Maxwell MW-1019 B manual

Maxwell MW-1019 B

On this page you find the Maxwell MW-1019 B manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Maxwell
Model
MW-1019 B
Product
EAN
9012345008154
Language
English, German, Russian, Romanian, Ukrainian
Filetype
PDF
CEAINIC
DESCRIEREA PRODUSULUI
1. Corp
2. Filtru
3. Buton deschidere capac
4. Capac
5. Mâner
6. Indicator nivel apă
7. Buton pornit/oprit
8. Suport
9. Locaş pentru înfăşurarea cablului de ali-
mentare
MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
Înainte de folosirea ceainicului citiţi cu atenţie
instrucţiunile de utilizare.
Asiguraţi-vă că tensiunea de funcţionare
înscrisă pe aparat corespunde cu tensiu-
nea reţelei locale.
Cablul de alimentare este dotat cu fi şă de
standard european; conectaţi aparatul nu-
mai la o priză cu pământare.
Pentru a evita riscul izbucnirii unui incendiu
nu folosiţi piese intermediare pentru a co-
necta aparatul la reţea.
Nu folosiţi ceainicul în baie. Nu îl folosiţi în
apropiere de bazine sau alte vase ce conţin
apă.
Nu folosiţi ceainicul în afara încăperilor.
Nu atingeţi ceainicul cu mâinile ude.
Aşezaţi ceainicul pe o suprafaţă plană şi
stabilă, nu poziţionaţi ceainicul pe margi-
nea mesei.
Înainte de a porni ceainicul, asiguraţi-vă că
acesta este aşezat pe suport fără înclinări.
Folosiţi doar suportul prevăzut de producă-
tor.
Nu porniţi ceainicul dacă acesta nu conţine
apă.
Nu turnaţi apă în ceainic dacă acesta este
aşezat pe suport.
Nu folosiţi ceainicul fără fi ltru sau dacă ca-
pacul nu este bine închis.
Folosiţi ceainicul doar la fi erberea apei, nu
erbeţi sau încălziţi în acesta alte lichide.
Aveţi grijă ca nivelul apei din ceainic să nu
se situeze sub nivelul minim şi să nu depă-
şească nivelul maxim. În caz de umplere
peste nivelul maxim apa clocotindă se poa-
te vărsa.
Nu folosiţi aparatul în apropiere imediată
de surse de căldură sau foc deschis.
Nu lăsaţi ceainicul să funcţioneze fără su-
praveghere.
Lungimea cablului de alimentare poate fi
ajustată prin înfăşurarea acestuia pe su-
port.
Nu permiteţi cablului de alimentare să atâr-
ne peste masă, feriţi de suprafeţe fi erbinţi.
Nu deschideţi capacul în timp ce fi erbeţi
apa.
Aveţi grijă la aburii emişi în timpul fi erberii
pentru a nu vă opări.
Nu atingeţi părţile fi erbinţi ale ceainicului,
apucaţi numai de mâner.
Transportaţi cu grijă ceainicul care conţine
apă clocotită.
• Nu scoateţi ceainicul de pe suport în timp
ce acesta funcţionează. În caz de necesita-
te, opriţi ceainicul şi ridicaţi-l de pe suport.
Pentru a nu vă electrocuta nu scufundaţi
aparatul şi suportul în apă sau alte lichide.
Nu folosiţi ceainicul dacă acesta a căzut,
în caz de defecţiuni vizibile sau în caz de
scurgeri.
Nu spălaţi ceainicul în maşina de spălat
vase.
• Deconectaţi aparatul de la reţea după fi e-
care utilizare sau înainte de curăţare. Nu
scoateţi fi şa de alimentare din priză tră-
gând de conductor.
• Înainte de conservarea aparatului sau îna-
inte de curăţare scoateţi-l din priză, goliţi de
apă şi lăsaţi aparatul să se răcească şi să
se usuce.
Păstraţi aparatul în locuri inaccesibile pen-
tru copii.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se
juca cu aparatul.
Este necesară o atentă supraveghere
atunci când ceainicul este folosit de copii
sau persoane cu abilităţi reduse.
Acest aparat nu este destinat pentru utiliza-
re de către copii sau persoane cu abilităţi
reduse, dacă numai nu le-au fost făcute in-
strucţiuni clare şi corespunzătoare de către
persoana responsabilă de securitatea lor
privind utilizarea fără pericol a aparatului şi
despre riscurile care pot apărea în caz de
utilizare incorectă.
Verifi caţi periodic cablul de alimentare şi
şa de reţea. Nu folosiţi ceainicul dacă este
deteriorat corpul acestuia sau cablul de ali-
mentare.
Nu reparaţi singuri aparatul. În caz de de-
fecţiuni apelaţi la un service autorizat.
• Ceainicul electric este destinat numai pen-
tru uz casnic.
PĂSTRAŢI ACEASTĂ INSTRUCŢIUNE
Înainte de prima utilizare
Scoateţi ceainicul din ambalaj.
Asiguraţi-vă că tensiunea de funcţionare
înscrisă pe aparat corespunde cu tensiu-
nea reţelei locale.
• Introduceţi şa de alimentare în priză.
• Pentru a umple ceainicul cu apă ridicaţi-l
de pe suport (8), deschideţi capacul ceaini-
cului (4), apăsând butonul (3).
Umpleţi ceainicul cu apă până la nivelul
maxim (1,7 l) (6), închideţi capacul, aşezaţi
ceainicul pe suport (8). Asiguraţi-vă că ca-
pacul ceainicului (4) este bine închis.
