Maxwell MW-1014 B manual

Maxwell MW-1014 B

On this page you find the Maxwell MW-1014 B manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Maxwell
Model
MW-1014 B
Product
EAN
9012345009915
Language
English, German, Russian, Romanian, Ukrainian
Filetype
PDF
CEAINIC
DESCRIEREA PRODUSULUI
1. Corp
2. Filtru
3. Buton deschidere capac
4. Capac
5. Mâner
6. Indicator nivel apă
7. Buton pornire/oprire (I/0)
8. Suport
9. Locaş pentru înfăşurarea cablului de ali-
mentare
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie ghidul de utilizare înainte de a
folosi ceainicul electric.
Asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a aparatu-
lui corespunde cu tensiunea din reţea.
Cordonul de alimentare este dotat cu fi şă de
standard european; conectaţi fi şa în priza de
reţea care este dotată cu contact sigur de
protecţie (pământare).
• Pentru a evita producerea unui incendiu nu
utilizaţi piese intermediare la conectarea
aparatului cu priza de reţea.
Nu folosiţi ceainicul în camera de baie. Nu îl
folosiţi în apropiere de bazine sau alte vase
ce conţin apă.
Nu folosiţi aparatul în afara încăperilor.
Nu apucaţi ceainicul cu mâine ude.
Aşezaţi ceainicul pe o suprafaţă plană şi sta-
bilă, nu aşezaţi ceainicul pe marginea me-
sei.
• Înainte de a porni ceainicul, asiguraţi-vă că
acesta este aşezat pe suport fără înclinări.
Folosiţi doar suportul din setul de livrare.
• Nu porniţi ceainicul dacă acesta nu conţine
apă.
Nu umpleţi ceainicul cu apă dacă acesta se
afl ă pe suport.
Nu folosiţi ceainicul fără fi ltru sau cu capacul
închis neetanş.
Folosiţi ceainicul doar la fi erberea apei, nu
erbeţi şi nu încălziţi în acesta alte lichide.
Aveţi grijă ca nivelul apei din ceainic să nu fi e
mai mic de nivelul minim şi să nu depăşeas-
că nivelul maxim. În caz de umplere peste ni-
velul maxim apa clocotindă se poate vărsa.
Nu folosiţi aparatul în apropiere imediată de
surse de încălzire sau foc deschis.
Nu lăsaţi aparatul fără supraveghere în tim-
pul funcţionării.
Puteţi regla lungimea cablului de alimentare
prin înfăşurarea acestuia pe suport.
Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne
peste masă, aveţi grijă ca acesta să nu se
atingă de suprafeţe fi erbinţi sau ascuţite.
Nu deschideţi capacul în timpul fi erberii
apei.
Aveţi grijă la aburii fi erbinţi emişi la fi erberea
apei pentru a nu vă opări.
Nu atingeţi suprafeţele fi erbinţi ale ceainicu-
lui, apucaţi ceainicul numai de mâner.
Transportaţi cu prudenţă ceainicul ce conţine
apă clocotită.
Nu ridicaţi ceainicul în funcţiune de pe su-
port. În caz de necesitate deconectaţi apara-
tul, după care ridicaţi-l de pe suport.
Pentru a nu vă electrocuta nu scufundaţi
aparatul în apă sau alte lichide.
Nu folosiţi ceainicul dacă acesta a căzut, în
caz de defecţiuni vizibile sau în caz de scur-
geri.
Nu spălaţi ceainicul şi suportul în maşina de
spălat vase.
Deconectaţi aparatul de la reţea în cazul în
care nu îl folosiţi sau înainte de curăţare. Nu
se scoate fi şa din priza de reţea trăgându-se
de conductor.
Înainte de conservarea aparatului sau înain-
te de curăţare scoateţi-l din priză, goliţi de
apă şi lăsaţi aparatul să se răcească şi să se
usuce.
Păstraţi aparatul în locuri inaccesibile pentru
copii.
Nu lăsaţi ceainicul la îndemâna copiilor.
Este necesară o atentă supraveghere atunci
când aparatul este folosit de copii sau per-
soane cu abilităţi fi zice reduse.
Acest aparat nu este destinat pentru utilizare
de către copii sau persoane cu abilităţi fi zice
reduse, dacă numai nu le-au fost făcute in-
strucţiuni clare şi corespunzătoare de către
persoana responsabilă de securitatea lor
privind utilizarea fără pericol a aparatului şi
despre riscurile care pot apărea în caz de
utilizare incorectă.
Verifi caţi periodic cordonul de alimentare şi
şa de reţea. Nu folosiţi ceainicul dacă este
deteriorat corpul acestuia sau cordonul de
alimentare.
Nu reparaţi singuri aparatul. În caz de defec-
ţiuni apelaţi la un service autorizat.
Ceainicul electric este destinat numai pentru
uz casnic.
• Aveţi grijă ca nivelul apei din ceainic să nu
e mai mic de cota "MIN" (0,5 litri) şi să nu
depăşească cota "MAX" (1,7 litri).
PĂSTRAŢI ACEASTĂ INSTRUCŢIUNE
Înainte de prima utilizare
Scoateţi ceainicul din ambalaj.
Asiguraţi-vă că tensiunea de funcţionare a
aparatului corespunde cu tensiunea din re-
ţea.
Introduceţi fi şa de reţea în priză.
Pentru a umple ceainicul cu apă ridicaţi-l de
pe suport (8), deschideţi capacul ceainicului
(4) apăsând pe butonul de deschidere a ca-
pacului (3).
Umpleţi ceainicul cu apă până la nivelul ma-
xim al indicatorului nivelului de apă (1,7 l) (6),
închideţi capacul, aşezaţi ceainicul pe suport
(8). Asiguraţi-vă dacă capacul ceainicului (4)
este închis etanş.
