толтырылған шайнекті тіреуге (6) орнатыңыз.
Қосу/сөндіру «0/I» пернені (5) «І» күйіне белгілеп,
шайнекті іске қосыңыз, осы кезде қосу/сөндіру
«0/I» пернеде (5) орналасқан көрсеткіш жанады.
Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді.
Қосу/сөндіру «0/I» пернені (5) «0» күйіне белгілеп,
сіз шайнекті өзіңіз сөндіре аласыз.
Шайнекті тұғырдан (6) ала отырып, оның
сөндірулі екенін тексеріңіз.
Шәйнек сөнгеннен кейін 15-30 секунд күтіңіз,
осыдан кейін сіз оны су қайнату үшін қайтадан
қоса аласыз.
Егер сіз шәйнекті абайсызда сусыз немесе
аз суымен қосып қалсаңыз, онда автоматты
термосақтандырғыш іске қосылады да,
шәйнек ажыратылады. Мұндай жағдайда
шайнекті тіреуден (6) шешіңіз, оған 5-10 минут
салқындауға уақыт беріңіз, содан кейін шайнекке
су толтырыңыз және іске қосыңыз, шайнек
қалыпты режимде жұмыс істейді.
Шәйнектің қақпағын ашқан кезде мұқият
болыңыз, өйткені шығатын бу өте ыстық.
Қақты жою
Шайнектің ішінде түзілетін қақ, судың дәмдік
сапасына әсер етеді, сондай-ақ су мен
қыздырғыш элементтің арасындағы жылу
алмасуды бұзады.
Қақты кетіру үшін ас сірке суы 2:1 пропорциясы
бойынша араластырылған суды шайнектің ең
жоғарғы деңгейіне дейін толтырыңыз.
Сұйықтықты қайнатыңыз да, оны түнге
қалтырыңыз. Таңертең сұйықты төгіп тастаңыз,
шайнекті ең жоғарғы деңгейге дейін сумен
толытырыңыз да, оны қайнатып, содан кейін
төгіп тастаңыз.
Қақты кетіру үшін электр шайнектеріне арналған
арнайы заттарды пайдалануға болады.
Шайнекті қақтан мезгілімен тазартып тұрыңыз.
САҚТАУ
Құрылғыны ұзақ уақытқа сақтап қойғанға дейін,
оны желіден ажыратыңыз, суын төгіңіз және
құрылғыға салқындауға уақыт беріңіз.
Желілік шнурды шнур оралатын жерге (7)
бекітіңіз.
Шайнекті құрғақ, салқын, балалардың қолдары
жетпейтін жерде сақтаңыз.
Жеткізу жинағы:
1. Шәйнек – 1 дн.
2. Тіреу – 1 дн.
3. Нұсқаулық – 1 дн.
Техникалық сипаттары
Электрқорегі: 220-240 В ~50/60 Гц
Максималды қуаты: 1300-1500 Вт
Судың максималды көлемі: 1,2 л
Өндіруші құрылғылардың сипаттамаларын алдын-
ла хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды.
Прибордың қызмет ету мерзімі – 3 жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер
дилерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы
гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.
ҚАЗАҚША
542
Kettle MW-1047
The unit is intended for water boiling.
Description
1. Body
2. Maximal water level mark “MAX”
3. Lid
4. Handle
5. On/Off button «0/I»
6. Base
7. Cord storage
Attention!
For additional protection it is reasonable to install
a residual current device (RCD) with nominal
operation current not exceeding 30 mA. To install
RCD contact a specialist.
SAFETY MEASURES
Before using the unit, read these instructions
carefully and keep them for future reference.
Use the unit according to its intended purpose
only, as it is stated in this user manual.
Mishandling the unit can lead to its breakage
and cause harm to the user or damage to his/her
property.
Make sure that the operating voltage of the
kettle corresponds to the voltage of your
mains.
The power cord is equipped with a “euro-
plug”; plug it into the socket with reliable
grounding contact.
To avoid risk of fire, do not use adapters for
connecting the kettle to the mains.
Do not use the kettle in bathrooms. Do not
use the kettle near swimming pools or other
containers filled with water.