Porniţi ceainicul apăsând butonul (7), ilumi-
narea decorativă se va aprinde. De îndată
ce apa va fi erbe, ceainicul va opri automat.
Goliţi de apă şi repetaţi procedeul de 3 ori.
AVERTISMENT! Înainte de a ridica ceai-
nicul de pe suport, asiguraţi-vă că acesta
este deconectat.
Folosirea ceainicului
Remarcă: Pe partea adversă a suportului (8)
se afl ă locaşul pentru înfăşurarea cablului
de alimentare (9). Alegeţi lungimea optimă a
cablului de alimentare, aşezându-l în modul
corespunzător.
Conectaţi aparatul la reţea.
Pentru a umple ceainicul cu apă ridicaţi-
l de pe suport (8), deschideţi capacul (4)
apăsând butonul (3) şi turnaţi apa urmărind
indicatorul nivelului de apă (6). Închideţi
bine capacul (4).
Aşezaţi ceainicul cu apă pe suport (8) în
poziţia cea mai comodă pentru dumnea-
voastră, deoarece acesta permite rotirea
aparatului la 360°.
Porniţi ceainicul apăsând pe butonul (7),
iluminarea decorativă se va aprinde.
De îndată ce apa va fi erbe ceainicul se va
opri automat.
Puteţi deconecta ceainicul apăsând buto-
nul (7) în direcţia de jos în sus.
• Ridicând ceainicul de pe suport (8) asigu-
raţi-vă că acesta este oprit.
După oprirea ceainicului aşteptaţi 15-30
de secunde după care puteţi porni din nou
ceainicul pentru a fi erbe apa.
Dacă aţi pornit ceainicul, iar nivelul apei
în acesta se afl ă sub cota minimă, atunci
ceainicul se va opri automat.
Curăţarea fi ltrului
Scoateţi ceainicul de pe suport (8), goliţi de
apă şi permiteţi-i să se răcească.
Deschideţi capacul (4) apăsând butonul
(3).
• Se recomandă spălarea fi ltrului sub jet de
apă, curăţându-l uşor cu peria.
Curăţare şi întreţinere
Înainte de curăţare deconectaţi aparatul de
la reţea, goliţi de apă şi permiteţi-i să se
răcească.
• Ştergeţi suprafaţa exterioară a ceainicului
cu o cârpă umedă. Pentru înlăturarea mur-
dăriei folosiţi agenţi de curăţare delicaţi, nu
folosiţi perii de metal şi agenţi de curăţare
abrazivi.
Nu scufundaţi ceainicul şi suportul în apă
sau alte lichide.
Nu spălaţi ceainicul şi suportul în maşina
de spălat vase.
Înlăturarea depunerilor minerale
Depunerile de calcar din interiorul ceainicu-
lui infl uenează calităţile gustative ale apei,
precum şi schimbul de căldură dintre apă şi
elementul de încălzire, ceea ce poate con-
duce la supraîncălzirea acestuia şi scoate-
rea mai rapidă din funcţiune.
Pentru a înlătura depunerile de calcar, um-
pleţi ceainicul cu apă diluată cu oţet în pro-
porţie de 2:1.
Soluţia se aduce la fi erbere şi apoi se lasă
să stea peste noapte. A doua zi goliţi şi um-
pleţi ceainicul cu apă până la nivelul ma-
xim, fi erbeţi şi goliţi de apă.
Pentru înlăturarea depunerilor de calcar
puteţi utiliza soluţii detartrante destinate
pentru ceainice electrice.
Set de livrare:
1. Ceainic cu fi ltru – 1 buc.
2. Suport – 1 buc.
3. Instrucţiune – 1 buc.
Specifi caţii tehnice
Tensiune de alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz
Putere: 1800-2200 W
Capacitate maximă: 1,7 l
Producătorul îi rezervează dreptul de a
schimba caracteristicile aparatelor fără anun-
ţare prealabilă.
Termenul a produsului - 5 ani.
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru pro-
dusul dat, rugăm să Vă adresaţi la distribu-
itorul regional sau la compania, unde a fost
procurat produsul dat. Serviciul de garanţie
se realizează cu condiţia prezentării bonului
de plată sau a oricărui alt document fi nanciar,
care confi rmă cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţe-
lor EMC, întocmite în conformitate
cu Directiva 89/336/EEC i Directiva
cu privire la electrosecuritate/joasă
tensiune (73/23 EEC).
ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ
6
ШƏЙНЕК
Сипаттамасы
1. Корпус
2. Сүзгі
3. Қақпақты ашу клавишасы
4. Қақпақ
5. Тұтқа
6. Су деңгейінің шкаласы
7. Қосу/сөндіру түймешесі
8. Тіреме
9. Желі бауын орау орны
ҚАЖЕТТІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электр шəйнегін қолданбас бұрын, қолдану
жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып
шығыңыз.
Шəйнектің жұмыс кернеуі желінің
кернеуіне сəйкес келетінін тексеріңіз. .
Желі бауы «еуроашамен» жабдықталған;
оны сенімді жермеленген розеткаға
қосыңыз.
Өрт қаупінан сақтану үшін шəйнекті
электр желісіне қосу барысында
өткізгіштерді пайдаланбаңыз. .
Шəйнекті ванна бөлмелерінде
пайдаланбаңыз. Оны бассейндердің
немесе су толтырылыған өзге
сыймалардың жанында пайдаланбаңыз.
Шəйнекті бөлмеден тыс қолданбаңыз.
Шəйнекті су қолдарыңызбен ұстамаңыз.