Porniţi ceainicul fi xând butonul (7) în poziţia
pornit «I», iluminarea auxiliară a părţii inferi-
oare a corpului se va aprinde. De îndată ce
apa fi erbe ceainicul opreşte automat. Goliţi
ceainicul de apă şi repetaţi procedura de fi er-
bere de 3 ori.
AVERTISMENT! Înainte de a ridica ceainicul
de pe suport, asiguraţi-vă că acesta este de-
conectat.
Utilizarea ceainicului
Remarcă: Pe partea din spate a suportului (8)
este prevăzut un locaş pentru înfăşurarea ca-
blului de alimentare (9). Potriviţi lungimea op-
timală a cablului de alimentare aşezându-l în
modul corespunzător.
Conectaţi aparatul la reţea.
Pentru a umple ceainicul cu apă ridicaţi-l de
pe suport (8), deschideţi capacul (4) apă-
sând butonul de deschidere a capacului (3)
şi turnaţi apă, urmărind indicatorul nivelului
de apă (6). Închideţi bine capacul (4).
Aşezaţi ceainicul cu apă pe suport (8) aşa
cum doriţi, acesta permite rotirea ceainicului
la 360°.
Porniţi ceainicul fi xând butonul (7) în poziţia
pornit «I», iluminarea auxiliară a părţii inferi-
oare a corpului se va aprinde.
De îndată ce apa fi erbe ceainicul opreşte au-
tomat.
Opţional aveţi posibilitatea să opriţi ceainicul
xând butonul (7) în poziţia «0».
Ridicând ceainicul de pe suport (8), asigu-
raţi-vă că acesta este oprit.
• După oprirea ceainicului aşteptaţi 15-30 de
secunde, după care puteţi porni din nou
ceainicul pentru a fi erbe apa.
Curăţarea fi ltrului
Înainte de a scoate fi ltrul (2) opriţi ceainicul, ridi-
caţi-l de pe suport (8), goliţi de apă şi permiteţi-i
să se răcească.
Deschideţi capacul (4) apăsând pe butonul
de deschidere a capacului (3).
Din partea interioară apăsaţi pe ieşitura de
deasupra fi ltrului şi extrageţi-l.
Se recomandă spălarea fi ltrului sub jet de
apă, curăţindu-l uşor cu peria.
Montaţi fi ltrul (2) în poziţia iniţială.
Curăţare şi întreţinere
• Înainte de curăţare deconectaţi aparatul de
la reţea, goliţi de apă şi lăsaţi-l să se răceas-
că.
Ştergeţi suprafaţa exterioară a ceainicului cu
o cârpă umedă. Pentru înlăturarea murdăriei
folosiţi agenţi de curăţare delicaţi, nu folosiţi
perii de metal şi agenţi de curăţare abrazivi.
Nu scufundaţi ceainicul şi suportul în apă
sau alte lichide.
Nu spălaţi ceainicul şi suportul în maşina de
spălat vase.
Detartrarea
Depunerile de calcar în interiorul ceainicului
infl uenează calităţile gustative ale apei, pre-
cum şi schimbul de căldură între apă şi ele-
mentul de încălzire, ceea ce poate conduce
la supraîncălzirea acestuia şi scoaterea mai
rapidă din funcţiune.
• Pentru a înlătura depunerile de calcar um-
pleţi ceainicul cu apă diluată cu oţet în pro-
porţie 1:2.
Se aduce la fi erbere şi apoi se lasă să stea
peste noapte. A doua zi goliţi şi umpleţi ceai-
nicul cu apă până la nivelul maxim, fi erbeţi şi
goliţi de apă
Pentru înlăturarea depunerilor de calcar pu-
teţi utiliza soluţii detartrante destinate pentru
ceainice electrice.
Set de livrare:
1. Ceainic cu fi ltru – 1 buc.
2. Suport – 1 buc.
3. Instrucţiune – 1 buc.
Specifi caţii tehnice
Alimentare: 220-240V ~ 50 Hz
Putere maximă: 1850-2200 W
Capacitate maximă: 1,7 l
Producătorul îi rezervează dreptul de a schim-
ba caracteristicile aparatelor fără anunţare pre-
alabilă.
Termenul a produsului - 5 ani.
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produ-
sul dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul
regional sau la compania, unde a fost procurat
produsul dat. Serviciul de garanţie se realizea-
ză cu condiţia prezentării bonului de plată sau
a oricărui alt document fi nanciar, care confi rmă
cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor
EMC, întocmite în conformitate cu
Directiva 89/336/EEC i Directiva cu
privire la electrosecuritate/joasă ten-
siune (73/23 EEC).
6
ШАЙНЕК
СИПАТТАМАСЫ
1. Корпус
2. Сүзгіш
3. Қақпақты ашу пернесі
4. Қақпақ
5. Сап
6. Су деңгейінің бағаны
7. Іске қосу/ажырату пернесі (I/0)
8. Тіреу
9. Желілік бауды орайтын орын
ҚАЖЕТТІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электрлік шəйнекті пайдалану алдында
нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз.
• Аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі
кернеуге сəйкес болуына көз жеткізіңіз.
• Желілік бау "еуропалық айыр тетікпен"
жабдықталған; оны жерлендірудің сенімді
түйіспесі бар ашалыққа қосыңыз.
Өртену тəуекелін болдырмау үшін
аспапты электр ашалығына қосқанда
ауыстырғыштарды пайдаланбаңыз.
Шайнекті жуыну бөлмелерінде
пайдаланбаңыз. Оны хауыздардың немесе
басқа суға толтырылған ыдыстардың
қасында пайдаланбаңыз.
Шайнекті бөлмелерден тыс
пайдаланбаңыз.
Шайнекті сулы қолмен ұстамаңыз.
Шəйнек түзу жəне тұрақты бетке қойыңыз.
