Efbe-Schott WK 21 manual

Efbe-Schott WK 21

On this page you find the Efbe-Schott WK 21 manual. Please read the instructions in this operator manual carefully before using the product. If you have any questions about your that are not answered in the manual, please share your question in the troubleshooting section on the buttom of this page.

Brand
Efbe-Schott
Model
WK 21
Product
Language
Dutch, English, German, French
Filetype
PDF
Ontkalken
Bij kalkhoudend water moet het apparaat regelmatig worden ontkalkt. Gebruik
hiertoe een inn de handel verkrijgbaar, vloeibaar ontkalkingsmiddel en let daarbij
op de gebruiksaanwijzing. Let bij het ontkalken op het volgende:
Vul het apparaat eerst met water, doe dan het ontkalkingsmiddel er in.
Het ontkalkingsmiddel niet te hoog doseren!
Pas op: bij het koken kan het mengsel schuimen!
Na de ontkalking de glazen kan met helder water uitspoelen.
De afzetting van de thermostaatvorm op de basis (ontstaan door de
kalkaanmaak) wordt veroorzaakt door een technisch probleem, het is dan ook
geen kwaliteitsprobleem. Dit probleem wordt niet gedekt door het garantiebewijs.
Let op!
Bij het eerste gebruik kan, om productietechnische redenen, reuk ontstaan door
verdampende olie of vetten. Het functioneren van de koker wordt daardoor niet
beinvloed.
a
a
Connexion de la bouilloire
Placer le socle de la bouilloire sur une surface stable. Positionner la bouilloire sur
son socle de manière à ce qu'elle s'enclenche. Brancher l'appareil sur le réseau.
Le câble peut être déroulé à la longueur désirée.
a
a
Utilisation
Avant d'utiliser votre nouvel appareil, vous devez nettoyer l'extérieur et l'intérieur
de celui-ci avec un chiffon humide pour des raisons d'ordre hygiénique. Le
remplir d'eau froide et la faire bouillir. Répéter l'opération. Pour remplir la bouilloire,
toujours la séparer de son socle. Soulever le couvercle et remplir jusqu'au niveau
souhaité. ATTENTION : Lors du remplissage, veiller à vous situez entre les
repères de graduation Min. et Max.. Dans le cas où vous auriez mis trop d'eau
dans la bouilloire, de l'eau bouillante peut s'échapper, soyez prudent. Placer la
bouilloire sur son socle. IMPORTANT : Vérifier que vous avez correctement fixé la
bouilloire sur son socle. L'arrêt automatique ne s'enclenche que lorsque le
couvercle est bien fermé. Fermer donc le couvercle avant de brancher l'appareil.
Pour brancher l'appareil, actionner la touche rouge. Le témoin lumineux s'allume
immédiatement.
Double sécurité
Arrêt automatique
Dès que l'eau bout, l'appareil et le témoin lumineux s'éteignent automatiquement.
Au cas où vous interrompez le processus qui mène à ébulition avant l'arrêt
automatique, enlevez l'appareil de son socle. Le processus qui mène à ébulition
est alors terminé. Si vous souhaitez continuer à chauffer l'eau, branchez l'appareil
en actionnant la touche jusqu'à ce que l'eau commence à bouillir. La bouilloire
expresse s'éteint automatiquement. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque vous
versez l'eau bouillante !!!
Protection contre le fonctionnement à sec
Toutes les bouilloires expresses sont équipées d'un système de protection contre
le fonctionnement à sec. Ceci protège l'appareil contre les surchauffes lors d'une
mise en marche lorsque l'appareil est vide ou lorsque le couvercle est ouvert. Si
l'appareil est accidentellement mis en marche sans qu'il ne contienne de l'eau, il
est automatiquement protégé contre les surchauffes. Le processus qui mène à
ébulition est automatiquement interrompu. Avant de remettre l'appareil en
marche, le laisser refroidir 5 à 10 minutes.
Nettoyage et entretien
Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
La bouilloire expresse est facile à entretenir : rincer de temps en temps
l'intérieur du récipient avec de l'eau claire et le détartrer régulièrement. Rincer
l'extérieur avec un tissu humide et bien essuyer. Ne jamais utiliser de produits
abrasifs.
Ne jamais nettoyer le câble et la prise avec un tissu humide. Avant la mise en
marche, vérifier que le cordon et la prise sont secs afin d'éviter tout danger.
Détartrage