Do not use the kettle near heat sources and
open flame.
Do not use the kettle outdoors.
Do not leave the operating kettle unattended.
Place the kettle on a flat stable surface; do
not place the kettle on the edge of the table.
Before switching the kettle on, make sure that
it is placed on the base evenly.
Use only the base supplied with the unit.
Do not let the cord hang from the edge of a
table and make sure it does not touch hot sur-
faces. You can adjust the power cord length
by fixing it in the cord storage.
Do not touch the power cord or power plug
with wet hands.
Do not switch the kettle on if it is empty.
Do not fill the kettle with water when it stands
on the base.
Do not use the kettle if the lid is not closed
tightly.
Use the kettle only for water boiling; do not
heat or boil other liquids.
Ensure that water level is not above the maxi-
mal mark «MAX». If the water level exceeds
the maximal mark, boiling water can splash
out.
To avoid burns by hot steam, do not bend
over the kettle spout while it is operating.
Do not open the kettle lid while water boiling.
Do not touch hot surfaces of the kettle; take it
only by the handle.
Be careful while carrying the kettle filled with
boiling water.
Do not remove the operating kettle from the
base. If you need to take the kettle off, switch
it off, setting the On/Off button to the position
«0» and then remove the kettle from the base.
Unplug the kettle before cleaning and when
you do not use it. When unplugging the unit,
do not pull the power cord, hold the plug.
To avoid electric shock, do not immerse the
unit and base into water or any other liquids.
Do not wash the kettle and base in a dish-
washing machine.
Do not allow children to use the unit as a toy
and do not allow them to touch the unit body
and the power cord during the operation.
This unit is not intended for usage by children
under 8 years of age.
This unit is not intended for usage by people
(including children aged 8) with physical,
neural, mental deviations or inexperienced
people. Such persons can use this unit only
if they are under supervision of a person who
is responsible for their safety and if they are
given all the necessary and understandable
instructions concerning the safe usage of the
unit and information about danger that can be
caused by its improper usage.
Do not leave children unattended. Do not
allow children to use the unit as a toy.
For children safety reasons do not leave poly-
ethylene bags, used as a packaging, unat-
tended.
Attention! Do not allow children to play with
polyethylene bags or packaging film. Danger of
suffocation!
Never pull the power cord, when disconnect-
ing the unit from the mains; take the power
plug and carefully pull it out of the socket.
Do not disassemble the unit by yourself, if
any malfunction is detected or after it was
dropped, apply to the nearest authorized ser-
vice center.
Transport the unit in the original package only.
Keep the unit out of reach of children and dis-
abled persons.
BEFORE THE FIRST USE
After unit transportation or storage at low
temperature it is necessary to keep it for at
least two hours at room temperature before
switching on.
Unpack the kettle, remove any stickers that
can prevent unit operation. Make sure that
the operating voltage of the unit corresponds
to the voltage of your mains.
Insert the power plug into the mains socket.
To fill the kettle with water take it off the base
(6).
Remove the lid of the kettle (3), for this pur-
pose lift and turn the lid of the kettle (3) clock-
wise or anticlockwise till the lid gets out of the
neck of the kettle flask.
Fill the kettle with water till the “MAX” water
level mark (2).
Install the lid (3) back to its place, for this
purpose bring one of the ledges on the lid
under the neck-edge of the kettle flask and
match the second ledge on the lid (3) with the
groove on the neck-edge of the kettle flask
turning the lid (3) clockwise or anticlockwise.
For strong fixation of the lid (3) turn it slightly
to the right or to the left.
Switch the kettle on by setting the On/Off
button (5) to the position «I», the indica-
tor located inside the On/Off button (5) will
light up.
Once water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically. Pour out water
and repeat the water boiling procedure 2-3
times.
Note:
When using the kettle, make sure that the
lid (3) is closed tightly and the On/Off but-
ton «0/I» (5) is not blocked by any foreign
objects, otherwise auto switch off of kettle is
not possible.
Before removing the kettle from the base,
make sure that the kettle is switched off, that
is, that the On/Off «0/I» button (5) is in the
position «0».
Using of kettle
Avoid unit dropping and hitting against its ceramic
flask, especially when filling kettle with water.