Шəйнекті тегіс жəне тұрақты беткейге
орнатыңыз, шəйнекті үстелдің шетіне
қоймаңыз.
Қосу алдында шəйнек тіремеде қисаюсыз
орнатылғанын тексеріңіз.
Тек жеткізу топтамасына кіретін тіремені
пайдаланыңыз.
Суы жоқ шəйнекті қоспаңыз.
Тіремеде тұрған шəйнекке су құймаңыз.
Сүзгісі жоқ немесе қақпағы тығыз
жабылмаған шəйнекті пайдаланбаңыз.
Шəйнекті тек су қайнатуға
пайдаланыңыз,өзге сүйықтықтарды
қыздыруға немесе қайнатуға тиым
салынады. .
Шəйнектегі судың деңгейі минималды
белгіден төмен жəне максималды
белгіден жоғары болмағанын
қадағалаңыз. Су максималды белгіден
жоғары болса, қайнаған уақытта су төгілуі
мүмкін.
Шəйнекті жылу көздерінің немесе ашық
оттың жанында пайдаланбаңыз.
• Қосылған шəйнекті қараусыз
қалдырмаңыз.
Желі бауының ұзындығын, оны тіремеге
орау арқылы, реттеуге болады.
Электр бауы үстелдің үстінен салбырап
тұрмауын, сондай-ақ, ыстық беткейлерге
тимей тұрғанын қадағалаңыз.
Қақпақты судың қайнау кезінде ашпаңыз.
Су қайнау кезінде ыстық буға күйіп
қалмау үшін мұқият болыңыз.
Шəйнектің ыстық беткейлеріне қол
тигізбеңіз, тек тұтқадан ұстаңыз.
Ыстық су толтырылған шəйнекті
тасымалдау кезінде сақ болыңыз.
Іске қосылып тұрған шəйнекті тіремеден
алуға тиым салынады. Егер шəйнекті
алуға қажеттілік туындаса, оны сөндіріп,
тіремеден алыңыз.
Электр тогымен зақымданудың алдын
алу үшін, құрылғыны жəне тіремені суға
немесе өзге сұйықтыққа батырмаңыз.
Шəйнек құлағаннан кейін, көзге көрінетін
зақымы болса немесе су ағып тұрса, оны
пайдаланбаңыз.
Шəйнекті жəне тіремені ыдыс жуу
машинасына салмаңыз. .
• Құрылғыны пайдаланбасаңыз немесе
тазалау алдында оны сөндіріңіз.
Желі бауының ашасын розеткадан
шығарғанда, баудан емес, ашадан
ұстаңыз.
Шəйнекті ұзақ уақытқа сақтауға жинамас
бұрын, тазалау алдында, оны желіден
ажыратып, суын төгіп, құрылғыны суытып
алыңыз.
• Құрылғыны балалардың қолдары
жетпейтін жерде сақтаңыз.
Балаларға шəйнекті ойыншық ретінде
пайдалануға рұқсат бермеңіз.
Егер шəйнекті балалар немесе мүмкіндігі
шектелген тұлғалар қолданып жатса,аса
сақ болыңыз.
Балаларға немесе мүмкіндігі шектелген
тұлғаларға шəйнекті қолдануға рұқсат
беру үшін, олардың қауіпсіздігіне
жауапты тұлғалар оларға шəйнекті дұрыс
қолдану туралы жəне дұрыс қолданбаған
жағдайда туындайтын қауіп туралы
сəйкес, өздеріне түсінікті нұсқаулықтар
беру керек.
Уақыт арасында желі бауының жəне
ашасының тұтастығын тексеріп тұрыңыз.
Егер корпустың немесе желі бауының
зақымдануы байқалса, шəйнекті
қолданбаңыз.
Өз бетіңізбен құрылғыны жөндеуге
тиым салынады. Ақау анықталған
жағдайда қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Электр шəйнегі тек тұрмыстық
пайдалануға арналған
ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ
Алғаш қолдану алдында
1. Шəйнекті қаптамадан шығарыңыз.
2. Құрылғының жұмыс кернеуі желінің
кернеуіне сəйкес келетінін тексеріңіз.
3. Желі бауының ашасын розеткаға
салыңыз.
Шəйнекке су толтыру үшін оны тіремеден
(8), шəйнектің қақпағын (4) ашыңыз, ол
үшін клавишаны(3)басыңыз.
Шəйнекті судың максималды деңгейіне
дейін (1,7 л)(6) толтырыңыз да, қақпағын
жабыңыз, шəйнекті тіремеге (8) орнатыңыз.
Шəйнектің қақпағы (4) тығыз жабылғанын
тексеріңіз.
Шəйнекті клавишаны (7) басып,
қосыңыз , ол кезде клавишаның сəнді
жарығы жанады. Су қайнағанда шəйнек
автоматты түрде сөнеді. Суды төгіп
тастаңыз да, үрдісті 3 рет қайталаңыз.
ЕСКЕРТУ! Тіремеден алмас бұрын,
шəйнектің сөніп тұрғанына көз жеткізіңіз.
Шəйнекті пайдалану:
Ескерту: тіременің арғы бетінде (8)желі
бауын орауға арналған қуыс (9)бар.
Желі бауының ұзындығын сəйкестеп
орнатып, реттеңіз.
Құрылғыны желіге қосыңыз.
Шəйнекке су толтыру үшін, оны тіремеден
(8) алып, (3) клавишаны басып, қақпақты
(4) ашу керек, су деңгейінің шкаласына
(6) қарай отыра, су толтырыңыз. Қақпағын
тығыз жабыңыз.
