Gorenje TG2300B

Gorenje TG2300B manual

(1)
 • Navodila za uporabo
  Uputstva za uporabu
  Uputstva za upotrebu
  Instruction manual
  Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
  Instrukcja obs³ugi
  Manual de instrucþiuni
  Návod k obsluze
  Használati utasítás
  I
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
  Návod na obsluhu
  íöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
  SI
  BIH HR
  SRB - MNE
  GB
  BG
  PL
  RO
  SK
  CZ
  HU
  UA
  RUS
  TG 2300 B
  Ploðèa za þar
  Ploèa za peèenje
  Ploèa roðtilja
  Grilling plate
  Ïëî÷à çà ïå÷åíå
  Pùyta opiekajàca
  Placã
  Platòa na grilovanie
  Grilovací desku
  Grillezõlap
  Ïëèòà äëÿ ãðèëþ
  Ðåøåòêó-ãðèëü

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Gorenje TG2300B or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Gorenje TG2300B owners to properly answer your question.

View the manual for the Gorenje TG2300B here, for free. This manual comes under the category Barbecues and has been rated by 1 people with an average of a 6.5. This manual is available in the following languages: English, Polish, Romanian, Slovak, Hungarian, Slovene, Croatian, Ukrainian. Do you have a question about the Gorenje TG2300B or do you need help?

Gorenje TG2300B specifications

Brand Gorenje
Model TG2300B
Product Barbecue
EAN 3838942664359
Language English, Polish, Romanian, Slovak, Hungarian, Slovene, Croatian, Ukrainian
Filetype PDF
Performance
Total power 2300
Design
Product colour Black
Product colour Black
Weight & dimensions
Width 480mm
Depth 320mm
Width 480mm
Depth 320mm

Related products Gorenje TG2300B

  Related product manuals

  Barbecue Gorenje

  Add manual

  Do you have a manual that you would like to add?