Gorenje SGT2400BW

Gorenje SGT2400BW manual

(1)
 • Navodila za uporabo
  Upute za uporabu
  Uputstvo za upotrebu
  Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
  Instruction manual
  Návod na obsluhu
  Instrucþiuni de utilizare
  Instrukcja obs³ugi
  Gebrauchsanweisung
  ²íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
  PL
  D
  UA
  RUS
  SI
  BIH HR
  BIH SRB MNE
  MK
  GB
  SK
  RO
  Parni generator
  Generator pare
  Steam generator
  Parný žehliaci systém
  Generator de aburi
  Urzàdzenie do prasowania na paræ
  Dampf-gerät
  Ïàðîâûå ñèñòåìû
  Generator pare
  Ïàðîãåíåðàòîð
  SGT 2400 BW

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Gorenje SGT2400BW or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Gorenje SGT2400BW owners to properly answer your question.

View the manual for the Gorenje SGT2400BW here, for free. This manual comes under the category Irons and has been rated by 1 people with an average of a 9.1. This manual is available in the following languages: English, German, Polish, Romanian, Slovak, Slovene, Croatian, Ukrainian. Do you have a question about the Gorenje SGT2400BW or do you need help?

Gorenje SGT2400BW specifications

Brand Gorenje
Model SGT2400BW
Product Iron
EAN 3838942703423
Language English, German, Polish, Romanian, Slovak, Slovene, Croatian, Ukrainian
Filetype PDF
Features
Variable steam
Steam boost performance 9600g/min
Soleplate type Stainless Steel soleplate
Product colour Blue, White
Water tank capacity 1.2
Auto power off
Spray function
Vertical steam function
Anti-drip function
Automatic anti-calc -
Ergonomics
Cord length -
Non-twisting cord
Other features
Power 2400

Related products Gorenje SGT2400BW

  Related product manuals

  Iron Gorenje

  Frequently Asked Questions

  Below, you will find the most frequently asked questions about the Gorenje SGT2400BW.

  Is your question not listed? Ask your question here. Ask your question here

  Add manual

  Do you have a manual that you would like to add?