Шайнекті үстелдің шетіне қоймаңыз.
Іске қосу алдында, шайнек тіреуде қисық
орнатылмағанына көз жеткізіңіз.
Жеткізілім жинағына кіретін тіреуді ғана
пайдаланыңыз.
• Шəйнекті сусыз қоспаңыз.
Тіреуде тұрған шайнекке су құймаңыз.
Шайнекті сүзгішсіз немесе толық
жабылмаған қақпақпен пайдаланбаңыз.
Шəйнекті суды қайнату үшін ғана
пайдаланыңыз, басқа сұйықтықтарды
қыздыруға немесе қайнатуға тыйым
салынады.
Шəйнектегі судың деңгейі минималды
белгісінен төмен жəне максималды
белгісінен жоғары болмауын байқаңыз.
Судың деңгейі максималды белгісінен асып
кеткенде қайнап жатқан су шашырауы
мүмкін.
Аспапты тікелей жылу көздерінің немесе
ашық оттың қасында пайдаланбаңыз.
Іске қосылған шайнекті қараусыз
қалдырмаңыз.
Желілік баудың ұзындығын тіреуге орап
реттеуге болады.
Электр бауының үстелден салбырауын
болдырмаңыз, сонымен қатар, оның ыстық
беттермен жанаспауын байқаңыз.
Суды қайнатқанда қақпақты ашпаңыз.
Суды қайнату кезінде ыстық буға күйіп
қалмау үшін сақ болыңыз.
Шəйнектің ыстық беттеріне қол тигізбеңіз,
сабынан ғана ұстаңыз.
Қайнатындыға толтырылған шəйнекті
тасымалдағанда абай болыңыз.
Жұмыс істеп тұрған шайнекті тіреуден
шешуге тыйым салынады. Егер шайнекті
шешуге қажеттілік туындаса, оны сөндіріңіз
жəне тіреуден шешіңіз.
Электр тоғы соққысын болдырмау үшін
аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға
батырмаңыз.
Шайнек құлағаннан кейін, көзге көрінетін
бұзылулар болғанда немесе ағып кеткенде
пайдаланбаңыз.
Шəйнекті жəне тіреуді ыдыс жуатын
машинада жумаңыз
Егер сіз аспапты пайдаланбасаңыз
немесе тазалау алдында оны желіден
ажыратыңыз. Желілік баудың айыртетігін
ашалықтан суырғанда, баудан тартпаңыз,
ал айыртетіктен ұстаңыз.
Аспапты ұзақ уақытқа сақтауға қою
алдында оны желіден ажыратыңыз, суын
төгіңіз, салқындауға уақыт беріңіз.
Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде
сақтаңыз.
Балаларға шайнекті ойыншық ретінде
пайдалануға рұқсат етпеңіз.
Егер аспапты балалар немесе мүмкіндіктері
шектеулі адамдар пайдаланса аса назар
болыңыз.
Берілген құрылғы балалардың немесе
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың
қолдануына, егер оларға пайдалану жəне
оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда бола
алатын қауіптер туралы олардың қауіпсіздігі
үшін жауап беретін тұлғамен нұсқаулықтар
берілген болмаса арналмаған.
Желілік бау мен айыр тетікті тұрақты
тексеріп тұрыңыз.
Егер қораптың немесе желілік баудың
қандай да бір бұзылулары болса, шəйнекті
пайдаланбаңыз.
Аспапты өз бетінше жөндеуге тыйым
салынады. Ақаулықтар табылғанда
тел туындыгерлес қызмет көрсету
орталықтарына хабарласыңыз.
Электр шəйнек тұрмыста пайдалануға ғана
арналған.
• Шайнектегі судың деңгейі "MIN" белгісінен
(0,5 литрден) төмен жəне "MAX"
белгісінен (1,7 литрден) жоғары болмауын
бақылаңыз.
БЕРІЛГЕН БАСШЫЛЫҚТЫ САҚТАҢЫЗ
Алғашқы пайдалану алдында
• Шəйнекті ораудан шығарыңыз.
Аспаптың жұмыс кернеуі желідегі кернеуге
сəйкес болуына көз жеткізіңіз.
Желілік баудың айыртетігін ашалыққа
салыңыз.
Шайнекті суға толтыру үшін оны тіреуден
(8) шешіңіз, ашу батырмасын (3) басып,
шайнек қақпағын (4) ашыңыз.
Шайнекті су деңгейі бағанының максималды
белгісіне дейін (1,7 л) (6) сумен толтырыңыз,
қақпақты жабыңыз, шайнекті тіреуге (8)
орнатыңыз. Шайнектің қақпағы (4) толық
жабылғанына көз жеткізіңіз.
Батырманы (7) «I» іске қосылу күйіне
белгілеп, шайнекті іске қосыңыз, сол кезде
корпустың төменгі жағындағы көмескілеу
жанады. Су қайнаған кезде шайнек
автоматты сөнеді. Суды төгіңіз жəне суды
қайнату рəсімін 3 рет қайталаңыз.
САҚТАНДЫРУ! Тіреуден шешу алдында,
шайнек сөндірілгеніне көз жеткізіңіз.
Шəйнекті пайдалану
Ескерту: Тіреудің (8) астыңғы жағында
желілік бауды (9) орауға арналған орын бар.
Желілік бауды сəйкес түрде жатқызып, оның
оптималды ұзындығын таңдаңыз.
Аспапты желіге қосыңыз.
Шайнекті суға толтыру үшін оны тіреуден
(8) шешіңіз, ашу батырмасын (3) басып,
шайнек қақпағын (4) ашыңыз, жəне су
деңгейінің бағанына (6) назар аударып суды
толтырыңыз. Қақпақты (4) тығыз жабыңыз.