Si vous utilisez de l'eau calcaire, vous devriez régulièrement détartrer votre
appareil. Pour le détartrage, utiliser un détartrant liquide vendu dans le commerce
et prêter attention à sa notice. Lors du détartrage, faire attention :
à d'abord remplir l'eau et ensuite le détartrant.
à ne pas mettre trop de détartrant.
car lors de l'ébulition le mélange peut mousser.
après le détartrage, rincer le récipient en verre avec de l'eau claire.
L’apparition de la forme de la résistance sur la plaque (causée par la formation de
calcaire) est de l’orde technique, ce n’est pas un défaut de qualité. Le droit de
garantie ne peut donc pas être invoqué.
Attention!
Lors de la première mis en service, il peut se prodiut l’émanation d’odeur
désagréables dûes aux huiles et graisses conditionnées par la fabrication. La
fonction de l’appareil de cuisson de l’eau n’est géné par cela.
a
Technische gegevens WK 19/WK 19.1 WK 20 WK 21/WK 21.1
Vermogen 1800 W 2000 W 2000
Spanning 230 V~ 230 V~ 230 V~
Inhould min. 0,25 l max. 1,7 l max. 1,7 l max. 1,5 l
Aansluiten van de waterkoker
Zet de voet van het apparaat op een stevige ondergrond. Plaats de expres
waterkoker zo op de voet van het apparaat dat dit vastklikt. Sluit het apparaat nu
op het stroomnet aan. De voedingskabel kan in de voet van het apparaat tot de
gewenste lengte worden opgewikkeld en via de kabeluitgang naar buiten worden
geleid.
Ingebruikstelling
Voordat u uw nieuwe expres waterkoker in gebruik neemt, ident u die om
hygiënische redenen aan de binnen- en buitenkant met een vochtige doek te
reinigen en 2 x - telkens met vers water - te vullen en aan de kook te brengen. Om
de expres waterkoker te vullen dient deze telkens van de voet genomen te
worden. Til het deksel op en vul het apparaat tot aan de gewenste hoeveelheid.
Let op: In geen geval met minder dan de minimale vulhoeveelheid of meer dan de
maximale hoeveelheid vullen. Als de expres waterkoker te vol gedaan wordt,
bestaat het gevaar dat er kokend water uitspuit of overloopt. De expres
waterkoker kan naar believen op de voet geplaatst worden.
Belangrijk: Let er op, dat u het apparaat op de juiste manier sluit. De
automatische uitschakeling werkt alleen als het deksel op de juiste maniert
gesloten is. Daarom in elk geval voor het inschakelen het deksel sluiten. U zet het
apparaat aan door op de rode aanzetknop te drukken. Het geïntegreerde
bedrijfslampje licht gelijktijdig op.
Dubbele veiligheid
Automatische uitschakeling
Het apparaat schakelt automatisch uit en het bedrijfslampje gaat uit nadat het
water kookt.
Indien u het verwarmingsproces vóór het automatisch uitschakelen wilt
onderbreken, neemt u de expres waterkoker van de voet af. Het
verwarmingsproces wordt beëindigd. Wilt u al verwarmd water nog een keer
verwarmen, stelt u door op de aanzetknop te drukken het apparaat opnieuw in
werking tot het water opnieuw begint te koken. De expres waterkoker schakelt
weer automatisch uit.
Om het warme water er uit te gieten het deksel niet openen!
Droogkookbeveiliging
Alle expres waterkokers zijn uitgerust met een droogkookbeveiliging. Deze
beschermt het apparaat tegen oververhitting bij ingebruikname zonder water of
leegkoken bij ingebruikname met geopned deksel. Als het apparaat per ongeluk
zonder water gebruikt wordt, is het automatisch tegen oververhitting beschermd.
Het verwarmingsproces wordt automatisch onderbroken. Voordat het opnieuw
gebruikt wordt, het apparaat 5 - 10 minuten af laten koelen.
Reiniging en onderhoud
Voor iedere reinigingsbeurt de voedingskabel uit het stopcontact halen.
De expres waterkoker kan heel makkelijk worden onderhouden. De
binnenkant van de kan af en toe met schoon water uitspoelen en regelmatig
ontkalken. De buitenkant gewoon met een vochtige doek afvegen en goed
afdrogen. Geen scherpe en schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
De voedingskabel en stekker nooit met vocht schoonmaken. Voordat het
apparaat gebruikt wordt, dient er telkens op gelet te worden, dat de
teovoerkabel en stekker droog zijn en er geen sprake van beschadigingen
is.
a
a
a
Gebruiksaanwijzing
Waterkoker WK 19 / 19.1 / 20 / 21 / 21.1
Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe expres waterkoker. U heeft