Толған шəйнекті тіремеге (8)өзіңізге
ыңғайлы етіп қойыңыз, өйткені ол
құрылғыны 360° айналдыруға мүмкіндік
береді.
Шəйнекті клавишаны (7) басып, қосыңыз
ол кезде клавишаның сəнді жарығы
жанады.
Су қайнағаннан кейін, шəйнек автоматты
түрде сөніп қалады.
Сіз клавишаны (7) төменнен жоғары қарай
басып, шəйнекті өзіңіз де өшіре аласыз.
• Шəйнекті (8) тіремеден алғанда, оның
сөніп тұрғанына көз жеткізіңіз.
Шəйнек сөнгеннен кейін 15-30 секундтай
күте тұрыңыз, одан кейін оны тағы да су
қайнатуға қоса аласыз.
Егер Сіз шəйнектң абайсызда қосып
жіберсеңіз, ал ішіндегі су минималды
белгіден төмен болса жəне судың
температурасы төмен болса да, шəйнек
автоматты түрде сөнеді.
Сүзгіні тазалау
Шəйнекті тіремеден (8) алыңыз, суын төгіп,
суытыңыз.
Клавишаны (3) басып, қақпағын ашыңыз (4).
Сүзгіні ағын су астында, ысқышпен сəл
ысқылап жуу қажет.
Сүзгіні орнына орнатыңыз.
Тазалау жəне күту
• Тазалау алдында құрылғыны желіден
ажыратып, суын төгіп, шəйнекті
суытыңыз.
Шəйнектің сыртқы бетін ылғал матамен
сүртіңіз. Ластануды кетіру үшін жұмсақ
жуғыш заттарды қолданыңыз, темір
ысқыштар мен абразивты жуғыш
құралдарды пайдаланбаңыз.
• Шəйнекті жəне тіремені суға немесе өзге
сүйықтыққа батырмаңыз.
Шəйнек пен тіремені ыдыс жуу машинасына
орнатпаңыз.
Қақ түсіру
Шəйнектің ішіне тұрып қалған қақ судың
дəмдік сапасына ықпалы етеді, сондай-ақ,
қыздырғыш элемент пен су арасындағы
жылу алмасуды бұзады, оның нəтижесінде
элемент қызып кетіп, тез істен шығады.
• Қақ түсіру үшін шəйнекті максималды
деңгейге дейін сумен толтырып, оған 2:1
пропорциядағы ас сірке қышқылын еріту
қажет.
Сүйықтықты қайнатыңыз да, оны түнге
қалдырыңыз. Таңертең сүйықтықты төгіп,
шəйнекке су толтырыңыз, қайнатып, суын
төгіп тастаңыз.
• Қақ түсіруге электр шəйнектеріне
арналған,арнайы құралдарды пайдалануға
болады.
Жеткізу топтамасы:
Сүзгісі бар шəйнек– 1 дана
• Тіреме– 1 дана
Нұсқаулық– 1 дана
Техникалық сипаттамасы:
Қуаттану кернеуі: 220-240 В ~ 50 Гц
Қуаты: 1850-2200 Вт
Максималды су көлемі: 1,7 л
Өндiрушi прибордың характеристикаларын
өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң
құқын сақтайды
Құралдың қызмет ету мерзімі - 5 жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған
адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
сəйкес келедi негiзгi
Мiндеттемелер 89/336/EEC
Дерективаның ережелерiне
енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)
ҚАЗАҚ
542
KETTLE
DESCRIPTION
1. Body
2. Filter
3. Lid opening button
4. Lid
5. Handle
6. Water level scale
7. ON/OFF button
8. Support
9. Cord housing
IMPORATNT SAFEGUARDS
Before using the kettle, carefully read the
operating instructions.
Make sure that your home electricity sup-
ply corresponds to the voltage specified
on the housing of the unit.
The power cord is equipped with a euro
plug; insert it into the socket, with a se-
cure grounding.
In order to avoid risk of fire do not use
adapters while connecting the appliance
to the outlet.
Do not use the unit in bathrooms. Do not
use it near swimming pools or other con-
tainers, filled with water.
• Do not use the unit outdoors.
• Do not touch the kettle with wet hands.
Place the unit on the flat stable surface.
Do not place the kettle on the corner of
the table.
Before switching on the unit, make sure
that it is placed on the support without
slants.
Use only the support, supplied with the
unit.
• Do not switch on the unit if it is empty.
Do not fill the unit with water if it is on the
support.
Do not use the kettle without a filter or if
the lid is not closed firmly.
Use the kettle only for water boiling, do
not use the unit to heat or boil other liq-
uids.
Provide that water level is not below the
min. mark and not above the max. mark.
If water level is above the maximal mark,
boiling water can splash out.
Do not use the unit near heat sources or
open flame.
• Do not leave the operating unit unattend-
ed.
You can adjust the length of the cord by
winding it over the support.
Provide that the power cord is not hang-
ing over the table and make sure that it
does not touch hot surfaces.
• Do not open the lid while boiling.
• Keep your hands away from steam open-
ings while water boiling otherwise you
can get burns.
Do not touch hot surfaces of the kettle.
Take the handle.
Be careful while carrying the kettle, filled
with boiling water.
Do not take off the hot unit from the sup-
port. If you need to take it off, unplug it
and then take it off.
In order to avoid electric shock do not im-
merse the unit and the support into water
or other liquids.
Do not user the kettle if it fell, if there are
visible damages or in case of leakage.
• Do not wash the unit and the support in a
dish wash machine.