Толтырылған шайнекті сізге ыңғайлы етіп
тіреуге (8) орнатыңыз, себебі ол аспапты
360° айналдыруға мүмкіндік береді.
Батырманы (7) «I» іске қосылу күйіне
белгілеп, шайнекті іске қосыңыз, сол кезде
корпустың төменгі жағындағы көмескілеу
жанады.
Су қайнаған кезде шайнек автоматты
сөнеді.
Сіз батырманы (7) «0» күйіне белгілеп,
шайнекті өзіңіз сөндіре аласыз.
Шайнекті тіреуден (8) шеше отырып, оның
сөндірілгеніне көз жеткізіңіз.
Шайнекті сөндіргеннен кейін 15-30 секунд
күте тұрыңыз, содан кейін сіз оны қайнату
үшін қайтадан қоса аласыз.
Сүзгішті тазалау
Сүзгішті (2) шығару алдында, шайнекті
сөндіріңіз, оны тіреуден (8) шешіңіз, суын
төгіңіз, салқындауға уақыт беріңіз.
Ашу батырмасын (3) басып, қақпақты (4)
ашыңыз.
Ішкі жағынан сүзгіштің үстіндегі шығыңқыға
басыңыз жəне оны шығарыңыз.
Сүзгішті қылшақпен сəл тазалап, су
ағынының астында шаю ұсынылады.
Сүзгішті (2) орнына орнатыңыз.
Тазалау мен күтімі
Тазалау алдында аспапты желіден
ажыратыңыз, суын төгіңіз жəне шəйнекке
салқындауға беріңіз.
Шəйнектің сыртқы бетін дымқыл
шүберекпен сүртіңіз. Ластануды жою үшін
жұмсақ тазалағыш заттарды пайдаланыңыз,
металл қылшақтар мен қажайтын жуғыш
заттарды пайдаланбаңыз.
Шəйнекті суға жəне басқа сұйықтықтарға
салмаңыз.
Аспапты ыдыс жуатын машинада
жумаңыз.
Қақты жою
Шəйнектің ішінде пайда болатын қақ
судың дəмдік қасиеттеріне əсерін тигізеді,
сонымен қатар сумен қыздырғыш элемент
арасындағы жылу алмасуды бұзады,
бұл оның шамадан тыс қызуына жəне
анағұрлым тез істен шығуына əкелуі
мүмкін.
• Қақты жою үшін шəйнекті максималды
деңгейге дейін 2:1 қатынасында
араластырылған су мен асханалық сірке
суына толтырыңыз.
Сұйықтықты қайнатыңыз жəне түнге
қалдырыңыз. Таңертең сұйықтықты төгіңіз,
шəйнекті максималды деңгейге дейін
суға толтырыңыз, қайнатыңыз жəне суды
төгіңіз.
Қақты жою үшін электр шəйнектерге
арналған арнайы заттарды пайдалануға
болады.
Жеткізілім жинағы:
1. Сүзігіші бар шайнек – 1дн.
2. Тіреу – 1дн.
3. Нұсқаулық – 1дн.
Техникалық сипаттамалары
Қоректендіру кернеуі: 220-240 В ~ 50 Гц
Максималды қуаты: 1850-2200 Вт
Судың максималды көлемі: 1,7 л
Өндiрушi прибордың характерис-тикаларын
өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң
құқын сақтайды
Құралдың қызмет ету мерзімі - 5 жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған
адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
сəйкес келедi негiзгi
Мiндеттемелер 89/336/EEC
Дерективаның ережелерiне
енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)
ҚАЗАҚ
542
KETTLE
DESCRIPTION
1. Body
2. Filter
3. Lock/Unlock lid
4. Lid
5. Handle
6. Water level indicator
7. On/Off switch (I/0)
8. Base station
9. Power cord winding reel
IMPORTANT SAFETY MEASURES
Before using an electric kettle read carefully
this operation manual.
Ensure that operating voltage of the ap-
pliance corresponds to the circuit volt-
age.
Electric cord is provided with «euro-
plug»; plug it into an outlet with a reliable
grounding contact.
To avoid the risk of fire do not use adapt-
ers when plugging it in.
Do not use the kettle in bathrooms. Do
not use it near pools or other containers,
filled with water.
• Do not use it outdoors.
• Do not take the kettle with wet hands.
• Place the kettle on a flat and enduring
surface, do not place the kettle on the
edge of a table.
Before turning on ensure that the kettle
is fixed up on the base station without
sag.
Use the base station, which is included
into delivery package.
• Do not turn on the kettle without water.
Do not fill in the kettle standing on the
base station.
Do not use the kettle without filter or ajar
lid.
• Use the kettle only for boiling of water, do
not heat or boil other liquids.
• The water level must be between MAX
and MIN. When exceeding the maximum
water level boiling water can slop over.
Do not use the appliance in close proxim-
ity to heat sources or open flame.
Do not leave a turned on appliance unat-
tended.
• The length of the electric cord can be
regulated, by winding it up onto base sta-
tion.
Do not let the electric cord hang down the
table or contact with hot surfaces.
Do not open the lid during boiling of wa-
ter.
Be careful so not to get burnt by hot
steam during boiling of water.
Do not touch hot surfaces of the kettle,
take it only by handle.
Be careful when moving the kettle, filled
with hot water.
Do not take the operating kettle off the
base station. If there is a necessity to take
off the operating kettle, turn it off and
take off the base station.
To avoid electric shock do not immerse
the appliance and base station into water
or other liquids.
Do not use the kettle after its falling down,
if there are any damages or in case of
leakage.
Do not place the kettle and the base sta-
tion into a dishwasher.
Unplug the appliance, when you do not
use it or before cleaning. When unplug-
ging the appliance, do not pull by the
cord, grasp the plug.
Before putting the appliance for long-
time storage or before cleaning, unplug
it, pour out water and let the appliance
cool down.