Note: Cord storage (7) is on the reverse side of
the base (6). Adjust the power cord length by
packing it in a corresponding way.
Insert the power plug into the mains socket.
To fill the kettle with water take it off the
base (6).
Remove the lid of the kettle (3), for this pur-
pose lift and turn the lid of the kettle (3) clock-
wise or anticlockwise till the lid gets out of the
neck of the kettle flask.
Fill the kettle with water till the “MAX” water
level mark (2) inside kettle flask.
Install the lid (3) back to its place, for this
purpose bring one of the ledges on the lid
under the neck-edge of the kettle flask and
match the second ledge on the lid (3) with the
groove on the neck-edge of the kettle flask
turning the lid (3) clockwise or anticlockwise.
For strong fixation of the lid (3) turn it slightly
to the right or to the left.
Place the filled kettle on the base (6).
Switch the kettle on by setting the On/Off
button «0/I» (5) to the position «I», the indica-
tor located inside the On/Off button «0/I» (5)
will light up.
Once water starts boiling, the kettle will be
switched off automatically.
You can switch the kettle off manually by set-
ting the On/Off button «0/I» (5) to the posi-
tion «0».
Before removing the kettle from the base (6),
make sure that it is switched off.
After switching the kettle off wait for 15-30
seconds, then you can switch it on again for
water boiling.
If you accidentally switched kettle on with-
out water or with a small amount of water,
the automatic thermal switch will be on and
the kettle will be switched off automatically.
In this case remove the kettle from the base
(6), let it cool down for 5-10 minutes, then fill
it with water and switch it on, the kettle will
operate in normal mode.
Be careful while opening the kettle lid, the
outgoing steam is very hot.
Descaling
Scale, appearing inside the kettle, influenc-
es the water taste and disturbs the heat
exchange between water and the heating
element.
To remove scale, fill the kettle with a mixture
of one part ordinary vinegar and two parts
water till the maximal water level mark.
Boil the liquid and leave it in the unit over-
night. In the morning pour out the liquid, fill
the kettle with water till the maximal water
level mark, boil and pour the water out.
You can use special detergents for electric
kettles to remove scale.
Clean the kettle from scale regularly.
STORAGE
Before taking the kettle away for long stor-
age, unplug it, pour out water and let the unit
cool down.
Fix the power cord in the cord storage (7).
Keep the kettle away from children in a dry
cool place.
Delivery set:
1. Kettle – 1 pc.
2. Base – 1 pc.
3. Instruction manual – 1 pc.
Technical specifications
Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Maximal power: 1300-1500 W
Maximal water capacity: 1.2 L
The manufacturer preserves the right to change
the specifications of the unit without a preliminary
notification.
Unit operating life is 3 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can
be obtained from the dealer from whom the
appliance was purchased. The bill of sale or
receipt must be produced when making any
claim under the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the
Council Directive 2004/108/EC and to
the Law Voltage Regulation 2006/95/
EC
ENGLISH
Wasserkocher MW-1047
Das Gerät ist fürs Wasserkochen bestimmt.
Beschreibung
1. Gehäuse
2. «Max»-Wasserstandsmarke
3. Deckel
4. Handgriff
5. Ein-/Ausschalttaste «0/I»
6. Untersatz
7. Kabelaufbewahrung
Achtung!
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter
mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Stromversorgungskreis
aufzustellen. Wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie
sie für weitere Referenz auf.
Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsmäßig und laut
dieser Bedienungsanleitung.
Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner
Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen
Schaden beim Nutzer hervorrufen.
Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des
Wasserkochers und die Netzspannung übereinstimmen.
Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausgestat-
tet; stecken Sie diesen in die Steckdose mit sicherer
Erdung ein.
Verwenden Sie keine Adapterstecker beim Anschließen
des Wasserkochers an das Stromnetz, um Brandrisiko
zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im Badezimmer
zu benutzen. Benutzen Sie den Wasserkocher in der
Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit Wasser
gefüllten Wasserbehältern nicht.
Benutzen Sie den Wasserkocher in der Nähe von
Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher draußen zu
benutzen.
Lassen Sie den eingeschalteten Wasserkocher nie
unbeaufsichtigt.