Always switch off and unplug the unit if
it is not being used or before cleaning.
Unplugging the unit, do not pull the cord,
take the plug.
Before taking the unit away for keeping,
unplug it, pour out water and let it cool
down.
• Keep the unit out of reach of children.
Do not allow children to use the kettle as a
toy.
• When children or disabled persons are
near the kettle, it is necessary to be es-
pecially careful.
This unit is not intended for usage by chil-
dren or disabled persons unless they are
given all the necessary instructions on
safety measures and information about
danger, which can be caused by improp-
er usage of the unit.
Check the power cord and the plug pe-
riodically. Do not use the kettle if there
are damages in the body or in the power
cord.
Do not repair the unit yourself. If there are
some damages in the unit apply to the au-
thorized service center.
• The unit is intended for household use
only.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FU-
TURE REFERENCE
Before using the unit for the first time
• Unpack the kettle.
Before switching on make sure that your
home electricity supply corresponds to
the voltage of current specified on the
housing.
• Insert the plug into the socket.
• To fill the kettle with water, take it off from
the support (8), open the lid (4), by press-
ing the (3) button.
Fill the kettle with water till the maximal
mark (1,7 l) on the water level scale (6),
close the lid, and place the unit on the
support (8). Make sure that the lid (4) is
firmly closed.
Switch on the unit by pressing the (7) but-
ton, the lighting will be on. When water
starts boiling, the kettle will switch off au-
tomatically. Pour out water and repeat the
boiling procedure three times.
WARNING! Before taking the unit off from
the support, make sure that the kettle is
switched off.
Using the kettle
Note: There is a cord housing (9) on the
reverse side of the support (8). Find the
optimal length of the power cord, by
putting it in the corresponding way.
• Plug in the unit.
To fill the kettle with water take it off from
the support (8) open the lid (4), by press-
ing the (3) button and fill with water ac-
cording to the water level scale (6). Close
the lid (4) firmly.
Put the kettle on the support (8) as you
wish, as it allows 360° rotation of the ket-
tle.
Switch on the unit by pressing the (7) but-
ton, the lighting will be on.
When water starts boiling, the kettle will
switch off automatically.
You can switch the unit by pressing the (7)
button from the bottom upwards.
Before taking the unit off from the support
(8), make sure that the kettle is switched
off.
After switching off the kettle wait 15-30
sec, and then you can switch it on for boil-
ing water again.
• If you accidentally switched on the kettle,
but the water level is lower than the mini-
mal mark, the kettle will switch off auto-
matically.
Cleaning filter
Take off the unit from the support (8), pour
out water and let the unit cool down.
Open the lid (4), by pressing the (3) but-
ton.
We recommend washing the unit under
tapping water, slightly cleaning it with a
brush.
Clean and care
Before cleaning, disconnect the unit,
pour out water from the unit, and let the
unit cool down completely.
Wipe the outer surfaces of the unit with
a damp cloth. Use soft detergents to re-
move dirt; do not use metal brushes and
abrasives.
Do not immerse the kettle and the sup-
port into water or other liquids.
• Do not wash the unit and the support in a
dish wash machine.
Removing scale
Scale, appearing inside the kettle, influ-
ences water taste, and disturbs heat ex-
change between water and the heating
element, that can lead to overheating and
malfunction.
To remove scale, fill the kettle till the
maximal mark with water with vinegar dis-
solved in it in proportion 2:1.
Boil and leave for a night. In the morning
pour out the mixture, fill the kettle with
water till the max. mark, boil it and pour
out water.
You can use special substances for elec-
tric kettles to remove scale.
Delivery set:
1. Kettle with the filter – 1pc.
2. Support – 1pc.
3. Instruction manual – 1pc.
Specifications
Power supply: 220-240 V~ 50 Hz
Power: 1800-2200 W
Max. capacity: 1,7 l
The manufacturer shall reserve the right to
change the specification of the appliances
without preliminary notice.
Service life of appliance - 5 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can
be obtained from the dealer from whom the
appliance was purchased. The bill of sale or
receipt must be produced when making any
claim under the terms of this guarantee.
This product conforms to the
EMC-Requirements as laid down
by the Council Directive 89/336/
EEC and to the Low Voltage
Regulation (73/23 EEC)
ENGLISH
WASSERKOCHER
BESCHREIBUNG
1. Gehäuse
2. Filter
3. Taste der Deckelöffnung
4. Deckel
5. Handel
6. Wasserstandsanzeiger
7. Ein/Ausschalttaste
8. Standfuß
9. Kabelaufwicklung
NOTWENDIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Was-
serkochers diese Betriebsanleitung aufmerksam
durch.
Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des
Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ aus-
gestattet; schalten Sie diesen in die Steckdose
mit sicherer Erdung ein.
Verwenden Sie keine Verlängerungen beim
Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um
Brandrisiko zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im Ba-
dezimmer zu nutzen. Es ist nicht gestattet, das
Gerät in der Nähe von Wasserbecken und ande-
ren mit Wasser befüllten Becken zu benutzen.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher außer-
halb der Räumlichkeiten zu benutzen.
Berühren Sie nie das Gerät mit nassen Händen.
Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade
stabile Oberfl äche auf. Es ist nicht gestattet, den
Wasserkocher an den Tischrand zu stellen.
Vergewissern Sie sich vor der Einschaltung des
Geräts, ob der Wasserkocher auf dem Standfuß
aufrecht steht.
Benutzen Sie nur den Standfuß, der zum Liefe-
rungsumfang gehört.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne
Wasser einzuschalten.