Keep the appliance out of reach of chil-
dren.
• Do not allow children to use the device as
a toy.
• Be very careful, when the appliance is
used by children or handicapped people.
This device should not be used by chil-
dren or by handicapped people, unless
a responsible person has provided them
with relevant and legible safety instruc-
tions and they are aware of hazards aris-
ing from misuse of the device.
Check regularly the electric cord and the
plug. Do not use the kettle if there are any
damages of the body or electric cord.
Do not repair the appliance on your own.
In case of malfunction refer to an author-
ized service center.
Electric kettle is intended for household
use only.
Ensure that water level is not below "MIN"
mark (0,5 l) or above "MAX" mark (1,7 l).
SAVE THIS MANUAL
Before first use
• Extract the kettle from the package.
Ensure that operating voltage of the ap-
pliance corresponds to the circuit volt-
age.
• Pull the plug into an outlet.
For filling in the kettle with water remove it
from the base station (8), open the lid (4),
pulling the lid opening lever (3).
Fill in the kettle with water, ensuring that
it is not above the “Max” mark (1,7 l) (6),
close the lid, place the kettle onto the
base station (8). Ensure that the lid (4) is
firmly closed.
Turn on the kettle setting the switch (7)
to the position on «I», LED will signal its
operation in the bottom of the base unit.
When water boils, the kettle will automati-
cally switch off. Pour out water and repeat
the boiling procedure 3 more times.
CAUTION! Before taking the kettle off
the base station ensure that the kettle is
switched off.
Operation
Note: On the back of the base station
(8) there is a power cord winding reel (9).
Choose the suitable length of the power
cord, arranging it properly.
• Plug in the appliance.
For filling in the kettle with water remove it
from the base station (8), open the lid (4),
pulling the lid opening lever (3), and fill
with water, paying attention to the water
level indicator (6). Close firmly the lid (4).
Place the filled kettle onto the base sta-
tion (8) at your convenience, as it allows
to rotate the appliance at 360°.
• Turn on the kettle setting the switch (7) to
the position on «I», LED will signal its op-
eration in the bottom of the base unit.
When water boils, the kettle will automati-
cally switch off.
You can switch off the kettle yourself,
pushing the switch button (7) to the posi-
tion off «0».
Taking the kettle off the base station (8),
ensure that it is switched off.
After switching off the kettle wait 15-30
seconds, then you can switch it on again.
Cleaning
the filter
Before taking out the filter (2) switch off the
kettle, remove it from the base station (8),
pour out water and let it cool down.
Open the lid (4), puling the lid opening le-
ver (3).
• From the inside press the projection of
the filter and extract it.
It is recommended to wash the filter un-
der sheet of water with a brush.
• Insert back the filter (2).
Cleaning and maintenance
Before cleaning unplug the appliance,
pour out water and let it cool down.
Clean the outside of the kettle with damp
cloth. For cleaning use soft detergents,
do not use metallic brushes or abrasive
detergents.
Do not immerse the kettle and the base
station into water or other liquids.
Do not place the kettle and the base sta-
tion into a dishwasher.
Descaling
Lime scale inside the kettle affects taste of
water, and infringes upon heat exchange
between water and heating element, that
can lead to its overheat or breakdown.
For descaling fill the kettle up to “Max”
mark with water and diluted vinegar in
proportion 2:1.
Boil the kettle and leave it for the night.
In the morning empty the kettle, fill it with
water up to “Max” mark, boil it and then
empty it.
For descaling you can also use special
substances, intended for electric kettles.
Delivery package:
Kettle with a filter – 1pcs.
Base station – 1 pcs.
Instruction – 1 pcs.
Specifications
Supply voltage: 220-240 volt ~ 50 Hz
Maximum wattage: 1850-2200 watt
Maximum water volume: 1,7 l
The manufacturer reserves the right to
change the device's characteristics without
prior notice.
Service life of appliance - 5 years
GUARANTEE
Details regarding guarantee conditions can
be obtained from the dealer from whom the
appliance was purchased. The bill of sale or
receipt must be produced when making any
claim under the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the
Council Directive 89/336/EEC
and to the Low Voltage Regulation
(73/23 EEC)
ENGLISH
WASSERKOCHER
BESCHREIBUNG
1. Gehäuse
2. Filter
3. Taste der Deckelöffnung
4. Deckel
5. Handgriff
6. Wasserstandsanzeiger
7. Ein/Ausschalttaste (I/0)
8. Standfuß
9. Kabelaufwicklung
NOTWENDIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts
diese Betriebsanleitung aufmerksam durch.
Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Ge-
räts mit der Netzspannung übereinstimmt.
• Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ aus-
gestattet; schalten Sie diesen in die Steckdose
mit sicherer Erdung ein.
Verwenden Sie keine Verlängerungen beim
Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um
Brandrisiko zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im Ba-
dezimmer zu nutzen. Es ist nicht gestattet, das
Gerät in der Nähe von Wasserbecken und ande-
ren mit Wasser befüllten Becken zu benutzen.
• Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher außer-
halb der Räumlichkeiten zu benutzen.
Berühren Sie nie das Gerät mit nassen Händen.
Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade
stabile Oberfl äche auf. Es ist nicht gestattet, den
Wasserkocher an den Tischrand zu stellen.
• Vergewissern Sie sich vor der Einschaltung des
Geräts, dass der Wasserkocher auf dem Stand-
fuß aufrecht steht.
• Benutzen Sie nur den Standfuß, der zum Liefe-
rungsumfang gehört.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne
Wasser einzuschalten.
Es ist nicht gestattet, das Wasser in den Wasser-
kocher einzugießen, wenn er auf den Standfuß
aufgesetzt ist.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne
abnehmbaren Filter oder undicht geschlossenen
Deckel zu benutzen.
• Nutzen Sie den Wasserkocher nur fürs Wasser-
aufkochen, es ist nicht gestattet, andere Flüssig-
keiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im
Wasserkocher nicht unter die Grenzlinie sinkt
und die Grenzlinie nicht übersteigt. Beim Über-
steigen der maximalen Wasserstandsgrenzlinie
kann das Heißwasser ausgießen.
Nutzen Sie nie das Gerät in der Nähe von Wärme-
quellen oder offenem Feuer.
Lassen Sie das eingeschaltet Gerät nie unbeauf-
sichtigt.
Die Kabellänge kann reguliert werden, indem Sie
das Kabel um den Standfuß herumwickeln.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch
nicht frei hängt und heiße Gegenstände nicht be-
rührt.
Öffnen Sie nie den Deckel während des Wasser-
aufkochens.
Seien Sie während des Wasseraufkochens vor-
sichtig, um die Verbrühung mit heißem Dampf zu
vermeiden.
Berühren Sie nie heiße Stellen des Wasserko-
chers, halten Sie ihn nur am Handgriff.
• Seien Sie beim Übertragen des heißen Wasser-
kochers vorsichtig.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher vom
Standfuß abzunehmen, wenn er im Betrieb ist.
Wenn es notwendig ist, den Wasserkocher vom
Standfuß abzunehmen, schalten Sie ihn vom
Stromnetz ab und nur dann nehmen Sie ihn ab.
Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser oder an-
dere Flüssigkeiten, um das Stromschlagrisiko zu
vermeiden.
Es ist nicht gestattet, das Gerät nach seinem
Sturz, bei sichtbaren Beschädigungen oder dem
Wasserauslauf zu nutzen.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
Standfuß in der Geschirrspülmaschine zu wa-
schen.
Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn
Sie es längere Zeit nicht nutzen oder vor der Rei-
nigung. Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Ab-
schalten vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen,
halten Sie es am Stecker.
Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
wegpacken, schalten Sie es vom Stromnetz ab,
gießen Sie das Wasser ab und kühlen Sie es ab.
Bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder un-
zugänglichem Ort auf.
Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als
Spielzeug zu geben.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fäl-
len angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte
Personen während der Nutzung des Geräts in der
Nähe aufhalten.
• Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten
Personen nicht genutzt werden, es sei denn ih-
nen eine angemessene und verständliche An-
weisung über die sichere Nutzung des Geräts
und die Gefahren seiner falschen Nutzung durch
die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich
ist.
Prüfen Sie periodisch das Netzkabel und die
Steckdose. Es ist nicht gestattet, den Wasser-
kocher zu nutzen, wenn das Gehäuse oder das
Netzkabel beschädigt sind.
Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu
reparieren. Bei der Feststellung von Beschädi-
gungen wenden Sie sich an den autorisierten
Kundenservicedienst.
Der Wasserkocher ist nur für den Gebrauch im
Haushalt geeignet.
Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im
Wasserkocher nicht unter die Grenzlinie „MIN“
(0,5 Liter) sinkt und die Grenzlinie "MAX“ (1,7 Li-
ter) nicht übersteigt.
BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG
SORGFÄLTIG AUF.
Vor dem ersten Gebrauch
Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpa-
ckung heraus.
Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Ge-
räts mit der Netzspannung übereinstimmt.
• Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in
die Steckdose.
Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, neh-
men Sie ihn vom Standfuß (8) ab, öffnen Sie den
Deckel (4), drücken Sie dabei die Taste der De-
ckelöffnung(3).
Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zum
maximalen Grenzlinie am Wasserstandsanzeiger
(1,7 Liter) auf, schließen Sie den Deckel zu, stel-
len Sie den Wasserkocher auf den Standfuß (8)
auf. Vergewissern Sie sich, ob der Deckel des
Wasserkochers (4) dicht geschlossen ist.
Schalten Sie den Wasserkocher ein, stellen Sie
die EinAusschalttaste (7) in die Position “Ein”,
dabei wird Beleuchtung im unteren Teil des Ge-
häuses des Geräts aufl euchten. Nachdem das
Wasser aufkocht, schaltet sich der Wasserko-
cher automatisch ab. Gießen Sie das Wasser ab
und wiederholen Sie die Kochprozedur dreimal.
WARNUNG! Vergewissern Sie sich vor dem Ab-
nehmen des Wasserkochers vom Standfuß, ob der
Wasserkocher ausgeschaltet ist.
Inbetriebnahme des Wasserkochers
Anmerkung: Auf der unteren Seite des Standfußes
(8) befi ndet sich die Netzkabelaufwicklung (9).
Wählen Sie die optimale Länge des Netzkabels, in-
dem Sie ihn richtig aufl egen.
Schalten Sie das Gerät ans Stromnetz an.
Um den Wasserkocher mit Wasser aufzufüllen,
nehmen Sie ihn vom Standfuß (8) ab, öffnen Sie
den Deckel (4), indem Sie die Taste (3) drücken,
und gießen Sie das Wasser ein, achten Sie dabei
auf den Wasserstandsanzeiger (6). Schließen Sie
den Deckel (4) dicht zu.
Stellen Sie den aufgefüllten Wasserkocher auf
den Standfuß (8) auf, wie Sie es möchten, da
dieser das Drehen des Wasserkochers um 360
Grad ermöglicht.
Schalten Sie den Wasserkocher ein, stellen Sie
die EinAusschalttaste (7) in die Position “Ein”,
dabei wird Beleuchtung im unteren Teil des Ge-
häuses des Geräts aufl euchten.
Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab.
• Sie können den Wasserkocher selbst ausschal-
ten, stellen Sie den Schalter (7) in die Position
"AUS". «0».
Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des Was-
serkochers vom Standfuß (8), ob er ausgeschal-
tet ist.
Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts Sie
1530 Sekunden, danach können Sie es wieder
einschalten, um Wasser aufzukochen.