Benutzen Sie den Wasserkocher auf einer geraden und
stabilen Oberfläche, stellen Sie ihn an den Tischrand
nicht auf.
Vor der Einschaltung des Geräts vergewissern Sie sich,
dass der Wasserkocher auf dem Untersatz aufrecht
steht.
Benutzen Sie nur den mitgelieferten Untersatz.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch nicht
herabhängt und heiße Gegenstände nicht berührt. Die
Länge des Netzkabels kann man regeln, indem man es
in der Kabelaufbewahrung befestigt.
Fassen Sie das Netzkabel und den Netzstecker mit nas-
sen Händen nicht an.
Schalten Sie den Wasserkocher ohne Wasser nicht ein.
Es ist nicht gestattet, Wasser in den Wasserkocher ein-
zugießen, wenn er auf dem Untersatz steht.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher mit undicht
geschlossenem Deckel zu benutzen.
Benutzen Sie den Wasserkocher nur fürs Wasserkochen;
es ist nicht gestattet, andere Flüssigkeiten darin zu
erwärmen oder aufzukochen.
Achten Sie darauf, dass Wasserstand im Wasserkocher
nicht über der maximalen Wasserstandsmarke «MAX»
liegt. Kochendes Wasser kann sich beim Übersteigen
der maximalen Wasserstandsmarke während des
Kochens ausgießen.
Beugen Sie sich über der Tülle während des
Wasserkocherbetriebs nicht, um Dampfverbrühung zu
vermeiden.
Öffnen Sie den Wasserkocherdeckel während des
Wasserkochens nicht.
Berühren Sie die heißen Oberflächen des Wasserkochers
nicht, halten Sie ihn nur am Handgriff.
Seien Sie beim Tragen des mit kochendem Wasser
befüllten Wasserkochers vorsichtig.
Es ist nicht gestattet, den eingeschalteten Wasserkocher
vom Untersatz abzunehmen. Wenn es notwendig ist,
den Wasserkocher abzunehmen, schalten Sie ihn aus,
indem Sie die Ein-/Ausschalttaste in die Position «0»
umstellen, und dann nehmen Sie ihn vom Untersatz ab.
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und wenn Sie
es nicht benutzen vom Stromnetz ab. Es ist nicht gestat-
tet, das Netzkabel beim Abtrennen des Geräts vom
Stromnetz zu ziehen. Halten Sie den Stecker.
Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz ins Wasser
oder andere Flüssigkeiten, um das Stromschlagrisiko
zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
Es ist nicht gestattet, Kindern das Gerät als Spielzeug zu
geben, lassen Sie Kinder das Gehäuse des Geräts und
das Netzkabel während des Betriebs nicht berühren.
Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern
unter 8 Jahren geeignet.
Dieses Gerät ist nicht für Personen (darunter auch
Kinder über 8 Jahren) mit Körper-, Nerven- und
Geistesabweichungen oder ohne ausreichender
Erfahrung oder Kenntnisse geeignet. Dieses Gerät darf
von solchen Personen nur dann genutzt werden, wenn
sie sich unter Aufsicht der Person befinden, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist, und wenn ihnen entspre-
chende und verständliche Anweisungen über sichere
Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner fal-
schen Nutzung gegeben sind.
Beaufsichtigen Sie die Kinder, damit sie das Gerät als
Spielzeug nicht benutzen.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die
Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie
ohne Aufsicht.
Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
Verpackungsfolien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abtrennen vom
Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie den
Netzstecker und ziehen Sie diesen aus der Steckdose
vorsichtig heraus.
Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu repa-
rieren; bei der Feststellung von Beschädigungen wen-
den Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtigten)
Kundendienst.
Transportieren Sie das Gerät nur in der
Fabrikverpackung.
Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder und behin-
derte Personen unzugänglichen Ort auf.
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen
transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor
der Nutzung bei der Raumlufttemperatur nicht weniger
als zwei Stunden bleiben.
Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpackung
heraus und entfernen Sie alle Aufkleber, die die Nutzung
des Geräts stören. Vergewissern Sie sich, dass die
Betriebsspannung des Geräts und die Netzspannung
übereinstimmen.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, nehmen Sie
ihn vom Untersatz (6) ab.
Nehmen Sie den Deckel des Wasserkochers (3) ab, heben
und drehen Sie dafür den Deckel des Wasserkochers (3)
im / entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der Deckel aus dem
Hals des Wasserkolbens austritt.
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur „MAX“-
Wasserstandsmarke (2).
Stellen Sie den Deckel (3) zurück auf, ziehen Sie
dafür einen von den Vorsprüngen unter die Halskante
des Wasserkolbens auf, und lassen Sie den zweiten
Vorsprung am Deckel (3) mit der Aussparung an der
Halskante des Wasserkolbens zusammenfallen, indem
Sie den Deckel (3) im / entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen. Für sichere Befestigung des Deckels (3) drehen
Sie ihn leicht nach rechts und links.
Schalten Sie den Wasserkocher ein, indem Sie die Ein-/
Ausschalttaste «0/I» (5) in die Position «I» stellen, dabei
leuchtet die Betriebskontrolleuchte, die sich in der Ein-/
Ausschalttaste «0/I» (5) befindet.
Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab. Gießen Sie das Wasser
ab und wiederholen Sie die Kochprozedur zwei- bis
dreimal.
Anmerkung:
Bei der Nutzung des Wasserkochers vergewissern Sie
sich, dass der Deckel (3) dicht geschlossen und die
Ein-/Ausschalttaste «0/I» (5) mit keinen Gegenständen
blockiert ist, anderenfalls ist automatische Abschaltung
des Wasserkochers unmöglich.
Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen
des Wasserkochers vom Untersatz, dass der
Wasserkocher ausgeschaltet ist, das heißt, dass die
Ein-/Ausschalttaste «0/I» (5) sich in der Position «0»
befindet.
Verwendung des Wasserkochers
Bewahren Sie den Wasserkocher von Fallen und Stößen
gegen den Keramikkolben, besonders wenn Sie den
Wasserkocher mit Wasser füllen.
Anmerkung: Auf der Rückseite des Untersatzes (6) befindet
sich die Kabelaufbewahrung (7). Wählen Sie die optimale
Länge des Netzkabels, indem Sie es richtig auflegen.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, nehmen Sie
ihn vom Untersatz (6) ab.
Nehmen Sie den Deckel des Wasserkochers (3) ab, heben
und drehen Sie dafür den Deckel des Wasserkochers (3)
im / entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der Deckel aus dem
Hals des Wasserkolbens austritt.
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur „MAX“-
Wasserstandsmarke (2) innerhalb des Wasserkolbens.
Stellen Sie den Deckel (3) zurück auf, ziehen Sie
dafür einen von den Vorsprüngen unter die Halskante
des Wasserkolbens auf, und lassen Sie den zweiten
Vorsprung am Deckel (3) mit der Aussparung an der
Halskante des Wasserkolbens zusammenfallen, indem
Sie den Deckel (3) im / entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen. Für sichere Befestigung des Deckels (3) drehen
Sie ihn leicht nach rechts und links.
Stellen Sie den befüllten Wasserkocher auf den
Untersatz (6) auf.
Schalten Sie den Wasserkocher ein, indem Sie die Ein-/
Ausschalttaste «0/I» (5) in die Position «I» stellen, dabei
leuchtet die Betriebskontrolleuchte, die sich in der Ein-/
Ausschalttaste «0/I» (5) befindet.
Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab.
Sie können den Wasserkocher selbst ausschalten,
indem Sie die Ein-/Ausschalttaste «0/I» (5) in die
Position «0» stellen.
Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des
Wasserkochers vom Untersatz (6), dass er ausge-
schaltet ist.
Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts 15-30
Sekunden ab, danach können Sie es wieder einschal-
ten, um Wasser nochmals aufzukochen.
Falls Sie den Wasserkocher ohne Wasser zufällig einge-
schaltet haben, spricht das Sicherungselement auto-
matisch an und schaltet sich der Wasserkocher automa-
tisch aus. In diesem Fall nehmen Sie den Wasserkocher
vom Untersatz (6) ab, lassen Sie ihn 5-10 Minuten lang
abkühlen, dann fullen Sie den Wasserkocher mit Wasser
und schalten Sie ihn ein, der Wasserkocher wird im nor-
malen Betrieb funktionieren.