Es ist nicht gestattet, das Wasser in den Wasser-
kocher einzugießen, wenn er auf den Standfuß
aufgesetzt ist.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne
abnehmbaren Filter oder undicht geschlos-
senen Deckel zu benutzen.
Nutzen Sie den Wasserkocher nur fürs Wasser-
aufkochen, es ist nicht gestattet, andere Flüs-
sigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im
Wasserkocher nicht unter die Grenzlinie sinkt
und die Grenzlinie nicht übersteigt. Das Heiß-
wasser kann beim Übersteigen der maximalen
Wasserstandsgrenzlinie ausgießen.
• Nutzen Sie nie das Gerät in der Nähe von Wär-
mequellen oder offenem Feuer.
Lassen Sie das eingeschaltet Gerät nie unbe-
aufsichtigt.
Die Kabellänge kann reguliert werden, indem
Sie das Kabel um den Standfuß herumwickeln.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom
Tisch nicht frei hängt und heiße Gegenstände
nicht berührt.
Öffnen Sie nie den Deckel während des Wasser-
aufkochens.
• Seien Sie während des Wasseraufkochens vor-
sichtig, um die Verbrühung mit heißem Dampf
zu vermeiden.
Berühren Sie nie heiße Stellen des Wasserko-
chers, halten Sie ihn nur am Handel.
Seien Sie beim Übertragen des heißen Wasser-
kochers vorsichtig.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher vom
Standfuß abzunehmen, wenn er im Betrieb ist.
Wenn es notwendig ist, den Wasserkocher vom
Standfuß abzunehmen, schalten Sie ihn vom
Stromnetz ab und nur dann nehmen Sie ihn
ab.
Tauchen Sie nie das Gerät und den Standfuß
ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das
Stromschlagrisiko zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, das Gerät nach sei-
nem Sturz, bei sichtbaren Beschädigungen
oder dem Wasserauslauf zu nutzen.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und
den Standfuß in der Geschirrspülmaschine zu
waschen.
Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn
Sie es längere Zeit nicht nutzen oder vor der
Reinigung. Es ist nicht gestattet, das Gerät beim
Abschalten vom Stromnetz am Netzkabel zu zie-
hen, halten Sie es am Netzstecker.
Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
wegpacken, schalten Sie es vom Stromnetz ab,
gießen Sie das Wasser ab und kühlen Sie es ab.
Bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder un-
zugänglichem Ort auf.
Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als
Spielzeug zu geben.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den
Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behin-
derte Personen während der Nutzung des Ge-
räts in der Nähe aufhalten.
Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten
Personen nicht genutzt werden, es sei denn ih-
nen eine angemessene und verständliche An-
weisung über die sichere Nutzung des Geräts
und die Gefahren seiner falschen Nutzung durch
die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich
ist.
Prüfen Sie periodisch das Netzkabel und den
Netzstecker. Es ist nicht gestattet, den Wasser-
kocher zu nutzen, wenn das Gehäuse oder das
Netzkabel beschädigt sind.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu
reparieren. Bei der Feststellung von Beschädi-
gungen wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundenservicedienst.
• Der Wasserkocher ist nur für den Gebrauch im
Haushalt geeignet.
BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG
SORGFÄLTIG AUF.
Vor dem ersten Gebrauch
Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpa-
ckung heraus.
Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des
Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in
die Steckdose.
Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen,
nehmen Sie ihn vom Standfuß (8) ab, öffnen
Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste (3) drü-
cken.
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zum
maximalen Grenzlinie am Wasserstandsanzeiger
(1,7 Liter) (6) auf, schließen Sie den Deckel zu,
stellen Sie den Wasserkocher auf den Standfuß
(8) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel
(4) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.
Schalten Sie den Wasserkocher mit der Tas-
te (7) ein, dabei wird die Tastenbeleuchtung
aufl euchten. Nachdem das Wasser aufkocht,
schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab.
Gießen Sie das Wasser ab und wiederholen Sie
die Kochprozedur dreimal.
WARNUNG! Vergewissern Sie sich vor dem Ab-
nehmen des Wasserkochers vom Standfuß, ob der
Wasserkocher ausgeschaltet ist.
Inbetriebnahme des Wasserkochers
Anmerkung:
Auf der unteren Seite des Stand-
fußes (8) befi ndet sich die Netzkabelaufwicklung
(9). Wählen Sie die optimale Länge des Netzkabels
aus, indem Sie es richtig aufl egen.
Schalten Sie das Gerät ans Stromnetz an.
Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen,
nehmen Sie ihn vom Standfuß (8) ab, öffnen Sie
den Deckel (4), indem Sie die Taste (3) drücken,
und gießen Sie das Wasser ein, achten Sie dabei
auf den Wasserstandsanzeiger (6). Schließen
Sie den Deckel (4) zu.
Stellen Sie den aufgefüllten Wasserkocher auf
den Standfuß (8) auf, wie Sie es möchten, da
dieser das Drehen des Wasserkochers um 360
Grad ermöglicht.
Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste
(7) ein, dabei wird die dekorative Beleuchtung
aufl euchten.
Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich
der Wasserkocher automatisch ab.
Sie können den Wasserkocher selbst ausschal-
ten, indem Sie die Taste (7) in die Richtung von
unten nach oben drücken.
• Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des
Wasserkochers vom Standfuß (8), ob er ausge-
schaltet ist.
Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts
1530 Sekunden ab, danach können Sie es wie-
der einschalten, um Wasser aufzukochen.