Filterreinigung
Nehmen Sie den Wasserkocher vor dem Heraus-
nehmen des Filters (2) vom Standfuß (8) ab, gießen
Sie das Wasser heraus und lassen Sie ihn abküh-
len.
Öffnen Sie den Deckel (4), drücken Sie dabei die
Taste der Deckelöffnung (3).
• Drücken Sie von der inneren Seite auf die Aus-
sparung auf der oberen Seite des Filters und
nehmen Sie es heraus.
Es wird empfohlen, das Filter unter dem Wasser-
strom abzuspülen, reinigen Sie es leicht mit der
Bürste.
Setzen Sie das Filter (2) wieder ein.
Reinigung und Pfl ege
Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät vom
Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und las-
sen Sie es abkühlen.
Wischen Sie die Innenseite des Wasserkochers
mit einem feuchten Tuch ab. Für die Entfernung
der Verschmutzung nutzen Sie weiche Reini-
gungsmittel, aber keine Metallbürsten und Abra-
sivmittel.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
Standfuß ins Wasser oder andere Flüssigkeiten
komplett tauchen zu lassen.
Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
Standfuß in der Geschirrspülmaschine zu wa-
schen.
Entkalkung
Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserko-
chers bildet, beeinfl usst die geschmacklichen
Qualitäten des Wassers, und verletzt auch den
Wärmeaustausch zwischen dem Wasser und
dem Heizelement, was zur Überhitzung und dem
schnelleren Ausfall führen kann.
Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie das
Gerät bis zum maximalen Wasserstand mit dem
hinzugefügten Speiseessig im Verhältnis 2:1.
Bringen Sie die Flüssigkeit zum Kochen und las-
sen Sie diese im Wasserkocher über die Nacht
stehen. Am nächsten Morgen gießen Sie die
Flüssigkeit ab, füllen Sie den Wasserkocher mit
Wasser bis zum maximalen Wasserstandniveau,
lassen Sie es aufkochen und gießen Sie das
Wasser ab.
Sie können spezielle Mittel zur Entkalkung ver-
wenden, die für die Entkalkung von elektrischen
Wasserkochern geeignet sind.
Lieferumfang:
1. Wasserkocher mit Filter – 1 Stück
2. Standfuß – 1 Stück
3. Bedienungsanleitung – 1 Stück
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220  240 V 50 Hz
Maximale Leistung: 18502200 W
Maximales Fassungsvermögen: 1,7 Liter
Der Produzent behält sich das Recht vor, die
Charakteristiken der Geräte ohne Vorankündigung
zu ändern.
Betriebslebensdauer des Geräts – 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft
hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
soll man während der Laufzeit der vorliegenden
Gewährleistung den Check oder die Quittung über
den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektromagne-
tischen Verträglichkeit, die in 89/336/
EWG -Richtlinie des Rates und den
Vorschriften 73/23/EWG über die
Niederspannungsgeräte vorgesehen
sind.
DEUTSCH
3
ЧАЙНИК
ОПИСАНИЕ
1. Корпус
2. Фильтр
3. Клавиша открытия крышки
4. Крышка
5. Ручка
6. Шкала уровня воды
7. Клавиша включения/выключения (I/0)
8. Подставка
9. Место намотки сетевого шнура
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием электрического
чайника внимательно прочитайте руководс-
тво по эксплуатации.
• Убедитесь, что рабочее напряжение чай-
ника соответствует напряжению сети.
Сетевой шнур снабжен «евровилкой»;
включайте ее в розетку, имеющую надеж-
ный контакт заземления.
Во избежание риска возникновения по-
жара не используйте переходники при
подключении чайника к электрической
розетке.
Не используйте чайник в ванных комна-
тах. Не пользуйтесь им вблизи бассейнов
или других емкостей, наполненных во-
дой.
Не используйте чайник вне помещений.
Не беритесь за чайник мокрыми руками.
Ставьте чайник на ровную и устойчивую
поверхность, не ставьте чайник на край
стола.
Перед включением убедитесь, что чайник
установлен на подставке без перекосов.
Используйте только подставку, входящую
в комплект поставки.
Не включайте чайник без воды.
Не наливайте воду в чайник, стоящий на
подставке.
Не используйте чайник без фильтра или с
неплотно закрытой крышкой.
Используйте чайник только для кипяче-
ния воды, запрещается подогревать или
кипятить другие жидкости.
Следите, чтобы уровень воды в чайнике не
был ниже минимальной отметки и выше
максимальной отметки. При превышении
уровнем воды максимальной отметки ки-
пящая вода может выплеснуться.
• Не используйте чайник в непосредствен-
ной близости от источников тепла или от-
крытого пламени.
Не оставляйте включенный чайник без
присмотра.
Длину сетевого шнура можно регулиро-
вать, наматывая его на подставку.
Не допускайте, чтобы электрический
шнур свешивался со стола, а также сле-
дите, чтобы он не касался горячих повер-
хностей.
Не открывайте крышку во время кипяче-
ния воды.
Будьте осторожными, чтобы во время
кипячения воды не обжечься горячим па-
ром.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям
чайника, беритесь только за ручку.
Будьте осторожными при переносе чай-
ника, наполненного кипятком.
Запрещается снимать работающий чай-
ник с подставки. Если возникла необхо-
димость снять чайник, отключите его и
снимите с подставки.
Во избежание удара электрическим то-
ком не погружайте прибор и подставку в
воду или другие жидкости.
Не пользуйтесь чайником после его паде-
ния, при наличии видимых повреждений
или в случае протекания.
Не помещайте чайник и подставку в посу-
домоечную машину.
Отключайте прибор от сети, если вы им
не пользуетесь или перед чисткой. Выни-
мая вилку сетевого шнура из розетки, не
тяните за шнур, а держитесь за вилку.
Перед тем как убрать прибор на длитель-
ное хранение, перед чисткой отключите
его от сети, слейте воду и дайте прибору
остыть.
• Храните прибор в местах, недоступных
для детей.
Не разрешайте детям использовать чай-
ник в качестве игрушки.
Будьте особенно внимательными, если
прибор используется детьми или людьми
с ограниченными возможностями.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми и людьми с огра-
ниченными возможностями, если только
лицом, отвечающим за их безопасность,
им не даны соответствующие и понятные
им инструкции о безопасном пользова-
нии устройством и тех опасностях, кото-
рые могут возникать при его неправиль-
ном пользовании.
Периодически проверяйте сетевой шнур
и вилку. Не пользуйтесь чайником, если
имеются какие-либо повреждения корпу-
са или сетевого шнура.
• Запрещается самостоятельно ремонти-
ровать прибор. При обнаружении неис-
правностей обращайтесь в авторизован-
ный сервисный центр.
Электрический чайник предназначен
только для бытового использования.
Следите, чтобы уровень воды в чайнике
не был ниже отметки "MIN" (0,5 литра) и
выше отметки "MAX" (1,7 литра).
СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
Перед первым использованием
Выньте чайник из упаковки.
• Убедитесь, что рабочее напряжение при-
бора соответствует напряжению сети.
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
• Для наполнения чайника водой снимите
его с подставки (8), откройте крышку чай-
ника (4), нажав на клавишу открывания (3).
Наполните чайник водой до максималь-
ной отметки на шкале уровня воды (1,7 л)
(6), закройте крышку, установите чайник
на подставку (8). Убедитесь, что крышка
чайника (4) плотно закрыта.
Включите чайник, установив клавишу (7)
в положение вкл. «I», при этом загорится
подсветка в нижней части корпуса. Когда
вода закипит, чайник автоматически от-
ключится. Слейте воду и повторите про-
цедуру кипячения воды 3 раза.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед снятием с
подставки убедитесь, что чайник отключен.
Эксплуатация чайника
Примечание: На обратной стороне под-
ставки (8) имеется место для намотки се-
тевого шнура (9). Подберите оптимальную
длину сетевого шнура, уложив его соот-
ветствующим образом.
Подключите прибор к сети.
Для наполнения чайника водой снимите
его с подставки (8), откройте крышку (4),
нажав на клавишу открывания крышки
(3), и налейте воду, обращая внимание на
шкалу уровня воды (6). Плотно закройте
крышку (4).
Поместите наполненный чайник на под-
ставку (8) как вам удобно, т. к. она позво-
ляет вращать прибор на 360°.
Включите чайник, установив клавишу (7)
в положение вкл. «I», при этом загорится
подсветка в нижней части корпуса.
• Когда вода закипит, чайник автоматичес-
ки отключится.
Вы можете сами отключить чайник, уста-
новив клавишу (7) в положение выкл. «0».
Снимая чайник с подставки (8), убеди-
тесь, что он выключен.
После отключения чайника подождите
15-30 секунд, после чего вы можете сно-
ва включать его для кипячения воды.
Чистка фильтра
Перед извлечением фильтра (2) отключите
чайник, снимите его с подставки (8), слейте
из него воду и дайте ему остыть.
Откройте крышку (4), нажав на клавишу
открывания крышки (3).
С внутренней стороны нажмите на выступ
сверху фильтра и извлеките его.
Рекомендуется промывать фильтр под
струей воды, слегка почистив его щеткой.
Установите фильтр (2) на место.
Чистка и уход
Перед чисткой отключите прибор от сети,
слейте воду и дайте чайнику остыть.
• Протрите внешнюю поверхность чайника
влажной тканью. Для удаления загрязне-
ний используйте мягкие чистящие средс-
тва, не используйте металлические щет-
ки и абразивные моющие средства.
• Не погружайте чайник и подставку в воду
или другие жидкости.
Не помещайте чайник и подставку в посу-
домоечную машину.
Удаление накипи
• Накипь, образующаяся внутри чайника,
влияет на вкусовые качества воды, а так-
же нарушает теплообмен между водой и
нагревательным элементом, что может
привести к его перегреву и более быст-
рому выходу из строя.
Для удаления накипи наполните чайник
до максимального уровня водой с раз-
веденным в ней столовым уксусом в про-
порции 2:1.
Доведите жидкость до кипения и оставь-
те ее на ночь. Утром слейте жидкость, на-
полните чайник водой до максимального
уровня, прокипятите и слейте воду.
• Для удаления накипи можно использо-
вать специальные средства, предназна-
ченные для электрочайников.
Комплект поставки:
1. Чайник с фильтром – 1шт.
2. Подставка – 1шт.
3. Инструкция – 1шт.
Технические характеристики
Напряжение питание: 220-240 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
Максимальный объем воды: 1,7 л
Производитель сохраняет за собой право
изменять дизайн и технические характе-
ристики прибора без предварительного
уведомления.
Срок службы прибора - 5 лет
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским и
российским стандартам безопас-
ности и гигиены.
Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД
РЕСПУБЛИКА КИПР,
Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413,
Никосия.
Сделано в Китае
РУССКИЙ
ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ

Do you have a question about the Maxwell MW-1014 B?

If you have a question about the "Maxwell MW-1014 B", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products:

Product specifications

Features
Water tank capacity   1.7
Water level indicator yes
Concealed heating element yes
Filtering yes
Product colour   Blue, White
Overheat protection -
Adjustable thermostat   no
Housing material Plastic, Nylon
On/off switch   yes
Power
Power   2200
AC input frequency 50
AC input voltage   220 - 240
Ergonomics
Cord storage yes
360° rotational base yes
Cord length   1.8
Auto power off   yes
Cordless yes
Indication light yes