Seien Sie bei der Öffnung des Deckels sehr vorsichtig,
da der entstehende Dampf sehr heiß ist.
Kalkentfernung
Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers
bildet, beeinflusst die Geschmackseigenschaften des
Wassers und verletzt den Wärmeaustausch zwischen
Wasser und dem Heizelement.
Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie den
Wasserkocher bis zur maximalen Wasserstandsmarke
mit Wasser-Essig-Lösung (2:1) auf.
Kochen Sie die Flüssigkeit auf und lassen Sie diese im
Wasserkocher über Nacht bleiben. Am Morgen gießen
Sie die Flüssigkeit ab, befüllen Sie den Wasserkocher
mit Wasser bis zur «MAX»-Wasserstandsmarke, kochen
Sie es auf und gießen Sie das Wasser ab.
Zur Entkalkung können Sie spezielle Entkalkungsmittel
für elektrische Wasserkocher verwenden.
Führen Sie die Entkalkung des Wasserkochers regel-
mäßig aus.
AUFBEWAHRUNG
Bevor Sie den Wasserkocher zur längeren Aufbewahrung
wegpacken, trennen Sie ihn vom Stromnetz ab, gießen
Sie Wasser ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.
Befestigen Sie das Netzkabel in der Kabelaufbewahrung
(7).
Bewahren Sie den Wasserkocher an einem trockenen,
kühlen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
Lieferumfang:
1. Wasserkocher – 1 St.
2. Untersatz – 1 St.
3. Bedienungsanleitung – 1 St.
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Maximale Leistung: 1300-1500 W
Fassungsvermögen: 1,2 l
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
und technische Eigenschaften des Geräts ohne
Vorbenachrichtigung zu verändern.
Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man
beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen.
Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der
Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder
die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den For-
derungen der elektromagnetischen Verträg-
lichkeit, die in 2004/108/EC-Richtlinie des Ra-
tes und den Vorschriften 2006/95/EC über die
Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
Чайник MW-1047
Устройство предназначено для кипячения воды.
Описание
1. Корпус
2. Индикатор максимального уровня воды «MAX»
3. Крышка
4. Ручка
5. Клавиша включения/выключения «0/I»
6. Подставка
7. Место намотки сетевого шнура
Внимание!
Для дополнительной защиты целесообразно в цепи
питания установить устройство защитного отключения
(УЗО) с номинальным током срабатывания, не
превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь
к специалисту.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации устройства внимательно
прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации
и сохраните её для использования в качестве
справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому
назначению, как изложено в данной инструкции.
Неправильное обращение с устройством может
привести к его поломке, причинению вреда
пользователю или его имуществу.
Убедитесь в том, что рабочее напряжение чайника
соответствует напряжению электросети.
Сетевой шнур снабжён «евровилкой»; включайте
её в электрическую розетку, имеющую надёжный
контакт заземления.
Во избежание риска возникновения пожара не
используйте переходники при подключении чай-
ника к электрической розетке.
Не используйте чайник в ванных комнатах. Не
пользуйтесь чайником вблизи бассейнов или дру-
гих ёмкостей, наполненных водой.
Не используйте чайник в непосредственной бли-
зости от источников тепла или открытого пла-
мени.
Запрещается использовать чайник вне помеще-
ний.
Не оставляйте включённый чайник без присмотра.
Используйте чайник на ровной и устойчивой
поверхности, не ставьте чайник на край стола.
Перед включением убедитесь в том, что чайник
установлен на подставке без перекосов.
Используйте только ту подставку, которая входит
в комплект поставки.
Не допускайте, чтобы сетевой шнур свешивался
со стола, и следите, чтобы он не касался горячих
поверхностей. Длину сетевого шнура можно регу-
лировать, закрепив его в месте намотки шнура.
Не беритесь за сетевой шнур и вилку сетевого
шнура мокрыми руками.
Не включайте чайник без воды.
Не наливайте воду в чайник, стоящий на под-
ставке.
Не используйте чайник с неплотно закрытой
крышкой.
Используйте чайник только для кипячения воды,
запрещается подогревать или кипятить любые
другие жидкости.
Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не
выше максимальной отметки «MAX». При превы-
шении уровня максимальной отметки кипящая
вода может выплеснуться во время кипячения.
Во избежание ожога горячим паром не наклоняй-
тесь над носиком работающего чайника.
Запрещается открывать крышку чайника во время
кипячения воды.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайни-
ка, беритесь только за ручку.
Будьте осторожны при переносе чайника, напол-
ненного кипятком.
Запрещается снимать работающий чайник с под-
ставки. Если возникла необходимость снять чай-
ник, отключите его, переведя клавишу включения/
выключения в положение «0», а затем снимите
чайник с подставки.
Отключайте чайник от электрической сети перед
чисткой, а также в том случае, если вы устрой-
ством не пользуетесь. Отключая устройство от
сети, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за
вилку.
Во избежание удара электрическим током не
погружайте устройство и подставку в воду или в
любые другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посудомоеч-
ную машину.
Не разрешайте детям использовать устройство
в качестве игрушки и не разрешайте детям при-
касаться к корпусу устройства и к сетевому шнуру
во время работы.
Данное устройство не предназначено для исполь-
зования детьми младше 8 лет.
Данное устройство не предназначено для исполь-
зования людьми (включая детей старше 8 лет) с
физическими, нервными, психическими откло-
нениями или без достаточного опыта и знаний.
Использование устройства такими лицами допу-
скается лишь в том случае, если они находятся
под присмотром лица, отвечающего за их без-
опасность, при условии, что им были даны соот-
ветствующие и понятные инструкции о безопас-
ном пользовании устройством и тех опасностях,
которые могут возникать при его неправильном
использовании.
Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не
допустить использования устройства в качестве
игрушки.
Из соображений безопасности детей не остав-
ляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в
качестве упаковки, без присмотра.
Внимание! Не разрешайте детям играть с
полиэтиленовыми пакетами или упаковочной
плёнкой. Опасность удушья!
Отключая устройство от электросети, никогда не
дёргайте за сетевой шнур, возьмитесь за сетевую
вилку и аккуратно извлеките её из розетки.
Не разбирайте чайник самостоятельно, в случае
обнаружения неисправности или после падения
устройства обратитесь в ближайший авторизо-
ванный (уполномоченный) сервисный центр.
Перевозите устройство только в заводской упа-
ковке.
Храните чайник в местах, недоступных для детей и
людей с ограниченными возможностями.
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После транспортировки или хранения устройства
при пониженной температуре необходимо
выдержать его при комнатной температуре не
менее двух часов.
Извлеките чайник из упаковки, удалите любые
наклейки, мешающие работе устройства.
Убедитесь в том, что рабочее напряжение устрой-
ства соответствует напряжению электросети.
Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую
розетку.
Для наполнения чайника водой снимите его с
подставки (6).
Снимите крышку чайника (3), для этого припод-
нимите и поворачивайте крышку чайника (3) по/
против часовой стрелке до момента выхода её из
горловины колбы чайника.
Наполните чайник водой до отметки максималь-
ного уровня воды (2) «MAX».
Установите крышку (3) на место, для этого заве-
дите один из выступов на крышке под кромку
горловины колбы чайника и, поворачивая крыш-
ку (3) по/против часовой стрелке, совместите
второй выступ на крышке (3) с пазом на кромке
горловины колбы чайника. Для надёжности фик-
сации крышки (3) слегка поверните её вправо
или влево.
Включите чайник, установив клавишу включения/
выключения «0/I» (5) в положение «I» при этом
загорится индикатор, расположенный в клавише
включения/выключения «0/I» (5).
Когда вода закипит, чайник автоматически отклю-
чится. Слейте воду и повторите процедуру кипя-
чения воды 2-3 раза.
Примечание:
При использовании чайника убедитесь в том,
что крышка (3) плотно закрыта, а клавишу
включения/выключения «0/I» (5) не блоки-
руют посторонние предметы, в противном
случае автоматическое отключение чайника
будет невозможно.