Falls Sie den Wasserkocher zufällig eingeschal-
tet haben, jedoch der Wasserstand darin unter
der minimalen Grenzlinie bleibt, schaltet sich
der Wasserkocher automatisch aus.
Filterreinigung
Nehmen Sie den Wasserkocher vom Standfuß
(8) ab, gießen Sie das Wasser ab und lassen Sie
ihn abkühlen.
Öffnen Sie den Deckel (4), drücken Sie dabei
die Taste (3).
Es wird empfohlen, das Filter unter dem Wasser-
strom abzuspülen, reinigen Sie es leicht mit der
Bürste.
Reinigung und Pfl ege
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung vom
Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und
lassen Sie es abkühlen.
• Wischen Sie die Innenseite des Wasserkochers
mit einem feuchten Tuch ab. Nutzen Sie für die
Entfernung der Verschmutzung weiche Reini-
gungsmittel, aber keine Metallbürsten und Ab-
rasivmittel.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und
den Standfuß ins Wasser oder andere Flüssig-
keiten komplett tauchen zu lassen.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und
den Standfuß in der Geschirrspülmaschine zu
waschen.
Entkalkung
Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserko-
chers bildet, beeinfl usst die geschmacklichen
Qualitäten des Wassers, und verletzt auch den
Wärmeaustausch zwischen dem Wasser und
dem Heizelement, was zur Überhitzung und
dem schnelleren Ausfall führen kann.
Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie das
Gerät bis zum maximalen Wasserstand mit dem
hinzugefügten Speiseessig im Verhältnis 2:1.
Bringen Sie die Flüssigkeit zum Kochen und las-
sen Sie diese im Wasserkocher über die Nacht
stehen. Am nächsten Morgen gießen Sie die
Flüssigkeit ab, füllen Sie den Wasserkocher mit
Wasser bis zum maximalen Wasserstandniveau,
lassen Sie es aufkochen und gießen Sie das
Wasser ab.
• Sie können spezielle Mittel zur Entkalkung ver-
wenden, die für die Entkalkung von elektrischen
Wasserkochern geeignet sind.
Lieferumfang:
1. Wasserkocher mit Filter – 1 Stück
2. Standfuß – 1 Stück
3. Bedienungsanleitung – 1 Stück
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220240 V ~ 50 Hz
Leistung: 18002200 W
Maximales Fassungsvermögen: 1,7 Liter
Der Produzent behält sich das Recht vor die Daten
der Geräte ohne Vorankündigung zu ändern.
Betriebslebensdauer des Geräts – 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft
hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
soll man während der Laufzeit der vorliegenden
Gewährleistung den Check oder die Quittung über
den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektromagne-
tischen Verträglichkeit, die in 89/336/
EWG -Richtlinie des Rates und den
Vorschriften 73/23/EWG über die
Niederspannun-gsgeräte vorgesehen
sind.
DEUTSCH
3
ЧАЙНИК
ОПИСАНИЕ
1. Корпус
2. Фильтр
3. Клавиша открытия крышки
4. Крышка
5. Ручка
6. Шкала уровня воды
7. Клавиша включения/выключения
8. Подставка
9. Место для укладки сетевого шнура
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием электрического чай-
ника внимательно прочитайте инструкцию
по эксплуатации.
Убедитесь, что рабочее напряжение чай-
ника соответствует напряжению сети.
Сетевой шнур снабжен «евровилкой»;
включайте ее в розетку, имеющую надеж-
ный контакт заземления.
Во избежание риска возникновения пожа-
ра не используйте переходники при под-
ключении чайника к электрической сети.
Не используйте чайник в ванных комнатах.
Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или
других емкостей, наполненных водой.
Не используйте чайник вне помещений.
Не беритесь за чайник мокрыми руками.
Ставьте чайник на ровную и устойчивую
поверхность, не ставьте чайник на край
стола.
• Перед включением убедитесь, что чайник
установлен на подставке без перекосов.
• Используйте только подставку, входящую
в комплект поставки.
Не включайте чайник без воды.
Не наливайте воду в чайник, стоящий на
подставке.
• Не используйте чайник без фильтра или с
неплотно закрытой крышкой.
Используйте чайник только для кипячения
воды, запрещается подогревать или кипя-
тить другие жидкости.
Следите, чтобы уровень воды в чайнике не
был ниже минимальной отметки или выше
максимальной отметки. Если уровень
воды превышает максимальную отметку,
кипящая вода может выплеснуться.
Не используйте чайник в непосредствен-
ной близости от источников тепла или от-
крытого пламени.
Не оставляйте включенный чайник без
присмотра.
Длину сетевого шнура можно регулиро-
вать, укладывая его на обратной стороне
подставки.
Не допускайте, чтобы электрический шнур
свешивался со стола, а также следите,
чтобы он не касался горячих поверхнос-
тей.
Не открывайте крышку чайника во время
кипячения воды.
• Соблюдайте осторожность, чтобы во вре-
мя кипячения воды не обжечься горячим
паром.
• Не прикасайтесь к горячим поверхностям
чайника, беритесь только за ручку.
Соблюдайте осторожность при переносе
чайника, наполненного кипятком.
• Запрещается снимать работающий чай-
ник с подставки. Если возникла необхо-
димость снять чайник, отключите его и
снимите с подставки.
Во избежание удара электрическим током
не погружайте чайник и подставку в воду
или другие жидкости.
Не пользуйтесь чайником после его паде-
ния, при наличии видимых повреждений
или в случае протекания.
Не помещайте чайник и подставку в посу-
домоечную машину.