een technisch betrouwbaar apparaat gekocht, waarmee de dagelijkse bereiding
van heet water gemakkelijk wordt. Als bij ieder technisch apparaat moet ook bij
deze expres waterkoker op enkele principiële zaken worden gelet. Lees derhalve
deze gebruiksaanwijzing voor de ingebruikname grondig door en bewaar deze
zorgvuldig.
Veiligheidsinstructies
Let er voor het eerste gebruik op, dat het apparaat alleen met de spanning
zoals die op het typeplaatje aangegeven wordt, mag worden gebruikt.
De expres waterkoker uitsluitend onder toezicht gebruiken. Niet op hete
oppervlakken of in de buurt van open vuur neerzetten of gebruiken.
De expres waterkoker altijd buiten bereik van kinderen gebruiken en bewaren.
Neem de waterkoker niet in gebruik als de voeding defect is. Controleer de
voeding van tijd tot tijd op beschadigingen. Als er beschadigingen zijn de
voeding direct laten vervangen. Neem de expres waterkoker in geen geval in
gebruik, als deze gevallen is of zichtbare schade heeft opgelopen. In dat geval
de expres waterkoker naar de bevoegde speciaalzaak sturen. Reparaties aan
elektrische apparaten, inclusief het vervangen van de voeding, mogen
uitsluitend door vakkundig personeel worden uitgevoerd, omdat speciaal
gereedschap nodig is. Door ondeskundige en eigenmachtig uitgevoerde
reparaties kan aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Om brandwonden en verwondingen te vermijden, het apparaat niet stoten en
het apparaat niet boven personen houden.
Tijdens het gebruik van expres waterkokers ontstaan hoge temperaturen, die
bij onvoorzichtig gebruik van het apparaat tot verbrandingen kan leiden. Pak
het apparaat daarom alleen beet aan de greep. Open het deksel niet.
Let er op dat de voeding met name tijdens het gebruik niet naar beneden
hangt. Het gevaar bestaat, het apparaat om te stoten.
De stekker altijd uit het stopcontact halen:
- voor iedere schoonmaak of onderhoudsbeurt
- na ieder gebruik.
De stekker niet aan de voedingskabel uit het stopcontact trekken.
Het apparaat en de voet van het apparaat nooit in water onderdompelen.
Voor de ingebruikname dient er op gelet te worden dat de voedingskabel en
stekker droog zijn.
Neem de expres waterkoker niet in gebruik als u natte handen heeft.
Het apparaat tijdens het gebruik niet verschuiven. Letten op een stabiele
ondergrond.
Om er water in te doen of uit te gieten, de expres waterkoker van de voet halen.
Het apparaat mag uitsluitend met bijbehorende voet worden gebruikt.
Let op: Het te vol gebruiken van de koker kan tot overspuiten van kokend water
leiden. Vul daarom de expres waterkoker maximaal tot de maximaal-
markering.
Bescherm het apparaat tegen hitte en vochtigheid.
Gebruik de waterkoker uitsluitend voor het verwarmen van water. Nooit
levensmiddelen of toevoegingen hierop in de expres waterkoker doen. Nooit
melk of bouillon in de expres waterkoker verwarmen. Geen voorwerpen in de
expres waterkoker doen! Bij ondeskundig gebruik of verkeerde bediening kan
geen garantie worden verstrekt.
Gebruik het apparaat nooit met open deksel, omdat anders de automatische
uitschakeling niet kan functioneren.
Gebruik het apparaat nooit buiten gesloten ruimtes.
Gebrauchsanweisung
Wasserkocher WK 19 / 19.1 / 20 / 21 / 21.1
Herzlichen Glückwunsch zu Kauf Ihres neuen Expresswasserkochers. Sie haben
ein technisch zuverlässiges Gerät gekauft, welches Ihnen die tägliche
Zubereitung von heißem Wasser erleichtert. Wie bei jedem technischen Gerät gilt
es auch für diesen Expresswasserkocher einige grundlegende Dinge zu
beachten. Bitte lesen Sie aus diesem Grund diese Gebrauchsanweisung vor der
Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.
WK 19 / 19.1 / 20 / 21 / 21.1
Kundendienst
efbe Elektrogeräte GmbH
Gustav-Töpfer-Straße 6
07422 Bad Blankenburg / Thüringen
Germany
Tel: 00 49 3 67 41 - 7 02 68
Fax: 00 49 3 67 41 - 7 02 27

Do you have a question about the Efbe-Schott WK 21?

If you have a question about the "Efbe-Schott WK 21", don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly, this way other users are able to provide you with the correct answer.

Buy related products: