Gorenje SIE2400T

Gorenje SIE2400T manual

(1)
 • SIE 2400 T
  Navodila za uporabo
  Upute za uporabu
  Uputstva za upotrebu
  Óïàòñòâàòà çà óïîòðåáà
  ²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
  Udhëzime për përdorim
  Manual de utilizare
  Instruction manual
  Návod na obsluhu
  Instrukcja obs³ugi
  Használati utasítás
  Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
  Likalnik
  Glaèalo
  Glaèalo
  Ïåãëà
  Ïðàñêà
  Hekuri i rrobave
  Fier de cãlcat
  Steam iron
  Žehlièka
  ¯elazko
  Vasaló
  Ïàðíà þòèÿ
  SI
  BIH HR
  SRB - MNE
  MK
  UA
  AL
  RO
  GB
  SK
  PL
  HU
  BG
  T
  S
  O
  O
  B
  1
  3
  0
  g

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Gorenje SIE2400T or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Gorenje SIE2400T owners to properly answer your question.

View the manual for the Gorenje SIE2400T here, for free. This manual comes under the category Irons and has been rated by 1 people with an average of a 9.5. This manual is available in the following languages: English, Polish, Romanian, Slovak, Hungarian, Slovene, Croatian, Ukrainian. Do you have a question about the Gorenje SIE2400T or do you need help?

Gorenje SIE2400T specifications

Brand Gorenje
Model SIE2400T
Product Iron
EAN 3838942490200
Language English, Polish, Romanian, Slovak, Hungarian, Slovene, Croatian, Ukrainian
Filetype PDF
Features
Type Dry & Steam iron
Variable steam
Cord length -
Steam boost performance 7800g/min
Soleplate type Titanium soleplate
Product colour Green
Water tank capacity 0.325
Auto power off
Spray function
Vertical steam function
Anti-drip function
Overheat protection
Automatic anti-calc -
Steam boost function
Self-cleaning
RoHS compliance -
Power
Power 2400
Indication
Indication light
Ergonomics
Non-twisting cord

Related products Gorenje SIE2400T

  Related product manuals

  Iron Gorenje

  Frequently Asked Questions

  Below, you will find the most frequently asked questions about the Gorenje SIE2400T.

  Is your question not listed? Ask your question here. Ask your question here

  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

  Read more