Перед снятием чайника с подставки убеди-
тесь в том, что чайник отключён, то есть кла-
виша включения/выключения «0/I» (5) нахо-
дится в положении «0» .
Эксплуатация чайника
Оберегайте чайник от падений и ударов по
керамической колбе, особенно при наполнении
чайника водой.
Примечание: На обратной стороне подставки (6)
имеется место для намотки сетевого шнура (7).
Подберите оптимальную длину сетевого шнура,
уложив его соответствующим образом.
Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую
розетку.
Для наполнения чайника водой снимите его с
подставки (6).
Снимите крышку чайника (3), для этого припод-
нимите и поворачивайте крышку чайника (3) по/
против часовой стрелке до момента выхода её из
горловины колбы чайника.
Наполните чайник водой до отметки максималь-
ного уровня воды (2) «MAX», находящейся внутри
колбы чайника.
Установите крышку (3) на место, для этого заве-
дите один из выступов на крышке под кромку
горловины колбы чайника и, поворачивая крыш-
ку (3) по/против часовой стрелке, совместите
второй выступ на крышке (3) с пазом на кромке
горловины колбы чайника. Для надёжности фик-
сации крышки (3) слегка поверните её вправо
или влево.
Установите наполненный чайник на подставку (6).
Включите чайник, установив клавишу включения/
выключения «0/I» (5) в положение «I», при этом
загорится индикатор, расположенный в клавише
включения/выключения «0/I» (5).
Когда вода закипит, чайник автоматически отклю-
чится.
Вы можете сами отключить чайник, установив
клавишу включения/выключения «0/I» (5) в поло-
жение «0».
Снимая чайник с подставки (6), убедитесь, что
он выключен.
После отключения чайника подождите 15-30
секунд, после чего можно снова включить его для
кипячения воды.
Если вы случайно включили чайник без воды или
с недостаточным количеством воды, то срабо-
тает автоматический термопредохранитель, при
этом чайник отключится. В этом случае снимите
чайник с подставки (6) дайте ему остыть тече-
ние 5-10 минут, затем наполните чайник водой и
включите, устройство будет работать в нормаль-
ном режиме.
Будьте внимательны при открывании крышки чай-
ника, поскольку выходящий пар очень горячий.
Удаление накипи
Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на
вкусовые качества воды и нарушает теплообмен
между водой и нагревательным элементом.
Для удаления накипи наполните чайник до мак-
симального уровня водой с разведённым в ней
столовым уксусом в пропорции 2:1.
Доведите жидкость до кипения и оставьте её на
ночь. Утром слейте жидкость, наполните чайник
водой до максимального уровня, прокипятите и
слейте воду.
Для удаления накипи можно использовать специ-
альные средства, предназначенные для электро-
чайников.
Регулярно очищайте чайник от накипи.
ХРАНЕНИЕ
Перед тем как убрать чайник на длительное хра-
нение, отключите его от электросети, слейте воду
и дайте устройству остыть.
Сетевой шнур закрепите в месте для намотки
шнура (7).
Храните чайник в сухом прохладном месте, недо-
ступном для детей.
Комплект поставки:
1. Чайник – 1 шт.
2. Подставка – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.
Технические характеристики
Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Максимальная мощность: 1300-1500 Вт
Максимальный объём воды: 1,2 л
Производитель оставляет за собой право изменять
характеристики устройств без предварительного
уведомления
Срок службы устройства – 3 года
Данное изделие соответствует всем требуе-
мым европейским и российским стандартам
безопасности и гигиены.
Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41 Локхарт
Роуд, Ванчай, Гонконг
Сделано в КНР
РУССКИЙ
MW-1047.indd 1 15.10.2013 17:30:45

Do you have a question about the Maxwell MW-1047 W?

If you have a question about the "Maxwell MW-1047 W", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   1.2
Water level indicator yes
Concealed heating element yes
Filtering yes
On/off switch   yes
Product colour   White
Overheat protection yes
Adjustable thermostat   no
Housing material Ceramic
Power
Power   1500
AC input frequency 50 - 60
AC input voltage   220 - 240
Ergonomics
Cord storage yes
Cord length   1.8
Auto power off   yes
Cordless yes
Indication light yes