Чайник следует отключать от сети, если
вы им не пользуетесь, а также перед чис-
ткой. Вынимая вилку сетевого шнура из
розетки, не тяните за шнур, а держитесь
за вилку.
Перед тем как убрать чайник на длитель-
ное хранение, а также перед чисткой его
следует отключить от сети, слить воду и
дать устройству остыть.
Храните чайник в местах, недоступных для
детей.
Не разрешайте детям использовать чай-
ник в качестве игрушки.
Будьте особенно осторожны, если уст-
ройство используется детьми или людьми
с ограниченными возможностями.
Данное устройство не предназначено
для использования детьми и людьми с
ограниченными возможностями. Исполь-
зование устройства детьми и людьми с
ограниченными возможностями разре-
шается только в том случае, если от лица,
отвечающего за их безопасность, они по-
лучили соответствующие и понятные им
инструкции о безопасном пользовании
устройством и имеют представление об
опасностях, которые могут возникнуть
при его неправильном использовании.
Периодически проверяйте сетевой шнур
и вилку. Не пользуйтесь чайником, если
имеются какие-либо повреждения корпу-
са или сетевого шнура.
• Запрещается самостоятельно ремон-
тировать устройство. При обнаружении
неисправностей обращайтесь в автори-
зованный (уполномоченный) сервисный
центр.
• Электрический чайник предназначен
только для бытового использования.
СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
Перед первым использованием
Выньте чайник из упаковки.
Убедитесь, что рабочее напряжение при-
бора соответствует напряжению сети.
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Для наполнения чайника водой снимите
его с подставки (8), откройте крышку чай-
ника (4), нажав на клавишу (3).
Наполните чайник водой до максималь-
ной отметки на шкале уровня воды (1,7 л)
(6), закройте крышку, установите чайник
на подставку (8). Убедитесь, что крышка
чайника (4) плотно закрыта.
Включите чайник, нажав на клавишу (7),
при этом загорится декоративная под-
светка. Когда вода закипит, чайник авто-
матически отключится. Слейте воду и пов-
торите процедуру кипячения воды 3 раза.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед снятием с под-
ставки убедитесь, что чайник отключен.
Эксплуатация чайника
Примечание: На обратной стороне под-
ставки (8) имеется место для укладки
сетевого шнура (9). Подберите опти-
мальную длину сетевого шнура, уложив
его соответствующим образом.
Подключите прибор к сети.
Для наполнения чайника водой снимите
его с подставки (8), откройте крышку (4),
нажав на клавишу (3), и налейте воду, об-
ращая внимание на шкалу уровня воды
(6). Плотно закройте крышку (4).
Поместите наполненный чайник на под-
ставку (8) как вам удобно, т. к. она позво-
ляет вращать прибор на 360°.
Включите чайник, нажав на клавишу (7),
при этом загорится декоративная под-
светка.
Когда вода закипит, чайник автоматически
отключится.
Вы можете сами отключить чайник, на-
жав на клавишу (7) по направлению снизу
вверх.
Снимая чайник с подставки (8), убедитесь,
что он выключен.
После отключения чайника подождите
15-30 секунд, после чего вы можете снова
включать его для кипячения воды.
Если Вы случайно включили чайник, а
уровень воды в нем ниже минимальной
отметки, то чайник автоматически выклю-
чится.
Чистка фильтра
Снимите чайник с подставки (8), слейте
воду и дайте ему остыть.
Откройте крышку (4), нажав на клавишу
(3).
Рекомендуется промывать фильтр под
струей воды, слегка почистив его щеткой.
Чистка и уход
Перед чисткой отключите прибор от сети,
слейте воду и дайте чайнику остыть.
• Внешнюю поверхность чайника следует
протирать влажной тканью. Для удаления
загрязнений используйте мягкие чис-
тящие средства, не используйте метал-
лические щетки и абразивные моющие
средства.
Не погружайте чайник и подставку в воду
или другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посу-
домоечную машину.
Удаление накипи
Накипь, образующаяся внутри чайника,
влияет на вкусовые качества воды, а так-
же нарушает теплообмен между водой и
нагревательным элементом, что может
привести к его перегреву и более быстро-
му выходу из строя.
Для удаления накипи наполните чайник до
максимального уровня водой с разведен-
ным в ней столовым уксусом в пропорции
2:1.
Доведите жидкость до кипения и оставьте
ее остывать на ночь. Утром слейте жид-
кость, наполните чайник водой до макси-
мального уровня, прокипятите и слейте
воду.
Для удаления накипи можно использовать
специальные средства, предназначенные
для электрочайников.
Комплект поставки:
1. Чайник с фильтром – 1 шт.
2. Подставка – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.
Технические характеристики
Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц
Мощность: 1800-2200 Вт
Максимальный объем воды: 1,7 л
Производитель сохраняет за собой право
изменять дизайн и технические характерис-
тики прибора без предварительного уве-
домления.
Срок службы прибора - 5 лет
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским и
российским стандартам безопас-
ности и гигиены.
Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД
РЕСПУБЛИКА КИПР,
Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413,
Никосия.
Сделано в Китае
РУССКИЙ

Do you have a question about the Maxwell MW-1019 B?

If you have a question about the "Maxwell MW-1019 B", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   1.7
Water level indicator yes
Product colour   Black, Stainless steel
Concealed heating element yes
Overheat protection -
Filtering yes
Adjustable thermostat   no
Housing material Steel
Power
Power   2200
Ergonomics
Illuminated on/off switch yes
Cord storage yes
Auto power off   no
Hinged lid   yes
Cordless no
Indication light yes